Lemster drumband

Een greep uit de geschiedenis van de Lemster drumband.

Met dank aan de heer J. Kikkert.


Hoe het begon...opname Schans Lemmer. Voorop lopen twee veldwachters, links is dat Doede Kok en rechts Gerardus Wierdsma.

De Zuid-Friesland 1979: Van trommelen op tafels en stoelen tot bietenrooiers.

De oprichting.

In de zomer van 1954 organiseerde de muziekvereniging 'Excelsior' uitwisselingsconcerten, waarvoor altijd een tamboerkorps werd aangetrokken.

Een paar leden, met name de heer Haveman, vonden het niet gek, dat in Lemmer zo'n tamboerkorps werd opgericht, zodat in het vervolg geen beroep meer op een vreemd korps hoefde worden gedaan.

Een drumband zou immers goed passen bij de muziekverenigingen 'Excelsior' en 'Crescendo'. Een paar kopstukken staken de hoofden bij elkaar en plaatsen een advertentie in de 'Zuid-Friesland', waarin leden werden gevraagd voor de Lemster drumband in oprichting. Wat niemand verwachtte: er kwamen maar liefst 74 reacties binnen.

De oprichtingsvergadering werd op 5 oktober 1954 gehouden. Uit de 30 aanwezigen werd het eerste bestuur gekozen. Voorzitter werd de heer Bergsma, secretaris de heer Sloothaak en penningmeester de heer Haveman en twee bestuursleden zonder speciale functie waren de heren Bakker en Atsma.

De contributie werd vastgesteld op 50 cent per week, donateurs betaalden f 2,50 in het jaar. De muziekkanten besloten voorlopig gekleed te gaan in een blauwe broek met en wit hemd en een stropdas.

Het eerste optreden van de Lemster Drumband in 1955. Tambour-maître is de heer G. de Haas, de overige muziekkanten zijn: J. Thijsseling, S. Visser, J. Jongsma, Sj. Schotanus, H. Sloothaak, mej. P. Poepjes, mej. R. Visser, mej. J. Visser, J. Bakker, D. Atsma en C. Bergsma.

De drumband zou een algemeen korps voor zowel mannen als vrouwen moeten worden. Dat is het ook geworden. De eerste instructeurs waren de heren Meyer en Coehoorn van 'Excelsior' en de heer Moedt van 'Crescendo'.

1964

1965

1968

Het was in die tijd niet gemakkelijk om aan speciale instructeurs te komen, daarom nam men de tamboers van de Lemster muziekverenigingen. Uiteraard was er geen geld voor in de kas, dus konden er voorlopig ook geen trommels worden aangeschaft.

Bij de oefeningen in de kleuterschool van Lemmer werd dan ook goed gebruik gemaakt van de tafels en de stoelen. Stokjes konden wel worden aangeschaft. Na een paar oefeningen werden de trommels aangeschaft. Hotelhouder 'De Haas', de eerste tambour-maître van de Lemster Drumband, schafte zijn eerste tambour-maître stok aan. De man behoorde tot één van de actieve nieuwe leden van de band.

Al vrij gauw presenteerde de Lemster Drumband, zich voor het publiek en niet zonder succes. het eerste optreden was op 5 mei 1955 in Lemmer, waar 's morgens voor het Gemeentehuis een aubade ten gehore werd gebracht. Na het hijsen van de vlag, werd een rondgang door het dorp gemaakt. Ook 's middags en 's avonds marcheerde het nieuwe korps deftig door Lemmer.

Omstreeks 1955: Links? in het midden Sake (Reade) Visser, rechts Yge Bootsma linksachter is Pietje Poepjes. Hier is ook het witte hemd en pantalon te zien.

De drumband op het Leeg in Lemmer. De man 1e rij 1e van links, is Sake Visser.

