Christelijk onderwijs |10|

Een zusje erbij.

In augustus 1970 is het dan zover. De Koningin Wilhelminaschool krijgt een zusje: de Prinses Beatrixschool in de Lemstervaart. In de bestuursvergadering van 2 februari 1970 valt het besluit dat de school in de nieuwbouwwijk Lemstervaart, een zelfstandige school zal worden. De Koningin Wilhelminaschool (hier na te noemen KWS) telt op dat moment 396 leerlingen, waar 11 leerkrachten werkzaam zijn en tot in alle hoeken en gaten bezet is.

Geld voor een nieuwe school is er niet, daarom start de Prinses Beatrixschool (hierna te noemen PBS) in een noodgebouw, door de gemeente gratis beschikbaar gesteld; alleen het onderhoud is voor de schoolvereniging. De verdeling van de leerlingen over de beide scholen is als volgt: PBS heeft 16 leerlingen in de eerste klas, 30 in de tweede, 14 in de derde, 16 in de vierde, 15 in de vijfde en 6 in de zesde ; voor de KWS is dat resp. 44,61, 51,51,41 en 46.

Hoofd van de PBS wordt de heer F. Kool, van Hoogvliet, tot onderwijzeressen worden benoemd mej. Kuperus, uit Harlingen en mej. Klopstra, uit Zwaagwesteinde, terwijl later als vierde leerkracht wordt aangetrokken de heer De Boer, uit Haren bij Groningen. In die tijd krijgen de beide scholen als conciërge de heer L. van der Bijl, van Lemmer, daar conciërge J. Hoekstra, zich wegens ernstige ziekte heeft moeten terugtrekken.

In september heeft de architect de tekening klaar voor de nieuwe school in de Lemstervaart, maar voor de bouw wil de gemeente vooralsnog geen medewerking verlenen, omdat die zich op het standpunt stelt dat de kosten van het verplaatsen van de noodschool, zijnde f 60.000,-, zijn rente op moet brengen. Het schoolbestuur is het daar uiteraard niet mee eens en merkt daarbij fijntjes op, dat de noodgebouwen tal van gebreken vertonen. Het touwtrekken zal al met al zo'n drie jaar duren!

Ondertussen heeft de gemeenteraad gunstig beslist op de aanvraag van het schoolbestuur om de oude school aan de Flevostraat, te zijner tijd te vervangen door een nieuwe 8-klassige school. Voor het zover is, moet men eerst nog maatregelen treffen om de KWS te beschermen tegen de buitenwereld, omdat de Parkstraat wordt afgebroken en het schoolplein open en bloot aan de straat komt te liggen. Géén gezicht!

Een ander grensgeval komt ter sprake wegens het verhuizen van leerlingen uit Lemstervaart naar het centrum. De vastgestelde grens wordt echter gehandhaafd, zo besluit het bestuur, waarin dat jaar de heren L. Bijl en H. Th. M. van Wijk, zitting nemen. Een jaar later, in 1971, verschijnt de eerste vrouw in het bestuur: D. Woudstra-Dijkstra, van de Kooiweg. Het dagelijks bestuur wordt op dat moment gevormd door H. Hak, voorzitter, H. Th. M. van Wijk, secretaris en J. Hofstee, penningmeester.

Vlieg er eens uit....

Niet alleen de leerlingen zien reikhalzend uit naar de zomervakantie, ook de leerkrachten staan te popelen om hun koffers te pakken en naar onbekende verten te vluchten, daarbij een zeer strak vakantieschema volgend. Zo had meester Tj. de Jong op de eerste de beste vakantiedag met het vliegtuig naar zijn vakantiebestemming willen vliegen. Laat dat ding nu een dag eerder van de grond gaan, geen boodschap hebbend aan meester De Jong's laatste schooldag. Goede raad is duur en een gemiste vliegvakantie eveneens. Het schoolbestuur heeft gelukkig begrip voor de situatie en besluit om de vakantie van de KWS een dag eerder te doen ingaan. Wat een "vluchtplan" al niet teweeg kan brengen !

Uitbreiding schoolbestuur.

In de ledenvergadering van 16 november 1972 komt aan de orde het voorstel tot wijziging van de bestuurssamenstelling. De Hervormde leden stellen voor het bestuur samen te stellen uit vier Gereformeerde leden, vier Hervormde leden en één lid van de Baptistengemeente. De Gereformeerde leden willen de verdeling als volgt: vier Gereformeerden, drie Hervormden en één Baptist. Staande de vergadering wordt de mededeling gedaan dat de Gereformeerde Gemeente alsnog besloten heeft in het schoolbestuur zitting te nemen, zodat de beide voorstellen aangevuld kunnen worden met 1 lid van de Gereformeerde Gemeente. Na een 'vrij levendige' discussie wordt de vergadering zelfs geschorst om beraad in eigen kring mogelijk te maken.

Na heropening krijgt het voorstel van de Gereformeerde leden 46 stemmen, dat van de Hervormden 25, terwijl 1 blanco stem wordt uitgebracht. Het voorstel van de Gereformeerden is dus aangenomen. De bestuursverkiezing van 1 juni 1972 heeft het volgende resultaat: in de plaats van J. Kuipers, die 20 jaar bestuurslid is geweest wordt gekozen mevr. G. A. Hassink-Budding, terwijl in de vakature R. van der Veen, 13 jaar bestuurslid, de heer J. van der Ploeg, wordt gekozen.

De heer G. Wolting, vertegenwoordigt de Gereformeerde Gemeente in het schoolbestuur. Van de zijde van de Baptisten is een schrijven binnengekomen, dat zij vooralsnog geen zitting nemen in het bestuur. De uitbreiding beperkt zich dus tot 1 persoon. In verband met deze bestuursuitbreiding is het uiteraard nodig de statuten te wijzigen, hetgeen met algemene stemmen geschiedt.

Het beheren van drie scholen brengt voor het schoolbestuur nogal wat werk met zich mee, waardoor men over moet gaan tot een betere taakverdeling hetgeen wordt bereikt door het bestuur in secties in te delen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Van Wijk, voorzitter en mevr. Hassink-Budding, secretaresse. De belangen van de PBS worden behartigd door de heren Bijl en Van der Ploeg, die van de KWS door de heren Hofstee en Wolting, terwijl mevr. Woudstra-Dijkstra, en de heer Hak, de uloschool voor hun rekening nemen. In de praktijk blijkt dit zeer goed te werken.

Van hout naar steen...

De nog steeds in een noodgebouw gevestigde PBS in de Lemstervaart, kampt in de jaren '71 en '72 met groei-, warm teen lekkageproblemen. Een vijfde leerkracht is al benoemd en er wordt zelfs overwogen om naar de LTS uit te wijken. Ook heeft de noodschool dringend behoefte aan luxaflex of iets dergelijks, want het is er in de zomer bijna niet uit te houden, vanwege de hitte. Bovendien zijn de vele gebreken aan het noodgebouw een bron van dagelijkse ergernissen. Het is dan ook begrijpelijk dat de notulen van 1 juni 1972 met blijdschap meedelen, dat de firma Gebr. Frankema, inmiddels is begonnen met de bouw van de Prinses Beatrixschool.

Eindelijk is dan de financiering rond voor een schoolgebouw van om en nabij vijf ton. De bouw verloopt voorspoedig en op woensdag 7 maart 1973, een maand eerder dan was gepland, nemen leerlingen en leerkrachten het gebouw feestelijk in gebruik. De officiële opening is op 14 maart en wordt verricht door de heer B. Bijlsma, inspecteur voor het basisonderwijs in het district Heerenveen. Hij betuigt van de blijdschap die er heerst bij vooral het personeel en de leerlingen om het houten noodgebouw in te ruilen tegen dit prachtige nieuwe (en stenen) schoolgebouw. Het is een ruil die tot dankbaarheid stemt.

De vlag in top bij de nieuwe Prinses Beatrixschool.

Het personeel van de Koningin Wilhelmina School in 1973. Staand v.l.n.r. meester Koster, meester Hoekstra, juf Verloop, juf De Wit, juf Van der Wal, juf De Sain, meester Woudstra. Zittend: dhr. Van der Bijl (conciërge), juf Tuil, meester Van Dijk, meester De Boer, meester De Jong.

Aangezien onderwijzend personeel privé ook een dak boven hun hoofd moeten hebben, huurt het schoolbestuur het pand Nieuwburen 35 en stopt daar drie onderwijzeressen in. De huur van de schoolwoning KWS is te laag en zal worden aangepast. Om de huur van de Nieuwburen te betalen?

