Bijlage 6 Hoyte Klazes  &  Teatske Sybes 

Hoyte Klazes & Teatske Sybes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 58 en 59


1Hoyte Klazes, geboren+ 1710, zoon van Klaas Dirks en Tierck Hoitedr.  Overleden te Heeg in 1768. Hoyte trouwde op 17 februari 1737 te Heeg met Teatske Sybes, dochter van Sybe Joostes en Sibbeltje Gosses. Hoyte trouwde (2) op 30 mei 1756 met Tjitske Tjittes.

Hoyte kreeg 10 kinderen uit 2 huwelijken:

1. Klaas, geboren in 1738 te Heeg, zoon van Hoyte Klazes en Teatske Siebes. Overleden 11 februari 1827 te Heeg.

2. Siebe, geboren in 1740 te Heeg, zoon van Hoyte Klazes en Teatske Siebes.

3. Joost, geboren in 1743, zoon van Hoyte Klazes en Teatske Siebes. Hij trouwde met Aaltje Epkes, dochter van Epke Riemers en Frouck Tjallings. Na het overlijden van Aaltje trouwde Joost Hoytes, 65 jaar oud, op 6 april 1807 te Heeg met de dan 38 jarige Idje Deddes, dochter van Dedde Sjoerds en Antje Harmens.

  • In 1811 neemt Joost te Heeg voor zichzelf en zijn zonen Hoite 32 jaar, Wijbe 21 jaar, en Epke 7 maanden, de familienaam Huitema aan.

4Ulck, geboren in 1745 te Heeg, zie kwartierstaat Tiemen Bouwhuis voorouder 29.

5. Romke, geboren in 1753 te Heeg, zie 1.5.  

6. Tjerk, geboren in 1757 te Heeg, zoon van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden in 1845 te Heeg. Hij trouwde met Agnietje Ates Kuipers.

Uit dit huwelijk 8 kinderen.

7. Tjitte, geboren in 1758 te Heeg, zie 1.7

8. Baukjen, geboren in 1761, dochter van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden in 1836 te Wymbritseradeel, ongehuwd.

9. Fonger, geboren in 1762 te Idzega, zie 1.9

10. Jan Hoytes Huitema, geboren 1766, overleden 1829 in Wymbritseradeel.


1.5.  Romke Huitema, geboren in 1753 te Heeg, zoon  van Hoyte Klazes en Teatske Siebes. Beroep: Stoelwinder. Overleden op 25 oktober 1826 te Woudsend. In 1813 heeft Romke, wonende te Woudsend verklaard dat hij aanneemt de naam Huitema en dat hij heeft de volgende kinderen: Huite 31 jaar, wonende te Woudsend; Pier, 29 jaar, wonende te Lemmer; Bauke, 22 jaar, wonende te Woudsend. Romke trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 21 september 1778 met Grietje Piers, als woonplaats staat voor beiden Teroele vermeld en tevens Rotsterhaule.

Uit dit huwelijk:

1. Gatske, gedoopt op 4 november 1779 te St. Nicolaasga, overleden in 1807.

2. Hoyte Huitema, gedoopt op 31 december 1781 te St. Nicolaasga, hij trouwde in 1818 met Grietje Hylkes Veltman. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

3. Petrus/Pier, gedoopt op 22 februari 1784 te Balk, zie 1.5.3

4. Badilon (Bauke) Huitema, gedoopt op 7 juni 1790 in Woudsend. Overleden 13 april 1849. Hij trouwde met Jeurtje Joostes Huitema, geboren te Heeg, dochter van Joost Pieters Huitema en Trientje Rintjes, overleden in 1850.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: Grietje (1837) en Joost (1839–1839).


1.7.  Tjitte Hoyte Huitema, geboren in 1758 te Heeg, zoon van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden in 1796, hij trouwde met Wietske Rientses Brouwer, uit dat huwelijk 4 kinderen waaronder de zoon Rients Tjittes: Rients Tjittes Huitema, geboren te Abbega op 20 augustus 1792, zie 1.7.2.  


