Christelijk onderwijs |13|

Op deze pagina zijn een aantal foto's afgebeeld, van de scholen voor Christelijk lager onderwijs Koningin Wilhelmina, Prinses Beatrix en De Morgenster.


Klas 1902: Bovenste rij: Theunis de Vries, Stoffel Hornstra, Jaap Rippen, Syswerda, ?, ?, ?, Zoethout, Imke Blauw, Sjoerd Coehoorn.

Tweede rij: Kee, Anna Zandstra, Ynskje, Antsje Syswerda, Stoffel Hornstra, G. van der Bijl, Riko Coehoorn, Koba Bijkerk.

Derde rij: Douwe Syswerda, Geertje Kok, Froukje Ryspen, Loke Zandstra, Clasina van der Veen, Grietsje Homstra, Hotse Nydam, jongetjes Van der Bijl.

Vierde rij: Roelof Hoekstra, Antsje Visser, Tietsje van der Bijl, Age Zandstra, Reina Blauw, Pieter de Boer, Willy en Alie de Vries, meester Bergsma.

Onderste rij: Geeske Visser, Geertje Hoekstra, Tjepke van der Bijl ? , Jaap Woudstra, Folkert Verbeek, Hendrik Koopmans, twee zusters Zandstra, Fimke de Boer, Gepke Scheffer, Jansje Scheffer, broertje van Sjoerd Coehoorn, Wiebe Verbeek.

Klas 1902: Bovenste rij: meester Boomsma, ?, Jelle Bangma, ?, ?, Kerst Jongsma, Bertus Dijkstra, Eibert Kooistra, meester ?.

Tweede rij: meester Bosker Pietje Rippen, Yttje Jongsma, Roelofje Brouwer, ? , ? , Minke Leistra, Joltje Semplonius, Lex Funcke, Hendrik Funcke, meester Funcke.

Derde rij: ?,?, Jelle Ylst, ?, ?, Dubbeld Samplonius, Ido Funcke, Rika Funcke.

Onderste rij: Geertje van der Bijl, Trijntje Kooistra, Tjepkje Steenstra, Jeltje Kooistra, Akke Ylst, Lipkje Ylst, Jantje Ylst.

Schoolfeest, ca. 1910. Het schoolfeest werd toen gevierd aan de Nieuwedijk, in de omgeving van de huidige Strandweg.

Volwassenen, staande: onderwijzeres De Vries, van de eerste klas, Gerrit Romkema, juffrouw Johanna de Geus, onderwijzeres, Jikke (vrouw van Willem Theunis de Vries) met haar jongste dochter Marie op de arm, Sietske van Zandbergen, de vrouw van Eile de Jong, één van de twee volgende dames is Anna Brouwer, later gehuwd met bakker Oldendorp. De vrouw met de handen aan touw is Trijntje Hoekstra-Haven, weduwe van Renze Roelofs Hoekstra.

Onder de kinderen bevinden zich: twee dochters van voornoemde Gerrit Romkema, waarvan één genaamd Jantje, Antje Hillebrands de Vries, Klaske Boelsma, Henny Gerber, dochter van ds. Gerber uit Assen, die tijdelijk op school was en logeerde bij haar oma.

Schoolfeest, ca. 1910. Schoolfeest, achter de tramremise bij het station, ca. 1910. De man rechts vooraan is Willem Verbeek, met links van hem brigadier Bijkerk.

1923, groep V: Bovenste rij: juf Kamphuis, Sierd, Zijlstra, Wietse van der Bijl, ?, Jan Poepjes, Anne Alberda, Otto Wildschut, Hans Hoekstra, Hielke Scheffer, Beene Frankema, meester Dragt, meester Bosker.

Tweede rij: Aukje Piersma, Gerritje Grijpsma, Siepie Steensma, Itty Frankema, Geeske Duiker, Uiltje Wagenmakers, meester Van der Kooi, Mientje van der Kooi, Grietje Frankema, Trijntje Muurling, Rika Bijlsma, Hinke Jongsma, Betsie de Groot.

Derde rij: Pieter Bootsma, Thomas Thijsseling, Jan Lootsma, Symen van der Wal, Peter Hak, Itty Frankema, Kees Verhoef, Klaas Muurling, Hielke Frankema.