De PBS groeit als kool en heeft in mei 1973 al 165 leerlingen, zodat de heer Kool hoopt dat de PBS in de loop van dat jaar een zesmansschool zal worden. Getracht zal worden om ondergroepen in het leven te roepen, die meewerken en meedenken in het onderwijs. De wieg van de later zo bekend geworden ouderkommissies.

Een jaar later wordt de goedkeuring verkregen om de PBS met 1 lokaal uit te breiden, terwijl in de gemeenschapsruimte een muurtekening wordt aangebracht door de kunstenares Cobi Doevendans, uit Sneek. Van de gemeente is ook goedkeuring ontvangen voor de nieuwbouw van de KWS. De bestuursverkiezing van 1974 brengt mevr. R. Lemstra-van Dalen, in het bestuur, die het secretariaat op haar neemt in verband met vertrek van mevr. Hassink-Budding.

Te koop: schoolwoning KWS.

Voor de nieuw te bouwen school aan de Flevostraat is een waarborgsom nodig van f 110.000,-, zijnde 10 procent van de bouwkosten; het schoolbestuur ziet geen kans dit bedrag op de geldmarkt te lenen en besluit daarom de schoolwoning te verkopen. Deze woning is leeg komen te staan daar de heer P. Hoekstra, hoofd van de KWS, in Sint Nicolaasga, is gaan wonen.
Op verzoek van 10 leden van de schoolvereniging wordt er een ledenvergadering samen geroepen om over de verkoop van de woning te discussiëren.

Hieruit blijkt dat de voor- en tegenstanders elkaar zo'n beetje in evenwicht houden. Na een heftige en langdurige discussie wordt de kwestie in stemming gebracht: 49 leden voor verkoop en 46 leden tegen. De verkoop zal door middel van briefjes plaatsvinden. Hoogste bieder en dus koper van de woning is de heer Joh. van Dijk.
De waarborgsom kan met de opbrengst van de verkoop voor de helft worden gefinancierd.

PBS krijgt nieuwe schoolleider.

Woensdag 25 juni 1975 is er een bijzondere ouderavond van de PBS in Het Baken te Lemmer. Daar is alle reden toe, want op deze avond wordt afscheid genomen van het hoofd van de PBS, de heer F. Kool, en tevens van de onderwijzeressen A. J. Yntema, en L. Volkers, terwijl parttimer mevr. De Boer, er ook mee stopt. Verder is er de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe schoolleider, de heer P. Huls, uit Bohmte (W.DL.), die in het voorjaar was benoemd.

Om hem maar meteen te laten wennen aan een Friese gewoonte, kreeg hij een kruikje Friese Beerenburg, aangeboden en de heer Kool (om Lemmer niet te vergeten!) een pentekening van de Lemster toren. Ook de vertrekkende dames worden niet vergeten. Ter verhoging van de feestvreugde voeren de leerlingen van de zesde klas de musical 'Het koffertje van mijnheer Van Dalen' op.

Het personeel zong een roerend afscheidslied, waarbij vijf jaar Kool-bewind de revue passeerden, alsmede een komische éénakter getiteld 'Eduard wordt mens'. De PBS telt dat jaar 173 leeriingen en komen er de onderwijzeressen Barkmeijer, uit Kollum en Holman uit Waskemeer, voor de klas te staan.

Kool ging, Huls kwam.

KWS krijgt nieuw schoolgebouw.

Net voor het schoolseizoen '75-'76 wordt het nieuwe schoolkomplex aan de Flevostraat, door bouwbedrijf Tinga BV opgeleverd. De KWS telt op dat moment 248 leerlingen en maakt gebruik van twee noodlokalen bij de openbare mavo en één bij de schippersschool. Aangezien de nieuwe school 8-klassig is, zal tijdelijk het laatste noodlokaal moeten bijspringen. Voor een 9-klassige school is geen vergunning gekregen, omdat in de toekomst een school in Lemmer-noord is gepland. De nieuwe KWS, een prachtig en zeer funktioneel gebouw, wordt dankbaar door het personeel en de leerlingen in gebruik genomen.

Door omstandigheden wordt de feestelijke opening pas jaren later gehouden, gelijktijdig met de onthulling van het prachtige kunstraam in de zuidgevel van het gebouw, dat in het kader van de 1%-regeling voor kunstwerken in nieuwe gebouwen, mocht worden aangeschaft. Het uit de ouderkommissie afkomstige idee werd door het schoolbestuur overgenomen, die de heer S. Kooystra, opdracht gaf het kunstwerk te vervaardigen.

