Afbeeldingen van Lemsters |10|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Foto van Stoffel Zandstra: Us pake Stoffel Zandstra (1882-1976) en ús beppe Grietje Bootsma (1882-1960). Yn de 5e Parkstrutte.

Foto van Stoffel Zandstra: De Oompjes: Jurjen (links) en Gauke Bootsma. Broers fan ús beppe Grietje Zandstra-Bootsma. Foto op Alde Slús .

Foto van Anne de Jong: V.l.n.r.: Marten Aukes Koopmans 1871-1954 (overgrootvader, van Anne), dochter Lupkje 1903-1971 (grootmoeder, van Anne), zoon Auke 1901-1944 (oudoom, van Anne) en echtgenote Afke Spiekholt 1873-1957 (overgrootmoeder)

Foto van Anne de Jong: Martens Koopmans als bakkersknecht.

Foto van Anne de Jong: Marten Aukes Koopmans. Bijnaam: 'Marten mei de stokjes'

Foto van Anne de Jong: Afke Spiekholt voor haar huisje aan het Turfland.

Foto van Anne de Jong: Verloving, Lupkje Martensdochter Koopmans (de grootmoeder, van Anne), met Liekele Stoelwinder.

Links vooraan staan de broers Pieter en Johannes Coehoorn, daarachter Tiesse de Rook. Daarnaast zien we Willem Platte en Pieter Feenstra. De beide vrouwen zijn Renske Rottine-Spiekholten haar zuster Kaatje Spiekholt. De man met de hoed is de baas, Poppe de Rook. Achter de kar staat Jan Rottiné, met naast hem Jurjen de Rook, die zijn dochter Mientje op de arm heeft. Achter hem, bij het raam staat Klaas de Rook Lourens de Rook of Marten Feenstra. De linker man is Toon Woudhuizen. De 2 vrouwen zijn Renske Spiekholt-Rotine en haar zuster Kaatje Spiekholt. Renske en Kaatje zijn geen zussen maar schoonzussen. Maar volgens mij moet het dan zijn Renske Visser-Feenstra. Kaatje was getrouwd met Wiebe Feenstra

Een foto van het personeel van Johannes Sterk. Boven zien we v.l.n.r. Petrus de Lange, Iemkje en Akke Jongsma, Trijntje van der Veen, Janna de Vries en Klaas Jongsma. De laatste met dissel voor het dichtmaken van de vaten. Op de tweede rij: Antoon Huisman, Steven Sterk, Ferdinand de Vries, Jolt de Hei, Anne de Lange, en Johannes Sterk. Op de voorste rij zitten Andries Bergsma (met speet bokking) en Berend?.

Foto van het visbedrijf van Poppe de Rook in Lemmer. Er staat een ploeg rapers op en De Rook zelf met twee van zijn dochters.

Geheel links zit Aal de Rook, daarnaast Janna de Vries (zuster van Evert de Vries) Achter de bak met vis zit Pieter Feenstra en daarnaast zijn broer Marten Feenstra. De vrouw die daar achter staat is hun zuster Rens Visser-Feenstra. Dan volgt met ijsmuts Jan de Vries (broer van Evert de Vries) Naast hem zit Trijntje van der Veen, terwijl rechts Lies de Rook staat naast het wagentje waarin haar vader Poppe de Rook 1 zit.

Dan de vraag wat men daar doet, het is ansjovistijd en er zit een ploeg om de 'vloot' te rapen. Op zo'n vloot lag dan 64 pond ansjovis. In het midden zit Pieter Feenstra met naast zich een leeg vaatje -een anker noemt men dat- een bak met zout en een stamper. Eerst komt er een flinke schep zout op de bodem van het anker. Dan vangt het rapen aan. De ansjovis wordt zo geraapt, dat de koppen bij elkaar komen, is er een laag vol dan komt er flink wat zout overheen en worden ze met de stamper vast gestampt.