Onderste rij: ?, ?, Hiltje van der Wal, Jelle Hak.

1923, groep III: Bovenste rij: meester Dragt, Janke Rottiné, Liesbeth Oosterdijk, Metje van der Veen, Anneke Rottiné, Freerkje Bakker, Clara Visscher, Aukje Boonstra.

Tweede rij: Tjalk de Roos, Wouter Hoekstra, Piet van der Laan, Rinze Hoekstra, Popkje Dijkman, Aaltje Bakker, Martha Kolk, Margje Rottiné, meester Bosscher.

Derde rij: Joltje Hoekstra, Wiepie Hoekstra, Antje Jaalsma, Jantje van der Brug, meester Van der Kooi, Renske Rottiné, Bernard van der Veen, Bouwe de Vries, Marten Dijkstra, Hans Hoekstra.

Onderste rij: Jurjen van der Veen, Jouke van der Laan, Renze Fleer, Evert de Roos, Bernard Bruining, Marten Rottiné, Rinze van der Veen, Piet Rottiné.

1931-32, groep V: Bovenste rij: meester Rusch, juf Prins, Cor van Putten, Hedzer van Putten, Alie Dragt, Jan Dragt, Niesje Dragt, meester Dragt, Gerrit van der Wolf, meester Schmid, Pietje Oosten, Roelof Funcke, Dukke Funcke, Nelly de Vries, Wieny Faber.

Tweede rij: Corrie de Vries, Zwaantje Smeding, Johanna Smeding, Grietje van Putten, Abe Verbeek, Sietse Hoekstra, meester Van der Kooi, Japke Semplonius, Wietske Kuipers, Sjoeke Kuipers, Gretha de Vries, Liesje Plantinga, Martha Faber.

Onderste rij: Anne Hoekstra, Hielke Hoekstra (Wzn.), Hielke Hoekstra, Siemen van der Wal (Szn.), Jan de Vries.

1931-32, groep I: Bovenste rij: meester Van der Kooi, Wim van der Gaast, Zwaantje Koopmans, Lena Langenberg, Toke Reijenga, Wietske Reijenga, Ronia Reijenga, Mies van der Kooi, Jaike van der Zee, Willem van der Veen, Pieter van der Bijl, Huite Hak, meester Dragt.

Tweede rij: Hiek van der Gaast, Boukje Reitsma, Djoke Dijkstra, Setske Reidsma, Wiep Reidsma, Wiep Kuipers, Aaltsje Kuipers, Grietje Kuipers, Akke Hak, Johanna van der Zee, Anna Verhoef.

Onderste rij: Folkert van der Zee, lepe Reitsma, Atte Langenberg, Hans Rippen, Kees van der Bijl, Jan Verhoef, Binne Hak.

Een foto van een vierde klas van de Christelijke school zoals het bord vermeld. 

Bovenste rij: v.l.n.r. Klara Visser, Annie v.d. Horst, Afke Klijnsma, Sjoekie v.d. Horst, Siebe Dol, Nelie Dol, Jaap Dol, meester Smid, Margje Kuipers, Wopke Kuipers, Hedzer van Putten.

Middelste rij: Durk Coehoorn, Fetje Koehoorn, Wietze v.d. Bijl, Geeske v.d. Bijl, Liesbeth Kuipers, Berendje Kuipers, Geert de Vries, Johanna de Vries, Geertje Vlig, Marten Vlig, Albert de Hey.

Onderste rij: Anne de Jong, Durk Coehoorn, ?, Joost Kuipers, Sietze de Vries, Pelle de Vries, Gerlof Vlig, Jetse Kuipers. Links op de foto meester V.d. Kooy, hoofd van de school; rechts meester Dragt en meester Rusch.

1936: Bovenste rij: Piet Oosten, Sjoerd van der Veen, Wouter van der Meer, Sjoerd van Brug, Hendrik Kuipers, Coen Filers.

Tweede rij: conciërge Smink, meester Dragt, Janke Klijnsma, Afke Klijnsma, Jetty van der Meer, Trijntje van der Veen, Janke Leffertstra, Geertje Kuipers, Atsje van Putten, meester Van der Kooi.