Deze liet alle leerlingen van de KWS een tekening maken over een Bijbels verhaal, waaruit hij een selektie maakte en aan de hand daarvan een werkelijk schitterend kunstraam schiep van antiek gekleurd glas. Bij de onthulling door de oudste leerling, Rinke Westerhuis, en de jongste, Jeen Hak, werd inmiddels door een lied hulde gebracht aan de schepper van dit kostbare kunstwerk.

Met een optocht door Lemmer, van verklede leerlingen en leerkrachten en met daarna diverse spelen op het schoolplein, waarbij juffrouw Ykema zich als een zeer kreatief feestnummer ontpopte, werd 't een grootse feestdag voor de KWS.

Het prachtige glas in lood raam, dat werd gemaakt door de heer S. Kooistra.

Foto van Rinke Westerhuis: Rinke, mocht als oudste en jongste Jeen Hak, hier in 1979 samen de opening doen.

De nieuwe Koningin Wilhelmina School aan de Lennastraat.

Geen optimale werksfeer.

De omstandigheden, waardoor de feestelijke opening nu pas wordt gevierd, zijn gelegen in het feit dat jarenlang de werksfeer op de KWS, verre van optimaal is te noemen. En hoewel het geenszins de bedoeling is om oude koeien uit de sloot te halen, kan het in het kader van dit overzicht niet geheel onvermeld blijven, mede gezien de konsekwenties die er aan vast zitten.

Wanneer in de ledenvergadering van 7 januari 1975 de vraag wordt gesteld hoe de verhouding is tussen het bestuur en het hoofd van de KWS, stelt het toenmalige bestuur zich op het standpunt, dat personeelszaken volgens de statuten zijn toevertrouwd aan het bestuur en dat het personeel de volledige bescherming van het bestuur geniet.

Een standpunt dat ons inziens zeer te waarderen is. Toch zijn de problemen van dien aard, dat ook de leden zich mede verantwoordelijk voelen deze kwestie tot een oplossing te brengen in het belang van het onderwijs, de leerlingen en de ouders. In een volgende ledenvergadering besluit het bestuur, op aandringen van de leden, een kommissie van goede diensten te benoemen, hoewel enkele deskundigen zich reeds geruime tijd met de zaak bezig hebben gehouden. Enkele bestuursleden, die wilden aftreden, zijn bereid nog enkele maanden te blijven zitten.

De kommissie van goede diensten brengt in een volgende ledenvergadering reeds verslag van haar bevindingen en heeft in de heer Th. de Vries, uit Sneek een onpartijdig persoon gevonden, die personeel en hoofd zal begeleiden en tevens met schoolhoofd en een personeelslid de bestuursvergaderingen zal bijwonen.

De kommissie: „We willen met een schoolwerkplan proberen botsingen te voorkomen. Dat eist tijd". In overleg met de kommissie van goede diensten blijven twee bestuursleden zitten, de overigen treden af om ruimte te maken voor een nieuw bestuur. Daarin worden gekozen: mevr. Tuinstra-Lodeweges en de heren Kemink, Van der Laan, Eppinga, Reijenga en Weits. Vanuit de vergadering wordt het vertrekkende bestuur dank gebracht 'voor de uitnemende wijze waarop het steeds weer heeft gewerkt in een zeer moeilijke periode'.

Voorzitter van het nieuwe bestuur is de heer Kemink, terwijl het secretariaat in handen komt van de heer Weits. De heer Van der Laan, wordt de nieuwe penningmeester en meldt in 1977 dat de scholen 'stevige reserves' hebben. Ook de schoolbegeleider van de KWS, de heer Th. de Vries, is wat optimistischer: het schoolteam van de KWS is op de goede weg. En het blijft op de goede weg, want in de loop van 1978 wordt besloten, in overleg met de heer De Vries, en het personeel van de KWS, de begeleidingsfunktie op te heffen.

Inmiddels is de heer A. van der Zwaag, waarnemend hoofd van de KWS geworden, mede in verband met langdurige ziekte van de heer P. Hoekstra. Het bestuur wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Baptistengemeente, de heer Wijnsma. De heer Wolting, vertrekt naar Meppel en zijn plaats wordt ingenomen door mevr. H. Zijlstra-Lemstra. Het schoolbestuur krijgt ook weer een secretaresse: mevr. J. Tuinstra-Lodeweges. Verder komt de heer A. Boersma, de bestuursgelederen versterken.

