Inleiding familie Bootsma Lemmer.

De oplage was destijds 100 stuks en had een prijs van f 3.50.

Door de samenstelling van het boekje Adam Hurdrider *, zijn leven, daden, voor-en nageslacht kwam ik genealogisch meerdere malen met de Familie Bootsma in aanraking. Tevens was vroeger door kwatierstaat-onderzoek reeds een Bootsma stam uitgewerkt. Wat gaat men doen wanneer men zoveel gegevens over een geslacht bijeen gebracht heeft ? Datgene wat elke genealoog doet n.l. steeds meer verzamelen, omdat men dit nu eenmaal niet kan laten. Steeds hoopt men de duisteren punten op te kunnen helderen en ontbrekende gegevens aan te vullen.

Na het verzamelen van deze gegevens leek het mij wenselijk om het onderzoek zoveel mogelijk te completeren door alle Bootsma's in Friesland uit de periode 1811-1842 te verzamelen en vandaar uit een onderzoek in de Doop en Trouwboeken in te stellen. Doch ook daarna kon ik niet bereiken wat mijn doel was, n.l. de verschillende Bootsma stammen te laten aansluiten op het oude boeren geslacht van Burgwerd en Hartwerd.

Daar de gegevens voor de Bootsma's van meer belang zijn dan voor mij meende ik te moeten uitgaan van dit eenvoudige werkje. Dit boekje is niet volledig, het is slechts een overzicht waarin alle Bootsma's Stammen zijn opgenomen, voor zover ze te achterhalen waren in de beschikbaren registers van de Burgerlijke stand en de kerkelijke archivalia. Een diepgaand onderzoek in de oud rechtelijke archieven zou zeer veel tijd geëist hebben en was niet mogelijk. Dit is een zaak voor de Bootsma's zelf en om hier aan te beginnen kan dit overzicht dienen tot een stimulans.

Om een overzicht te verkrijgen van de Bootsma's in deze eeuw is een naam en adreslijst toegevoegd uit het jaar 1941, ontleend aan de persoonskaarten collectie van het Centaal Bureau voor Genealogie. Hiermede is enigszins tegemoet gekomen aan het feit dat van 1842 heden nagenoeg de genealogische gegevens ontbreken. Het verzamelen hiervan is onmogelijk daar de gegevens rusten bij de burgerlijke stand ter plaatse.

Rest nog te vermelden dat de oplage vanwege de geringe belangstelling slechts 125 stuks bedraagt waardoor de prijs ƒ 3.50 moest worden. Mogelijk kan bij voldoende interesse een vollediger familie boekwerk nog eens het licht zien?

Hopende dat dit werkje aan het gestelde doel mag beantwoorden, beveel ik het de Bootsma's aan.

Hardegarijp, 5 mei 1954.

W.Tsj. Vleer

De Geslachtsnaam Bootsma.

Wat wellicht bekend was, wordt in dit werkje duidelijker: er bestaan verschillende geslachten Bootsma, waarvan de onderlinge verwantschap niet is aan te tonen en wellicht ook niet bestaat. Hoe is men vóór en in 1811 bij de naamsaanneming er dan toe gekomen om deze geslachtsnaam aan te nemen ? Daar moet een rede toe zijn geweest.

Het grote Bosma geslacht uit Burwerd had in het begin van de 17 eeuw nog geen familienaam. Pas toen een lid van deze familie op Bootzum bij Hardwerd kwam wonen, werd achter de voornaam Bootzum geplaatst, betekende van Bootzum. Twee generaties blijft deze naam gehandhaafd dan wordt de Friese uitgang MA (betekenis:afkomstig van) toegevoegd en ontstaat de naam Bootsma.

In IJlst komt de naam omstreeks 1670 het eerst voor. De aanleiding van het voeren van deze naam is niet meer te achterhalen. Is hier sprake van verwantschap met het geslacht van Burwerd of met het oud-edelijke geslacht Bootsma?

