Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Meer van der, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 18 april 1876, diaconie, ƒ 2.25.

Antje van der Meer. Dochter van Jacob van der Meer en van Aaltje Teunis de Vries. Geboren, vrijdag 1 april 1870, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 18 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren en 17 dagen.


Meer van der, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 september 1877, ƒ 4.50.

Johannes van der Meer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Ages (van der Meer) en van Jantjen Willems. Geboren, zaterdag 14 februari 1807, te Balk in de Grietenij Gaasterland. Gedoopt, zondag 8 maart 1807, Sinds zondag 6 oktober 1839, te Balk, echtgenoot en sinds vrijdag 27 oktober 1871, weduwnaar van Jilkje Jelles van der KooyOverleden, donderdag 20 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, 7 maanden en 6 dagen.


Meyer, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 7e Mei 1883, ƒ 1.25.

Jacob Meyer. Zoon van Johannes Meyer, tapper, wonende te Lemmer en van Klara Visser. Geboren, donderdag den 24e Augustus 1882, des middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 7e Mei 1883, des morgens ten drie uur, in het Huis Wijk vier, nummer 629, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 maanden en 14 dagen.


Meyer, Michiel

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 22e October 1888, ƒ 0.50.

Michiel Meyer. In leven wonende te Bergum. Zoon van Wiepkje de Jong, zonder beroep, huisvrouw van Hylke Meyer, schipper, wonende te Bergum, zijnde wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen. De aangifte is gedaan door Jan Gerardus Visser, oud zes en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer.
Geboren, woensdag den 10e October 1888, des morgens ten negen ure in een schip, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 22e October 1888, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 12 dagen.


Meyes, Rimke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 24e Julij 1886, ƒ 4.50.

Rimke Meyes. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Meye Heerkes (Verbeek) en van Hittje Nolkes. Geboren, zondag den 27e Junij 1802, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt op zondag den 11e Julij 1802 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 23e April 1848 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 7e Februarij 1864, weduwe van Karst Johannes de Vries. Overleden, zaterdag den 24e Julij 1886, des avonds ten negen ure, in het Huis Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 84 jaren en 27 dagen.


Mink, Gerrit Klazes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 3e Junij 1882, ƒ 4.50.

Gerrit Klazes Mink. In leven kuiper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep kuipersknecht, de Lemmer. Zoon van Klaas Gerrits Mink, oud negen en twintig jaren meester kuiper, woonachtig in Lemmer en van zijne huisvrouw, Mieke Jacobs Ploegstra. Geboren, dinsdag den 1e Augustus 1815, des avonds ten half acht ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 31e October 1841, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 19e Maart 1855, weduwnaar van Getje Johannes de JongOverleden, vrijdag den 2e Junij 1882, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 66 jaren, 10 maanden en 1 dag.


Mink, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 12e November 1882, ƒ 1.00.

Jacob Mink. Zoon van Jacob Mink, oud twee en dertig jaren, kuiper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Zeilstra, zonder beroep, mede aldaar woonachtig. Geboren, zaterdag den 11e November 1882, des voor middags ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 12e November 1882, des avonds ten half acht ure, in het Huis Wijk drie, nummer 354, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 dag.


Molen van der, Marijke Anthoons

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 20 juli 1877, ƒ 4.50.

Marijke Anthoons van der Molen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Froukjen Fredriks Verf, oud vier en dertig jaren, Ongehuwde arbeitster, wonende te Heerenveen. (Anthoon van der Molen niet vermeld in de geboorteakte als zijnde de vader) De aangifte van geboorte is gedaan door haar zuster, Jacobe Frederiks Verf, oud dertig jaren, arbeidster, wonende te Beneden Knijpe. Geboren, zaterdag 1 januari 1831, des morgens tenm twee ure, te Lemmer. Sinds zondag 27 december 1857, te Lemsterland, echtgenoot van Jelte Harmens Visser (schipper). Overleden, donderdag 19 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 46 jaren, 6 maanden en 18 dagen.


