Genealogie

Genealogie van "Siebold de Vries".

Een geslacht de Vries, door Dick de Vries.


1. Sybolt (Siebout) Ottes, Gehuwd met Wopkje Lefferts, dochter van Leffert Jeekles, boer te Warns, Nijega en Fouw Sibolts.

(Leffert Jeeckles en Fouw Sybolts komen op 11 juni 1690 (attestatie) van Balk naar Warns. Op 7 februari 1696 gaan zij met attestatie van Warns naar Nijega. Tussen 1703 en 1718 is Fouw Sybolts overleden en is Leffert hertrouwd met Antie Oedzes).

In 1742 wordt een koopbrief gevonden met als kopers Hylke Ymes en verkopers: Wopkje en Sybolt Lefferts. Het gaat om onder andere 2 pondemaat land onder een sate in de Bratte te Idzega en om 2 pondemaat land genaamd "de Bijlacker" eveneens te Idzega.

Uit dit huwelijk:

1. Otte Ottes, gedoopt op 15 maart 1733 te Nijega en Elahuizen. Gehuwd met Tjeertje Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

1. Akke Sybolts, gedoopt op 10-10-1762 te Oudega.

2. Sybolt Sybolts, gedoopt op 10-03-1765 te Oudega.

3. Sybolt Sybolts, gedoopt op 09-04-1769 te IJlst, volgt op 2


2. Sybolt Ottes de Vries, geboren op 09-04-1769 te IJlst, (gedoopt op zondag 09-04-1769 gezindte: Mogelijk van oorsprong Doopsgezind). Deed in 1799 belijdenis voor de Hervormde Gemeente te Woudsend). (brontekst: Een handgeschreven doopcodicil uit April 1769 vermeldt:

"Denzelven dito Otte Sybolts zijn kint gedoopt onder de naam van Sybolt, op de armen van 's kints vader voorz". In de kantlijn staat: "Moeder is Trerdje Tjeerds".) Overleden op 03-11-1833 om 11.00 te Wymbritseradeel Bekijk details. Gehuwd op 07-06-1805 te Woudsend met Antje Jans Posthuma (Postma), geboren op 10-04-1781. Gedoopt op 15-04-1781 te Makkum, overleden op 08-04-1829. Dochter van Jan Jansen en Hendrikjen Reinders (Reiners-Reinderts).

Begon in 1805 te Woudsend een mast‑ en blokmakerij. (later voerde daarom het familiebedrijf 't devies "Sinds 1805 voor u in touw". Nam in 1811 de naam "DE VRIES" aan.

Tekst van de naamgevingakte:

"Voor ons, Baljuw benevens het Gemeente‑Bestuur van Wijmbritzeradeel, waarnemende de functie van Maire in de Gemeente Woudsend, Canton Sneek, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde SYBOLT OTTES wonende te Woudsend heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam van De Vries voor Familie‑Naam, en dat hij heeft het volgende getal Zonen en Dochters te weten: Ottes, oud vijf jaar, Jan, oud vier jaar, Tjeltjen, oud twee jaar, Poites, oud drie maanden, allen wonende te Woudsend. En heeft dezen met ons verteekend Den 18 December 1811".

Bron van verdere informatie: Levensbeschrijving van Siebolt Ottes opgesteld door Gerbrigje Sijbolts de Vries.

Uit deze levensbeschrijving: " Hun huwelijk was gezegend met elf kinderen, maar toen er vier kinderen waren geboren brak de Oorlog met Napoleon uit en moest Sijbolt Ottes ten strijde trekken, helaas tot aller spijt, maar kwam, toen deze geëindigd was, behouden terug, na veel doorgestaan te hebben.

Vries de Sible A. ---- Sybes S. S. Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is, en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes als Luitenant Colonel maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling om de afkeuring der officieren ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

Bron: altijdstrijdvaardig.nl

Uit dit huwelijk:

1. Otte Sybolts de Vries, geboren op 15-03-1806. Gedoopt op 06-04-1806 te Woudsend. Gehuwd 22 jr op 29-07-1828 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Geertje Alles Douma 23 jr, Bekijk details. Dochter van Alle Douwes Douma en Grietje Gerrits.

