Lemsters |4|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Teunis Bootsma en Hebeltje Visser, in de volksmond Iebeltsje genoemd

Wim de Roos: +/- 1957/58 op de kermis (mijn ouders en zusje) bij de sluis

Sietse Poepjes

Foto's van Fenna Zandstra: Ons mem Margje Poepjes-Bron en boven heit Sietse Poepjes

Een foto van het personeel van de Zondagsschool van de Ned. Herv. Kerk in Lemmer in 1952. Op de achterste rij zien we v.l.n.r. Bernard v.d. Veen, Ane Marra, vicaris Huetink en Antje Bakker. De middelste rij bestaat uit Wouter v.d. Meer, Oane de Jong, Alie de Vries ?, Getje Gaastra, Inkje Vellinga en Antje Jaalsma. Daarvoor zitten Afke Klijnsma en Annie Klijnsma.

Johannes de Vries: Foto van mevr. Harder. Indertijd, toen er nog woningnood was, kwamen zij in een woonwagen terecht. Daarmee kwam een eind aan de inwoning bij de familie van haar man. Zij hebben met die wagen nog op het kampje aan de Plattedijk gestaan. Het duurde tien jaar voordat de wagen voor een woning kon worden verruild. De wagen werd door haar moeder gekocht want de twee duizend gulden voor de aankoop ervan kon het jonge gezin niet opbrengen.

Boven en onder; Johannes de Vries. 6 december 1931-24 januari 2015: Maart 2003: ,,De winkel heeft me veel mooie contacten opgeleverd" Johannes de Vries, sluit na 91 jaar Bakkerij Schirm.

Marten Scheffer en Wanny Kroes rijgen de ponen aan het spit. Foto Jan van der Werf.

Henk En Esther Haveman: Ús heit, Hennie Haveman mei tante Griet fan der Gaast, suske fan Wim fan der Gaast foar it winkelrút. Tante Griet stie tidens de oarlochsjierren by ús yn de winkel. Nei de oarloch troud mei Cees Bangma.

Deze foto is gemaakt op 23 april 1939 op het Damrak te Amsterdam, toen de voetbalwedstrijd Holland-België werd bezocht. Van links naar rechts: Piet de Blauw, Feike Visser, Hidde de Blauw, Duko Bergman, Henk Brouwer, Albert Schirm en Wim Rinsma.

Foto van Anna Meyler: Beppe en Pake in het Achterom. (Akke van der Bijl en Sake Visser)

Hendrik Bootsma: Foto van Rauke Kuipers, in zijn tijd bij de Koninklijke Marine, later visserman en eigenaar van de LE31. Dank je Jan Coehoorn voor de foto.

Mooie opname van Jan Bergsma. Bergsma had een groot gezin. Zij woonden in een heel klein huisje achter de Centrale Bakkerij, bereikbaar door een steeg naast de bakkerij van Pieter Koopmans. Voor een groot gezin was er heel wat nodig en dus werd elke mogelijkheid om wat bij te verdienen aangegrepen. Zo ook het omroepen van boodschappen door heel Lemmer.

We zien hem hier in zijn werk als dorpsomroeper in Het Leeg. In zijn karakteristieke houding: linkervoet op de grond, rechter op de trapper. In de rechterhand het bekken en het briefje waar de boodschap van gelezen werd. In de linkerhand het stokje waarmee op het bekken geslagen werd om de aandacht te trekken.

Deze foto is gemaakt in de zeilweek van 1945, van 9 tot 16 augustus. De boodschap die wereldkundig werd gemaakt was dat er turf gehaald kon worden op een bepaalde brandstof bon. Hij was ook degene die met Sint Nicolaas de sjoelavonden bekend maakte. 

Leden van gymnastiekvereniging DOS. Op de bovenste rij v.l.n.r. staan Rina Feenstra, Annie v.d. Tuin, Hielkje Bakker, Tjitsche Schokker, Elly Hooiring en Geesje Wierda. De onderste rij wordt gevormd door Antje Bootsma, Aaltje Visser, Geertje v.d. Meer en Trijntje Hooiring.

Een groepje Lemsters op de bankjes bij de brug. Op de achtergrond de Schulpen. Met koeienletters op het raam meldt Expert Bijlhout dat er een verbouwingsopruiming gaande is. Op de banken v.l.n.r. Thomas Visser, Jenny Bondiëtti, Leeuwke Bootsma, Joltje, vrouw van Thomas Visser, Jantje Bijma, Jaap Visser en Gerben Feenstra.

Foto van Leeuwke Bootsma, genomen aan de Binnenhaven, waarschijnlijk voor de hang van De Rook. Aan de overkant zien we in ieder geval het torentje van het tramstation. Het is duidelijk dat dit allemaal hangpersoneel is. Gefotografeerd midden tussen de vaten en ankers waarmee zij werkten. De namen staan achterop maar jammer genoeg zijn het alleen voornamen, geschreven met potlood en in de loop van de jaren bijna onleesbaar geworden. Zo goed als ik het kan ontcijferen staat er : J. Kooi, Rikus, Willem, Teunis en Roelof. Met als nog vrij goed leesbaar onderschrift: ‘allemaal Lemsters’.

Foto genomen in een hang; waarschijnlijk bij De Rook. Hier krijgen we ook alleen de voornamen. Dat zijn Jacob, Lena, Leeuwke, Rienk en Maaike.