1.9.  Fonger Huitema, geboren in 1762 te Idzega, zoon van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden  in 1833 te Hartwerd-Oldeclooster. Hij trouwde in 1796 met Jantje Johannes Bouma, geboren in 1775 te Wyckel.

Uit dit huwelijk 10 kinderen waaronder zoon Huite: Huite Fongers Huitema, geboren geboren te Tjerkwerd in 1797, zie 1.9.1. 


1.5.3.  Petrus/Pier Huitema, gedoopt op 22 februari 1784 te Balk, zoon van Romke Hoytes en Grietje Piers. Beroep: Stoelwinder, Boerenarbeider, Winkelier. Overleden te Woudsend 22 juli 1847. Hij trouwde op 28 augustus 1811 te Woudsend met Ytje Ages de Boer, dochter van Age Yntes en Jetske Hendriks.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, de oudste dochter wordt geboren in Lemsterland, de volgende kinderen te Woudsend:  Gatske (1813), Jetske (1815),  Age (1817), Grietje (1818), Romke (1822), Ynte (1823), Anne (1825), Anne (1826), Grietje (1830) en Anne (1831). Voor nakomelingen van Jetske zie 1.5.3.2. 


1.7.2.  Rients Tjittes Huitema, geboren te Abbega op 20 augustus 1792, zoon van Tjitte Hoyte Huitema en Wietske Rientses Brouwer. Hij trouwde op 14 juni 1816 te Tjerkwerd met Agatha Teakes v.d.Wey.

Uit dit huwelijk:

1. Tjitte Rients Huitema, geboren 22 februari 1817 te Oudega, hij trouwde in 1850 met Marijke Jozef Witteveen die uit een eerder huwelijk met Jarig Thomas Symonsma al 4 kinderen: Akke, Froukje, Sieuwke en Jozef had. Tjitte en Marijke krijgen ook 4 kinderen: Jarig, (1851), Rients (1852), Harmen (1854) en Age (1857).

2. Teake Rientses Huitema, geboren 5 augustus 1818 te Oudega. Hij trouwde (1) met Johanneske Polder met wie hij 4 kinderen kreeg waaronder de in 1856 te Abbega geboren Rients Teakes Huitema die trouwde met Jantje van der Hoff, dochter van Harmen van der Hoff en Froukje Frokkelage. Teake trouwde (2) met Sietske Lieuwes van der Hoff, uit dit huwelijk nog 8 kinderen. Zie ook  bijlage 2.

3. Huite Rientses Huitema, geboren 1820 te Idzega, overleden in 1860. Hij trouwde (1) op 26 mei 1853 met Elisabeth Harmens Engwerda, geboren te Tjerkwerd, dochter van Harmen Ages Engwerda en Tytje Feddes van der Werf.

Huite en Elisabeth kregen op 16 mei 1854 een dochter Agatha, 10 dagen later is Elisabeth overleden. Agatha groeide voorspoedig op en trouwde met Sjoerd Johannes Rijpma met wie ze 7 kinderen kreeg.

Huite trouwde (2) op 12 mei 1860 met Fokje Jans Douma, die uit een eerder huwelijk met Jan Teakes Westendorp een naar zijn vader genoemd zoontje meebracht dat was geboren op 12 mei 1856, 4 dagen na het overlijden van zijn vader. Het 1e huwelijk van Fokje had slechts 11 maanden mogen duren, nu loopt het nog triester af. Huite is overleden op 9 september 1860. Op 9 februari 1861 wordt hun dochter Akke geboren. Met Akke gaat het goed, zij trouwde in 1887 met Fedde Johannes van der Werf, zij kregen 4 kinderen: Fokje, Sytske, Agatha en Fedde. Haar moeder Fokje is op 11 april 1863 opnieuw getrouwd met Johannes Terwisscha van Scheltinga, boer te Tjerkwerd, later Oosterwierum, uit dat huwelijk krijgt Akke de volgende broers en zusjes: Teuntje, Aagje, de tweeling Sybrichje en Maria, Assuerus en Hubertus.