2. Jan Sybolts de Vries, geboren op 03-10-1807. Gedoopt op 25-10-1807 te Woudsend, volgt op 3

3. Tjettjen Sybolts de Vries, geboren op 26-11-1809. Gedoopt op 10-12-1809 te Woudsend.

4. Tjettje Sybolts de Vries, geboren in 1810, geboren te Woudsend, overleden 76 jr op 16-08-1886 te Utingeradeel (weduwe). Gehuwd 33 jr op 21-12-1843 Utingeradeel met Bauke Piebes de Jong 37 jr, geboren op 10-04-1806, gedoopt op 13-07-1806 te Eernewoude, overleden op 04-12-1882 76 jr te Utingeradeel, zoon van Piebe Baukes en Grietje Alefs van der Schaaf.

Bauke was eerder gehuwd met Rinske Djurres Veenstra, dochter van Djurre Sakes Veenstra en Trijntje Reinders Reindersma, overleden te Utingeradeel op 27-03-1842. Uit dat huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

Uit dit huwelijk.

1. Sybolt Baukes de Jong, geboren op 23-02-1845 te Utingeradeel, overleden op 11-05-1847 2 jr te Utingeradeel.

2. Antje Baukes de Jong, geboren op 02-03-1847 te Utingeradeel, overleden 9 jr op 18-08-1856 te Utingeradeel.

3. Sybolt Baukes de Jong, geboren op 29-10-1849 te Utingeradeel, overleden (ongehuwd) op 02-09-1914 64 jr te Leeuwarden.

4. Hiltje Baukes de Jong, geboren op 27-09-1851 te Utingeradeel, overleden op 04-05-1929 77 jr te Utingeradeel. Gehuwd 35 jr op 30-12-1886 te Utingeradeel met Martinus van der Made, 39 jr, geboren op 09-12-1847 te Gorredijk, overleden op 28-03-1941 93 jr te Opsterland, zoon van Tjesse Teyes van der Made en Fokjen Krans.

5. Poite (Doite) Sybouts de Vries, geboren in 1811 te Utingeradeel, Gehuwd op 07-10-1845 34 jr te Utingeradeel met Fokke Hessels van der Leen 25 jr, geboren te Akkrum, overleden op 23-11-1878 58 jr te Utingeradeel, zoon van Hessel Fokkes van der Leen en Gerbrig Nannes Visser. Akte: www.allefriezen.nl (Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "de Vries")

Uit dit huwelijk:

1. Hessel van der Leen, geboren op 22-09-1846 te IJlst.

2. Sybolt Fokkes van der Leen, geboren op 21-09-1847 te Utingeradeel.

3. Hessel Fokkes van der Leen, geboren op 04-04-1851 te Utingeradeel, overleden op 01-01-1886 te Utingeradeel 34 jr. Gehuwd 27 jr op 18-05-1878 te Baarderadeel met Doetje Jans Looyenga, 23 jr geboren te Weidum, dochter van Jan Pieters Looyenga en Akke Douwes van Dijk.

4. Gerbrig Fokkes van der Leen, geboren op 31-07-1855 te Utingeradeel. Gehuwd 23 jr op 25-04-1879 te Utingeradeel, met Andries Klazes Kramer 29 jr, geboren te Oldeberkoop, zoon van Klaas Jans Kramer en Jantje van der Weide.

6. Hendrikus de Vries, geboren op 11-05-1814 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

7. Tjeerd de Vries, geboren op 24-01-1816 Bekijk details, overleden op 06-10-1826 10 jr te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

8. Akke de Vries, geboren op 06-09-1819, overleden op 02-10-1880 61 jr, (Akke was toen weduwe), te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

9. Okke Sybolts de Vries, geboren op 04-01-1822 Bekijk details, volgt op 4

10. Wopke Siebolts de Vries, geboren op 07-06-1824 Bekijk details, volgt op 5

11. Antje de Vries, geboren op 13-02-1826 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Gehuwd 21 jr op 21-08-1847 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Hendricus Oswald 18 jr, zoon van Frans Oswald en Antje Sybrandy.