Derde rij: Jenna Eilers, Hasseltje Kok, Wiegertje van der Wal, Janke ten Hoeve, Geke Winia, Hiltje de Haan, Antonia Reijenga, Betty Huisman.

Vierde rij: juf Prins, Gurbe van Putten, Kees Kuipers, meester Fokkema, Pietje Oosten.

Vijfde rij: Jan Eilers, Wietze van der Bijl, Hedzer van Putten, Roelof Funcke, Lieuwe van der Bijl, Cor van Putten, Uiltje Winia, Kees van der Wal, Wiebe Oosten.

Onderste rij: Jenne Visser, Henk Eilers, Hilbrand Visser, Henk Visser, Alex Funcke, Age Coehoorn.

1936: Bovenste rij: Henk Bakker, Jan de Vries, Harm Poepjes, Bouwe Samplonius, Wopke Kuipers, Anton Moed.

Tweede rij: Maaike van der Meer, Visser, Itty Frankema, Marieke Muurling, Fenna Poepjes, Annie van der Gaast, Alie Frankema, Neeltje Koopmans, Sietske Visser.

Derde rij: Trijntje van der Laan, meester Dragt, Jantje Rippen, Trijntje Rippen, Johanna de Vries, Lamkje Samplonius, daarvoor Antje Bakker, Froukje van der Bijl Annie Jongsma, meester Van der Kooi, Uibeltje Visser.

Vierde rij: Nanne Frankema, Jelle Kolk, Meine Frankema, Gerrit Poppe, Wiebe Verbeek, Jan Bakker, Folkert Koopmans.

Onderste rij: Anne Visser, Jan de Boer, Marten Frankema, Cornelis van der Wolf Hielke van der Gaast, Jan Visser.

1936: Bovenste rij: meester Hoomans, Meintje van der Bijl, Japie de Bruin, meester Van der Kooi, Anne Visser, meester Fokkema, meester Dragt.

Tweede rij: Wietske Visser, juf Idsma, Rentske Harsma, Bettie de Vries, juf Prins.

Onderste rij: Anne Heutema, Grietje Kok, Liesje Hoekstra, ?,?, Bo Mulder, Feike Vaartjes.

1936: Bovenste rij: Siebe Dol, Atte Meiboom, Anne Visser, lepe Reidsma, ?.

Tweede rij: Sietske Drent, Alie Dragt, Jo Smeding, ?, Eeke Winia, Trijntje Lemstra, Siepie Hoekstra, Anna Schaap, Johanna Reidsma, Tjankje Meiboom, Wiep Reidsma, ?, Hielkje Hoekstra, Lamkje Winia, ?.

Derde rij: Willy Smeding, Hinke Bangma, Catharina Visser, Brechtsje Keulen, Wietske Visser, meester Dragt, Jan Dragt.

Vierde rij: Hielke Schaap, meester Van der Kooy, Peke Bangma, Jelle van der Bijl Wiebe Keulen, meester Van der Gaast, Jan Dragt, Albert van der Gaast, Pieter Drenth.

Onderste rij: Henk van der Gaast, Reitse Lemstra, Jolle Schaap, Pieter Winia, Gerrit van der Gaast, ?.

1949/1950, klas 2: Bovenste rij: Janke Brouwer, Antje Wouda, Rinkje Gaastra, Marietje Faber, Grietje Jongsma, ? , Jettie Apperling, Rommie Ritsma, Anneke de Vries, ? , Jannie Bijl, Hennie van der Wal, Jantsje Viersen, Willie Kuipers.

Tweede rij: Kerst Poppe, Pelle Slump, Folkert Verbeek, Ate Atsma, Chris de Vries, Jannes Bosma, Wiebe Landman, Douwe Heida, Thijs Fleer, Wim Dam, Gerard Mintjes, Klaas Bergsma.

Derde rij: Geeske Hettinga, Akke Waslander, Rennie van der Veen, Annie Winia, Mieke Gervelink, Tjitske Bergsma. Willie Hogeterp, Froukje Zandstra, Geeske Lemstra, ? . Onderste rij: ?,?, Atze de Vries, Lammert de Jong, Gerrit Gorter, Bouke Visser, ?,?,?.