Door eendracht sterk.

Voor het bestuur breken er zeer drukke tijden aan. Allereerst komt de kwestie schoolsamenwerkingsverband mavo-lts aan de orde. De aanleiding hiertoe is het instand houden van Christelijk nijverheidsonderwijs te Lemmer en ook de vooruitzichten voor kleine mavo's zijn niet zo rooskleurig.

Een advieskommissie brengt een uitvoerig rapport uit aan de beide besturen, die na veel wikken en wegen hun leden het voorstel doen om te komen tot een administratieve scholengemeenschap mavo-lts, waarbij de mavo ingebracht zal worden in de Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te Lemmer, zij het dat voor deze vereniging gewijzigde statuten nodig zijn in verband met nogal wat langlopende leningen tegen een laag rentepercentage, die niet zondermeer kunnen worden overgenomen.

De naam van de nieuwe vereniging luidt: "Vereniging voor Chr. onderwijs voor Lemmer e.o.".De school krijgt de naam: C.S.G. "De Lemmer". Geen der leden heeft bezwaar tegen de afsplitsing van de mavo en aldus wordt besloten in de vergadering van donderdag 29 maart 1979, waarin tevens de heer W. Boersma, wordt gekozen als bestuurslid in de vakature Reijenga.

In dezelfde vergadering wordt de vraag gesteld, wat voor bestemming het bestuur heeft voor het verenigingskapitaal, waarop de penningmeester, de heer Van der Laan, antwoordt dat dit wordt aangewend voor de waarborgsommen voor de te stichten school in Lemmer-noord.

De moeder-brigade uit Lemmer-noord krijgt haar zin, want de KWS begint met ingang van 17 april om 8.40 uur bij wijze van proef. Het team van de PBS zal een kursus Fries volgen, heel waarschijnlijk is men er achter gekomen, dat hun school, weliswaar in de voormalige polder gelegen, toch wel degelijk bij Friesland hoort.

„Eén grote vereniging voor Christelijk onderwijs" staat centraal in de ledenvergadering van dinsdag 15 mei 1979. Het schoolbestuur geeft ondermeer de volgende motivatie: het Christelijk onderwijs in Lemmer manifesteert zich tegenover anderen als één geheel; er is een efficiënter beheer van middelen mogelijk; bij een terugloop in de tachtiger jaren van het aantal leerlingen is een betere "herverkaveling" van gebouwen en lokalen mogelijk; één vereniging staat sterker en er kan in secties worden gewerkt met daarnaast goed geïnstalleerde ouderkommissies en bovendien heeft één vereniging ook financiële voordelen.

De motivatie van het bestuur werkt dusdanig verhelderend, dat het voorstel om de Vereniging voor Christelijk onderwijs te Lemmer, Eesterga en Follega, onder te brengen in de Vereniging voor Christelijk onderwijs voor Lemmer e.o. met algemene stemmen wordt aanvaard.

De samensmelting van beide verenigingen vindt plaats in een buitengewone ledenvergadering gehouden op maandag 29 oktober 1979. Hier wordt ook de nieuwe bestuurssamenstelling uit de doeken gedaan. Bij elke school behoort een sectie waar 2 of 3 bestuursleden zitting in hebben, alsmede het hoofd der school en een delegatie van de ouderkommissie.

De bestuursleden zijn als volgt over de secties verdeeld: voor de SCG de heren Tinga, Dijkstra en Eppinga; voor de KWS de heren Van der Laan en Kok; voor de PBS de heren A. Boersma en K. de Boer uit Rutten; zelfs voor Lemmer-noord, is al een sectie bestaande uit mevr. Zijlstra-Lemstra en de heer Wijnsma, later aangevuld met mevr. A. Lemstra-van der Veen.

Van de heren J. Aukema, W. Boersma, J. van der Ploeg, C. H. de Vries en G. K. de Vries wordt op deze avond afscheid genomen, met dank voor hun inzet. Het dagelijks bestuur van de nieuwe schoolvereniging bestaat uit: voorzitter de heer A. Kemink; secretaresse mevr. J. Tuinstra-Lodeweges; penningmeester de heer D. Heida.