Het eerste optreden buiten Lemmer was in Marknesse in 1955, waar een muziekfestival voor korpsen uit de polder en omliggende gemeenten werd gehouden. De Lemster Drumband verscheen met volle bezetting (15 man plus tambour-maître)

De drumband maakte wel veel lawaai, maar kon marcheren, d.w.z. er heerste orde. De Polderkrant vond dat Lemmer in Marknesse een heel goed figuur sloeg met zijn nieuwe drumband.

Nadat de drumband bewezen had een goed tamboerskorps te zijn, volgden vele uitnodigingen. Zo verscheen men in 1956 in de dorpen, Echten en Echtenerbrug, waar de Oranjevereniging een feest had georganiseerd. De opdracht van de feestcommissie was niet voor de poes. De muziekkanten marcheerden in de stromende regen van Echten naar Echtenerbrug tot aan de Pier Christiaansloot en vandaar weer naar de bebouwde kom van Echten, om vandaar nog eens naar Echtenerbrug over het Krompad naar café 'De Driesprong' te musiceren.

Deze natte optocht ligt droog in het geheugen van de eerste leden van de Lemster Drumband. Men kan zich nog heel goed herinneren hoe bang de koeien voor de trommels waren. Met de uiers bijna op de rug holden ze voor de drumband uit. Trouwens de muziekkanten zagen er zelf ook bijna uit als zwart-wit bont vee.

In 1957 trad de Lemster Drumband met Excelsior in Vaassen op, waar de band in de derde afdeling een eerste prijs behaalde. De band verscheen picobello op het concours. De avond voor de happening in Vaassen hadden de muziekkanten de draagriemen van de trommels hagelwit gemaakt, met Tana, dat tijdens een stortbui niet watervast bleek. In een mum van tijd baande het witsel zich een weg over de donkere broeken.

Verscheidene concoursen werden door de Lemster Drumband bezocht. Vrijwel altijd werden grote successen geboekt. Op een nationaal concours in Heerde in 1958 behaalde het korps de eerste prijs in de tweede afdeling. In 1959 trad het korps met Cresendo in Urk op op uitnodiging van de feestcommissie ter gelegenheid van vlaggetjesdag.

Vijf mei 1960 was de Lemster Drumband in Lemmer spoorloos verdwenen, tenminste daar leek het op. De band had nieuwe uniformen aangeschaft en was daardoor onherkenbaar geworden voor het publiek, dat wilde luisteren naar de aubade voor het gemeentehuis.

Voor de aanschaf van deze nieuwe uniformen heeft zich vooral de heer Meint Visser, erg ingespannen. Hij spoorde de Lemsters in de Zuid-Friesland aan bij de grote collecte een gulden te geven. Zijn advies werd bijna door heel Lemmer opgevolgd.

Vóór 30 april 1964 zouden de nieuwe uniformen worden geleverd. Op de avond voor de 30ste was er alles, maar geen uniformen. De leden van de band hadden zich in de gang van de Openbare Lagere school, die als repetitie ruimte werd gebruikt, verzameld. Wat moest er gebeuren?.

Na een telefoontje naar de fabrikant bleek dat de uniformen per trein richting Lemmer waren verzonden. De voorzitter en de secretaris besloten eens op het emplacement van Kampen te gaan kijken of daar de uniformen misschien ook waren. De uniformen moesten boven water komen, want iedereen verwachtte de Lemster Drumband voor de feestelijkheden van Koninginnedag in de nieuwe uniformen, waarvoor het hele dorp betaald had.

In Kampen zochten de heren zich een ongeluk. De beambten verzekerden de Lemsters, dat er geen dozen voor Lemmer in de wagens lagen. Terneergeslagen besloten de voorzitter en de secretaris huiswaarts te keren..Opeens dacht één van hen: misschien liggen de uniformen wel in de opslagloodsen.

Met een employé werd in één van de loodsen gekeken en inderdaad daar lagen de dozen met uniformen voor Lemmer. Met een sneltreinvaart vertrokken de beide heren naar Lemmer, waar 's avonds 11 uur alle leden van de band nog aanwezig waren om de uniformen te passen. Alles zat iedereen als gegoten, zodat de Lemster Drumband de volgende dag trots zijn nieuwe kledij aan het publiek kon tonen.