Molen van der, Sjoerd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 11e Februarij 1882, ƒ 2.25.

Sjoerd van der Molen. Zoon van Jan van der Molen, oud vijf en dertig jaren, stoombootknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Ponne, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 7e September 1880, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 10e Februarij 1882, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 5 maanden en 3 dagen.


Molenaar, Dirk

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 8e Julij 1880, ƒ 4.50.

Dirk Molenaar:In leven schippersknecht, wonende te Buren, Ameland. Ongehuwde zoon van Hendrik Douwes Molenaar, zeeman en thans afwezig en van zijne huisvrouw, Janke Dirks Metz, zonder beroep, beiden wonende te Buren, Ameland. Geboren, donderdag den 4e October 1860, des voormiddags ten negen ure, te Buren, Ameland. Overleden, donderdag den 1e Julij 1880, des morgens ten acht ure tusschen Lemmer en Urk in de Zuiderzee. In den ouderdom van 19 jaren, 8 maanden en 28 dagen.

Uit de Overlijdensakte:

In het jaar Een duizend acht honderd tachtig den Eersten der maand Julij zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Lemsterland, Provincie Friesland, gecompareerd: Willem Toren, oud Zeven en twintig jaren, Schipper, wonende te Nes op Ameland en Jan Zeldenthuis, oud een en vijftig jaren, Visscher, wonende te Lemmer, welke ons verklaard hebben, dat Dirk Molenaar, oud negentien jaren, geboren te Buren op Ameland, Schippersknecht, wonende aldaar. Ongehuwde zoon van Hendrik Molenaar, arbeider, wonende te Buren op Ameland en van Janke Dirks Metz overleden op den Eersten der maand Julij dezes Jaars des morgens ten acht ure, tusschen Lemmer en Urk in de Zuiderzee is overleden, en hebben wij deze akte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na sulks met ons hebben ondertekend...................…

 • Aanvullende informatie van Jo Steenstra: Ondertekend, verklarende de tweede genoemde getuige niet te kunnen onderteekenen als hebbende zulks niet geleerd, na goedkeuring der doorhaling van twee letters op de vijfde regel dezer acte. NB: op regel vijf wilde de opsteller van de akte schrijven: schippersknecht, vergiste zich en streepte van schippersk de laatste twee letters door. Opsteller van de akte: Burgemeester Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (Workum, 18 februari 1808 - Lemmer, 15 mei 1882) Hij studeerde rechten en was advocaat in Joure en Lemmer. Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Friese Maatschappij van Landbouw. Van eind 1851 tot zijn overlijden was hij de eerste burgemeester van Lemsterland (daarvoor kende men hier grietmannen). Dirk Molenaar is geboren 04-10-1860. RK, in het ADRKF te Bolsward zijn twee kopieën van zijn bidprentje. Als enig kind was hij in maart 1880 vrijgesteld van militaire dienst (1.69 9 lang, meer details)

Molenaar, Meindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 25e April 1883, ƒ 1.25.

Meindert Molenaar. Zoon van Wiebe Molenaar, arbeider en van zijne echtgenoote, Marijke Frankema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag 23 mei 1882, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 25e April 1883, des morgens ten acht ure in het Huis Wijk vier, nummer 507te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 2 dagen.


Molenmaker, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 28 augustus 1879, ƒ 1.00.

Antje Molenmaker. Dochter van Hendrik Molenmaker, oud acht en twintig jaren, verver, lantaarnopsteker en van zijne huisvrouw, Fetje Siersma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag 20 maart 1879, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 28 augustus 1879, des morgens ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 8 dagen.


Monsma, Freerkjen Willems

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 14, Grafnummer 19, op maandag den 12e dag der maand Januarij 1874, ƒ 2.50.