1949/1950, klas 6: Bovenste rij: Eize Hornstra, Anne van der Gaast, ?, ?, Wiebe Steenbeek, Gerrit Hogeterp, Dick Coehoorn, Wim Dam, Marten Krekt, Roelie Verhoeff.

Tweede rij: Foppe Huitema, Sietse Atsma, Sjoeke Hoekstra, Wiepie van der Bijl, Minky Koopmans, Anneke Winia, Stien van der Staal, Fokje Winia, Renze Visser, Sjerp van der Meer, Harm Seinen.

Derde rij: Martha Visser, Bergsma, Nannie Hoekstra, Annie Bosma, ? , Pietie Bakker, meester De Boer, Hinke Bergsma, Femmie Landman, Hotske Bekius, ?, Jantsje Bijstra.

Onderste rij: Siemen Kok, Ids de Jong, ?, Willem Rottiné, Marien de Vries, Roelie van Dijk, Lemstra, Ids Semplonius.

1954-'55, klas 5: Bovenste rij: meester Grunstra, Frans Deinum, Sjoerd Bakker, Gooitzen van der Laan, Lex Loen, Dicky Hak, Jacob Duiker, Arend Toering, Jan Hak, Marten Schothorst, Wouter Slump, meester Boeienga.

Tweede rij: Alie Toering, Antsje Gaasbeek, Grietje van der Bijl, Sietie van der Laan, juf Bouw, Hanny Visser, Liesbeth van der Bijl, Coby Duiker, Annie Rottiné, Sippie Schothorst, Alie Muurling, Riekje Brinkman, Coby Oosterdijk.

Derde rij: Diny Duiker, Jikkie van der Veen, Janneke Muurling, Jenny Brinkman, Janny Brinkman.

Onderste rij: Hans Deinum, Janny Brouwer, Wiepie Toering, Nellie Slump, Evert Jan Loen, Rinnie Rottiné, Hak, Piet Rottiné, Oosterdijk.

1954-'55, klas 4: Bovenste rij: Lucas Bijlsma, Marten Speerstra, Evert Dam, Dam, Arjen Visser, Bouwe Wenniger, Bowe Ritsma, Piebe Reijenga, Freekie Dam, Marten Meester, Frans Kramer. Dan in het midden juf Sneep.

Tweede rij: Annie van der Pol, Trudie Larooy, Nellie Slump, Cobie Slump, Wietske Boersma, Boukje Kuipers, Janneke Muurling, Pietje Mintjes, Rika Lemstra, Seintje Riezebos. Japke Pebesma, Jannie Vellinga.

Derde rij: Ankie Thijseling, Adrie Visser, Anneke Vlig, Alie Schut, Nellie Postma, Hanneke Hoekema, Rimmie de Jong, Joukje Wiersma, Bertha Zeldenrust.

Onderste rij: Tjeerd van der Sluis, Piet Verhoef, Frank Hoekstra, Lubbert Krekt, Hans Heeres, Gatse Wouda, Wiepie Toering.

1962, klas 1: Bovenste rij: Tjitske Kortstra, Arend Rottiné, Bouwe Bosma, Johan Filers, Wim Frankema, Frank Frankema, Akke Wiersma, Pietie Postma, Jettie van der Heide, Doetie Lootsma, Jacob Dam.

Tweede rij: Ineke Verhoef, Lena Koning, Gerda Brouwer, Siebolt van der Bijl, Wietse Vellinga, De Jager, juffrouw Hoekstra, Robert Koning, Geesje Haakma, Jan de Jong, Sietse Boonstra.

Derde rij: Fekke van der Sluis, Anke Beetsma, Grietje Punter, Jannie Bijlsma, Pietje Alberda, Jan van der Schaaf, Henk Huisman.

Onderste rij: Tommie Meijer, ?, Karla Frankema, Zwaantje van der Schaaf, Metje de Vries, ?, Jan Koehoorn, Siemen Coehoorn, Willem Toering.

1962, klas 4: Achterste rij: Alie Brouwer, Douwina Verbeek, Heleentje Boschma, Klaas Vlig, Henk Frankema, Ruurd de Vries, Albert Brouwer, Joop Semplonius, Fokje Scheenstra, Tine Lemstra.

