Kwartierstaat Tiemen Bouwhuis, Lemmer |2|

|    1   |    2   | De volgende generaties: 7 t/m 21 PDF | 

Generatie 6

32. Egbert Gerrits, geboorteplaats en datum niet met zekerheid gevonden. Zoon van een verder onbekende Gerrit. Egbert is overleden te St. Nicolaasga op 12 februari 1767. Beroep: wever. Hij trouwde op 10 mei 1736 in St.Nicolaasga met Ytske Dirksgetuigen: Jan Gerrits, Sjouk Jans.  

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

32.1.  Gerrit Egberts, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 3 februari 1737, aanwezig: Jan Gerrits. Zoon van Egbert Gerrits en Ytske Dirks. Gerrit is overleden te Ousterhaule op 22 juli 1812, 75 jaar oud. Beroep: wever. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 26 januari 1759 met Dieuwke Cornelis.

Uit dit huwelijk 12 kinderen allen gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga. 

32.2.  Dirk (Durk) Egberts, r.k. gedoopt op 11 maart 1740, aanwezig: Jan Gerrits.  Zie 16.


33.  Ytske Dirks, geboorteplaats en datum niet bekend. Dochter van Dirk Ytes en onbekende moeder. Zij trouwde op 10 mei 1736 in St. Nicolaasga met Egbert Gerrits. Zij is overleden in Doniawerstal op 13 maart 1753, daarbij wordt geen leeftijd vermeld.


34.  Rienk Ellers, (Jillerts) waarschijnlijk geboren te Idskenhuizen, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 12 april 1719. Beroep: herbergier. Hij trouwde op 13 februari 1740 met Griet Andries. Uit dit huwelijk: Antje Rienks, zie 17.


35.  Griet Andries, geen gegevens over geboorteplaats en ouders, moeder van Antje Rienks, zie 17.


40.Teye Dircks, geboorteplaats en ouders onbekend. Ten tijde van zijn huwelijk is hij afkomstig van Oudehaske. Beroep: Boer. Hij trouwde op 5 juni 1729 te Nijehaske met Egbertje Egberts, afkomstig van Westermeer. Kinderen van Teye en Egbertje zijn:

40.1.  Dirck Teijes, r.k. gedoopt te Joure op 28 februari 1730, meter: Popke Meintes. Zie 20.

40.2.  Janke, r.k. gedoopt te Joure op 5 maart 1733, meter: Trinke Hilkens

40.3.  Egbertus, r.k. gedoopt te Joure op 22 mei 1735, peter: Meinte Wiebes. Hij trouwde op 12 augustus1771 te St. Nicolaasga met Rensk Gosses, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems.

De kinderen van Egbert en Renske worden gedoopt te Lemmer, dat zijn: Teye (1772), Aaleid (1774), Gosse (1775), Egbertje (1776) en gedoopt te Eesterga Gosse (1777). Zij gebruiken hun moeders familienaam, Hottinga.

40.4.  Marijke, geboren omstreeks 1744.

40.5.  Christyn, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, meter: Barber Siebes.

40.6.  Janke Teyes, gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, meter: Barber Siebes. Zie 25.

40.7.  Styntje, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 4 april 1751, meter: Barber Siebes.


41.  Egbertje Egberts, geboorteplaats en ouders onbekend. Ten tijde van haar huwelijk is zij afkomstig van Westermeer. Moeder van Durk Teijes, zie 20  en Janke Teyes, zie 25.


42.Cornelis Johannes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Cornelis trouwde op 23 oktober 1736 te Hemelum met Yb Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

42.1.  Siurtke, (Sjoerdje) geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 25 november 1737, zie 21.

42.2.  Grytje, (Grietje) geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 11 september 1739, zij trouwde op 26 maart 1758 met Jan Melcherts Vogelsang, afkomstig van Oudemirdum. Zij zijn betovergrootouders van Jan Vogelzang die op 24 mei 1894 te Lemmer trouwde met Rinske Wierdsma, dochter van Wierd Wierdsma en Akke Agricola. Jan was stoombootkapitein, hij woonde in het Leeg. Zie ook Frisian Vogelzang Family

42.3.  Cornelia, geboren te Rijs, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 7 februari 1742, zij trouwde op 15 mei 1764 met Willem Jans.