Freerkjen Willems Monsma. In leven winkelsche, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep niet vermeld in de akte, wonende te Lemmer. Dochter van Willem Sybes Monsma, meester pottenbakker in de Lemmer en van Hendrikjen Doedes Boersma. Geboren, woensdag den 24e dag der maand October 1792, te Lemmer, Lemsterland. Sinds donderdag den 16e April 1812, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 2e dag der maand Februarij 1816, weduwe van Sjoerd Rienks Sleeswijk.
Overleden, zaterdag den 10e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 81 jaren, 2 maanden en 17 dagen.


Moolen van der, Koenraad

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e Februarij 1882, ƒ2.25.

Koenraad van der Moolen. Coenraad van der Molen. Zoon van Antje Ponne, zonder beroep, huisvrouw van Jan van der Molen, stoombootsknecht, wonende te Lemmer, zijnde wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen. Geboren, zaterdag den 26e Julij 1879, des nam middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
De aangifte van geboorte is gedaan door Jan de Vries, oud vier en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, donderdag den 16e Februarij 1882, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 6 maanden en 21 dagen.


Mostert, Christiaan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 14e December 1880, ƒ 1.00.

Christiaan Mostert. Zoon van Jacobus Mostert, oud vier en dertig jaren, stoombootknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje de Vrij, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 12e April 1880, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 11e December 1880, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 29 dagen.


Muurling, Marchjen Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e Juni 1884, ƒ 4.50.

Marchjen Alberts Muurling. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, wonende bij haar ouders in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep smidsche, wonende in de Lemmer. Dochter van Albert Jochems (Muurling) en van Lambertjen Alberts (Lammigjen Alberts Koopmans). Geboren, woensdag den 18e Junij 1794, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 29e Junij 1794 in de Hervormde gemeente Oosterzee en Echten. Sinds donderdag den 13e Mei 1813, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 11e Augustus 1826, weduwe van Siebe Jans de Graad. Sinds zondag den 20e Januarij 1828, te Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag den 6e November 1839, weduwe van Jacob Jacobs Dijkstra, (agent van politie). Overleden, dinsdag den 10e Juni 1884, des morgens ten vier ure in het Huis Wijk twee nummer 225, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren, _ maanden en _ dagen.


Muurling, Sjirk Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 21e Mei 1887, ƒ 4.50.

Sjirk Johannes Muurling. In leven zeilmakersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Johannes Muurling, oud vijf en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van Botje Sjirks Haga. Geboren, maandag den 5e Februarij 1855, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 21e Mei 1887, des na middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 32 jaren, 3 maanden en 16 dagen.


Muurling, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 15e December 1882, ƒ 4.50.

Willem Muurling. In leven werkman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Sloten. Zoon van Johannes Muurling, oud dertig jaren, grutter, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Maaike Smit. Geboren, maandag den 20e April 1818, des morgens ten twee ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 13e Mei 1855, te Sloten, echtgenoot van Afke van der MeerOverleden, vrijdag den 15e December 1882, des morgens ten zes ure in het Huis Wijk een nummer 122, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 7 maanden en 25 dagen.


Naamloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 6e Juni 1885, ƒ 0.00.

Naamloos kind. Opgevist, zaterdag den 6 Junij 1885, bij haven te Lemmer, Lemsterland. Tekst uit Overlijdensakte:
No. 66

In het Jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig den zesden der maand Junij zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Lemsterland, Provincie Friesland, gecompareerd: Jan Huisman, oud vijftig jaren, arbeider en Jan Spiekholt, oud vier en veertig jaren, arbeider, beiden wonende te Lemmer welke ons verklaard hebben, dat zij op den zesden dezer maand des morgens omstreeks acht ure in de nabijheid van de haven te Lemmer drijvende hebben gevonden een kinderlijkje van het vrouwelijk geslacht naar gissing slechts enkele dagen oud het welk gewikkeld was een een zak en hebben wij deze akte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben onderteekend na goedkeuring der doorhaling van bovenstaande negen gedrukte woorden.

J. Huisman K. Van Andringa (burgemeester van Lemsterland)
J. Spiekholt

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.