Home » Lemmer

Fedde Schurer: “Hy wol foargoed en altyd Lemster wêze – Dit hert fergeat syn âlde Lemmer nea”


Foto's afkomstig van: Eigen archief, Roel Verhoeff, Kees en Bertha de Heij-Vlig, Hillebrand Visser, Charlotte Sterk-Huiskes, Wouter van der Meer, Roeli van der Veen, Jilling Kingma, Gauke en Leeuwke Bootsma, Hendrik Bootsma, René Berg, e.v.a.