3. Jan Sybolts de Vries, geboren op 03-10-1807. Gedoopt op 25-10-1807 te Woudsend, overleden op 20-03-1883 75 jr te Lemmer. Gehuwd op 14-05-1842 34 jr te Wymbritseradeel met Gerbrig Jentjes Tromp 21 jr, geboren op 13-12-1821 te Ypecolsga (Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

Aangifte geboorte van Jan geschiedde in tegenwoordigheid van Willem Abels Pot, schipper te Woudsend en Klaas Minnes, arbeider te Woudsend, Overleden op 21‑03‑1896 te Lemmer op 74 jr. De overlijdensaangifte is geschied door de 59 jarige Carst Schotman, aanspreker te Lemmer, en de 53 jarige Andries Faber, aanspreker te Lemmer, dochter van Jentje Michiels Tromp (boer te Woudsend) en Hantsen Haayes Zoethout.

Bruidegom overlegde aan de ambtenaar "ten eerst het doop‑cedul en een certificaat houdende dat de bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der nationale militie heeft voldaan, de geboorte‑akte van de bruid en de overlijdensakte van de moeder van de bruid." Getuigen: de 64‑jarige kastelein Niltje Ekema, de 50‑jarige boer Minze Jans Wijman, de 49‑jarige veldwachter Jan Pieters Westra en de 32‑jarige klerk Feike Boschma).

Vestigde zich in 1842 in Lemmer en begon daar op de Korte Streek een blok‑ en mastmakerij. Daar de economische bedrijvigheid in Woudsend was teruggelopen waren ze verhuisd. Later verhuisden ze naar de voormalige blok- en mastmakerij van Jan Aukes, "op de Langestreek, met huis er naast" Daar Gebrigje boerendochter was en haar tuin miste, werd dit pand door haar vader gekocht "en was hun neef Jan Brandsma, hiermede belast oom een cent boven te bieden. Intussen leefden ze voort in welvaart op de Langestreek, door de drukke visscherij in Lemmer, Urk, Volendam enz., en de drukke scheepvaart van Houten Tjalken, die daar bestond op Holland en Zeeland.

Jan Sijbolts moest (na in 1826 ingeloot te zijn met nummer 16) in de Oorlog met Napoleon met België ten strijde trekken. Was bij de Grenadiers en Jagers te Waalwijk "van waar hij na het ontvangen van de Citadel‑Medailje behouden terugkeerde"

Jan Sybolts de Vries, stierf "kort nadat de groote ramp met Moddergat en Zuiderzeestorm Urk teisterde"

Er is een prachtige foto van Jan Siebolt en zijn vrouw, is gemaakt door K. Jansen te Kiel, naar schatting in 1870. We zien hier Gerbrigje, zij draagt een met kant afgezet oorijzer en een broche op de eenvoudige donkere knoopjesjurk. Ze ziet er lief uit, met een zweem van een glimlach om de mond. men kan vermoeden dat ze geen of weinig tanden meer heeft. Bron: Jan J. de Vries, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Siebolt de Vries, geboren op 04-11-1843 te Lemmer, volgt op 6

2. Jentje Michiel de Vries, geboren op 08-02-1846 (op de Lijnbaan) te Lemmer, volgt op 7


4. Okke Sybolts de Vries, geboren op 04-01-1822 Bekijk details, overleden op 08-12-1866 44 jr te Wymbritseradeel (mairie Woudsend). Gehuwd 24 jr te IJlst met Rigtje Teerdzes Holtrop 23 jr, dochter van Teerdze Eeltjes Holtrop en Sjoerdtje Tammes de Koe.

Uit dit huwelijk:

1. Antje de Vries, geboren op 30-03-1847 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

2. Sjoerdtje de Vries, geboren op 05-09-1849 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

3. Sybolt de Vries, geboren op 05-12-1852 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)

4. Teerdze Eeltje de Vries, geboren op 28-02-1858 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend)


5. Wopke Siebolts de Vries, geboren op 07-06-1824 Bekijk details, overleden op 28-01-1905 80 jr te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Gehuwd op 31-03-1848 23 jr met Grietje Rienks de Vries 28 jr, geboren te Sliedrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Antje de Vries, geboren op 25-12-1848 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Bekijk details. Gehuwd 23 jr op 07-12-1872 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Geele Minzes van der Veen, 23 jr, zoon van Minze Geeles van der Veen en Eke Eesges de Jong.

2. Zwaantje de Vries, geboren op 03-02-1851 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Gehuwd 25 jr op 29-07-1876 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Peeke Hoekstra, 27 jr, zoon van Sjoerd Peekes Hoekstra en Dieuwer Wiebrens Buma.

3. Tjettje de Vries, geboren op 15-01-1853 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Gehuwd (1) 29 jr op 17-06-1882 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Tjeerd Buma 38 jr, zoon van Albert Wybrens Buma en Hendrikje Tjeerds Jonkman. Tjeerd is overleden 39 jr op 18-03-1883 te Wonseradeel. Gehuwd (2) op 02-05-1896 43 jr te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Wybren Wielinga, 35 jr, zoon van Abraham Wielinga en Hiske Groenland.

4. Saakjen de Vries, geboren op 15-10-1855 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) Gehuwd 36 jr op 09-07-1892 te Wymbritseradeel (mairie Woudsend) met Haaye Sinnip, 31 jr, zoon van Pieter Sinnip en Janneke Jonker.


6. Jan Siebolt (Sybolt)de Vries, geboren op 04-11-1843 te Lemmer (Op de Lijnbaan), overleden op 03‑09‑1889 te Lemmer op 45‑jarige leeftijd. (Overleed waarschijnlijk aan een longontsteking die hij opgelopen had nadat hij te water geraakt was. Siebolt huwde 23 jr op 23-06-1867 te Lemmer met Rinsje Tjeerds Ages 24 jr, geboren op 09‑06‑1843 om 13.00 uur te Lemmer. (aktenummer: bl.29 1843). Aangifte gebeurde in tegenwoordigheid van de 68 jarige Sijbren Sijmens Fokkens, klokmaker te Lemmer en de 29 jarige Hielke Fokkes Lijklema, klerk te Lemmer. (gezindte: Hervormd), dochter van Tjeerd Ages en Jantje Hanzes Fortuin, overleden op 22‑11‑1925 te Lemmer op 82‑jarige leeftijd. Aangifte van overlijden is geschied door Hielke Piersma, 55 jaar, aanspreker te Lemmer. Begraven op 26‑11‑1925 te Lemmer.

De kosten der begrafenis van Siebold bedroegen f. 110,-. Begraven in het graf waar eerder twee overleden kinderen (Jan en Hanna) en later zijn echtgenote begraven zijn. Laat op 3 januari 1888 (hij was toen 44 jaar) bij de plaatselijke notaris Frans Schaafsma zijn testament opmaken en legateert het vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap aan zijn vrouw Rinsje. Dit gedurende haar gehele leven, echter in geval van hertrouwen tot de dag der voltrekking van haar volgend huwelijk.

Rinsje zette, na het overlijden van haar man in 1889 de blok‑ en mastmakerij voort met de knechten. Het bedrijf heette daarom later: "Wed. S.J. de Vries b.v." en toen zoon Jan in de zaak kwam werd er "en Zn" bijgevoegd. Deze naam is tot 1974 gehandhaafd. Achterkleinzoon Carol heeft er bij de overname samen met de boekhouder het volgende van gemaakt: "Wed. S.J de Vries b.v."

Ondanks het feit dat ze er ongeveer alleen voor stond, liet ze opa (met oma) in 1900 naar het filiaal in Heeg vertrekken, want tante Renny is daar geboren. Op een rekening uit 1903 die Joop Hart ontdekte, wordt haar in Lemmer een rekening gepresenteerd van f.3.485,- * wegens het bouwen van eene touwwinkel met kantoor, smederij en woonhuis. Daarna zijn opa en oma denk ik teruggekomen uit Heeg om zich in het nieuwe woonhuis te vestigen.

Hillebrand Hendriks (Hillebrand) Visser, aannemer uit Lemmer heeft het pand in 1903 aan de Polderdijk voor (weduwe S.J. de Vries) gebouwd.

Foto van Carol de Vries. Siebolt (Sybolt)de Vries & Rinsje Tjeerds Ages.

Uit dit huwelijk:

1. Gerbrigje de Vries, geboren op 27-03-1868 te Lemmer, overleden te Utrecht. Gehuwd 25 jr op 05-05-1893 te Lemmer met Age Tjalma 30 jr Bekijk details, geboren op 17-03-1863, afkomstig van Scherpenzeel, overleden op 27-05-1919 te Lemmer.