Is het anker vol, dan blijven ze een paar dagen staan. Dan worden de ankers door de kuipers dichtgekuipt, eerst staan zij op een stamper bovenop de vis. Is deze vergenoeg gezakt, dan komen de ankers dicht. Op de bodem heeft Harm van der Wolf het jaartal waarin de vis gevangen is ingebrand. De ankers met ansjovis worden dan opgeslagen en een half jaar lang iedere week met pekel bijgevuld en later één keer in de maand.
Er kwam een controleur uit Amsterdam. Deze spoelt een paar ankers ansjovis en weegt ze. Als ze het goede gewicht van zestig pond hebben werden ze opgeslagen in het veem in Amsterdam en dan verkocht.

Wat verdienden die mensen die dat werk deden? Voor ieder anker dat gevuld werd kregen ze een kwartje met hun zessen. Per dag kwamen er zo'n zestig ankers vol, zodat ze zo ongeveer een rijksdaalder per dag verdienden. Iemand die achter het anker zat, zoals hier Pieter Feenstra, werd per uur betaald.

Het kantoorwerk van het bedrijf kwam voor rekening van dochter Lies. Later ging zij met een van haar broers naar Indië en na terugkomst in ons land, maakte zij zich verdienstelijk met het verzorgen van zieken in de familie. Later is zij getrouwd met de heer Nijdam...Zij woonden toen in Leeuwarden en later in Den-Haag.

Op de foto Willem Dam (voorheen zeilmaker bij M.F. de Vries) Tine Dam en haar zuster Aukje Dam. Een mooie opname van het eindje van de dam. Dat is hier nog helemaal compleet met het houtwerk rondom. Een loopje naar het eindje was toen een dagelijkse bezigheid voor velen.

Het bestuur van 'De Zevenwolden' poseert voor de fotograaf in 1923. Boven v.l.n.r.: K. Nauta, Jurjen de Rook, Tjebbe de Jager, Lijkle Poepjes en Hendrik Tijs(s)eling. Onder, v.l.n.r.: Jurjen Pen, H. Schotsma, Dirk de Boer en Sjeerp de Blaauw.

Lemmer-Omstreeks 1937: Werkplaats van Kerst Koopmans. (Kortestreek) Van links naar rechts: Wiebe Verhoef, Zeilstra (petroleum man) Kerst Koopmans, Vrouw Foekema.

Kristien Kramer-Visser, vermoed dat dit de 5e Parkstraat is op de achtergrond. De mannen die daar aan het werk zijn, zitten en staan op de Tramdijk. Wie zijn het?

Hepkema's Courant, 11-11-1927: LEMMER, 9 Nov. A.s. Zondag hopen de heer Atte Knol en echtgenoote alhier, hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. De heer Knol is te Lemmer geboren, zijn echtgenoote, Aukje Tj. Posthumus, te Opeinde. Sedert hun huwelijksdag hebben ze hier 35 jaren lang een goed beklante bakkerij gedreven, waarna hun jongste zoon Jan, de zaak overgenomen heeft. De beide oudjes zijn voor hun hoogen leeftijd nog vrij kras; beider gezicht wordt echter de laatste jaren hard minder.

Foto van Fenna Zandstra: Dit zijn pake en beppe Smink, mijn mem haar pleegouders waar ze groot is gebracht. Pake Smink was vroeger conciërge van de Wilhelminaschool.

Foto van Fenna Zandstra: Pake en beppe Smink met heit en mem en mijn oudste broer Bertus

Foto van Wim de Roos: Drie generaties de Roos, Polderdijk 9. ± 1956; Evert, Arjen en Willem

Foto van Binne Toering: Van links naar rechts: Hendrik Kok (later bregewipper) Binne Hak (de pake van Binne Toering), Sjoerd Kuipers en Poppe Kok (binnenvisser en stoker op het stoomgemaal)

Foto van Martje Porsinck: Winter 48/49. Links: Martje Poepjes (nu: Porsinck); dochter van Jaap Poepjes. Midden: Jana Scholten; dochter van Berend Scholten. Rechts: Grietje Rippen; dochter van aardappelhandel Pieter Rippen uit de Schans

Foto van Martje Porsinck: Nog een fotootje van toen er nog conductrices op de bus waren. Rechts mijn vriendin Jannie Scholten. De naam van de andere conductrice ben ik vergeten. Maar volgens mij woonde zij in Achterom.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |