Veldstra, Jetze

Jetze Veldstra, geboren op 10 juli 1886 te Haskerhorne, overleden op 17 januari 1945 te Neuengamme, zoon van Bonne Sybrens Veldstra en Margaretha Brouwer. Gehuwd met Jitske de Vries. Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Hij werd gearresteerd op 1 september 1942 en via het zogenaamde 'Oranjehotel' in Scheveningen gedeporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme in Duitsland.

Veel plaatsen hebben zo hun eigen stille helden. Behalve Van der Bij waren dat in Joure en omgeving, naast vele anderen, de politieman Geert Knol, de architect Uilke Boonstra en de veehouder Jetze Veldstra, die op enige wijze bij verzetsactiviteiten waren betrokken.

Naar hen werden straten genoemd (merkwaardigerwijze ontbreekt Van der Bij daarbij) die we op onze tocht nog zullen tegenkomen, maar het is belangrijker om te weten dat geen van allen de oorlog overleefde. Door verraad of na een 'gewone' arrestatie verdwenen ze uit het Jouster straatbeeld om er nooit meer terug te keren... Knol werd doodgeschoten in Garmerwolde, Boonstra stierf in kamp Vught en Veldstra had men in zijn woonplaats Ouwsterhaule na de oorlog een warm welkom bereid -toen het bericht kwam dat hij in Neuengamme was omgebracht.

Juli 1945: Jetze was aanvankelijk vermist.

1950: Verzetsstrijder geëerd te Ouwsterhaule. Monument onthuld.

Toen op 5 Mei 1945 de vrede werd gesloten, waren er vele families die in ongerustheid verkeerden omtrent het lot hunner familieleden, die door de Duitsers in de loop van de bezettingstijd waren weggevoerd naar de concentratiekampen.

Ook een onzer dorpsgenoten, wijlen de heer J. Veldstra, werd door de Duitsers meegenomen en overgebracht naar het concentratiekamp te Amersfoort, vanwaar hij later op transport "Werd gesteld naar het beruchte Neuengamme. In september kwam een bericht, wat later een loos bericht bleek te zijn geweest, dat de heer J. Veldstra onderweg was naar huis.

Spoedig werd door enige dorpsgenoten een commissie gevormd en een Huis-aan-huis collecte gehouden om de heer Veldstra een hartelijke thuiskomst voor te bereiden. Doch in Januari 1946 kwam de droevige tijding dat op 17 Januari 1945 de heer Veldstra in Neuengamme was omgekomen.

In het dorp heerste grote verslagenheid. Helaas kreeg het gecollecteerde geld nu een andere bestemming. Er zou een monument opgericht worden ter nagedachtenis aan Jetze Veldstra. De man, die iedereen met raad en daad bijstond en hielp waar hulp nodig bleek. Een volksman in de beste zin van het woord en een strijder voor God en zijn kerk. Zaterdag 5 Augustus j.l nu ruim vier jaar later, is dit eenvoudige monument plechtig onthuld, 's Middags om 1 uur waren een groot aantal familieleden, genodigden en belangstellenden naar Ouwsterhaule gekomen om deze plechtigheid bij te Wonen.

De herdenkingsdienst werd gehouden in de N.H. Kerk. Daar de kerk al spoedig geheel bezet was, had het kerkbestuur welwillend het lokaal der pastorie afgestaan, dat met een microfoon in verbinding stond met de kerk, opdat door alle belangstellenden het gesprokene kon worden gehoord.

Publieke-kunst.keunstwurk.nl

'JETSE VELDSTRA' Veehouder te Olde-Ouwer. Friesland.

Hij was niet jong meer, Veldstra, 55 jaar oud, maar met jeugdige moed en vitaliteit heeft hij zijn plicht gedaan.

Als een der eersten van het verzet, had hij in Mei 1942 op zijn boerderij waarschijnlijk de eerste onderduiker uit onze omgeving; een officier die wegens anti- Duitse actie werd gezocht. Dat Veldstra in die tijd al zijn plicht verstond, werpt al dadelijk het rechte licht op zijn karakter. Wat was het moeilijk om in die beginperiode mensen te vinden, die bereid waren om een onderduiker in huis te nemen.

Maar als iemand de tekst: „Verbergt de verdrevenen en meldt de omzwervende niet" in praktijk heeft gebracht, dan was het Veldstra. Wat heeft hij niet gereisd en gefietst om plaatsen voor onderduikers te zoeken en om ze verder te verzorgen. Hoevele zijn er niet door zijn bemiddeling aan de greep van den Duitser onttrokken. En juist in die eerste tijd, toen een illegaal werker zich vaak eenzaam gevoelde tussen al die lauwe en vreesachtige mensen. Maar trouw aan Koningin en Vaderland, bovenal trouw aan zijn God is de drijfveer van zijn verzet geweest.

De herinneringen aan de gesprekken, welke wij in die verzetstijd hielden, geven ons nog dat. echt warme gevoel voor de rechtvaardige zaak, zoals dat het hart van een verzetsmens vervulde. Veldstra was een blijmoedig Christen, die zijn strijd voerde, vol vertrouwen, onwetend wat de toekomst brengen zou, maar zeker in het geloof, dat de weg in gehoorzaamheid aan God, altijd goed is.

Veldstra had contact met een groep, welke een geheime zender had en daardoor verbinding met Engeland. Dus werden op zijn boerderij, eenzaam gelegen aan het Tjeukemeer, uitzendingen gedaan. Doordat een Gestapo spion zich tussen deze groep had weten te dringen, werd deze geheel opgerold en kon de SD ook Veldstra grijpen.

Op 6 september 1943 werd bij gearresteerd en via Assen en Groningen naar het Oranje Hotel in Scheveningen overgebracht. Na een half jaar werd hij vervoerd naar Haren en in Juli 1944 naar Utrecht. Omstreeks "Dolle Dinsdag" is hij via Amersfoort naar Duitsland getransporteerd. Na in verschillende kampen te zijn geweest is hij op het laatst in Neuengamme terecht gekomen, waar hij op 25 Jan. 1945 aan longontsteking is gestorven. Het volkomen uitgeputte lichaam kon deze ziekte niet meer doorstaan en God haalde zijn kind naar het Vaderhuis.

Met de arrestatie van Veldstra was zijn strijd niet afgelopen, neen. in de gevangenis en het kamp is hij velen tot hulp en troost geweest. Met zijn blijmoedig geloof en Godsvertrouwen, heeft hij het vaandel van Koning Jezus omklemt tot hij het kon overgeven in Gods hand.

Weemoed vervult ons hart. Nimmer zullen wij meer zijn blijmoedig gezicht zien en ons kunnen warmen aan zijn opgewekte natuur, maar wetende, dat Jetse Veldstra de goede strijd heeft gestreden, zal hij voor ons zijn een lichtend voorbeeld van beginsel trouw en liefde voor het
Vaderland.

De herinnering aan hem zal voor ons een spoorslag zijn om het Vaandel vast te blijven houden en verder te dragen tot heil van het Vaderland.

1946: Weekblad 'De Zwerver

SJOUKE.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.