Riensluis

De Riensluis is een schutsluis in Lemmer uit 1957. De sluis in de Lemsterrijn verving een spuisluis (waarvan de plaquette van die sluis uit 1887 in de wand van het bedieningsgebouw van de nieuwe sluis werd aangebracht). Hij vormt de verbinding tussen de Vluchthaven (peil IJsselmeer) en de binnenhaven (door de afdamming Lemsterrijn en demping van vaart langs de Vissersburen). De Riensluis was in 2011 dusdanig slechte staat, dat de sluisdeuren moesten worden vervangen. Ook is de sluis sterker gemaakt.

De Riensluis is na renovatie opnieuw in gebruik genomen. De oude houten sluisdeuren waren nog handbediend. Nu is de aandrijving van de nieuwe stalen sluisdeuren volledig uitgerust met ADE elektromechanische actuators. Aangezien er geen hydrauliek wordt toegepast, zijn er minder risico’s voor het milieu. Atbautomation

De gedenksteen, die herinnert aan de grote waterstaatkundige veranderingen in de jaren na 1880. Deze steen zat tot 1957 in de afwateringssluis - doorgaans Spuisluis genoemd - en werd dat jaar, overgebracht naar de toen gemaakte Riensluis. De wapens van de genoemde overheidsorganen staan in de officiële kleuren op de steen.

Tekst op gedenksteen: "Deze sluis is gebouwd in het jaar 1887, tegelijk met het aanleggen van eene zeewering om de Lemmer, van eene nieuwe buitenhaven, het bouwen van eene nieuwe schutsluis en het maken van een verbindingskanaal met brug tusschen den Rijn en de binnenhaven.

Deze werken zijn tot stand gekomen door zamenwerking van de Staat der Nederlanden, de provincie Friesland, de waterschappen, de zeven Grietenijen en stad Sloten" en de Lemstersluis " zoomede van de gemeente Lemsterland."

Leeuwarder courant 21-08-1888

Lemmer, 17 Aug. In de linkerzijmuur van het gebouw, staande op de nieuwe stroomsluis, is gisteren, ter herinnering aan het aanleggen van de nieuwe havenwerken, een uiterst nette gedenksteen geplaatst, te Parijs van zogenaamde geëmailleerde lava vervaardigd , waarop het navolgend opschrift geplaatst is: „Deze sluis (n.l. de stroomsluis) is gebouwd in het jaar 1887, tegelijk met het maken van een zeewering om de Lemmer, van een nieuwe buitenhaven, het bouwen van een schutsluis en het maken van een verbindings- kanaal niet brug tussen de Rijn en de binnenhaven. Deze werken zijn tot stand gekomen door samenwerking van den Staat der Nederlanden, de provincie Friesland, de waterschappen „de Zeven Grietenijen en Stad Sloten" en „de Lemstersluis", zomede van de gemeente Lemsterland"

Dit opschrift is ingesloten door een afbeelding: aan de bovenzijde van het Rijkswapen; aan de rechterzijde van het wapen der provincie Friesland en van dat der gemeente Lemsterland, en aan de linkerzijde van het wapen der „Zeven Grietenijen" (Zevenwolden), benevens van dat der „Stad Sloten."

Niet, gelijk dit bij hardsteen het geval is, zijn de wapens en het opschrift gebeiteld, maar op bijzondere wijze in rijke kleurschakering op de steen aangebracht. Voor bovenstaande doeleinden wordt van geëmailleerde lava meer en meer gebruik gemaakt, omdat, naar het schijnt, deze beter tegen den invloed van het weder bestand is en de tekens en kleuren daarop aangebracht op den duur beter zichtbaar blijven. Ook voor het maken van peilschalen wordt in den laatsten tijd genoemde stof veel gebezigd.

Koningin Wilhelmina en prins Hendrik, tijdens hen bezoek aan de Rien-inlaatsluis op 7 oktober 1920

  • Froukje Zandstra: Spuisluis
  • J D JD Weber: Daar woonde vroeger de fam. Berkenpas
  • Froukje Zandstra: Eind 1940 begin 1950 woonde daar pake Kool en zijn vrouw.
  • Leeuwke Bootsma: Bij het vervangen en automatiseren van de sluisdeuren van de Riensluis, kwamen er nog restanten boven van de spuisluis.

Filmpje van Piet Broodwinder

Op de achtergrond zien we de schoorsteen van de houtmolen. Helemaal rechts is nog een stukje te zien van de oude spuisluis. Foto collectie W. Poppe

  • Leeuwke Bootsma: De Riensluis, met nog de oude brug die naar de Schans lag.
  • Leeuwke Bootsma: Afbraak van de brug naar de schans.Het brugdeel is later verplaats naar de Riensluis
  • Leeuwke Bootsma De nieuwe brug naar de Schans. Bij het dempen van de Rien, is deze later overgebracht naar de Riensluis.
  • Leeuwke Bootsma: De Truitjezijlbrug gereed gemaakt voor transport naar de nieuwe Riensluis.
  • Siene De Vries: Mooie foto met veel details waaronder de nummering van de gebouwen van de Houtmolen. Een coaster voor de wal die voor de aanvoer van hout zorgde. Vaak werd hiervoor het waterniveau in de Rien gelijk gezet met het buitenwater. Hierdoor konden beide sluisdeuren open om de vaak langere schepen doorgang te verlenen. Dit leidde soms tot water op de weg van de Polderdijk.

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.