Van deze adellijke familie, die we in dit overzicht buiten beschouwing laten, daar de genealogie hier van gepubliceerd is in het Stamboek van de Friese adel, is niet bekend waar de naam aan ontleend is. Wellicht zal de voornaam Bote hier wel een rol gespeeld hebben. Twee Bootsma's één ten westen van Kollum en één ten westen van Wirdum, werden door dit geslacht gesticht. Voor zover bekend heeft niemand van de latere Bootsma's zich naar deze state's genoemd, zoals anders veelal voorkomt bij de Friese families.

De Bootsma's van Oppenhuizen beweren af te stammen van de Brugwerder familie en wel van Pieter Benedix en Hiltie Eeltjes. Dit kan juist zijn, maar zonder bewijs neem ik dit niet aan. De geslachtsnaam komt men in de 18e eeuw bij deze Bootsma's nog niet tegen en bovendien woonde Benedix toen nog niet in Bootzum. Overigens is het niet duidelijk waarom deze familie de naam Bootsma aannam

Bij de Bootsma stam van Hennaard is het duidelijk waarom men zich in 1811 Bootsma noemde, de voorvaderen waren namelijk schuitzeevaarder van beroep, vandaar de familienaam.

Wanneer we bij de Franeker familie het beroep Smalschipper tegen komen, kunnen we tevens hier ook de geslachtsnaam verklaren.

De Sjouke Douwes-stam uit de omgeving Dedgum en Greonterp heeft zonder twijfel de naam Bootsma aangenomen ter ere van de Stammoeder Jeltje Botes, die getrouwd was met Sjouke Douwes.

Bij de Jentje Jans -stam uit Abbega is het weer moeilijker om een verklaring te geven. Doch we hebben hier met boeren te maken die toen veel over het water moesten trekken om te melken en te hooien, wat is dan meer voor de hand liggend, dan dat de boot, zo nauw verbonden aan het geslacht uiteindelijk in de familienaam wordt op genomen?

Bij de Edjer of Edzer Feikes-stam ligt het bewijs voor het grijpen. Een potschipper kon zich heel gemakkelijk Bootsma noemen, toen hij in 1811 door Napoleon verplicht werd een familie aan te nemen. Bij de stam uit Beetsterzwaag zal het wel niet anders zijn.

De Sonnega'ster Bootsma's noemen zich omstreeks 1750 Bootsman en ook bij de burgerlijke stand in de 19e eeuw treffen we die naam nog aan, wanneer er leden van het geslacht Bootsma mee bedoeld worden, zodat er zelfs twijfel kan bestaan of Bootsma wel de oorspronkelijke juiste naam was.

Bij de Bootsma's uit Lemmer behoeve we niet te twijfelen, het waren en zijn nog vissers, dus Bootsmannen.

Bij de overige niet aan te sluiten Bootsma's kan de naam ontstaan zijn door het dorp Bozum of bootland, een buurt ten westen van Pingjum. Ook door een verschrijving van de namen Boorsma en Boosma is het ontstaan van de naam mogelijk en ten slotte kan de naam ontleend zijn aan de voornamen Bote, Bootse etc.

ADRESSEN VAN DE FAMILIE BOOTSMA, LEMMER TOT 1928.

NAAM

Albertje Platte Bootsma
Andries Bootsma
Annigjen Deinum Bootsma
Antje Bootsma
Aukje Bootsma
Baukje Bootsma
Cornelis Bootsma
Fimme Bootsma
Franke Bootsma
Gauke Bootsma
Gauke Bootsma
Gauke Bootsma
Gerben Bootsma
Gerben Bootsma
Gerben Bootsma
Gerben Bootsma
Gerben Bootsma
Gerbrigje Visser- Bootsma
Grietje Zandstra- Bootsma
GrietjeYpkje Bootsma-Bootsma
Hendricus Bootsma
Hendrik Bootsma
Hendrik Bootsma
Hendrikje van Dijk- Bootsma
Hermanus Bootsma
Jacob Bootsma
Jacoba Zandstra -Bootsma
Jauke Bootsma
Jurjen Bootsma
Jurjen Bootsma
Jurjen Bootsma
Jurjen Bootsma
Leeuwke Bootsma
Leeuwke Bootsma
Lieuwe Bootsma
Maaike Bootsma
Meije Bootsma
Oeke Feenstra- Bootsma
Oeke de Jong- Bootsma
Pieter Bootsma
Pieter Bootsma
Pieter Bootsma
Pieter Bootsma
Pietertje Bootsma -Bootsma
Popkje Bootsma
Poppe Bootsma Visser
Roelofje Visser Bootsma
Roelofje Bootsma
Sake Bootsma
Sake Bootsma
Steve Bootsma
Wiepkje Bootsma
Wietse Bootsma
IJge Bootsma
Zwaantje Vlig Bootsma
Zwaantje Bootsma