4. Wietske Rientses Huitema, 1825 – 1827, overleden te Parrega.

5. Johannes (Hans) Rientses Huitema, geboren te Hieslum in 1836, overleden te Greonterp in 1910. Hij trouwde met Trijntje Andries Siemonsma, zij kregen 11 kinderen.


1.9.1.  Huite Fongers Huitema, geboren te Tjerkwerd, r.k. gedoopt te Blauwhuis op 21 februari 1797, zoon van Fonger Huitema en Jantje Johannes Bouma.  Beroep: boer. Hij trouwde in 1835 met Aagje Jans Postma, die uit een eerder huwelijk met Jan Jans Douma een 2 jaar oud dochtertje had: Fokje Jans Douma (zie hierboven bij het 2e huwelijk van Huite Rientses).

Huite en Aagje krijgen 6 kinderen waaronder:

1. Jantje Huites Huitema, geboren te Nijland op 2 maart 1836, zie 1.9.1.1.  


1.5.3.2.  Jetske Piers Huitema, geboren te Woudsend op 4 februari 1815, docher van Pier Romkes Huitema en Ytje Ages de Boer. Overleden op 25 juli 1904 te Woudsend. Zij trouwde op 23 november 1839 met  Jan Auke Aukes, geboren te Woudsend, zoon van Auke Jans Aukes en Froukjen Wopkes Bekema. Beroep: Mastmaker.

Uit dit huwelijk 10 kinderen waaronder een dochter Gatske:

1. Gatske Aukes, geboren te Woudsend op 17 mei 1850, zie 1.5.3.2.6. 


1.9.1.1.  Jantje Huites Huitema, geboren te Nijland op 2 maart 1836, dochter van Huite Fongers Huitema en Aagje Jans Postma. Zij trouwde op 29 juli 1859 met Jan Zonderland, boer te Scharnegoutum, geboren te Tirns, zoon van Jan Anskes Zonderland en Antje Epkes Romkes.

Uit dit huwelijk 12 kinderen: tweeling Huite en Aagje (1860), Antje (1861), Pietje (1862), Baukje (1864), Johanna (1866), Johanna (1867), Jan (1869), Jan (1672), Antje (1873), Huite* (1876) en Fokje (1882).

*11. Huite Epkes Zonderland, geboren te Scharnegoutum op 2 maart 1876, zie 1.9.1.1.11.  


1.5.3.2.6.  Gatske Aukes, geboren te Woudsend op 17 mei 1850, dochter van Jan Auke Aukes en Jetske Piers Huitema. Gatske is overleden op 22 februari 1931 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij trouwde op 15 mei 1875 met Epke Meinderts Rijpkema, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Meindert Epkes Rijpkema en Klaaske Annes de Lange. Klaaske werd geboren te Lemmer op 17 juli 1819, dochter van Anne Andries de Lange en Afke Siebrens Molenaar. Beroep van Epke Meinderts Rijpkema: kasteleinsknecht, arbeider, dagloner, zetboer.

Epke is overleden in 1938 in Amsterdam, 89 jaar oud. Epke heeft met zijn gezin ongeveer 10 jaar in Lemmer gewoond, aanvankelijk in een woonark in de Dijksloot, later in een huisje aan de zeedijk. Hij vond in die periode werk als veeverzorger voor de Joodse veehandelaar Blok, die hem vroeg zetboer te worden in Amsterdam. Daar verzorgde Epke het in Friesland aangekochte en vanuit Lemmer per boot vervoerde rundvee tot het verkocht werd.

De eerste 4 kinderen uit dit huwelijk werden geboren te St. Nicolaasga, de volgende 6 te Lemmer. Die kinderen zijn: Meindert (1878), Jetske (1880), Jan (1881), *Anne (1883), Auke (1885), Piet (1887), Klaaske (1888), levenloos dochtertje (1890), Akke (1892) en Piet (1894).