Tweede rij: Akky Kuipers, Henny Schiltstra, Gonny van Brug, Josien Legierse, Andries Keulen, Rients Rienstra, meester Boerrichter, Johanna Koopmans, Grietje Haitsma, Ruth de Roos, Janny Boschma.

Derde rij: Geertje Meyer, Geertje Ritsma, Henk Langes, Liesje Toering, Gonny Kok, Meta van der Veen, Ineke van der Werf, Boukje Coehoorn, Bouke Steenstra, Cor Brouwer.

Voorste rij: Johan Filers. Frits van der Heide, Wiebe Loen, Jan Frankema.

1973, klas 1: Bovenste rij: Anke van der Heide, Arie Stoeten, Gerrit Woudstra, Anneke Starreveld, Wietske Brüning, Bert Kuiper, Jan-Willem van Baarle, Jeltsje Kuiper, Wietze van der Bijl.

Tweede rij: Boukje de Hoop, Arno ?, Ans Wierda, Siebe Heere, juffrouw Tuil, Willem Bootsma, Theusie Attema, Theunis de Vries, Hellen Postma.

Onderste rij: Jan Gol, Willem Cnossen, Akkie de Jong, Harry Buitenga, Saskia Luehof, Suze van der Bijl, Jaap ?, Anne ?, Sietze Lebbing, Ludie van der Bijl, Tim Wierda, Marten Hofstee.

1973, klas 5: Bovenste rij: Hilda Samplonius, Meine van der Bijl, Anja Jaspers, Tom Coehoorn, Fokko Boersma, Geke Zijlstra, Truus Gouma, Jan van der Heide, Tina Hofstee, Gerrie Akkerman.

Tweede rij: Gea Wind, Gerrit Stoeten, Ankie Postma, Leo de Jong, Trynie de Graaf Jacob Rottiné, Aukje de Leeuw, Daan Sytsma, Anna de Boer.

Derde rij: Carl Schaap, Hendrika van der Gaast, Gesiena Winia, Hielkje Kok, Wim Koster, Tjitske Ruiter, Siebren van der Wal, Yvonne Koehoorn, Bennie van der Werff, Annie Koopmans.

Onderste rij: Greetje Hoogma, Hennie Hornstra, Wiesje Stilma, Teddy Aukema, Janny Boschma.

1974-'75, klas 5 en 6: Achterse rij: Dirk van Looy, dhr M. van der Zee, Elly Huitema, Klaas de Boer, Peter Frankema, Siebren van der Wal, Sipkje van der Gaast, Kees de Ruiter, Monica Schone, Peter Wimmer.

Tweede rij: Harry Jacobs, Willem Eppinga, Harry Plantinga, Jaap-Jan van der Laan, Boersma, Feike Lemstra, Alwin Pietersma, Gosse van der Heide, Lia Wind, Bouwe-Gert de Vries.

Derde rij: Johan Keulen, Bert Ferdinands, Marten Hoekstra, Johan Cnossen, Gepke Postma, René de Vries, Sanneke Punter, Piet Smits, Pieter Smits.

Liggend: Coen Gouma, Coby Brouwer.

1981, klas 5b: Achterste rij: Jannie Seinen, Tine van der Velde, Stefan van der Elshout, Rinke-Albert Hornstra, Frans-Karel Hogeterp, Erik Doornspleet.

Tweede rij: Yvonne Ouwehand, Henny Kuiper, Margriet Hornstra, Anjo Postma, Wilrik Pietersma, Meine Waayer, meester Van der Zwaag.

Derde rij: Pier van der Gaast, Henk van der Meer, Neeltje Koopmans, Jannie Hoekstra, Huite-Pier Hak, Alfred Lemstra, Piet Meilema.

Onderste rij: Nelly Hornstra, Marijke van der Molen, Jacqueline Sietsma, Trinco Wijnja, Tjiske van der Velde.

1982-83, klas 2 PBS: Bovenste rij: Greetje Kok, Robbie Kuipers, Irma Brouwer, Rocco Oosterman, Judith Bruinsma.

Tweede rij: Ingrid Landmeter, Pieter Braaksma, Evert van der Steege, Sandra van der Sluis, Baukje Elzinga, Theo Heiboer, Jelle van der Bijl, Johan Gaal, juffrouw Oenema.

Derde rij: Reinaud Wijnsma, Sunita Banjath, Jan-Theunis van der Bijl, Akkie Hoekstra, Fokke-Rein Hoekstra, Sabine Tolksdorf, Bianca Bangma, Ansjenel Boscha, Hedzer Tillema.

Voorste rij: Erik Koster, Arnaud Engwerda, Mare de Boer, Mei- Yee Kan, Alida van der Kloet, Nelleke Blessinga, Gerda de Jong, Jeroen Coehoorn.

1984, klas 6 PBS: Bovenste rij: Tjitske Braaksma, Fiona Wagenaar, Theunie Keuter, Peter Koster, meester S. Hoekstra.

Tweede rij: Jelmer Hoekstra, Hilja Bruinsma, Jolanda Celso, Harm Wups, Gerrit de Ruiter, Jan-Yee Kan, Jellie van der Ploeg, René van der Sluis, Wietse van der Bijl.

Derde rij: Rixt Noteboom, Esther Prins, Tom Koning, Marco Bijlsma, Geriël Dijkstra, Lutske Winia, Patricia de Vries, Bertha Veenboer, Veronica Oosterman, Susanne de Vries, Sandra Visser.

Voorste rij: Aniel Ramoutar, Siebrand Hoekstra, Jan de Jong, Frank Hoekstra, Annelies Bangma, José Pama, Ruud-Rinsje Kok, Simon Buurstra, Freddie Gaal.

1981, klas 3/4. De Morgenster: Bovenste rij: Ellen Kooi, Arnold de Groot, Sebastiaan van Vulpen, Kees-Jan de Haan, André Wijnsma, Arnold Walinga, Ina Bangma.

Tweede rij:Afke Odinga, ?,Ike Laurens, Roelevink, Edau Ritsma, Irene Kuipers, Mirjam Sinnema, Aafina Sytsma, Marloes van der Kraats, Lidia Walters.

Derde rij: Edwin Bouwhuis, Anita de Vries, Carin Pia Vlig, Bart van der Geer, meester Van Dijk, Pieter Hulshof, Everharda Bakker.

Onderste rij: Marian Blauw, Elske Schilstra, Hans Cnossen, Sake Anne Hoekstra, Marjolein Wagenaar, Botwin Sytsma, Monique Vredenburg, Janet Stouwdam.

1983-'84. De Morgenster: Bovenste rij: Thijs Wind, Matthijs Verschoor, Jappie Bijlsma, Ronald Lenters, Diana Lubberts, Karel Hoekstra, Remco Berg, juf Reina Wedzinga.

Tweede rij: Ellen de Groot, Reint Willem van Dijk, Sandra de Heij, Caroline Schilstra, Sander van der Kraats, Pieter van Leeuwen, Feya van Rijs, Jeroen Drenth.

Derde rij: Sieta Schilstra, Silvia IJzendoorn, Dina van der heide, Inte Jan Walinga, Sylvia van der Sluis, Mariska Smit, Fillipes van der Heide, Gerberina Zeelen.

Onderste rij: Helma van der Veen, Judith Zomer Carolien de Poel Ineke de Boer, Wieke Vrieling, Bemadette Samplonius, Jeroen Planting.

Personeel 1948: v.l.n.r. Juf Buma, meester De Boer meester Van der Kooy, meester Glastra, juf Prins, meester Dragt, conciërge Dijkstra.

Personeel 1955. ?, Dragt, Grunstra, Hoekstra, Boeienga, Lyklema, Van der Pol, Sneep, Landstra, Bouw.

Personeel 1959. Staand: conciërge Hoekstra, juf Duiker, meester Caspers, meester Brondijk, juf Coehoorn, meester Dragt, juf Hoekstra. Gehurkt: Kramer, De Boer, Wouda.

September 1967. Staande: Hoekstra, W. Bergsma, Tj. de Jong, T. Fleer, P. Risseeuw, R. de Boer, A. Jaalsma, J. Hoekstra.Zittend: juf Miedema, mevr Poppe, juf Zomer, juf Van der Veen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.