Geraadpleegde bronnen

Archief en documentatiemateriaal betreffende de familie Visser en de door haar gedreven palinghandel op Londen, Heeg, Gaastmeer, Workum.

Archief Zeilmakerij De Vries, Lemmer: Snijboeken van tuigen voor nieuwe schepen van zeilmakerij De Vries in De Lemmer. Archief Tresoar, Leeuwarden.

Bossaers, K.W.J.M.: Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en

IJsselmeer, Amsterdam, 1987

Brilleman, J.: Persoonlijk archief met informatie over lemsteraken en de visserij vanuit De Lemmer, met onder meer de artikelenserie van de oud-Lemster Jan Wouda in het Weekblad Zuid Friesland. Sneek, collectie Fries Scheepvaart Museum.

Dorleijn, P.: Van gaand en staand want. Deel I. Lelystad, 1982

Dorleijn, P.: Van gaand en staand want. Deel V, Lelystad, 1996

Groenhof, G. (red.): Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak. Leeuwarden, 1994

Hak, D. : Lemmer, voorneamde haven oan Ø SudersØ. Het Peperhuis, Enkhuizen, jrg. 1981 

Huizinga, D.: Zuiderzeevisserij bij De Lemmer. Drachten, 2013

Kersken Sr. H.: Hollandse jachten van de toekomst. Assen, 1963

Kooijman J.: Tien platbodemjachten. Baarn, 1994

Martens R. en Westra L.: Aanzien van de oude visserij. Hoogeveen, 1988

Petrejus E.W.: Oude Zeilschepen en hun modellen. Bussum, 1971

Ruytenschildt, M.: De Waterkant van Nederland. Den Haag, 1960. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.

Spanvis. Roelie Spanjaard-Visser uit Drachten begon in 2005 met haar man een website genaamd Spanvis met informatie en foto’s over haar geboorteplaats De Lemmer uit de tijd van de visserij in de eerste helft van de 20e eeuw. In 2018 werd haar site samengevoegd met het foto- en filmarchief van Hendrik Bootsma uit De Lemmer. Onder de kop ‘Genealogie’ is op die site onder meer een uitgebreide genealogie opgenomen van de diverse families Visser uit De Lemmer. 

Stichting Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten. (SSRP): de website van deze stichting (www.ssrp.nl )bevat een schat aan informatie over traditionele schepen, scheepswerven en de daarbij betrokken personen.

Thomas, F.: De Waterkant. Amsterdam, 1945

Tresoar: www.allefriezen.nl Op grond van de gegevens van de burgerlijke stand in de gemeente Lemsterland kon informatie worden gevonden over Henk Visser die in de snijboeken van de zeilmaker De Vries genoemd wordt als schipper van het aakje van 28 voet uit 1897 dat Pier de Boer in De Lemmer had gebouwd. Later bleek deze informatie echter niet relevant te zijn. Schenk uit Enkhuizen was de opdrachtgever voor de bouw van het aakje in Workum, bij Ulbe Zwolsman.

Informanten

Anneke, Marja en Gabriel Bolier, kinderen van Gabriel J.H. Bolier en Wietske Hameling uit Den Helder en als zodanig ervaringsdeskundig op gebied van het varen met de Anna Maria van 1956 tot 1972. Ook Marjo Bennink, de regelmatig meevarende vriendin van Marja, leverde informatie.

Durk Hak, godsdienstsocioloog en antropoloog te Kampen, met betrekking tot zijn informatie over de houten aken die Pier de Boer in de 19e eeuw heeft gebouwd. De lijsten met houten schepen die Pier de Boer bouwde in de 19e eeuw, zijn door Hak samengesteld op basis van informatie uit de snijboeken die zeilmaker De Vries maakte voor het maken van de zeilen voor ieder nieuw schip.

Kees Hos  geldt als de autoriteit op het gebied van het restaureren van Wieringer aken. De Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen, waar Kees ØØn der bestuursleden is en die het organisatorisch en financieel mogelijk maakt dat Kees zijn restauraties kan uitvoeren, ontving in 2022 de Van Waningprijs van de SSRP vanwege het belangrijke werk dat de stichting deed en doet voor het behoud van dit maritiem erfgoed.

Simon van der Meulen, meesterschilder te Leeuwarden, nam de Anna Maria over van Wietze Welling uit Oudega met de bedoeling het aakje te laten opknappen. Hij bleef permanent bezig relevante informatie te zoeken, kwam voortdurend met nieuwe suggesties en benaderde diverse personen die wellicht informatie konden leveren. Dankzij Simon bleef het onderzoek naar het verleden van de Anna Maria in beweging en maakte het voortgang.

André Sterk, oud visverwerker en vishandelaar uit De Lemmer, die na de oorlog samen met zijn broers de wederopbouw van het visverwerkingsbedrijf van zijn voorouders ter hand heeft genomen. Hij schetste de ontwikkeling van de IJsselmeervisserij in De Lemmer van direct na de oorlog

Wietze Welling, voormalig caféhouder aan de haven van Oudega (Sm.), als cafébaas toezichthouder op de jachthaven voor zijn deur en van 1972 tot 2022 eigenaar van de Anna Maria..