1964

Ût de Lemmer.

Na op een drumband-concours in Deventer in 1964 in de eerste afdeling een eerste prijs te hebben gewonnen en hetzelfde jaar in Steenwijk eveneens een eerste prijs met lof van de jury te hebben ontvangen (we moesten een bakfiets hebben om de lauwerkransen te vervoeren) trad de Lemster Drumband in 1965 in Heerenveen op. Aan dat grote concours deden ook buitenlandse bands mee, reden waarom de toenmalige Commissaris van de Koningin, Linthorst Homan, een toespraak in het Engels, Duits en Nederlands hield.

Na zijn speech daalde de commissaris van het podium af en begroette de eerste de beste Engels uitziende band in het Engels. Hij vroeg aan één van de muziekkanten waar hij vandaan kwam. De muziekkant kon maar amper de eigenaardige taal van de commissaris volgen. Hij antwoordde: "Uit Norg", na deze vergissing besloot de commissaris zich niet nog eens te vergissen en besloot een korps te begroeten, dat er echt Engels uit zag en heel netjes gekleed was.  Hij zag een korps met fraaie rode uniformen "Where do you come from?" "Út de Lemmer" was het antwoord.

De Lemster Drumband in actie met tambour-maître J. Jongsma, tijdens een concours in Deventer in 1964.

25-jarig bestaan.

Het slagwerkorkest behaalde overal successen, die vooral te danken waren aan de goede instructie van dirigent Pier Hoekstra, die ook dirigent was van Excelsior. In zijn tijd werden ook twee lyra's aangeschaft.

Een lyra is een metallofoon. die veel lijkt op het glockenspiel

Op een gegeven moment moest Hoekstra, de instructie van de drumband stoppen omdat hij teveel werk had. Hij werd voor een jaar opgevolgd door de heer Harry Meester, die weer werd opgevolgd door de latere dirigent, de heer Fokko Dam, student aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden. Het bestuur is heel blij met deze jonge instructeur, waarmee de Lemster Drumband goed de toekomst ingaat.

Het zal 'm aan de instructie niet mankeren, evenmin aan de saamhorigheid van het orkest. De binding tussen de leden van het nu 25 jaar oude korps, dat Zaterdag a.s. op het sportcomplex 'De Rien' mars-drum-show en majorette-wedstrijden organiseert, zal wel niet zo groot meer zijn als vroeger; toen gingen ze gezamenlijk bietenrooien in de polder om de kas te vullen.

Oud-leden van Lemster Drumband, gaven een concert op de Kortestreek.

De heer Ieke Coehoorn, uit Lemmer, een oud-lid van de 25-jarige Lemster Drumband, zorgde zaterdagavond om 8 uur voor het dorpshuis ´De Helling´ in Lemmer voor een verassing. Hij was erin geslaagd maar liefst 25 oud-leden van de Lemster Drumband, op te trommelen, die ondere leiding van de vroegere tambour-maître van de Lemster Drumband, de heer Jongsma toonden er best nog wat van te kunnen. Bijstand verleenden de muziekverenigingen Excelsior en Cresendo.

Het merendeel van de oud-leden van de Lemster Drumband, kwam uit Lemmer. De overigen kwamen uit alle streken van het land. Uit Zaandam kwam de 65-jarige Sake Visser, werkzaam bij Honig, die Lemmer 20 jaar geleden de rug toekeerde. "Grote werkloosheid hier hé. Ik wilde niet in de rij staan bij Sociale Zaken en daarom ben ik naar het westen gegaan. Vanaf de oprichting tot ik naar Zaandam ging werken, was ik lid van de drumband, d.w.z. 5 jaar. Ik kwam één keer in de veertien dagen thuis in Lemmer en ik zat in de ploegendienst, zodat ik het lidmaatschap wel moest opzeggen. Een tijdje geleden werd ik benaderd door Ieke Coehoorn en ik was direct bereid naar Lemmer te komen" Sake Visser trommelde er zaterdagavond danig op los, hoewel hij al geen 20 jaar meer stokjes beet had gehad.