BEROEP


Beroep Visser

Kraamverzorgster


Beroep Visser
beroep Visser
Garagehouder
Beroep Visser
Beroep Visser
Beroep Visser
Stuurman Binnenvaart
Beroep Visser
Beroep Visser
Typograaf
HavenarbeiderBeroep Visser
Werkman Gemeente
Beroep Visser

Visroker
Beroep Visser

Beroep Visser
Beroep Visser
Beroep Visser
Beroep Visser
Los werkman
Beroep Visser
Visroker
Beroep Visser

Bootwerker


Havenarbeider
Beroep Visser
Beroep Visser
Vrachtrijder
student
Beroep Visser
Beroep Visser
Beroep Visser

Bootwerker
Visroker


GEB.DATUM

28 december 1906
02 April1899
05 April 1907
30 november 1899
03 maart 1887
10 Augustus 1923
02 Juli 1919
25 Augustus 1904
26 juni 1928
22 Februari 1871
15 Maart 1879
24 November 1929
21 Februari 1894
26 Augustus 1899
30 juni 1904
12 Februari 1921
14 juli 1921
16 Augustus 1906
16 September 1882
26 Oktober 1920
15 Maart 1907
29 December 1883
06 Augustus 1902
24 September 1913
06 Juni 1926
02 Januari 1915
27 Januari 1885
13 Februari 1881
23 Februari 1893
13 Mei 1901
06 juli 1907
09 Februari 1913
30 Mei 1883
10 Oktober 1913
14 September 1911
21 juli 1929
31 Oktober 1873
07 juni 1900
15 November 1916
23 September 1886
03 november 1913
27 Maart 1919
27 juni 1925
28 November 1885
10 September 1876
12 Oktober 1901
06 December 1881
29 December 1928
09 Juni 1909
31 Januari 1926
15 December 1888
24 April 1897
24 Oktober 1908
31 Juli 1927
12 November 1897
22 Mei 1905

STRAAT

Lijnbaan 11
Visserburen 30
Parkstraat 92
Parkstraat 52
Pietersbuurt 2
C.Houtmanstr 1
Waaigat 7
Leeg 4
LC.Houtmanstr 1
Parkstraat 52
Pietersbuurt 2
Achterom 6
C.Houtmanstr 1
Leeg 4
Waaigat 7
C.Houtmanstr 1
Tuinstraat 19
Parkstraat 51
Parkstraat 71
Pietersbuurt
Parkstraat 95
Parkstraat 28
Parkstraat 49
Pottebakkersteeg 7
Parkstraat 99
Parkstraat 99
Pietersbuurt 9
Tuinstraat 1
Pietersbuurt
Parkstraat 95
Singel 10
Parkstraat 28
Parkstraat 99
Parkstraat 99
Parkstraat 99
parkstraat 17
Waaigat 7
Turfland 7
Ged. Gracht 2
Tuinstraat 19
Kortestreek 17
Parkstraat 95
Lijnbaan
Tuinstraat 1
Schans 17
Parkstraat 22
Tuinstraat 17
Parkstraat 99
Turfland 46
Tuinstraat 1
Leeg 4
Pietersbuurt 2
Waaigat 7
Parkstraat 99
Parkstraat 59
Parkstraat 96

Zie ook de uitgebreide Stamboom familie Bootsma, samengesteld door C. Bootsma