De Morgenster schijnt in Lemmer-noord.

Vanaf 1977 wordt er ten noorden van Lemmer, driftig gebouwd aan een nieuwe woonwijk. Woningen worden aan de lopende band opgeleverd en betrokken. En zoals overal zijn het weer de gezinnen met veelal schoolgaande kinderen, die de nieuwe wijk bevolken, wat weer tot gevolg heeft dat de KWS in een mum van tijd zowat uit haar nieuwe school knapt. Bovendien doorsnijdt een levensgevaarlijke rondweg de dagelijkse route van deze schoolgaande kinderen, die alleen met behulp van een moederbrigade te overbruggen is.

Begrijpelijk dat deze moeders van Lemmer-noord sterk aandringen op de bouw van een tunnel onder de rondweg door en in samenwerking met het bestuur, schoolleiding en ouderkommissie geregeld bij de gemeente op de stoep staan. Deze instantie wil ook wel een tunnel, maar heeft het geld daar voor niet althans niet op korte termijn.

Wanneer dan eindelijk met de tunnelbouw wordt begonnen, is het schoolbestuur al in een vergevorderd stadium met de plannen van een nieuw te bouwen school in de wijk Lemmer-noord. Maar, zo meldt het jaarverslag over 1979, "hoewel we de goedkeuring voor de bouw van een 3-klassige permanente school al een jaar in ons bezit hebben, zijn ze helaas nog steeds niet met de bouw begonnen".

Om de kinderen van Lemmer-noord, niet tijdens een lopend kursus-jaar van de KWS te halen, wordt besloten om met ingaan van het schoolseizoen 1980 de school Lemmer-noord, voorlopig onder te brengen in drie lokalen van de mavo aan de Markerstraat. Een ander argument dat pleit voor deze "nood"-start is het ontlasten van de KWS, zodat deze weer een 8-mans school kan worden.

Klassenfoto ter gelegenheid van de opening van De Morgenster in 1981.

De heer G. Bakker uit Bergharen, wordt de schoolleider van de school van Lemmer-noord en start op 11 augustus 1980 met 80 leerlingen en 3 vaste leerkrachten, terwijl mevr. De Boer als vakleerkracht handwerken werkzaam is. Het verblijf aan de Markerstraat, is van niet al te lange duur, want in het voorjaar van 1981 bereikt de bouwer van De Morgenster, de firma Jellema, reeds het hoogste punt, hetgeen op vrijdag 15 mei feestelijk wordt gevierd. Ter gelegenheid hiervan wordt een boom geplant en gelijktijdig gaat een fles, met daarin de namen van 81 leerlingen, de grond in. Een zeer origineel idee en een leuke verassing voor een latere generatie!

Een door juffrouw Wedzinga gemaakt feestlied zorgt voor de juiste stemming bij deze plechtige gebeurtenis. Met ingang van het nieuwe schoolseizoen wordt 'De Morgenster' in gebruik genomen, terwijl op donderdag 15 oktober de officiële opening plaatsvindt door de heer B. Bijlsma, inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs.

De Morgenster wordt 'bemand' door : schoolleider G. Bakker, onderwijzer A. van Dijk en de juffrouwen G. Ykema en R. Wedzinga. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het onderwijs: de integratie van kleuter- en lager onderwijs (verplicht in 1983) krijgt door de bouw van de scholen in Lemmer-noord gestalte. Trouwens ook de samenwerking KWS - Kindervreugd en PBS - 't Roefke verloopt voorspoedig.

Op bestuurlijk niveau wil het echter niet zo vlotten, daar zitten nogal wat haken en ogen aan het nieuwe jasje van de integratie kleuter/lager onderwijs. Het pasklaar maken vergt nogal wat passen en meten en zoals u weet gaat daar veel tijd in zitten.

De hamvraag: 1 of 2 verenigingen voor Christelijk onderwijs in Lemmer ? Na ettelijke vergaderingen en het inwinnen van advies bij onderwijsdeskundigen, wordt uiteindelijk toch besloten om in Lemmer één vereniging voor Christelijk onderwijs te vormen, hetgeen neerkomt op een fusie met de Vereniging voor Chr. kleuteronderwijs te Lemmer, waardoor kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs in één vereniging vertegenwoordigd zijn.