De 25 oud-leden van de Lemster Drumband gaven voor het dorpshuis ´De Helling´ een concert.

Ter gelegenheid van het jubileum, van de Lemster drumband was er een groep samengesteld uit oud-leden, van de in 1954 opgerichte drumband. Met voorop Jennie Jongsma, volgde de oude garde waaronder o.a Sake Visser en Jennie Bondiëtti. Deze drumband werd gevolgd door de Lemster muziekverenigingen "Excelsior" en "Crescendo"

Dit knipsel was niet helemaal goed de tekst van te lezen: Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Lemster Drumband in het dorpshuis 'De Helling' heeft wethouder Jan H.E. Blessinga, gezegd, dat de drumband een goede ambassadeur voor Lemmer is.......
Op de afdruk zijn te zien, het bestuur van de Lemster Drumband, van links naar rechts: Hanneke Jongsma (bestuurslid) Alie Beersma-Vink (penningmeesteresse) Albert Jaalsma (voorzitter) ? Rienstra.......

Mijnheer Rients Rienstra, kan gelukkig de namen volledig maken: V.l.n.r. Hanneke Jongsma, Alie Beersma- Vink, Albert Jaalsma. Rients Rienstra (secretaris) en Grietzen Kooistra (bestuurslid) De laatste is geëmigreerd naar Canada.

Foto van Cor Visser: Drumband bevrijdingsfeest met voorop Coehoorn.

Op de Vissersburen.

Huldiging Tiemen Groen 1967, ingehaald met de Lemster Drumband.

Tekst Cor Visser: Ook dit jaar liet Tiemen Groen weer van zich horen, was hij op 11 augustus al Nederlands kampioen achtervolging geworden, op 28 augustus volgde het Wereld Kampioenschap in het Olympisch stadion te Amsterdam, gade geslagen door een zoals de krant het omschreef, “handjevol Lemster vissers op de tribune”.

In september volgde de huldiging in Lemmer, waarbij Tiemen op het Lemster Skûtsje door het Dok werd gevaren op weg naar het gemeentehuis, waar hij door de burgemeester werd ontvangen en gefeliciteerd, met de woorden ûs Tiemen, daarna ging het naar hotel de Wildeman om het kampioenschap uitbundig te vieren.

Mooi filmpje 'Drumband 2004 van Sake Visser' In 2004 was het 50 jaar geleden dat de Lemster-drumband werd opgericht. De oude en nieuwe senioren kwamen dan ook bij elkaar om nog één keer te stralen.

Inmiddels is de drumband opgehouden te bestaan

Reactie plaatsen

Reacties

albert vink
7 maanden geleden

Wil iemand contact opnemen die Alie Vink kent? Dat zouden we erg fijn vinden.

albert vink
een jaar geleden

Allie Beersma Vink Ik zoek contact met zus Albert Vink mijn email is albertvink7@gmail.com min telf 0630524769 mijn dank groetjes

Gary Kooistra
4 jaar geleden

Geweldig Rinus. Myn email adress is kooistra51@gmail.com. stoer even een berjochtsje.

Grietzen Kooistra
4 jaar geleden

Geweldig. Ik was een bestuur lid toen de lemster drumband 25 jaar bestond. Zou graag met Rinus Rienstra in contact komen. Zo als weergegeven ik ben toen naar Canada verhuist. Daar woon ik no steeds

Rients Rienstra
4 jaar geleden

Hee Grietzen wat leuk,zit toevallig net even opSpanvis te
kijken en zie daar jouw reactie op de foto van het bestuur
van de Lemster Drumband.
Heb al verscheidene keren op internet geprobeerd om jullie adres te achterhalen maar is tot nu toe niet gelukt, heel leuk dat het nu door Spanvis toch gaat lukken. Hoe gaat het met jullie?

Nelleke Wissing Koehoorn
7 jaar geleden

Prachtig ! Zowel het verhaal , de foto's en film.
Bedankt!