43.  Yb (Iepkje) Cornelis, geen gegevens over geboorteplaats en ouders, moeder van Sjoerdje Cornelis, zie 21.


44.Gerrit Lammerts, geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 28 januari 1732, zoon van Lammert Lammerts en Sietske Watses. Hij trouwde in februari 1758 r.k. te Bakhuizen met Aatje Lieuwes.

Kinderen uit dit huwelijk:

44.1.  Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum in 1759, zie 22.

44.2.  Lammert, volgens de overlijdensakte is hij geboren te Wijckel op 8 december 1764. Lammert Gerrits van der Hof is overleden te Oudemirdum op 5 februari 1827, 62 jaar oud, ongehuwd, beroep: boer.

44.3.  Lieuwe, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 1 of 5 december 1766, hij staat 2 keer ingeschreven in het doopboek. Lieuwe is overleden te Mirns en Bakhuizen op 15 februari 1826, 59 jaar oud. Beroep: winkelier. Hij trouwde te Bakhuizen op 12 mei 1801 met Gooitske Annes (Jongstra).

Kinderen uit dit huwelijk: Gerrit (1802), Gerrit (1803), Antje (1805), Anne (1809), Aat (1812), Fettje (1814), Johannes (1816), Grietje (1819), Wybe (1822) en Rink (1825).

44.4.  Akke, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Balk op 19 augustus 1769. Akke trouwde (1) op 11 mei 1788 met Durk Sietses uit Oudemirdum. Uit dit huwelijk de kinderen: Siouckje (1789), Gerrit (1790), Dirck (1791), daarbij in de doopgegevens de opmerking dat de vader al is overleden. Akke trouwde (2) op 27 januari 1794 r.k. te Bakhuizen  met Beerent Lamberts uit Oudemirdum, uit dat huwelijk werd op 4 december 1794 dochter Berentke geboren, en ook hier de opmerking: De vader is al overleden, de doopnaam is Bernardina. Akke trouwde (3) op 28 mei 1797 met Tielke Jans, boer te Oudemirdum.  Akke is overleden te Scharl op 17 april 1848, 81 jaar oud, weduwe.

44.5.  Beernt, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Balk op 29 augustus 1774. Hij trouwde op 9 mei 1802 te Bakhuizen met Rinske Iemes. Berend was boer te Wijckel.

Kinderen van Berend en Rinske zijn: Ath (1803), Hendrikje (1805), Gerrit (1807), Ymkje (1808), Sibble (1811), Hendrikje (1813), Joannes (1816), Durk (1820).


45.  Aatje Lieuwes, zij werd hervormd gedoopt op 4 november 1736 in Warns en Scharl, dochter van Lieuwe Jacobs en niet genoemde moeder. Lieuwe was op 1 januari 1733 te Warns getrouwd met Akke Wiebes.


46.Lammert Berends, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. De 3e proclamatie van zijn huwelijk was op 10 februari 1743 te Wijckel, waar hij trouwde met Gertje Reyns, zelf was hij ten tijde van het huwelijk afkomstig van Sondel. Kinderen uit dit huwelijk:

46.1.  Joannes, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 20 april 1752. Hij trouwde in Bakhuizen op 9 mei 1785 met Elske Siouckes.

46.2.  Hermannus, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 26 november 1756. Hij trouwde r.k. te Bakhuizen op 3 oktober 1785 met Attje Ittes. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

46.2.1.  Itte Harmens, geboren te Warns, gedoopt te Bakhuizen op 19 september 1786, hij trouwde op 2 mei 1811 in de kerk van Bakhuizen met Sjouk Dirks, dochter van Akke Gerrits van der Hof, zie 44.4.

46.2.2.  Lambert Harmens Roodhof, geboren te Warns, gedoopt te Bakhuizen op 21 november 1787, hij trouwde op 20 juni 1824 met Marijke Jans Schaper.

46.3.  Harmke Lammerts Roodhof, geb. Oudemirdum, gedoopt 23 juli 1761, zie 23.

46.4.  Berend, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Balk op 3 april 1767. Hij trouwde op 27 januari 1794 met Akke Gerrits..., zie 44.4., 2e huwelijk.


47.  Geertje Reins, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Harmke Lammerts Roodhof, zie 23.


48.Anne Hendriks, geboortedatum en ouders niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk, gezien de namen van zijn kinderen, is hij een zoon uit onderstaand huwelijk:

Hennaarderadeel, huwelijken 1683Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 september 1683Bruidegom: Hendrik Meier afkomstig van MakkumBruid: Peerck Annes afkomstig van NijlandOpmerking : getuigen: Hendrick Annes en Margareta JannincxBron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)Trouwregister Rooms-katholieke parochie Roodhuis

Er zijn geen doopgegevens gevonden van kinderen uit bovengenoemd huwelijk.

Anne Hendriks is overleden te Makkum op 23 augustus 1744. Hij, afkomstig van Makkum, trouwde op 25 mei 1726 voor het Gerecht in Wonseradeel met Trijntje Wienses, afkomstig van Edens. Zij trouwden eveneens op 25 mei in de r.k. kerk te Bolsward, met als getuigen Auke Mintes en Akke Gosses.

Anne en Trijntje woonden in Makkum, hun kinderen zijn:

48.1.  Wiensen, r.k. gedoopt te Makkum op 10 januari 1729, peter: Hindrik Meijkes, in wiens plaats Antie Meykes.

48.2.  Peerkie, r.k. gedoopt te Makkum op 13 februari 1730, meter: Marijke Hendriks.

Op 14 augustus 1734 trouwde Anne Hendriks (2) voor het Gerecht in Wonseradeel met Marijke Cobus, afkomstig van Sint Nicolaasga. Daarbij de opmerking: hij is weduwnaar, zij is weduwe. Zij trouwden op 15 augustus in de r.k. kerk te Makkum, waar zij ook de volgende kinderen lieten dopen:

48.3.  Perkie, gedoopt op 26 december 1735, peter: Hendrick Meijkes, in wiens plaats Thrintje Hendriks.

48.4.  Peerkie, gedoopt op 14 januari 1737, peter: Hendrik Meijkis, in wiens plaats Thrintie Hendriks.

48.5.  Hendrik, gedoopt op 9 juli 1738, doopheffer: Thrintje Hendriks.

48.6.  Jacob, Cobus Annes Hollander, 1741, meter: Hauk Johannis. Zie 24.

48.7.  Romke, gedoopt op 11 maart 1744, meter: Thrintje Hendriks.


49.  Marijke Cobus, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Zij trouwde (1) op 29 januari 1730 r.k. te St. Nicolaasga met Ypke Reijenerts, getuigen: Jan van Putten en Wits Jolles. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Zij trouwde (2) op 14 augustus 1734 met  Anne Hendrix, uit dit huwelijk Cobus Annes Hollander, zie 24. Zij trouwde (3) op 5 maart 1746 met Claas Claasen afkomstig van Makkum.


50.  Teye Dirks, vader van Janke Teyes, zie 25   =    40.  Teye Dirks


51.  Egbertje Egberts, moeder van Janke Teyes, zie 25   =   41.  Egbertje Egberts


52.Bruyn Johannes, geboren omstreeks 1700, overleden 15 juni 1740 in St. Nicolaasga. Zoon van Johannes Agricola en Yssien Saeckes. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 20 december 1730 met Sjouk Ydes, getuigen bij dit huwelijk waren: Jan van Putten en Anna  

Hun kinderen werden geboren in Ouwsterhaule, en r.k. gedoopt in St. Nicolaasga.

52.1.  Joannes, gedoopt op 27 april 1731, aanwezig: Jouk Ruurts.

52.2.  Saake, gedoopt op 13 oktober 1732, aanwezig: Anna Mulder

52.3.  Yde, gedoopt op 30 oktober 1734, zie 26.

52.4.  Eesjen, gedoopt op 13 september 1737, aanwezig: Bregt Ydes

52.5.  Saake, gedoopt op 15 september 1738, aanwezig: Bregt Ydes

52.6.  Bruyn, gedoopt op 2 september 1740, overleden te St. Nicolaasga op 25 oktober 1826, 86 jaar oud, weduwnaar.  Hij trouwde (1) r.k. te St. Nicolaasga op 20 februari 1770 met Akke Douwes. Akke is overleden op 7 april 1783. Bruyn trouwde (2) r.k. te St. Nicolaasga op 20 juni 1785 met Antje Rienks. Antje is overleden op 9 september 1806.

Voor meer nakomelingen en connecties met Lemster families zie bijlage 5, parenteel van  Bruyn Johannes en Sjouk Ydes  


53.  Sjouk Ydes, dochter van onbekende ouders. Overleden 19 september 1762 te St. Nicolaasga. Moeder van Yde Bruins, zie 26.


54.Gerrit Harmens, geen duidelijkheid over geboorteplaats en ouders. Op 6 oktober 1737 is in Wijckel de 3e proclamatie van zijn huwelijk met Jeltje Rinnerts, afkomstig van Wijckel. Gerrit is dan afkomstig van St. Nicolaasga. Gerrit en Jeltje laten in St. Nicolaasga 3 dochters r.k. dopen:

54.1  Fenne Gerrits, gedoopt op 31 januari 1739, aanwezig: Johannes Harmens. Zie 27.

54.2.  Henrikjen, gedoopt op 7 december 1740, aanwezig: Berend Harmens

54.3.  Aaltje, gedoopt op 4 maart 1742, aanwezig: Johannes Harmens.

Jeltje is overleden op 17 juni 1742. Op 1 mei 1746 trouwde Gerrit, dan afkomstig van Idskenhuizen, met Rutjen Tietes afkomstig van Oldeouwer. Uit dit huwelijk de te St. Nicolaasga gedoopte kinderen:

54.4.  Jeltje, gedoopt op 2 maart 1747, aanwezig: Doetje Joannis.

54.5.  Hendrik, gedoopt op 18 augustus 1751, aanwezig Lolke Harmens.

54.6.  Antje, gedoopt op 4 oktober 1753, aanwezig Lolke Harmens.


55.  Jeltje Rinnerts, (Rennerts) ouders en geboorteplaats niet bekend. Moeder van Fenne Gerrits, zie 27.


58.Hoyte Klazes, geboren + 1710, zoon van Klaas Dirks en Tierck Hoitedr.  Overleden te Heeg in 1768. Hoyte trouwde op 17 februari 1737 te Heeg met Teatske Sybes. Hoyte trouwde (2) op 30 mei 1756 met Tjitske Tjittes.

Hoyte kreeg 10 kinderen uit 2 huwelijken:

58.1.  Klaas, geboren in 1738 te Heeg, overleden 11 februari 1827 te Heeg.

58.2.  Siebe, geboren in 1740 te Heeg.

58.3.  Joost, geboren in 1743, hij trouwde met Aaltje Epkes, dochter van Epke Riemers en Frouck Tjallings. Na het overlijden van Aaltje trouwde Joost Hoytes, 65 jaar oud, op 6 april 1807 te Heeg met de dan 38 jarige Idje Deddesdochter van Dedde Sjoerds en Antje HarmensIn 1811 neemt Joost te Heeg voor zichzelf en zijn zonen Hoite 32 jaar, Wijbe 21 jaar, en Epke 7 maanden, de familienaam Huitema aan.

58.4.  Ulck, geboren in 1745 te Heeg, zie 29.

58.5.  Romke, geboren in 1753 te Heeg, beroep: Stoelwinder. Overleden op 25 oktober 1826 te Woudsend. In 1813 heeft Romke, wonende te Woudsend verklaard dat hij aanneemt de naam Huitema en dat hij heeft de volgende kinderen: Huite 31 jaar, wonende te Woudsend; Pier, 29 jaar, wonende te Lemmer; Bauke, 22 jaar, wonende te Woudsend. Romke trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 21 september 1778 met Grietje Piers.

58.6.  Tjerk, geboren in 1757 te Heeg, overleden in 1845 te Heeg. Hij trouwde met Agnietje Ates Kuipers, uit dit huwelijk 8 kinderen.

58.7.  Tjitte Hoyte Huitema, geboren in 1758 te Heeg, overleden in 1796, hij trouwde met Wietske Rientses Brouwer, uit dat huwelijk 4 kinderen.

58.8.  Baukjen, geboren in 1761, overleden in 1836 te Wymbritseradeel, ongehuwd.

58.9.  Fonger, geboren in 1762 te Idzega, zoon van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden  in 1833 te Hartwerd-Oldeclooster, hij trouwde in 1796 met Jantje Johannes Bouma, zij kregen 10 kinderen.