A. B. H. Funcke, 1912 Hoofd Chr. School. Funcke heeft ook een bloemenwinkel gehad. Bij cafetaria van Lienos, Kledingmagazijn Molenberg en, toen nog hotel, Centrum. Daarnaast, een meter of wat naar achteren, vonden we Funcke. De bloemen die er verkocht werden waren altijd vers. Funcke kweekte die namelijk zelf op een tuin achter de timmerwinkel van Albert Visser. Op zomeravonden kwamen Funcke en zijn vrouw vaak lopend met de fiets langs. De fietsen afgeladen met bloemen. De bloemen die zo juist gesneden waren uit de eigen tuin.

Oud Lemster Sake Visser (Reade Sake), bij de staking van de Honig fabriek Koog a/d Zaan, ze gingen naar Den Haag om te demonstreren, ik meen in 1978. Dit was een kolfje naar zijn hand

Foto van Tiny Ykema: Klaske en Tineke Koster dochter van politie agent Koster, deze foto is gemaakt in de deuropening van de familie Koster op de Nieuwendijk

Foto van Tiny Ykema: Heit Eeltje Ykema en mem Rinske Ykema-Kuiper en Yke 1941

Foto van Tiny Ykema: De familie Ykema pas in Zaandam

Dames op een reisje naar Hannie Schaft, in Haarlem.

Op de bovenste rij zien we dan de dames T. Bootsma, Bergsma, Betsje Akkerman – Visser, Visser- Bergsma, Sjoerdje Ten Wolde – Rottiné, Anneke Schotanus, Visser – Bijma, Sanne Bootsma, Bootsma – Mulder, De Haan – Balsma.

Middelste rij de vrouw van Anne Visser, Rimke Visser, K. de Jong – Seldenthuis, M. Visser, Wouda, C. Kuipers – Visser, Y. Bootsma – Visser.

Op de onderste rij de de volgende dames: Elisabeth Wiechertje Gebben – De Vries, G.Bootsma – Bootsma, Tabina (Bienke) Visser – Jager (moeder van Roelie), Chauffeur Paulus Meester, A. Platte – Bootsma, J. de Blauw – Bootsma, H. Bootsma – Breugom, Roelofje de Vries, R. Coehoorn – Scheffer, S. Bootsma – Grootjans.

Foto van Dirk Nieuwenhuis, zijn moeder Woltertje van Looy, op de Cornelis Houtmanstraat te Lemmer

Afdruk van Roelie Spanjaard-Visser. Mijn overgrootmoeder Judik Turksma (Jette) staat op deze foto, zij was getrouwd met Sake Bootsma.

Jette heeft tijdens de tyfus epidemie in 1909 in de barak gewerkt die toen op de Gedempte Gracht stond. Bijna niemand anders durfde daar binnen want zelfs onder de verpleegsters waren al slachtoffers gevallen. Er wonen nog veel achterkleinkinderen in Lemmer en daar buiten.

De eerste zittend links op de foto is Oate Jette. De man die naast haar zit is onbekend, de derde achter de tafel is Nieuwenhuis. Hij woonde aan de Langestreek in het Vredespaleis en was commissaris van de Groningen – Lemmer Stoomboot Mij. die de nachtboot naar Amsterdam exploiteerde. De vierde is Gorter die op de secretarie werkte. Hij is jong overleden en moet een zware doodsstrijd hebben gehad. De dame naast hem is een dochter van hotelhouder Van der Hoff, de rechtse is onbekend.

De op links staande man zou Gerbrand Kokje kunnen zijn. De man die wat hoger staat is Atte Knol met daarnaast Bouke Meijer. Hij trouwde later met Griet Pen, een nicht van mijn vader. De volgende is Djoeke Knol, zuster van Atte en naast Djoeke haar zuster Hermine. Tenslotte Lieuwe Meijer, later getrouwd met Oeke Kingma. Bouke en Lieuwe waren zonen van Boukje Meijer die een café dreef in de Schans

Johannes de Vries

Een foto van deelnemers aan een reisje met een ZWH bus met Paulus Meester als chauffeur. De foto stamt uit de vijftiger jaren.

Op de achterste rij v.l.n.r. Harm Visser, Jan Visser, Japie Tijsseling, Klaas de Jong, Johannes Visser, Pieter Visser, August Bergsma, Wiep Coehoorn, onbekend, Kees Koornstra.

De rij daarvoor Marten Vlig, onbekend, Hendrik Jan Feenstra, Jelle Visser, Piet Rottiné, Jackie v.d. Werve, Rottiné, Wannie Kroes, onbekend.

Volgende rij Hielke Scholten, Klaas Visser, onbekend, Marten Faber, Margje de Roo, onbekend, onbekend, Afke Klijnsma, Ukkie Poepjes.

Daarvoor Blokland, Sander Berg, Atze Faber, onbekend, Hans Portijk, Jo Scholten, Baukje Faber, Gerrie Bijlsma, onbekend, onbekend, Pietje Poepjes.

Voorste rij Paulus Meester, Peter Ruurda, Hendrik Visser, Jouke Alberda, Aukje Post, Post, Anna Kuipers, mevr. Blokland.

Foto van Meintje Koper Visser: Piet en Mientje van der Werf achter de bar. Voor mijn vader Jelle Visser achter hem Sake Schotanus en Rinse Visser.

De man links is Renze van der Veen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |