Bijlage 1 Hendrik Tiemens

Parenteel van Hendrik Tiemens & Jantje Jans in kwartierstaat Bouwhuis 


1Hendrik Tiemens, geen zekerheid over wie zijn ouders zijn. Hij trouwde op 31 januari 1759 te Lemmer met Jantje Jans, afkomstig van Lemmer, eveneens geen zekerheid over haar ouders. Hendrik en Jantje lieten in Lemmer 4 kinderen r.k. dopen, dat zijn:

1. Acke Hendriks, gedoopt op 22 november 1759

2Anna (Antje) Hendriks, gedoopt op 5 september 1761

3Timen Hendriks, gedoopt op 25 oktober 1764, peter: Joannes Ipens. Vermoedelijk jong overleden.

4Rultjen Hendriks, gedoopt op 2 november 1770


1.1.  Acke Hendriks, dochter van Hendrik Tiemens en Jantje Jans, r.k. gedoopt te Lemmer op 22 november 1759, aanwezig: Joan Tiemens. Akke Hendriks is overleden te Lemmer op 23 oktober 1825, weduwe, beroep: visvrouw. Zij is afkomstig van Oldemarkt als zij op 23 november 1788 in Lemmer trouwt met Hille Johannesz Jagering (de Jager), viskoopman, geboren te Lemmer, r.k. gedoopt op 20 januari 1752, zoon van Joannes Harmens en Totje Deddes.

In de Quotisatiekohieren van 1749 wordt Johannes Harmens vermeld als schuitevoerder. Getuigen bij het r.k. kerkelijk huwelijk van Acke en Hille zijn Asse Tiebes en Agje Hanses. Hille is overleden te Lemmer op 22 juni 1808, daarbij de opm.: De overledene was gehuwd en laat 5 kinderen na. De kinderen uit dit huwelijk worden allen in Lemmer r.k. gedoopt, dat zijn: 

1. Joannes Hilles, gedoopt op 5 september 1789

2Totje Hilles, gedoopt op 23 december 1790, meter: Antje Hindriks. Zij was werkster toen zij in 1816 trouwde met Joseph Jochems van der Sluis, geboren te Weststellingwerf, schipper, wonende in zijn schip. Tottje Hilles de Jager is overleden te Lemmer op 21 juni 1842, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3Hendrikus Hilles, gedoopt op 16 juni 1792, peter: Conraad Smidlein. Vermoedelijk jong overleden, verder geen gegevens.

4Joanna(Jantje) Hilles, gedoopt op 3 februari 1794

5Janke Hilles, gedoopt op 10 oktober 1795

6Henrica Hilles, gedoopt op 24 juli 1798, aanwezig: Jantje Hergarden. Overleden vóór 1801.

7Hendrikje Hilles, gedoopt op 1 augustus 1801, meter: Klaaske Lamberts. Overleden te Lemmer op 1 juli 1849, ongehuwd.


1.2 Anna (Antje) Hendriks, dochter van Hendrik Tiemens en Jantje Jans, r.k. gedoopt te Lemmer op 5 september 1761, meter: Afke Tiemens. Overleden te Lemmer op 25 oktober 1828, weduwe, beroep: “winkeliersche”.  Zij trouwde op 15 juni 1800 te Joure met Durk Hendriks. Durk is overleden in Haskerland op 23 oktober 1808. Uit dit huwelijk één zoon:

1. Hendrik Durks, r.k. gedoopt te Joure op 24 augustus 1800.


1.1.1.  Joannes Hilles, zoon van Hille Johannes en Acke Hendriks, r.k. gedoopt te Lemmer op 5 september 1789, peter: Hermen Joannes. Joannes Hilles de Jager is overleden op 1 december 1830, 41 jaar oud, beroep sjouwer, 2 keer weduwnaar. Hij was 30 jaar oud en arbeider toen hij in 1820 trouwde met Foekje Johannes Huisman uit Balk. Uit dit huwelijk 2 in Wijckel geboren kinderen:

1. Akke de Jager, geboren 8 augustus 1821, zij trouwde in 1863, 42 jaar oud, te Woerden met de 52-jarige Adrianus Vlasman, geboren te Rijnsaterwoude.

2. Hendrikje de Jager, geboren 25 oktober 1822, overleden te Lemmer op 15 januari 1823, 12 weken oud.

Op 6 november 1822, 12 dagen na de geboorte van Hendrikje, is Foekje Johannes Huisman overleden. Johannes Hilles de Jager, beroep sjouwer, woonde weer in Lemmer toen hij op 17 april 1824 trouwde met de 22-jarige Antje Wytzes Wildschut uit Lippenhuizen. Hun eerste kind is dan al geboren. Antje is overleden op 15 december 1826, 24 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Antje:

3. Hille de Jager, geboren te Lemmer op 27 februari 1824.

4. Jousje de Jager, geboren te Lemmer op 24 september 1825, overleden te Lemmer op 16 september 1826, 11 maanden oud.

In de nacht van drie op vier februari 1825 kwam het zeewater zo opzetten, dat er bij Lemmer meerdere dijkdoorbraken waren, met ernstige overstromingen en veel schade als gevolg. Mensen die alles kwijt waren werden in kerken en andere gebouwen ondergebracht. Uit de gemeentelijke fondsen kon de armoede niet genoeg bestreden worden, terwijl zich in de kerk van Echten 63 personen bevonden, in de dorpsschool in De Lemmer 31 en in Oosterzee 12 personen. In Lemmer waren 30 woningen niet meer bewoonbaar. De watervloed had daarna nog een desastreuze nasleep. Het jaar daarop brak een geelkoorts epidemie uit.


1.1.4.  Joanna (Jantje) Hilles, dochter van Hille Johannes en Acke Hendriks, gedoopt te Lemmer op 3 februari 1794, meter: Tietje Joannes. Overleden 5 januari 1850, 56 jaar oud. Zij was 35 jaar oud toen zij op 11 oktober 1829 trouwde met de 30-jarige, sinds een jaar in Lemmer wonende Johan Heinrich Ferdinand Joseph Krüger, geboren te Damme, Hertogdom Oldenburg, Duitsland. Beroep arbeider. Zoon van Friedrich Philipp Krüger en Marie Adelheid Tangeman. Johan Ferdinand Kruger is overleden te Lemmer op 24 augustus 1851, 50 jaar oud, beroep arbeider. Uit dit huwelijk:

1. Frederik Kruger, geboren te Lemmer op 8 december 1831, overleden te Lemmer op 28 oktober 1834.

2. Agnes Kruger, geboren te Lemmer op 20 juli 1835.


1.1.5.  Janke Hilles, dochter van Hille Johannes en Acke Hendriks, gedoopt op 10 oktober 1795, meter: Rulfke Hendriks. Overleden te Lemmer op 15 juli 1849.  Zij trouwde 27 jaar oud op 28 november met de 32-jarige Johan Friedrich Kruger, turfmaker, geboren te Damme, Hertogdom Oldenburg, Duitsland, zoon van Friedrich Philipp Krüger, klompmaker, en Marie Adelheid Tangemann. Johan Fredrik Kruger is overleden te Lemmer op 16 juli 1838, 48 jaar oud, beroep arbeider. Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren kinderen:

1. Frederik Kruger, geboren 10 mei 1823.

2. Agnes Kruger, geboren 7 november 1824.

3Hilarius Kruger, geboren 2 mei 1826, overleden 1 jaar oud.

4. Maria Kruger, geboren 31 januari 1830.

5. Hendrik Joseph Kruger, geboren 26 november 1833, overleden 1 jaar oud.


1.2.1. Hendrik Durks, zoon van Durk Hendriks en Antje Hendriks, r.k. gedoopt te Joure op 24 augustus 1800, peter: Wilm Hendriks.

Memories kantoor Lemmer, overl. jaar 1838
Gemeente Lemsterland
Overledene : Alida Egberts Hottinga
Overleden op: 15 maart 1838
Wonende te : Eesterga
Tekst: boerin; enige testamentair erfgenaam is bij haar inwonende knecht Hendrik Durks Bosma; zuster van Gosse Egberts Hottinga, winkelier (vader van minderjarige Rinskje, Egbert en Yme Gosses Hottinga: samen legaat van fl. 500,-); verder legaat voor RK-pastoor J. Hebben (fl. 200,-). Saldo fl. 1.383,17. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Memories van successie 1837-1839
Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 12011

Alida Egberts Hottinga was ongehuwd. Haar eveneens ongehuwde broer Teye was overleden in 1835. Haar broer Gosse was winkelier te Lemmer. Alida werd r.k. gedoopt te Lemmer op 9 januari 1774, dochter van Egbert Teyes en Renske Gosses. Reynsk Gosses was een Hottinga, gedoopt op 2 mei 1737, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems.

Egbert Teyes is een zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts in de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis

Met deze erfenis was Hendrik niet langer knecht, hier begon zijn leven als boer te Eesterga. Hij trouwde, 38 jaar oud, op 4 november 1838 met Djoeke Jans Spijkerman, dienstmeid wonende te Eesterga, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jan Hendriks Spijkerman, arbeider, en Geesje Lucas.

Hendrik en Djoeke kregen de volgende kinderen, geboren te Eesterga:

1. Antje Bosma, geboren 6 mei 1839, zij trouwde op 15 juli 1866 met Ruurd Visser, van boerenbedrijf te Sloten, geboren te Sloten, zoon van Jan Jans Visser en Kornelia Ruurds Wierdsma. Antje is overleden te Sloten op 22 februari 1933, 93 jaar oud.

 Hun te Sloten geboren kinderen zijn: Jane (1868), Cornelia (1869), Dieuwke (1872-1873), Hendrikus (1874) en Dieuwke (1878).

2. Geeske Bosma, geboren 18 juni 1841, overleden te Sloten op 4 januari 1920, 78 jaar oud. Zij trouwde op 26 mei 1870 met de 36-jarige Sytze Lieuwes van der Hof, weduwnaar van Gatske Pieters Zeilstra, boer te Follega, later fabrieksarbeider. Zoon van Lieuwe Jacobs van der Hof en Jantje Harmens Huizinga. Sytze had uit zijn 1e huwelijk de 3 jaar oude zoon Pieter.

Kinderen van Sytze en Geeske, geboren te Follega: Dieuwke (1871), geboren te Spanga: Lieuwe (1873)

3. Jan Bosma, geboren 18 januari 1844.

4. Durkje Bosma, geboren 15 april 1846.

5. Rinske Bosma, geboren 6 september 1848, zij trouwde op 23 april 1875 met Douwe van der Meer, boer te Oosterzee, geboren te Ypecolsga, zoon van Rouke Lammerts van der Meer en Hendrina Douwes Draayer.

Kinderen uit dit huwelijk: Rouke (1876) en Hendrikus (1877). Douwe is overleden op 31 oktober 1877.

Rinske trouwde (2) in Weststellingwerf op 10 juni 1882 met de 54-jarige Eisse Andries de Vries uit Oldeholtpade, weduwnaar met 5 kinderen, uit dit huwelijk een zoon Andreas (1883).

6. Afke Bosma, geboren 12 februari 1852, tweeling. Overleden te Lemmer op 18 maart 1873, 21 jaar oud, ongehuwd.

7. Hinke Bosma, geboren 12 februari 1852, tweeling. Overleden te Gelderingen (Steenwijkerwold) op 11 juli 1926, 74 jaar oud.


1.1.1.3.  Hille de Jager, zoon van Joannes Hilles en Antje Wytzes Wildschut, geboren te Lemmer op 27 februari 1824, overleden te Lemmer op 5 september 1894, 70 jaar oud. Hille, van beroep arbeider, trouwde 24 jaar oud op 4 juni 1848 met de 28-jarige Antje Lammerts Hofmeyer, geboren te Lemmer, dochter van Lammert Jans Hofmeyer en Elizabeth Tjitzes Leenstra.  Bruidegom, bruid en de moeder van de bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend omdat zij niet kunnen schrijven.

Kinderen van Hille en Antje zijn:

1. Lammert de Jager, geboren te Lemmer op 7 november 1848, zie 1.1.1.3.1. 

2. Johannes de Jager, geboren te Lemmer op 16 oktober 1850, zie 1.1.1.3.2. 

3. Elizabeth de Jager, geboren 14 oktober 1852, overleden 13 februari 1857, 4 jaar oud.

Antje Lammerts Hofmeyer is overleden op 16 november 1853, 34 jaar oud. Hille Johannes de Jager trouwde (2), 31 jaar oud, arbeider, op 20 mei 1855 met de 37-jarige Fokje Gerrits ter Velde, geboren te Lemmer, dochter van Gerrit Lazes ter Velde en Berendina Arnoldus Hanzen.

 • Uit dit huwelijk 2 zonen:

4. Hille de Jager, geboren te Lemmer op 29 september 1856, zie 1.1.1.3.4. 

5. Gerrit de Jager, geboren 25 augustus 1859, overleden 7 februari 1867, 7 jaar oud.

Fokje ter Velde is overleden op 16 juli 1873, 55 jaar oud. Hille is dan bokkingroker. Hij trouwde (3), 49 jaar oud, op 2 november 1873 met de 51-jarige Marijke Oldhoven, geboren te Lemmer, dochter van Jan Everts Oldhoven en Grietje Jans Hamers, weduwe van Jetze Raterman.


1.1.5.2.  Agnes Kruger, geboren 7 november 1824, dochter van Johan Friedrich Kruger en Janke Hilles de Jager. Overleden te Lemmer op 24 maart 1857, 32 jaar oud. Zij trouwde, 18 jaar oud, op 3 februari 1843 in Lemmer met de 25-jarige Marten Bruinenberg, arbeider, afkomstig van Kuinre, geboren te Spanga, Weststellingwerf, zoon van Klaas Bruinenberg en Geesjen van der Vegt. Marten is overleden te Lemmer op 15 juli 1849.

Kinderen van Marten en Agnes, geboren te Lemmer, zijn:

1. Geeske Bruinenberg, geboren op 26 september 1843, overleden te Amsterdam op 12 oktober 1869, 25 jaar oud, ongehuwd, beroep dienstbode.

2. Totje Bruinenberg, geboren op 15 april 1846, overleden op 27 februari 1848, 1 jaar oud.

3. Fredrik Bruinenberg, geboren 13 november 1848, overleden 15 september 1849, 1 jaar oud.

Agnes trouwde (2), 25 jaar oud, op 15 september 1850 te Lemmer met de 27-jarige Willem Stenekes, weduwnaar, arbeider, wonende te Sneek, geboren te Menaldum, zoon van Bernardus Stenekes en Geertje Johannes Bijlsma. In 1875 is Willem Stenekes schipper. 

Kinderen van Willem en Agnes, geboren te Lemmer, zijn:

4. Frederik Stenekes, geboren 10 augustus 1851, zie 1.1.5.2.4. 

5. Janke Stenekes, geboren 9 februari 1853, overleden te Groningen op 13 december 1933, 80 jaar oud. Zij trouwde 18 jaar oud op 18 mei 1872 te Oude Pekela met de 27-jarige Georgius Lemoin, geboren te Oude Pekela, beroep Kramer.

6. Willem Stenekes, geboren 29 januari 1855, verder geen gegevens.

7. Jozephia Steneker, geboren 12 maart 1857, tweeling. Zij trouwde op 15 november 1889 met de 46-jarige Bernardus Bos uit Kampen.

8. Maria Steneker, geboren 12 maart 1857, tweeling, overleden 17 weken oud.

Agnes Kruger is overleden op 24 maart 1857, 12 dagen na de geboorte van de tweeling.

Willem Stenekes hertrouwde te Lemmer op 10 oktober 1858, 35 jaar oud met de 30-jarige Aukje Kornelis Bekema, geboren te Woudsend, dochter van Kornelis Wopkes Bekema en Marijke Jans Aukes. Uit dat huwelijk kregen bovengenoemde kinderen de halfbroers en –zusjes: Cornelis (1859), Maria (1861), Geertruida (1862) en Johannes (1863).


1.1.5.4 Maria Kruger, geboren 31 januari 1830, dochter van Johan Friedrich Kruger en Janke Hilles de Jager. Zij trouwde te Lemmer op 12 mei 1867, 37 jaar oud, met de 47-jarige Willem Andries de Jong, geboren te Lemmer, zoon van Andries Sipkes de Jong en Jeltje Piers de Boer. Uit dat huwelijk twee zonen:

1. Andries Sipke de Jong, geboren te Lemmer op 9 mei 1868, beroep: visser. Hij trouwde op 13 mei 1892 met Geziena Woud, geboren te Steenwijkerwold, dochter van Koop Woud en Martenien van den Berg. Uit dit gezin geen kinderen.

2. Willem de Jong, geboren te Lemmer op 13 juni 1872, zie 1.1.5.4.2


1.2.1.3. Jan Bosma, geboren 18 januari 1844, zoon van Hendrik Durks en Djoeke Jans Spijkerman. Hij trouwde op 2 mei 1871 met Maria Rijpkema, van boerenbedrijf, geboren te Doniaga, dochter van Tjitske Pieters Rijpkema en Sipkje Ulbes Boersma.

Jan werkt dan thuis op het boerenbedrijf, zijn vader is inmiddels overleden, moeder Djoeke is “veehoudersche”. Op 22 januari 1872 is Jan landbouwer te Achlum, hij doet dan aangifte van de daags daarvoor geboren dochter Dieuwke. Op 30 december 1872 doet hij aangifte van een levenloos geboren jongetje. Op 31 december 1873 wordt aangifte gedaan van de geboorte van dochter Sipkje. Op 4 januari 1874 is Marijke Tjitskes Rijpkema te Achlum overleden, 28 jaar oud. Dochter Sipkje is overleden te Heerenveen op 24 augustus 1890, 16 jaar oud. Dochter Dieuwke trouwde in 1894 met Hendrik Rekers, goudsmid te Workum, zoon van Tjeerd Hendriks Rekers, goudsmid, en Anna Christiaans de Vrieze. 

Jan trouwde (2) in 1876 met de dan eveneens 32-jarige Elisabeth Meyners, geboren te Luinjeberd, uit dat huwelijk, Jan is dan kastelein in Heerenveen, een zoon Hendrikus (1878, overleden 1 jaar oud), en een dochter Anna Hendrika (1879, ongehuwd overleden in 1948). Elisabeth is overleden in 1879, 35 jaar oud. 

Jan trouwde (3) in 1881 met de 40-jarige Gerbrig Haringsma uit Rauwerd, uit dat huwelijk in 1883 een zoon Hendrikus Bosma, Jan is dan landbouwer in Terband. Hendrikus trouwde in 1914 met Lucia Witteveen, geboren te Friens, dochter van Harmen Tjebbes Witteveen en Jeltje Sakes Veltman. Jan Bosma is overleden te Heerenveen op 31 juli 1920, 76 jaar oud, 3 keer weduwnaar. Zijn beroep is dan doodgraver.


1.2.1.4. Durkje Bosma, geboren 15 april 1846, overleden te Lemmer op 23 augustus 1888, 42 jaar oud. Dochter van Hendrik Durks Bosma en Djoeke Jans Spijkerman. Zij trouwde op 16 juni 1870 met Sybe van Schoot, koopman, geboren te Lemmer op 29 april 1846, zoon van Johannes Jans van Schoot, koopman, en Catharina Hendriks Bergman.

Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren kinderen: 

1. Hendrikus van Schoot, geboren 7 juni 1871, overleden te Lemmer op 8 mei 1952. Beroep: winkelier. Hij trouwde op 22 mei 1900 te Lemmer met Gertrudis Helena Jorna, woonachtig te Lemmer, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Theodorus Jorna, goud- en zilversmid, en Theodora Baltina Born. Geertruida is overleden te Lemmer op 8 januari 1959. Hendrikus was manufacturier, zijn winkel was op de Nieuwburen, tegenover het gemeentehuis.

2. Johannes Gerardus van Schoot, geboren 8 april 1874, hij trouwde op 23 augustus 1900 te Rotterdam met Emma Machtilda Bombeke, geboren te Rotterdam, dochter van Victor François Bombeke en Machtilda Catharina van Heijningen.

Uit dit huwelijk de kinderen: Dorathea Emma (1901) en Gerardus Johannes (1904)

3. Jan Franciscus van Schoot, geboren 10 februari 1876, hij trouwde op 20 december 1901 te Zevenbergen met Antonia Hartveld, geboren te Raamsdonk, dochter van Jacob Hartveld en Antonia Ketelaars. Hun dochter Antonia van Schoot trouwde op 3 maart 1920 te Rotterdam met Adriaan Cornelis van Dongen, geboren te Zevenbergen.

4. Catharina Thecla van Schoot, geboren 18 juli 1878, zij was 32 jaar oud, beroep winkelierster, toen zij op 6 oktober 1910 te Borne trouwde met de 37-jarige Gerhardus Cornelius van den Nieuwenboer, geboren te Weerselo, zoon van Xaverius van den Nieuwenboer en Hendrika Johanna Oosterweeghel.

Uit dit huwelijk een zoon Johannes Franciscus Xaverius, en een dochter Maria Louise, geboren te Borne.

5. Franciscus Antonius van Schoot, geboren 20 februari 1881, hij was 29 jaar oud, beroep slager, toen hij op 12 mei 1910 te Borne trouwde met de 27-jarige Gertruida Hendrika Spekreis, geboren te Borne, dochter van Theodorus Spekreis en Maria Tusveld.

Nieuwburen met winkel van Schoot.


1.1.1.3.1.  Lammert de Jager, geboren te Lemmer op 7 november 1848, overleden te Lemmer op 10 juli 1928. Zoon van Hille de Jager en Antje Lammerts Hofmeyer, in de geboorte-akte de opmerking ‘vader afwezig, is arbeider’.  Hij trouwde in 1875, beroep arbeider, met Rinske Frankena uit Sloten, dochter van Meindert Frankes Frankena en Eeuw Doedes van der Zee. Rinske is overleden op 6 februari 1910, 62 jaar oud.

Uit dit huwelijk de op 27 februari 1876 te Lemmer geboren dochter Anna de Jager, zij trouwde op 17 mei 1901 met de eveneens in Lemmer geboren Atze van der Werf, werkman, zoon van Klaas van der Werf en Cornelia van der Zee. De ouders van de bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend “als hebbende zulks niet geleerd”.  Het beroep van Lammert de Jager is dan  “vischrookersknecht”. Lammert is overleden op 10 juli 1928, 79 jaar oud. weduwnaar. 


1.1.1.3.2.  Johannes de Jager, geboren te Lemmer op 16 oktober 1850, zoon van Hille de Jager en Antje Lammerts Hofmeyer, in de akte: ‘vader afwezig, is werkman’.  Overleden te Lemmer op 21 april 1921, 70 jaar oud. Johannes, beroep bokkingroker, trouwde op 30 mei 1875 met de eveneens 24-jarige en in Lemmer geboren Saakje Bosma, dochter van Tjebbe Jelles Bosma, timmerman, en Marijke Meyes Rijpkema.

Het Leeg, met onder de hoge schoorstenen de visrokerij van Johannes de Jager.

Kinderen van Johannes de Jager en Saakje Bosma, allen geboren te Lemmer:

1. Hille de Jager, geboren 11 maart 1876, overleden te Lemmer op 16 augustus 1899. Beroep: theologant en diaken op het seminarie te Rijsenburg.

2. Marijke de Jager, geboren 29 november 1877, overleden te Joure op 7 december 1944. Zij trouwde op 18 mei 1903 te Lemmer met Gerrit van der Heide, beroep drogist te Joure, geboren te Joure, zoon van Wiebe Durks van der Heide en Martha Jelles de Boer.

3. Anna Maria de Jager, geboren 30 september 1879, overleden te Lemmer op 27 september 1947. Zij trouwde op 18 januari 1900 te Lemmer met Libbe Bouwma, beroep lak- en vernisstoker, geboren te Joure, zoon van Roelof Libbes Bouma, meubelmaker, en Johanna Jacobus Groenendal.

4. Tjebbe de Jager, geboren 20 augustus 1881, overleden te Tilburg op 3 januari 1961. Beroep vishandelaar. Hij trouwde op 27 juni 1905 te Lemmer met Maria Huitema, geboren te Lemmer, dochter van Rients Huitema en Jantje van der Hoff. Tjebbe en Maria verhuisden met hun gezin naar Tilburg.

Zij kregen 15 kinderen.

5. Lambertus de Jager, geboren 8 oktober 1883, overleden 8 december 1884, 13 maanden oud.

6. Sjoukje de Jager, geboren 26 januari 1886, overleden op 28 september 1961. Zij trouwde op 12 augustus 1913 te Lemmer met Willebrordus Ignatius van den Berg, kleermaker, zoon van Hendrik van den Berg, smid, en Maria de Jong.

7. Johanna de Jager, geboren 17 mei 1888, verder geen gegevens.

8. Lambertus Hilarius de Jager, geboren 19 december 1891, beroep vishandelaar. Hij trouwde op 15 januari 1919 met Maria Geertruida Heins, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Bernardus Heins, smid, en Susanna Dijkstra.


1.1.1.3.4.  Hille de Jager, geboren te Lemmer op 29 september 1856, zoon van Hille de Jager en Fokje Gerrits ter Velde. Beroep bokkingroker, vishandelaar. Overleden 11 mei 1883, 26 jaar oud. Hij trouwde 22 jaar oud op 22 mei 1879 met Trijntje de Lange, geboren te Lemmer, dochter van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning. Uit dit huwelijk een dochter:

1. Fokje de Jager, geboren te Lemmer op 19 mei 1880, overleden op 1 juni 1897, 17 jaar oud.

Trijntje hertrouwde op 15 mei 1885 met Roelof Eilers, afkomstig van Steggerda. Beroep: boerenknecht, koemelker, veehouder, en vanaf 1900 logementhouder, hij koopt dan "Het Wapen van Friesland" van de familie Tulleners.  Fokje kreeg op 14 november 1886 een halfbroertje, Andries Hilarius Eilers. Zij woonden in Lemmer aan de Markt. Andries Hilarius Eilers vond zijn bruid op een steenworp afstand aan de andere kant van de Truitje Zeilbrug, hij trouwde in 1920, beroep melktapper, met Anna Maria de Jong, geboren te Lemmer, dochter van Jelte de Jong, brugwachter, en Jitske van der Leest.

Hotel en Stalhouderij Eilers, ingang aan de Markt.
De achterkant van dit pand staat aan de Emmakade.

 • 1900 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Gemeente: Lemsterland
  Koopakte
  Betreft de verkoop van het logement "Het Wapen van Friesland" te Lemmer,
  koopsom fl. 8000
  - Agatha Hendriks Nijdam, logementhouder te Lemmer, weduwe van Regnerus
  Josephus Tulleners, verkoper
  - Anna Tulleners te Lemmer, verkoper
  - Justina Agatha Tulleners te Lemmer, verkoper
  - Roelof Eilers, veehouder te Lemmer, koper
  Bron : Tresoar Toegangsnr. : 26
  Inventarisnr.: 97095 Repertoirenr.: 18 d.d. 7 februari 1900
 • 1901 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Gemeente: Lemsterland
  Boedelscheiding
  Betreft de scheiding van een huis met rokerij en pakhuis te Lemmer, waarde
  fl. 5000
  - Marijke Oldenhoven te Lemmer, weduwe van Hille de Jager
  - Lammert de Jager, werkman te Lemmer
  - Johannes de Jager, vishandelaar te Lemmer, verkrijger
  - Roelof Eilers, hotelhouder te Lemmer, gehuwd met Trijntje de Lange en vader
  van Andries Eilers
  Bron : Tresoar Toegangsnr. : 26
  Inventarisnr.: 97096 Repertoirenr.: 77 d.d. 24 juli 1901
 • Opm. Het betreft hier uiteraard het erfdeel van Fokje de Jager, dat na haar overlijden haar moeder toekomt.

1.1.5.2.4.  Frederik Stenekes, geboren te Lemmer op 10 augustus 1851, zoon van Willem Stenekes en Agnes Kruger. Overleden te Lemmer op 10 september 1905, 54 jaar oud. Hij woonde toen in Groningen en zijn beroep was Kramer. Hij woonde in Oude Pekela en was zeeman van beroep toen hij, 24 jaar oud, op woensdag 13 oktober 1875 te Meppel trouwde met Geertruidus Antonia Maria Visser, geboren op 2 september 1848 te Bolsward in een marktkraam om 6 uur ’s morgens, dochter van Hermanus Visser, koopman, en Antonia Josefina Wiselaar, zij woonden te Dokkum. Geertruidus, later Geertruida genoemd is overleden te Groningen op 7 april 1894, 45 jaar oud. Frederik trouwde (2) op 10 januari 1895 te Groningen met de Duitse Henriëtte Göbel.

Kinderen van Frederik en Geertruida zijn:

1.  Levenloos meisje, geboren te Meppel op 9 juli 1876. Vader is zeeman.

2.  Hermanus Johannes Jozeph Stenekes, geboren te Lemmer op 7 september 1877, vader is Inlandsch Kramer, het gezin woont nog in Meppel. Bij de aangifte is aanwezig Wallerius Visser, Inlands Kramer, wonende te Dokkum. Hermanus trouwde op 22 maart 1905 te Rotterdam met de in Klaaswaal geboren Aartje Goosen.

3.  Agnes Johanna Maria Stenekes, geboren te Sneek op 20 augustus 1879, vader is Kramer en zij wonen nog in Meppel. Agnes trouwde op 1 juni 1910 te Rotterdam met Hendrik Kop, uit dit huwelijk een dochter Agnes Johanna Maria Kop. Agnes is overleden te Rotterdam op 11 februari 1920.

4.  Willebrordus Bernardus Stenekes, geboren in een vaartuig in de Keizersgracht te Meppel op 17 november 1881, vader is koopman en doet aangifte van de geboorte van deze zoon in tegenwoordigheid van Levie Polak, koopman te Meppel en Wiecher Russcher, bezemmaker te Meppel. Willebrordus is overleden in Hennaarderadeel op 25 juni 1902, 20 jaar oud, ongehuwd, beroep koopman. Hij woonde in Groningen.

5.  Antonia Josephina Stenekes, geboren in een schip te Franeker op 3 augustus 1884, vader is koopman en het gezin woont in Lemmer. Antonia trouwde te Rotterdam op 26 februari 1908 met Jan Goosen.

6.  Frederika Geertruidus Stenekes, geboren te Groningen op 31 januari 1891. Beroep van vader is dan Tapper. Frederika is overleden te Groningen op 20 maart 1898, 7 jaar oud. Vader Frederik is dan weer Koopman.


1.1.5.4.2 Willem de Jong, (Pippie) geboren te Lemmer op 13 juni 1872, overleden 15 mei 1959. Zoon van Willem de Jong en Maria Krúger. Beroep: arbeider, visroker. Hij trouwde te Sloten op 12 mei 1893 met Gelfke Reekers, geboren te Sloten, dochter van Jan Reekers en Geertje Vogelzang

Willem en Gelfke kregen 4 kinderen, geboren te Lemmer.

1.  Maria de Jong, geboren 20 juni 1894, overleden 1977, zij trouwde op 17 juli 1913 met Klaas Sterk, geboren te Lemmer, zoon van Anthoon Sterk en Anna Gort. 

Kinderen van Klaas en Maria, geboren te Lemmer: Anna Sterk (1914), Willem Sterk (1818), Gelfke Sterk (1921), Antonius Sterk (1923), Geertruida Sterk (1927, geëmigreerd naar Californië), Gerardus Sterk (1930).

2.  Geertruida de Jong, geboren 20 april 1896, zij trouwde in 1920 te Lemmer met Albertus Theodorus Lakenberg, geboren te Utrecht.

Uit dit huwelijk en zoon Wim, geboren te Sneek in 1921, opgegroeid te Nijmegen. Wim was een bekende voetballer, hij was de 2e Nederlander die de overstap maakte (1950) naar het betaald voetbal in Italië.

3.  Willem Andries de Jong, geboren 15 februari 1902, hij trouwde met Lotte Beyer uit Willemshaven, Duitsland. 

Zij kregen 6 kinderen, Hanny, Wim, Helga, Gelly, Hans en Klaas. Dit gezin woonde in de Schans waar Willem eerst een bakkerij had en later een vishandel. Willem is overleden in 1941, 39 jaar oud. Lotte ging toen werken als baakster, zij is overleden in 1962. Drie kinderen uit dit gezin zijn geëmigreerd, Hanny, Gelly en Helga.

Foto's van Age van der Bles: Waarschijnlijk de trouwdag van Hans

4.  Regina de Jong, geboren 1905. Zij trouwde in 1928 met Age van der Bles.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, Willem en Willy.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.