58.10.  Jan Hoytes Huitema, geboren 1766, overleden 1829 in Wymbritseradeel.


59.Taetske Sybes, datum van geboorte onbekend, overleden vóór 1756. Dochter van Sybe Joostes en Sibbeltje Gosses. Moeder van Uilkjen Huites, zie 29.

Zie bijlage 6 voor meer nakomelingen van Hoyte Klazes en Taetske Sybes en connecties met de Lemster families van der HoffHuitema, de Lange, Molenaar, Rijpkema, Zonderland.  


60.  Karst Hilkes, geboren omstreeks 1720, zoon van Hielke Arjens en Frouck Sibbeles. Hij trouwde r.k. te Roodhuis op 5 november 1745 met Aatje Riemers.

Uit dit huwelijk de in Blauwhuis gedoopte kinderen: Aarien (1746), Riemer (1749), Frouck (1751), Hilke (1753), Akke (1755), Sibbel (1758), tweeling Marijke en Pieter (1760), Marijke (1761), Marijke (1764) en Arjen Karstes, gedoopt 26 februari 1748, zie 30.


61.  Attien (Aatje) Riemers, geboren te Heeg omstreeks 1720, dochter van Riemer Ruurds en Acke Meynerts. Moeder van Arjen Karstes, zie 30.


62.  Jacob Piers, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij trouwde r.k. te Roodhuis op 12 mei 1726 met Entje Oenes. Getuigen daarbij waren Albert Martens en Jildou Obbes.

De kinderen van Jacob en Entje werden geboren te Folsgare en gedoopt te Roodhuis: Oene (1727), Jelle (1729), Cietske (1731), Pier (1733), Tjaltje (1735), Severus (1737), Joannes (1740), Ringertje (1742) en Johanna Jakobs geboren 1745, zie 31.


63.  Entje Oenes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Johanna Jakobs, zie 31.


De volgende generaties 7 t/m 21, Kwartierstaat Tiemen Bouwhuis, Lemmer, worden in download aangeboden.

De Generaties 7 Tot En Met 21 Kwartierstaat Tiemen Bouwhuis Lemmer
PDF – 299,2 KB 171 downloads

Als aanvulling op voorgaande en bovenstaande kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis volgen hieronder nog 7 bijlages met parentelen van in de kwartierstaat genoemde voorouders:

Bijlage 1. Parenteel van Hendrik Tiemens & Jantje Jans, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 18 en 19. Families de Jager, Bosma en van Schoot.

Bijlage 2. Parenteel Jacob Gerrits v.d. Hoff & Harmke Lammerts, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 22 en 23. Families van der Hoff en Huitema.

Bijlage 3. Parenteel van Cobus Annes Hollander & Janke Teyes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 24 en 25. Families Bosma, Beljon, en ook van Asma.

Bijlage 4. Parenteel van Yde Bruins & Fenne Gerrits, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 26 en 27. Families Nijholt, Wierdsma, en ook Agricola.

Bijlage 5. Parenteel van Bruyn Johannes & Sjouk Ydes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 52 en 53. Families Agricola, Hofmeyer, Sterk, Engwerda

Bijlage 6. Parenteel van Hoyte Klazes & Teatske Sybes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 58 en 59. Families van der Hoff, Huitema, de Lange, Molenaar, Rijpkema, Zonderland.

Bijlage 7. Parenteel van Riemer Ruurds & Acke Meynerts, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 122 en 123. Families Rijpkema, Meyer, Nijholt, de Lange, Bosma, Zonderland.


Bronvermelding:

Will Visser – Pelsma, kleindochter van Tiemen Bouwhuis en Meintje Sterk.

Databases van:

  • Tresoar
  • AlleFriezen.nl
  • Genlias
  • Stamboomzoeker.nl
  • R.K. archief Bolsward
  • Graftombe.nl
  • WieWasWie
  • WatWasWaar

Genealogische jaarboeken

*  Fryske Akademy: Schoolmeesters in de loop der tijden.

  huizekuipers

  simonwierstra / Hoytema

  Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel

Reactie plaatsen

Reacties

Don Poelsma
een jaar geleden

Dank voor dit mooie familie gegeven. Ik ben een nazaat van Dora Bouwhuis, haar zoon D T Poelsma, dat was mijn vader.
Nogmaals dank, gr Don Poelsma.