Bijlage 7 Riemer Ruurds en Acke Meynerts

Riemer Ruurds & Acke Meynerts in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 122 en 123


1Riemer Ruurds, (Huitema), geboren omstreeks 1700 te Heeg, zoon van Ruurd Tietes en Atje Gosses. Overleden na 1780. Riemer trouwde op 14 april 1720 te Heeg met Acke Meynerts (Rauwerda), geboren in 1695 te Idsega, dochter van Meinert Jans Heslinga (Rauwerda) en Acke Rommerts Krasburg. Overleden na 1769. Riemer was huisman aan de Gaastmeer en later te Idsega op nr. 6.  In 1749 welgestelde boer te Oudega, in 1780 nog te Oudega en al over de 80 jaar.

Riemer Ruurds was in 1728 meier te Ypecolsga op stemnummer 19. In 1738 was hij te Idsega  meier op drie van de vier sates land die eigendom waren van wijlen zijn schoonvader Meinert Jans Heslinga. Stemnummer 6, 7, 8 en 9, floreen nummer 5. In 1748 was hij met zijn zwagers Claes Doyes en Wybe Olpherts, en schoonzus Elbrich Meinerts elk voor 1/4 part erfgenaam/eigenaar van de vier sates, groot totaal 270 pm. In 1768, 1778 en 1788 is Riemer Ruurds geheel eigenaar van stemnummer 6 te Idsega. Ook is hij in 1758, 1768, en 1778 eigenaar van stemnummer 21 te Heeg, de sate van zijn overleden vader Ruurd Tietes, met 70 pm land, waarvan zijn zoon Epke Riemers de meier is. In 1788 zijn Epke Riemers en zijn broer Ruurd Riemers de eigenaren.

Kinderen van Riemer en Acke zijn:

1Atje Riemers, geboren te Heeg omstreeks 1720, zie kwartierstaat Tiemen Bouwhuis voorouder 61.

2. Epke Riemers, geboren omstreeks 1726 te Idsega, zie 1.2. 

3. Ruurd Riemers(Hoytema), geboren omstreeks 1730 te Idsega, overleden vóór 1808. Hij trouwde op 11 februari 1755 in Blauwhuis met Anske Gerckes uit Oudega, dochter van Gercke Siouckes van Hoytema en Idske Sioerts. Ruurd was boer te Idsega.

Ruurd en Anske kregen 8 kinderen.

4. Meinert Riemers(Smakman), geboren omstreeks 1735, overleden na 1790. Meinert was schipper en woonde te Heeg. Hij is op 23 oktober 1763 r.k. getrouwd te Heeg met Froukje Meinerts, dochter van Meindert Tjerks en Dirkje Ates.   Meijnert Riemers en Froukje Meinerts kopen op 14 maart 1780 een kofschip van Sjerp Sybrens, meester scheepstimmerman te IJlst. Dit schip was 473 voet lang en 12,5 voet wijd, met ijzerwerk, touw, rondhout en zeil. Koopsom 1400 cg.

  • Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren, waarvan de meeste jong zijn overleden.
  • Hun erfgenamen zijn: Riemer Meijnerts Smakman (1767- 1840), Tjerkje Meijnerts Smakman (1785-1823) en Wybe Meijnerts Smakman (1790-1815).
  • Wiebe Meinderts Smakman, geboren te Heeg, wonende te Tjerkwerd, is overleden op 10 augustus 1815, 25 jaar oud, ongehuwd. Hij is overleden in het militair hospitaal te Parijs. Hij had deelgenomen aan de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, en is waarschijnlijk gewond geraakt in de gevechten bij de inname van Parijs op 4 juli 1815, op 10 augustus is hij aan zijn verwondingen overleden.

5. Wopke Riemers(Rauwerda), geboren omstreeks 1735, overleden te Heeg op 22 maart 1801. Beroep: boer en dijkopziender. Hij trouwde in 1762 r.k. te Heeg met Idske Hendriks, die overleed vóór 1777.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waarvan er 3 jong zijn overleden, erfgenamen uit het 1e huwelijk zijn Hendrik Wopkes en Riemer Wopkes.

Wopke trouwde in 1777 r.k. met Akke Sybrens, dochter van Sybren Tjebbes en Sibbeltje Wytses.

  • Uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan er 2 jong zijn overleden, erfgenamen uit het 2e huwelijk zijn: Sibbeltje Wopkes, Akke Wopkes, Aetske (Idske) Wopkes, Johanna (Jantje) Wopkes, Ate Wopkes, Sybren Wopkes en Geertje Wopkes.
  • In die erfenis de vastigheden: zate en landen onder Idsega aan "de Burd" van 150 pm., 37 koeien, 9 hokkelingen, 2 bollen, 8 kalveren, 3 paarden en 3 schapen. En nog een jaar tractement als dijkopziener.

1.2.  Epke Riemers, geboren omstreeks 1726 te Idsega, zoon van Riemer Ruurds en Acke Meynerts. Overleden op 9 mei 1802 te Balk. Epke trouwde op 10 mei 1746 r.k. te Blauwhuis met Frouck Tjallings (van der Zee).

Uit dit huwelijk:

1.  Wiebe, r.k. gedoopt op 21 maart 1747 in Blauwhuis, peter: Tiallinck Laases

2. Aaltje, r.k. gedoopt op 25 april 1748 in Blauwhuis, zij trouwde op 17 mei 1778 RK te Heeg met Joost Hoytes (Huitema), boer te Heeg, zoon van Hoyte Klazes Huitema en Teatske Sybes.

3. Riemer, r.k. gedoopt op 13 januari 1750 in Heeg, peter: Riemer Ruurds.

4. Riemer, r.k. gedoopt op 1 september 1751 in Heeg, peter: Riemer Ruurds.Riemer Epkes trouwde op 27 mei 1771 met Willemke Jans, eveneens afkomstig van Heeg.

Zij lieten de volgende kinderen r.k. dopen te Heeg: Aantje (1771), Epke (1772), Joannes (1775), Tjalling (1777).

Op 9 januari 1757 trouwt Epke te Bakhuizen met Grietje Pieters, geboren te Gaasterland, r.k.  gedoopt op 27 november 1730 te Bakhuizen, dochter van Pieter Johannes en Tjeerdje (Tierk) Fongers.

Uit dit huwelijk:

5. Vroukje, r.k. gedoopt op 24 november 1758 in Heeg, meter: Akke Riemers.

6.  Froukje, r.k. gedoopt op 15 december 1762 in Heeg, zie 1.2.6.  

7. Acke, r.k. gedoopt op 18 april 1766 in Heeg. Waarschijnlijk is zij de Akke Epkes die op 17 januari 1812 te Koudum de achternaam Epkes laat registreren, zij woonde toen in Oudega. Deze Akke Epkes was getrouwd met Jelle Baukes die de achternaam Boersma aanneemt.

8. Theodora, r.k. gedoopt op 25 mei 1769 in Heeg, zie 1.2.8.  


1.2.6.  Froukje Epkes, r.k. gedoopt op 15 december 1762 in Heeg, dochter van Epke Riemers en Grietje Pieters. Zij trouwde op 15 mei 1785 met Tjitske Meyes Rijpkema, geboren te Goïngaryp op 12 mei 1762, zoon van Meye Tjitskes en Hylkje Cornelis. Froukje Epkes is overleden op 4 februari 1817. Tjitske Meyes Rijpkema hertrouwde op 30 augustus 1818 met Wytske Jans, boerin uit Follega, weduwe van Jan Lubberts van Asma. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Froukje en Tjitske kregen 6 kinderen:

1. Meye Rijpkema, geboren 25 februari 1786, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Hij trouwde op 12 oktober 1806 te St. Nicolaasga met Egbertje Cobus. (zie bijlage 3. nr. 6.1 Egbertje)

2. Epke Tjitskes Rijpkema, geboren 10 december 1787, zie 1.2.6.2. 

3. Pieter Tjitskes Rijpkema, geboren 17 maart 1790, zie 1.2.6.3. 

4. Hylkje Rijpkema, geboren 12 mei 1792. Zij trouwde op 13 mei 1810 r.k. te St. Nicolaasga met Pieter Lodewijks Swart, boer te St. Nicolaasga.

