Home » Lemmer

Fedde Schurer: “Hy wol foargoed en altyd Lemster wêze – Dit hert fergeat syn âlde Lemmer nea”


Foto's afkomstig van: Eigen archief; Roel Verhoeff, Hielke Roelevink, Kees en Bertha de Heij-Vlig, Hendrik Bootsma, Hillebrand Visser, Charlotte Sterk-Huiskes, Gerben Wijnja, Wouter van der Meer, Roeli van der Veen, Jilling Kingma, Gauke en Leeuwke Bootsma, René Berg, e.v.a.