*4. Anne Rijpkema, geboren te St Nicolaasga op 31 januari 1883, zie 1.5.3.2.6.4.  


1.9.1.1.11.  Huite Epkes Zonderland, geboren te Scharnegoutum op 2 maart 1876, overleden in 1959 te St. Nicolaasga, zoon van Jan Zonderland en Jantje Huites Huitema. Hij, van boerenbedrijf te Scharnegoutum, trouwde op 6 mei 1904 met Maaike Rijpkema, geboren te Doniaga, dochter van Hjerre Tjitskes Rijpkema en Grietje Jans Landman.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren: de dochters: Grietje, Jantje en Maria en de zonen:  Epke (1907), Sipke (1910), *Herre (1912) en Jan (1913). *Zoon Herre is de grootvader van Epke Zonderland, olympisch kampioen en wereldkampioen aan de rekstok.


1.5.3.2.6.4.  Anne Rijpkema, geboren te St Nicolaasga op 31 januari 1883, overleden op 18 maart 1962 in het ziekenhuis in Sneek, begraven te Lemmer, 79 jaar oud. Zoon van Epke Meinderts Rijpkema en Gatske Jans Aukes. Toen Anne een paar jaar oud was verhuisden zijn ouders naar Lemmer, waar ze onderdak vonden in een woonark in de Dijksloot.

Tijdens een ernstige  ziekte van zijn vader werd Anne ondergebracht bij zijn oom en tante Akke Rijpkema en Jacobus Groenendal, waarnaar hij ook na de ziekte van zijn vader steeds weer terugliep. Toen zijn ouders in 1895 naar Amsterdam verhuisden zeiden deze kinderloze oom en tante: “Laat dat jongetje maar bij ons, jullie hebben kinderen genoeg.” Zo groeide Anne verder op bij zijn oom en tante aan de Vissersburen, van zijn oom leerde hij het slagersvak. Waarschijnlijk in 1909 werd aan de Polderdijk op nr. 4 de slagerij met bovenwoning gebouwd waarheen hij verhuisde met zijn oom en tante die tot hun dood bij hem hebben ingewoond.

Beroep: Slager en veehandelaar. Hij trouwde op 29 november 1917 in Lemmer met Catharina Elisabeth Engwerda, dochter van Frans Engwerdaen Johanna Sinnema.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Johanna Rijpkema, geboren te Lemmer op 20 november 1919. Overleden te Lemmer op 31 januari 2006. Zij trouwde met Vok Deen, schipper.

Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Epke Rijpkema, geboren te Lemmer op 13 september 1922, overleden te Heerenveen op 28 november 1996. Beroep: slager. Hij trouwde op 11 augustus 1947 met Stephanie Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Steven Sterk en Dora de Jong. Epke en Stephanie kochten in 1952 een slagerij aan de Flevostraat 11 te Lemmer.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Foto van het begin van de polderdijk genomen vanaf de Spuisluis. Op de voorgrond een deel van het remmingswerk dat voor de Spuisluis en de brug in de Benedenschans in de Rien stond. Op rechts houtopslag (it houtstek) en loodsen van de houtzagerij of zoals het in de volksmond gebleven is de houtmolen. Links vooraan het bedrijf van fa. van der Neut met aan de takel een reclamebord voor Shell gasolie. In het water tegen de wal boten, die lagen daar soms heel lang om in te weken voordat het hout werd tot masten of ander scheepsgerei werd verwerkt. Daarnaast de zeilmakerij van fa. M.F.de Vries. De slagerij van Rijpkema, en de smederij van van van der Berg. In de Rien voor de zeilmakerij begint een rij schepen en zo ver het oog van de camera toen gereikt heeft de kaart is uit 1941 zijn de masten van schepen te zien. Een mooi beeld, maar ook in dit hoekje Lemmer is in de sindsdien verstreken heel wat veranderd.

Een op zondag gemaakte foto van Flevostraat 11.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.