Het vergt heel wat organisatievermogen om een dergelijke grote vereniging met zoveel scholen in goede banen te leiden. Het verdelen van het bestuur in secties, waar men al enkele jaren ervaring mee heeft, blijkt echter ook nu prima te funktioneren.

Wel geven de bezuinigingsmaatregelen van overheidswege (met bestek 81 krijgt men minder binnen) en de algemene terugloop van het leerlingenaantal de nodige kopzorgen. Door deze negatieve ontwikkelingen (bezuinigingen, minder leerlingen, grotere klassen) lijdt enkele jaren na deze fusie de Vereniging voor Christelijk onderwijs te Lemmer e.o. een gevoelig verlies.

Met de rug tegen de muur ziet men noodgedwongen en met bloedend hart het Christelijk voortgezet onderwijs 'verdwijnen' naar een samenwerkingsschool van A.S.L. en C.S.G. in Lemmer. Natuurlijk houdt men door een afvaardiging van vier bestuursleden (50 procent) in het stichtingsbestuur van de samenwerkingsschool een dikke vinger in de pap, maar toch... !

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Lemmer e.o. gaat verder met drie Chr. scholen voor kleuter- en lageronderwijs en ook daar krijgt men last van een dalend leerlingenaantal, zodat men met leerlingen moet schuiven om het leerkrachtenbestand op peil te kunnen houden.

Een gunstige uitzondering vormt 'De Morgenster', die groeit en bloeit met de nieuwe wijk mee. Nog maar goed en wel in het nieuwe schoolgebouw werkzaam, zijn, door een grote toeloop van leerlingen, binnen de kortste keren alle lokaliteiten bezet, zodat het schoolbestuur alweer een aanvraag naar Den Haag, heeft voor de bouw van een vierde lokaal, dat in 1983 in gebruik wordt genomen.

Debet aan deze groei is ook de versoepeling van de grensbepaling tussen de scholen, waardoor ouders van leerlingen uit Follega en Eesterga, de vrije keus wordt gelaten om hun kinderen naar 'De Morgenster' of de KWS te sturen. Aangezien deze ouders reeds enige malen bij 'De Morgenster' aan de bel hebben getrokken, is de keuze niet moeilijk. Ook een leerling van de Straatweg bij Lemmer, die nog geen 200 meter van de nieuwe school af woont, mag voortaan de kortste weg nemen, dank zij een alert schoolbestuur.

Het onderwijs leeft.

Alles wat leeft is aan veranderingen onderhevig. Ook op het gebied van het onderwijs zien we in de tachtiger jaren het een en ander veranderen. Soms door de nood gedwongen (bezuinigingen) en andere keren voortkomend uit het maatschappelijk gebeuren. Zo wordt bij de wet vastgesteld, dat elke school per 1 augustus 1982 een voorlopige medezeggenschapsraad moet hebben.

Op 10 mei van dat jaar organiseert het schoolbestuur een voorlichtingsavond in samenwerking met de kleuterschoolvereniging over dit onderwerp. Aansluitend op deze voorlichting worden leden voor de medezeggenschapsraad gekozen en door het bestuur geïnstalleerd. Voor wat de ouders betreft is deze benoeming per school geregeld.

Ook het schoolwerkplan doet zijn intreden. Personeel, ouders en bestuursleden van de diverse scholen zijn er druk mee. Het belangrijke van het schoolwerkplan is om de (Christelijke) doelstelling voor ieder vak afzonderlijk op papier te zetten. Dit alles vergt zeer veel (vergader)tijd. Voor het schoolbestuur zijn het ook 'woelige' jaren, niet in het minst door een aantal, kort op elkaar volgende, fusies met andere schoolverenigingen.

Hoewel kort aangestipt in dit overzicht hebben het tot stand komen van deze fusies een bijna bovenmenselijke inzet vereist van het toenmalige bestuur, die alleen geleverd kon worden door hun liefde voor het Christelijk onderwijs.

'Buitenstaanders' hebben veelal geen weet van het zeer vele werk dat er verzet moet worden om een grote schoolvereniging draaiende te houden. Een woord van dank aan al die schoolbesturen uit de afgelopen 125 jaren kan en mag in een overzicht van onze schoolvereniging dan ook niet ontbreken.

Statuten wijzigingen.

De door de fusies genoodzaakte statutenwijzigingen doen nogal wat diskussies ontstaan op de ledenvergaderingen, waarvan er soms meerdere per jaar moeten worden uitgeschreven. Vooral het verdwijnen van het 'protestantse' uit artikel twee van onze statuten (de grondslag van de schoolvereniging) roept bij een deel van leden vraagtekens op. Maar door de fusie van de mavo met de lts is daar niet aan te ontkomen.

Wel stelt het schoolbestuur, dat 'op grondslag van de Heilige Schrift' een voldoende waarborg is om het positiefchristelijk karakter te behouden; ook al staat de P van protestant niet meer op de gevel. Statutenwijziging is uiteraard ook noodzakelijk bij het intreden van de Vereniging voor Chr. kleuteronderwijs Prinses Marijke in de Vereniging voor Christelijk onderwijs te Lemmer e.o., die in de ledenvergadering van 14 juni 1983 haar beslag krijgt en waarbij al de aanwezige leden voor het aangaan van deze fusie stemmen. Prinses Marijke, heeft dit op voorhand al gedaan in haar algemene ledenvergadering van 8 juni 1983. De integratie is rond !

Mutaties in het bestuur.

Bij de bestuursverkiezing van 1980 neemt mevr. J. Evers-Salomons, de plaats in van de heer E. Wijnsma; in 1981 komen de heren Bergstra, Roelevink, Landmeter en Kampen in het bestuur en wordt afscheid genomen van de heren Van der Laan, Eppinga, Tinga en Boersma. Door de op handen zijnde fusies wordt er in 1982 geen bestuursverkiezing gehouden.

In 1983 wordt het bestuur uitgebreid met drie leden van het kleuterschoolbestuur, te weten mevr. C. A. M. Blessinga-Hoffer en de heren A. Brouwer en J. W. Kooi. De 'normale' verkiezing levert op mevr. Akkerman-op de Hoek, mevr. A. Tuinsma-van Dijk en de heer A. J. Hendrikse. Zij nemen de plaats in van mevr. Evers, mevr. Zijlstra, de heren Kok, Heida en ... . van de sinds 1976 in funktie zijnde voorzitter, de heer Kemink, die, hoewel niet aanwezig, applaus krijgt van de ledenvergadering voor het zeer vele werk, verricht ten dienste van het Christelijk onderwijs in Lemmer.

Hetzelfde overkomt een jaar later de scheidende secretaresse, mevr. J. Tuinstra-Lodeweges, die negen jaar haar beste krachten aan de vereniging heeft gegeven; gelijktijdig nemen afscheid mevr. A. Lemstra-van der Veen en de heer KL. de Boer. In diens plaats komen mevr. Peelen, mevr. Vrielink en de heren Slump, Versluijs en herkozen wordt de heer D. Dijkstra. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: J. W. Kooi, voorzitter; S. Landmeter, secretaris ; W. Roelevink, penningmeester.

Tenslotte.

Met wat kort nieuws uit de recente geschiedenis van onze scholen gaan we dit overzicht besluiten. Na het vertrek van de heer P. Hoekstra krijgt de heer A. van der Zwaag, definitief het roer in handen bij de KWS.

Bij de PBS en De Morgenster zitten respektievelijk de heren P. Huls en G. Bakker nog stevig op hun stekkie.

  • Kindervreugd wordt Dierenleed;
  • Klassen veranderen in groepen;
  • Voor De Morgenster wordt een speelwerklokaal aangevraagd;
  • De KWS krijgt een leidsterkamer op de kleuterafdeling, gedeeltelijk gefinancierd uit eigen middelen, ook heeft het bestuur in de KWS de beschikking over een eigen archief ruimte gekregen, waar al het materiaal ligt opgeslagen, nodig om een jubileumboek samen te stellen.....
    Tevens een ruimte vol stof tot nadenken !

Staand: W. Roelevink, penningmeester; mevr J. de Ruiter-Mennesma, lid; G. J. Broek, lid; mevr. C. Heida-Hansen, lid; A. Brouwer, lid; M. Speerstra, lid; J. Postma, lid; mevr T. de Jong-Leyenaar, lid.
Zittend: mevr T. Dijkman-Hoekstra, lid; J. Pranger, secretaris; mevr. A. E. Woudstra-Stoker, lid; mevr M. Noorman-Stam, lid; J. W. Kooi, voorzitter; mevr A. Tuinsma-van Dijk, vice-voorzitter; D. Dijkstra, lid. Niet op de foto mevr. P. Jellesma-Nauta (lid)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.