Verzameling van Sleat Eartiids |5|

SKUTSJES NIET ALTIJD BESTUURBAAR

Hoewel de skûtsjes zelf dit jaar met opmerkelijk weinig averij varen, zijn er bij Grouw, de Veenhoop en gister bij Lemmer enkele jachten geweest, die averij opliepen. Gister was dit bij Lemmer het gevolg van een aanvaring tussen de skûtsjes van Jan Brouwer en Jan van Akker. Jan Brouwer werd uit zijn koers gedrukt en rende in volle vaart op een kajuitjacht in, dat bij de Noordoostpolderwal in de route van de skûtsjes lag. Het jacht werd midscheeps geramd, zoals de foto laat zien. Gelukkig liep het zonder ongelukken af. Het Is overigens merkwaardig hoe weinig de mensen op het water zich storen aan de waarschuwingen van de waterpolitie. Op de Veenhoop waren er mensen, die het na vijf waarschuwingen nog niet geloofden dat ze in moesten rukken, tenslotte nam de politieboot het schip op sleeptouw. Kort daarna werd een skûtsje uit zijn koers gedrukt en ramde aan dezelfde wal een jacht.


BEELDHOUWWERK AANGEBRACHT BOVEN DEUR OPSTANDINGSKERK

Vanmorgen was de Amsterdamse beeldhouwer Nico Onkenhout bezig zijn beeldhouwwerk aan te brengen boven de deur van de Opstandingskerk hoek J. H. Knoopstraat—Achter de Hoven. De heer Onkenhout is in Friesland geen onbekende meer. ln Sneek, Kollum (Verzetsmonument), Lemmer, Joure en ook in Leeuwarden heeft hij al werk geleverd. Voor de Hervormde Kerk heeft hij — naar aanleiding van de naam van de kerk — het op opstandingsevangelie uitgebeeld: door een geheimzinnige macht is de steen voor het graf weggerold en de engelen verkondigen de boodschap van de wederopstanding van Jezus Christus. Het materiaal, dat de heer Onkenhout voor zijn werkstuk heeft gebruikt, is geleverd door de firma Arends uit Leeuwarden. Het komt uit Joegoslavië en draagt de officiële naam van Ivory Cream. Architect van deze kerk is de Amsterdammer Chr. Nielsen, die op het gebied van de Hervormde Kerkenbouw geen onbekende is.


LEMMER

Ligt nog altijd aan open water en het is daar blij om in verband met de mogelijkheden, die dit geeft voor industrievestiging. Het dorp moet het nu immers van de industrie hebben en daarom richt het zich in sterke mate op het land. Zo sterk, dat het gemeentebestuur graag een stukje van de Noordoostpolder wil hebben. De huidige grens loopt van midden links op de foto via de oude toegangsweg tot de polder naar de Buma-sluis. De nieuwe grens zou dan de oude weg volgen tot links boven op de foto, waar zij even verder op de nieuwe rondweg uitmondt. Het kanaal links boven leidt naar Emmeloord; verleden jaar passeerden 8447 schepen de sluis. De weg midden boven de foto voert naar Rutten.

Aan de oude weg en de werkhaven in het midden is duidelijk de 33 meter hoge kraan van de scheepswerf te zien; voor de werf ligt de kustvaarder „Scheldeborg" in afbouw. Op het schiereiland is nu de sloophelling gevestigd. Op het moment waarop de foto is genomen, werd het terrein opgespoten met zand uit het havengebied. Het terrein is inmiddels al bebouwd. Er staat een kraan van 21 meter hoogte op, waarvoor op de foto het funderingswerk al is te zien. Verder liggen er de bodems van de eerste beide schepen, die niet verder konden worden gesloopt omdat daarvoor toen nog de nodige apparatuur ontbrak.

De Lemstersluis laat zich gemakkelijk herkennen; via die sluis komt men in de binnenhaven, die leeg is geworden sinds de Lemmerboot is verdwenen. De tramhaven bij het strand herinnert nog aan het drukke passagiersvervoer van weleer De wagons vertellen, dat Lemmer nog altijd zijn spoorlijn heeft; de lijn zal geschikt worden gemaakt voor zwaar verkeer. Het strand midden beneden is in weinig jaren een geliefkoosd oord geworden; de industrievestiging maakt het nodig straks het strand meer in de richting van Tacozijl te verplaatsen. Op de dam dan nog de vuurtoren, tot welker behoud thans een comité actie voert.

(Foto KLM-Aerocarto n.v.).


VIER GESLACHTEN SINNEMA

Rechts: Tjeerd Sinnema te Lemmer, geb. 4-12-1877; links Louw Sinnema te St. Nicolaasga, geb. 4-2-1905. In het midden: Tjeerd Sinnema te St. Nicolaasga, geb. 21-3-1931 en de kleine Louw Sinnema, geb. 7-1-1960.


HOUW

Dicht bij de Kop van de afsluitdijk ligt aan de voet van de oude zeedijk de buurtschap Houw, welke naam bij velen niet onbekend is vanwege het feit, dat zij met flinke letters op de door de familie S. Elgersma bewoonde boerderij — rechtsboven — prijkt. Onder die velen zijn ook talloze buitenlanders, want de route langs de zeedijk — practisch van Lemmer tot aan de Kop — wordt door de vreemdeling hogelijk gewaardeerd. Alleen al vanwege de sensatie, dat zij zo duidelijk ervaren dank zij een beschermende dijk op veilige, beneden de zeespiegel liggende, grond te kunnen rijden.

Een andere sensatie is het grazende vee op dijk en berm, dat zo rustig blijft onder alle verkeer. En dan niet te vergeten de kostelijke vergezichten over een rijk met kleine dorpjes en grote boerderijen gestoffeerd landschap onder een hoge hemelboog. Dat is voor de buitenlander nog unieker dan de Afsluitdijk, hoe dit stuk ingenieursvernuft ook wordt bewonderd. De vrachtauto links naast de huisjes rijdt op die dijk. Het witte gebouw; in het midden aan de horizon is het bekende benzinestation op de Kop met daarnaast het viaduct in de rijksweg naar Bolsward. Daar zullen zich straks grote verkeerstechnische veranderingen voltrekken vanwege het feit, dat op dit punt van samenkomst van de E 10-weg en rijksweg 43 de laatstgenoemde weg de hoofdroute zal worden.


HET STRAND BIJ LEMMER

Het mooie weer op Hemelvaartsdag lokte massa's mensen naar buiten om verpozing te zoeken in de natuur, langs de wegen en aan de stranden. De temperatuur was zodanig, dat er wel gezwommen kon worden, doch op de oevers was het toch nog vrij frisjes hier en daar. Daarom waren de stranden in Friesland over het algemeen niet overmatig bevolkt, maar meer gezellig druk. De foto geeft een kijkje op een deel van het kunstmatig aangelegde strand bij Lemmer.


DE KRUIENDE IJSMASSA'S welke tegen den Westelijken havendam van Lemmer zijn opgestapeld, brengen het gebouwtje, waarin de mistsirene en een der havenvuren is geplaatst, in gevaar.


VAN LEMMER NAAR URK PER SCHAATS


Drooglegging Zuiderzee


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.