Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Meer van der, Antje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 18 april 1876, diaconie, ƒ 2.25.

Antje van der Meer. Dochter van Jacob van der Meer en van Aaltje Teunis de Vries.
Geboren, vrijdag 1 april 1870, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 18 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren en 17 dagen.

Bijgewerkt op 18-1-2023


Meer van der, Johannes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 september 1877, ƒ 4.50.

Johannes van der Meer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer.
Zoon van Jan Ages (van der Meer) en van Jantjen Willems.
Geboren, zaterdag 14 februari 1807, te Balk in de Grietenij Gaasterland.
Gedoopt, zondag 8 maart 1807,
Sinds zondag 6 oktober 1839, te Balk, echtgenoot en sinds vrijdag 27 oktober 1871, weduwnaar van Jilkje Jelles van der Kooy.
Overleden, donderdag 20 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 70 jaren, 7 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Molen van der, Marijke Anthoons

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 20 juli 1877, ƒ 4.50.

Marijke Anthoons van der Molen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Froukjen Fredriks Verf, oud vier en dertig jaren, Ongehuwde arbeitster, wonende te Heerenveen.
(Anthoon van der Molen niet vermeld in de geboorteakte als zijnde de vader)
De aangifte van geboorte is gedaan door haar zuster, Jacobe Frederiks Verf, oud dertig jaren, arbeidster, wonende te Beneden Knijpe.
Geboren, zaterdag 1 januari 1831, des morgens tenm twee ure, te Lemmer.
Sinds zondag 27 december 1857, te Lemsterland, echtgenoot van Jelte Harmens Visser (schipper).
Overleden, donderdag 19 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 46 jaren, 6 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Molenmaker, Antje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 28 augustus 1879, ƒ 1.00.

Antje Molenmaker. Dochter van Hendrik Molenmaker, oud acht en twintig jaren, verver, lantaarnopsteker en van zijne huisvrouw, Fetje Siersma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag 20 maart 1879, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 28 augustus 1879, des morgens ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Molenaar, Dirk

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 8e Julij 1880, ƒ 4.50.

Dirk Molenaar:In leven schippersknecht, wonende te Buren, Ameland. Ongehuwde zoon van Hendrik Douwes Molenaar, zeeman en thans afwezig en van zijne huisvrouw, Janke Dirks Metz, zonder beroep, beiden wonende te Buren, Ameland.
Geboren, donderdag den 4e October 1860, des voormiddags ten negen ure, te Buren, Ameland.
Overleden, donderdag den 1e Julij 1880, des morgens ten acht ure tusschen Lemmer en Urk in de Zuiderzee.
In den ouderdom van 19 jaren, 8 maanden en 28 dagen.

Uit de Overlijdensakte:

In het jaar Een duizend acht honderd tachtig den Eersten der maand Julij zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Lemsterland, Provincie Friesland, gecompareerd: Willem Toren, oud Zeven en twintig jaren, Schipper, wonende te Nes op Ameland en Jan Zeldenthuis, oud een en vijftig jaren, Visscher, wonende te Lemmer, welke ons verklaard hebben, dat Dirk Molenaar, oud negentien jaren, geboren te Buren op Ameland, Schippersknecht, wonende aldaar. Ongehuwde zoon van Hendrik Molenaar, arbeider, wonende te Buren op Ameland en van Janke Dirks Metz overleden op den Eersten der maand Julij dezes Jaars des morgens ten acht ure, tusschen Lemmer en Urk in de Zuiderzee is overleden, en hebben wij deze akte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na sulks met ons hebben ondertekend...................…

  • Aanvullende informatie van Jo Steenstra: Ondertekend, verklarende de tweede genoemde getuige niet te kunnen onderteekenen als hebbende zulks niet geleerd, na goedkeuring der doorhaling van twee letters op de vijfde regel dezer acte. NB: op regel vijf wilde de opsteller van de akte schrijven: schippersknecht, vergiste zich en streepte van schippersk de laatste twee letters door. Opsteller van de akte: Burgemeester Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (Workum, 18 februari 1808 - Lemmer, 15 mei 1882) Hij studeerde rechten en was advocaat in Joure en Lemmer. Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Friese Maatschappij van Landbouw. Van eind 1851 tot zijn overlijden was hij de eerste burgemeester van Lemsterland (daarvoor kende men hier grietmannen). Dirk Molenaar is geboren 04-10-1860. RK, in het ADRKF te Bolsward zijn twee kopieën van zijn bidprentje. Als enig kind was hij in maart 1880 vrijgesteld van militaire dienst (1.69 9 lang, meer details)

Monsma, Freerkjen Willems

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 14, Grafnummer 19, op maandag den 12e dag der maand Januarij 1874, ƒ 2.50.

Freerkjen Willems Monsma. In leven winkelsche, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep niet vermeld in de akte, wonende te Lemmer.
Dochter van Willem Sybes Monsma, meester pottenbakker in de Lemmer en van Hendrikjen Doedes Boersma.
Geboren, woensdag den 24e dag der maand October 1792, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds donderdag den 16e April 1812, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 2e dag der maand Februarij 1816, weduwe van Sjoerd Rienks Sleeswijk.
Overleden, zaterdag den 10e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 81 jaren, 2 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022 20-8-2022


Mostert, Christiaan

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 14e December 1880, ƒ 1.00.

Christiaan Mostert. Zoon van Jacobus Mostert, oud vier en dertig jaren, stoombootknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje de Vrij, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag den 12e April 1880, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 11e December 1880, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 30-3-2023