Uit dit huwelijk de kinderen: Marigjen (1811), Tjitske (1812, zoon), Lodewijk (1813), Froukje (1815), Grietje (1817), Ymkje (1818), Meindert (1820).

5. Johannes Rijpkema, geboren 29 maart 1795. Hij trouwde op 17 mei 1816 met Dieuwke Tjebbes de Ree, dochter van Tjebbe Jacobs en Jisk Douwes. Johannes was meester slager te St. Nicolaasga.

Kinderen van Johannes en Dieuwke: Jiskje (1817), Tjitske (1819, zoon), Tjebbe (1821), Froukje (1824), Trijntje (1826), Epke (1832).

6. Grietje Rijpkema, geboren 24 november 1797. Zij trouwde op 21 mei 1818 met Jacobus Groenendal, landbouwer, zoon van Reinder Cobus Groenendal, boer, en Mettje Lucas. Grietje is overleden te Joure op 28 februari 1871, 73 jaar oud, weduwe.

Kinderen van Grietje en Jacobus: Reinder (1819), Froukje (1821), Mettje (1823), Tjitske (1825, zoon), Ymkje (1829), Hepke (1831), Annigje (1832), Epke (1835), Jan (1837), Hylkje (1840), Johanna (1842), Magrieta (1844).


1.2.8.  Theodora Epkes, r.k. gedoopt op 25 mei 1769 in Heeg, dochter van Epke Riemers en Grietje Pieters. Theodora, Tjerkje, was afkomstig van Koudum toen zij op 18 mei 1794 trouwde in de r.k. kerk te Balk met Obbe Harmens, afkomstig van Sloten, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Herm Jans en Antje Jelles. Tjerkje Epkes van der End (Eind) is overleden te Wijckel op 30 januari 1827, 57 jaar oud, weduwe. Zij woonde in Balk.

Kinderen van Tjerkje en Obbe, geboren en r.k. gedoopt te Balk, zijn:

1. Harmen Bosman, gedoopt op 11 december 1795, zie 1.2.8.1.  

2. Margrita, r.k. gedoopt te Balk op 20 oktober 1798. Grietje Obbes Bosma, boeremeid, trouwde 22 jaar oud op 25 mei 1821 met de 39-jarige Meindert Pieters de Vries, boereknecht, zoon van Pieter Pieters en Hinke Joostes.

3. Antje, r.k. gedoopt te Balk op 28 februari 1802. Zij, dienstmaagd, trouwde op 24 juni 1825 met Sake Bruins Agricola, timmerknecht, zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks. Voor hun nakomelingen zie bijlage 5, nr. 1.6.4.  Saake Bruens.

4. Acke, tweeling, r.k. gedoopt te Balk op 27 januari 1810. Zij, boeredienstmeid, trouwde op 19 april 1837 met Rinse Lieuwes Veldman uit Workum, boereknecht, zoon van Lieuwe Rinses Veldman en Sebastiana Jacobs de Wit.

5. Jantje, tweeling, r.k. gedoopt te Balk op 27 januari 1810. Zij, naaister, trouwde op 18 november 1835 met Willem Jans Schaper uit Balk, werkman, zoon van Jan Willems Schaper, werkman, en Dottje Aukes Terpstra, “inlandsche kramersche”. (Een inlands kramer was een persoon die officieel vergunning had om met handel langs de deuren te gaan of op de markt te staan. )


1.2.6.2.  Epke Tjitskes Rijpkema, geboren te Haskerland “onder de Heyde” op 10 december 1787, r.k. gedoopt te Joure, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Beroep: boer, later koopman. Epke trouwde op 3 mei 1811 te St. Nicolaasga met Akke Meinderts de Ree, dochter van Meindert Roels en Goits Alberts. Epke Tjitskes Rijpkema is overleden op 29 mei 1830, oud 42 jaar, gehuwd. 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Froukje Rijpkema, geboren 3 februari 1812, Froukje trouwde op 26 mei 1844 met Hendrik Jans Meyer, arbeider, geboren te Lemmer op 29 oktober 1818, zoon van Jan Willems Meyer, boer, en Luetske Ages de Boer.

Froukje en Hendrik krijgen 5 kinderen, geboren te St. Nicolaasga: Epke (1845), Epke (1847), Jan (1849), Luutske (1852) en Albert (1855).

2. Meindert Epkes Rijpkema,geboren te St Nicolaasga op 20 februari 1813, zie 1.2.6.2.2.  

3. Gooitske Rijpkema, geboren 19 april 1816, overleden te Gaasterland op 19 april 1873, oud 56 jaar, weduwe. Zij, boeremeid te Nijega, trouwde op 11 mei 1851 met Jan Lammerts Roodhof, werkman.

Hun kinderen werden geboren te Mirns en Bakhuizen, dat zijn: Marijke (1852), Lammert (1853), Epke (1854), Albert (1855).

4. Tjitske Rijpkema, geboren 19 april 1817. Hij trouwde op 6 juni 1849 met Marijke Hendriks de Jong.

Tjitske en Marijke krijgen 5 kinderen: Gatske, Epke, Akke, Pietje, en Hendrik. Als Tjitske, en 2 jaar later ook Marijke zijn overleden zijn Pietje en Hendrik 13 en 10 jaar oud. Omdat er geen grootouders meer zijn wordt hun oom Meindert hun voogd. Pietje trouwde 20 jaar oud met de 41-jarige Lyckle Harmens Nijholt.

Lyckle heeft eerst tot aan hun dood voor het levensonderhoud van zijn ouders, Harmen Lykles Nijholt (zie bijlage 4) onder 1.2. kind 3) en Trijntje Jans Nijmeyer gezorgd. Lyckle en Pietje voegen 10 nieuwe Nijholtjes aan de mensheid toe: Tryntje, Harmen, Tjitske, Marijke, Jan, Epke, Gatske, Lolke, Agatha, en Nicolaas.

De heer P. Nijholt schrijft:

.....” Het gezin woonde op de Heide (St. Nicolaasga) in een arbeidershuisje van een boer bij wie Lykle in dienst was. In het gezin was het armoe troef. Om er wat bij te verdienen, maakte Lykle  eenden- en bijenkorven. Het gereedschap was zeer eenvoudig, namelijk een ring gezaagd van een koeienhoorn en een splitsnaald van een koeienrib.

In het gezin werd zeer sober geleefd, hetgeen wellicht heeft bijgedragen aan de hoge leeftijd van de kinderen. De totale leeftijd van alle tien kinderen was 857 jaren. De vier dochters haalden zelfs een gemiddelde van 93 jaren. Het kwam voor dat de kinderen `s morgens naar school gingen zonder te hebben gegeten. Van het veld werd dan een koolraap genomen.....”             

5. Trijntje Rijpkema, geboren 30 januari 1820, zij trouwde op 2 december 1848 te Doniawerstal met Ruurd Harmens Bosma, arbeider, zoon van Harmen Jelles Bosma, timmerman, en Marijke Ruurds Wierdsma.

Kinderen van Trijntje en Ruurd: Harmen (1849), Harmen (1850), Akke (1852), Akke (1854), Marijke (1857), Antje (1858).

6. Ymkje Rijpkema, geboren 7 februari 1822, zij trouwde 35 jaar oud op 9 mei 1857 met Johannes Jans van Asma, arbeider, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jan Jans van Asma en Hinke Sakes Agricola.

Uit dit huwelijk in 1862 een zoon Jan die 4 weken oud is overleden.

7. Albert Rijpkema, geboren 20 april 1824, overleden 2 februari 1825, 41 weken oud.

8. Pieter Rijpkema, geboren 1 april 1825, hij trouwde op 27 november 1850 met Antje Johannes Asma, uit Wijckel, dochter van Johannes Harmens Asma en Aalke Attes Reinstra. Zij woonden eerst in Wijckel, later in St. Nicolaasga.

Hun kinderen zijn: Epke (1851), Johannes (1854), Harmen (1857), Tjitske (zoon, 1862), Harmen (1865)

9. Pietje Rijpkema, geboren 24 januari 1830, zij trouwde op 7 mei 1864 met Lykle Lubberts Agricola, zoon van Lubbert Gerrits Agricola en Reinskje Reins Roodhof.

Uit dit huwelijk: Lubbert (1865), Akke (1867), Lubbert (1871).


1.2.6.3.  Pieter Tjitskes Rijpkema, geboren 17 maart 1790, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Pieter was boer te St. Nicolaasga. Hij is overleden op 4 oktober 1867, oud 77 jaar, weduwnaar. Hij trouwde r.k. te Joure op 31 mei 1811 met Berber Tjebbes Witteveen, geboren te Akmarijp, dochter van Tjebbe Cornelis Witteveen en Marijke Klazes Rijpkema.

Uit dit huwelijk de kinderen:

1. Marijke Rijpkema, geboren 13 maart 1812, zijtrouwde op 6 mei 1831 in Doniawerstal met Siemen Egberts Bouwhuis, zoon van Egbert Gerrits Bouwhuis en Rinske Eelkes.

2. Tjitske Rijpkema, geboren te St. Nicolaasga op 1 november 1813, zie 1.2.6.3.2.  

3. Tjebbe Pieters Rijpkema, overleden op 20 april 1816, 16 weken oud.

4. Froukje Rijpkema, geboren 9 augustus 1817, overleden, overl. 13 weken oud.

5. Froukje Rijpkema, geboren 21 februari 1819, overleden te St. Nicolaasga op 23 januari 1883, 63 jaar oud, ongehuwd.

6. Grietje Rijpkema, geboren 18 februari 1822, overleden 5 jaar oud.

7. Tjebbe Rijpkema, geboren 2 januari 1824, overleden 10 weken oud.

8. Klaaske Rijpkema, geboren 21 sept. 1825, overleden 28 januari 1826, 19 weken oud.

9. Grietje Rijpkema, geboren 13 juni 1830, overleden op 1 juli 1865, 35 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde in Doniawerstal op 9 mei 1862 met Lykle Wierds Zijlstra.

Op 20 mei 1864 wordt aangifte gedaan van een levenloos geboren kind. Op 16 juni 1865 wordt hun zoon Wierd Zijlstra geboren, 2 weken later is zijn moeder overleden.


1.2.8.1.  Harmen Bosman, gedoopt op 11 december 1795, zoon van Obbe Harmens en Tjerkje Epkes. Hij trouwde op 13 juni 1817 met Pietertje Troelstra, dienstmeid te St. Nicolaasga, geboren in Teroele, dochter van onbekende vader en Wobbigje Wybes die een dochter is van Wybe Pieters en Andriesje Hessels, Wobbigje is overleden te Joure op 1 mei 1816, 55 jaar oud, ongehuwd, zonder beroep. In 1811 zijn haar ouders al overleden, haar zus Geeske is later overleden zonder achternaam. Wobbigje liet voor zichzelf en haar dochter de achternaam Troelstra registreren. Die achternaam is in Friesland maar 2 keer aangenomen:

Joure, deel 1 folio 108  (7 maart 1812)  
Troelstra, Wobbigje Wybes, Joure 
Kinderen:
Pietertje 20

Lemmer, deel 1 folio 23    (11 februari 1812)
Troelstra, Jelle Jentjes, Lemmer 
Kinderen:
Jentje 12, Pieter 11, Bouwkje 9, Jikke 6, Gerrit 4, Jouwke ½ jaar

(De hierboven genoemde 11-jarige Pieter is de grootvader van de bekende Pieter Jelles Troelstra. Deze familie kwam omstreeks 1803 naar Lemmer, Jelle Jentjes is geboren in Teroele. Beroep: scheepstimmerman.  Pieters zoon Jelle trouwde in 1859 te Lemmer met Grietje Landmeter uit Lemmer, zij gingen in Leeuwarden wonen).

Harmen Bosman was boereknecht in St. Nicolaasga toen hij trouwde, toen de kinderen geboren werden was hij daar werkman, later ging hij terug naar Gaasterland waar hij agent van politie was.

Kinderen van Harmen en Pietertje zijn:

1. Wobbigje Bosman, geboren te St. Nicolaasga op 8 maart 1818, zij trouwde op 2 september 1846 met Harmen Willems Asma uit Sloten.

2. Tjerkje Bosman, tweeling, geboren 25 november 1819, overleden 5 weken oud.

3. Andersjen Bosman, tweeling, geboren 25 november 1819, overl. 11 dagen oud.

Pietertje Troelstra is overleden op 18 december 1840, 47 jaar oud. Harmen hertrouwde op 6 april 1842 met Hinke Pieters Jongstra uit Sloten. Harmen is dan Ridder der Militaire Willemsorde en agent van politie te Balk.

Uit dit huwelijk de kinderen: Dieuwke (1843), Tjerkje (1845), Obbe (1847), Hinke (1849), Dottje (1853).


1.2.6.2.2.  Meindert Epkes Rijpkema, geboren te St Nicolaasga op 20 februari 1813, zoon van Epke Tjitskes Rijpkema en Akke Meinderts de Ree. Beroep:  arbeider/dagloner,  woonplaats St. Nicolaasga. Overleden op 27 juni 1884, oud 71 jaar, gehuwd. Meindert trouwde op 6 december 1844 met Klaaske Annes de Lange, dienstmeid te St. Nicolaasga, geboren te Lemmer, dochter van Anne Andries de Lange en Afke Sybrens Molenaar.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, geboren te St. Nicolaasga:

1. Akke Rijpkema, geboren 24 februari 1845, overleden te Lemmer op 20 augustus 1925. Zij trouwde op 15 november 1873 met Jacobus Groenendal, slager te Lemmer, zoon van Johannes Reinders Groenendal en Hiltje Pieters de Ree.  Het huwelijk bleef kinderloos. Als Akke’s broer Epke met zijn gezin naar Amsterdam verhuist blijft zijn zoon Anne bij tante Akke in Lemmer.

2. Anne Rijpkema, geboren 22 april 1847. Hij trouwde op 15 mei 1875 met Sjuike Postma, geboren te Rauwerd, dochter van Sjoerd Jans Postma en Trijntje de Jong.

Uit dit huwelijk 6 kinderen: Klaaske (1876), Trijntje (1878), Grietje (1880), Akke (1881), Meindert (1884) en Meindert (1885).

3. Epke Rijpkema, geboren 2 december 1849. Beroep: kasteleinknecht, arbeider, dagloner, zetboer. Epke is overleden in 1938 in Amsterdam, 89 jaar oud. Hij trouwde op 25 jarige leeftijd op 15 mei 1875 met Gatske Aukes. Zij hebben ongeveer 8 jaar in Lemmer gewoond.  Zie voor nakomelingen bijlage 6, nr. 1.5.3.2.6.  Gatske Aukes.


1.2.6.3.2.  Tjitske Rijpkema, geboren te St. Nicolaasga op 1 november 1813, zoon van Pieter Tjitskes Rijpkema en Berber Tjebbes Witteveen. Overleden op 14 augustus 1890, 76 jaar oud. Hij trouwde 21 jaar oud op 8 mei 1835 in Doniawerstal met de 26-jarige Sipkje Ulbes Boersma, dienstmeid, geboren te Lemmer, dochter van Ulbe Feddes Boersma, arbeider (zoon van Fedde Heeres en Sipkje Keimpes) en Antje Thomas de Vos. Tjitske was boer te Doniaga.

Kinderen uit dit huwelijk geboren te Doniaga:

1. Heere Rijpkema, geboren op 7 maart 1836, overleden 12 april 1841, 5 jaar oud.

2. Pieter Rijpkema, geboren 12 september 1837, overleden 9 juli 1839, 21 maanden oud

3. Pieter Rijpkema, geboren 10 augustus 1840, hij trouwde op 30 april 1864 met Grietje Brouwer uit Bakhuizen. Pieter was landbouwer.

Hun kinderen, in Wymbritseradeel, Heeg: Sipkjen (1865), Anke (1866), Tjitske (1867), in Doniawerstal: Luitzen (1869), Stijntje (1872), Pieter (1875), in Schoterland, Oranjewoud: Maria (1879).

4. Hjerre Tjitskes Rijpkema, geboren 13 oktober 1842, zie 1.2.6.3.2.4.  

5. Maria Rijpkema, geboren 20 december 1845, overleden in het kraambed op 4 januari 1874. Zij trouwde op 12 mei 1871 metJan Bosma, van boerenbedrijf, zoon van Hendrik Durks Bosma en Djoeke Jans Spijkerman. Zie verder bijlage 1, nr. 1.2.1.3. Jan Bosma.

6. Tjemorius Tjitskes Rijpkema, geboren 10 december 1851, overleden 15 maart 1855, 3 jaar oud.


1.2.6.3.2.4.  Hjerre Tjitskes Rijpkema, geboren 13 oktober 1842, zoon van Tjitske Rijpkema en Sipkje Ulbes Boersma. Overleden “in de huizinge nummer 7 te Doniaga” op 28 oktober 1877, 1 maand na de geboorte van dochter Maria. Hij werd 35 jaar oud, beroep veehouder. Hij trouwde op 4 mei 1867 met Grietje Landman, van boerenbedrijf te Oudega, geboren te Kolderwolde, dochter ven Jan Tjittes Landman, overleden, en Maaike Folkerts Wagenaar, “landbouwersche” te Oudega. Na het overlijden van Hjerre blijft Grietje achter met 3 dochtertjes, de oudste is nog geen 4 jaar oud. Grietje zet het veebedrijf voort, zij is overleden te Doniaga op 23 juni 1921, 79 jaar oud.

Kinderen van Hjerre en Grietje zijn:

1. Sipkje Rijpkema, geboren te Doniaga op 15 januari 1874, zij trouwde op 4 mei 1894 met Johannes van der Werf uit Heerenveen, zoon van Johannes Feddes van der Werf en Anna Harings Romkes. Sipkje is overleden te Doniaga op 18 oktober 1895, 21 jaar oud. Zij woonden te Heerenveen.

2. Maaike Rijpkema, geboren te Doniaga op 11 maart 1875, zij trouwde op 6 mei 1904 met Huite Zonderland, van boerenbedrijf te Scharnegoutum, zoon van Epke Zonderland, veehouder, en Jantje Huitema. Maaike is overleden op 16 november 1951 en Huite op 17 oktober 1959, zij werden begraven te St. Nicolaasga. Huite was boer te Doniaga.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren: de dochters: Grietje, Jantje en Maria en de zonen:  Epke (1907), Sipke (1910), Herre (1912) en Jan (1913). Zoon Herre is de grootvader van Epke Zonderland, olympisch kampioen en wereldkampioen aan de rekstok.

3. Marijke Rijpkema, geboren te Doniaga op 6 april 1876, overleden“in de huizinge nummer 7 te Doniaga” op 10 mei 1877, 13 maanden oud.

4. Maria Rijpkema, geboren te Doniaga op 25 september 1877, zij trouwde op 16 augustus 1902 met Anthonius van der Wey, koopman, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Pieter Joukes van der Wey en Reinskje Ypkes Boersma.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.