Geraadpleegde literatuur en bronnen

Dirk Huizinga

Archief scheepswerf Gebroeders De Boer, Lemmer. Dit archief is in 2011 door Mw. Van Rees-De Boer uit Naarden geschonken aan het Fries Scheepvaart. Museum (FSM)

Beylen, J. van: De botter. Geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip.
Weesp, 1985

Boersma B., Dijkstra H., Ten Hoeve S., Karstkarel P. De Roos-Van Rooden. Th.: Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar en klif. Leeuwarden, 2005

Bossaers, K.W.J.M. : Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer, Amsterdam, 1987

Brilleman, J.: Persoonlijk archief met informatie over Lemsteraken en de visserij vanuit De Lemmer, met ondermeer de artikelenseries van de oud-Lemsters Jan Wouda (Medemblik) en Evert de Vries (Lelystad) uit het weekblad Zuid Friesland. Sneek, collectie Fries Scheepvaart Museum.

Colijn, H. (red.): De Zuiderzee. Amsterdam, 1932

Dorleijn, P.: Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Deel I t/m V. In het bijzonder Deel V: Vollenhove en De Lemmer, Franeker, 1996

Dijk, D. van: Persoonlijk archief met vele foto’s en een overzicht van alle inschrijvingen van vissers bij de gemeente Lemsterland vanaf 1911. De Lemmer, 2011

Dijk, W.J.: De schoonheid onzer binnenschepen. Amsterdam, 1977

Economisch Technologisch Instituut voor Friesland: Sociaal Economisch Rapport betreffende de gemeente Lemsterland. Rapport nr.211.

Fries Scheepvaart Museum: Werfgegevens, afbeeldingen en lijnentekeningen van visaken. Sneek (FSM)

Haan, W. de, Jansma K.: Ach ach, flau Bouk. Bijnamen in Lemsterland. Leeuwarden, 2002

Hak, D.: Lemmer ‘forneamde haven oan é Sudersé. Groningen, 1980 (Ingekorte doctoraalscriptie, beschikbaar via www.spanvis.com), gepubliceerd in 1981 in ‘Het Peperhuis’, uitgave van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum Harten, J. van: Kuilen in de golven. Zaltbommel, 2008

Havard, M.H.: La Hollande Pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzee. Paris, 1874

Hisgis: kadastrale kaart van Friesland uit 1832

Huitema, T.: Ronde en platbodemjachten. Amsterdam, 1962

Huitema, T.: Lemsteraken van visserman tot jacht. Weesp, 1982

Kapelle, D.: Vissers van de wal. Raamsdonkveer, 2003

Kerkhoven J.: Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878 - 1918. Amsterdam, 1994

Kersken, H. Sr.: Hollandse jachten van de toekomst. Amsterdam, 1963

Klift, van der –Tellegen H.: Nederlandse visserstruien. De Bilt, 1983

Kruger, D: Eens Zuiderzee. Amsterdam, 1988

Lemsterland: Gemeentearchief m.b.t. Jaarverslagen 1851 – 1884.

Leeuwarder Courant: Digitaal archief

Leunen, P. van: Terschelling en de visserij. Harlingen, 1998

Loon, F.N. van: Beschouwing van den Nederlandschen Scheepsbouw met betrekking tot deszelfs zeilaadje. Haarlem, 1820 (in facsimile, Haarlem, 1980)

Loon, F.N. van: Handleiding tot den Burgerlijken Scheepsbouw, met 22 platen. Haarlem, 1838 (in facsimile, Haarlem, 1980)

Meertens P.J., De Vries, A.: De Nederlandse volkskarakters. Kampen, 1938

Petrejus, E.W.:Oude zeilschepen en hun modellen. Bussum, 1971

Salverda, J.: Van turfvaart tot volksvermaak. Leeuwarden, 1986

Schutten, G.J.: Verdwenen schepen. De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen. Zutphen, 2004

Sleeuwenhoek, B.: Het schrale eind. Schiedam, 2006

Spanvis, een platform op internet van mevr. Roelie Spanjaard-Visser, waar (oud) Lemsters hun informatie, hun foto’s en herinneringen over het voorbije leven in de Lemmer openbaar maken: www.spanvis.com 

Thomas, F.: Stervende binnenzee. Amsterdam, 1930

Tomalin, H.F.: Three vagabonds in Friesland, New York, 1907

Twerda, H.: Gaesterlan, fan fûgeljen, fiskjen en ikeboskjen. Assen, 1943

Vermeer, J. : Het Friese jacht. Leeuwarden, 1992

Visser, J.: ‘Visserij’, In: Staveren, O Staveren. Een geschiedenis van Staveren. Staveren, 2002, p. 97 – 120.

Vroom, U.E.E.: Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas. Enkhuizen, 1968

Voordewind, H.: Voor de wind. Den Haag, 1951

Voort, van de J.P.: De renaissance van de visserij. Zutphen, 2010

Weide, van der L., Schippers K.: Tusken Tsjûkemar en Tsjonger, I en II. Heerenveen, 1991

Ypma, Y.N.: Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Amsterdam. 1962 Verkrijgbaarheid van dit boek: