Gerstner, Justin

Justin Gerstner, geboren op 5 februari 1921 te Ebelsbach (Duitsland) overleden op 31 oktober 1944 te Tjerkwerd. Joodse onderduiker, hij weigerde het onderduikadres te verraden.

Justin Gerstner

Hij woonde te Enschede in de Soendastraat 11 en was kantoorbediende. In de oorlog zat hij ondergedoken bij B. Buwalda op Eemswoude. Zijn schuilnaam was "Lytse Douwe" Hij is tussen Eemswoude en Wolsum door Duitse soldaten op 31 oktober 1944 doodgeschoten. Hieronder een gedeelte uit "Ut Kriich tsjin fremdfolk" fan J.P. Wiersma.

Op in pleats in Tjserkwert siet in Joad ûnderdûkt, dy hie’t hert op’t rjochte plak. Doe’t op in dei de “grünen” kamen fleach er it lân yn, hwant hy woe de boer net troch syn tadwaen yn’t laberint bringe. Mar de “grünen” Trappearen him en setten him efternei. Se jagen him op en krigen him op’t lêst yn’e kloeren. Doe dreauwen se him it werompead op, en dat gong oer hikken en troch sleatten hinne, en as er sa gau net oerein komme koe, krige er in optuter met de kolf. It waerd in martelgong – syn lêste. Hwant doe’t er perfoast net sizze woe by hokker boer hy ûnderdûkt wie, joegen se him yn ‘e ûnderwâl de genedeslach. Sûnder ien wurd to kikken stoar de earme siel yné wide lannen om Tsjerkwert hinne de marteldea. Syn namme en syn died meije yn earjend omtinken bliuwe.

Geschreven door Feike Mulder.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.