Gerbrigje de Vries.

2. Jantje de Vries, geboren op 10 februari 1870 te Lemmer, overleden op 19 augustus 1956. Gehuwd 27 jr op 30-12-1897 te Lemmer met Reinder van der Meer (schipper) geboren op 12 mei 1868, overleden op 18 september 1943, zoon van Rudolphus van der Meer en Antje Siebes Visser.

Bovenstaande 2 afdrukken zijn van Karel Willem van der Meer, zoon van Reinder van der Meer. Omschrijving van Karel-Willem:

Het verhaal van de ansichtkaart uit 1913, waarschijnlijk verstuurd door Jan Siebold de Vries, naar de klipper Onderneming van zijn zwager Reinder van der Meer. De ansichtkaart is door de scheepsagent te Gand (Gent) weer terug gestuurd naar de Lemmer.

De kinderen van der Meer, Hanna en Rensje lagen "in de kost " bij opoe de mastmaakster.

Grootvader Reinder had de tjalk Onderneming verkocht en de grote klipper laten bouwen (330 ton 40 mtr.) omdat er weinig meer te verdienen viel in het Noorden, de vaarwaters waren ook slecht onderhouden toendertijd. De industrialisatie was begonnen in Engeland daarna België (Wallonië) en Duitsland (Ruhrgebied) met dit grote schip kon hij vracht vervoeren van en naar België en Duitsland en retourvrachten naar Nederland etc.

In België kreeg hij te maken met een grote staking van de Belgische Werkliedenpartij (BWP ) in 1913. 

Deze Partij was opgericht in 1885 in Café de Zwaan Grote Markt no. 9, hetzelfde Café waar dhr, Engels en dhr. Marx het Communistisch Manifest hadden geschreven, in 1847.

De staking van 1913 was door het BWP zeer goed georganiseerd, er waren voorraden, reserve fondsen en repressie vermijdend.
Er waren 400.000 deelnemers, verdeeld in afdelingen met strakke leiding.

De inzet van de staking was " Invoering van algemeen enkelvoudig stemrecht ". Het is beëindigd met een compromis, benoeming van een commissie grondwet wijziging. Deze staking was een wijze les voor ene meneer Lenin. Hierna brak W.O.1 uit waardoor alles weer veranderde in België.

Zo is te zien dat Lemster-schippers ook andere dingen mee maakten, mijn vader kroop door het gangboord 4 jaar oud.

3. Hantjen de Vries, geboren op 17-06-1872 te Lemmer, Bekijk details. Overleden 14 jr op 30-04-1887 te Lemmer, Bekijk details. Hantjen is begraven in het graf waar eerder broertje Jan (9 maanden) een later de beide ouders begraven zijn.

4. Jan de Vries, geboren op 11-01-1874 te Lemmer, Bekijk details. Jan is overleden 9 mnd oud op 26-10-1874 te Lemmer. Jan is begraven in het graf waar nadien eveneens zus Hanna (14 jaar oud) en de beide ouders begraven zijn.

5. Jan de Vries, geboren op 11-08-1876 te Lemmer, volgt op 8

6. Jentje de Vries, geboren op 14-07-1878 te Lemmer, volgt op 9

7. Dirkje de Vries, geboren op 05-06-1880 te Lemmer, Bekijk details. Gehuwd 24 jr op 01-12-1904 te Lemmer, met Hermanus Marius Boot, 23 jr geboren te Woubrugge, provincie Zuid-Holland, zoon van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Dirkje woonde in 1952 in Ughelen.

8. Trijntje de Vries, geboren op 08-11-1884 te Lemmer, overleden 79 jr op 08‑04‑1964 te Apeldoorn. Woonde in 1952 in Lemmer. Was de jongste uit het gezin, heeft haar leven besteed aan de verzorging van haar moeder en is derhalve ongehuwd gebleven.

28 maart 1902: Bruiloft van Wouter Adrianus Boot en Willemina van Geer. Achter bruidegom is Grada de Vries-Boot en aan haar linker (of rechter) kant Jentje de Vries en Georg's grootouders. Achter bruidegom is Grada de Vries-Boot en links van haar (onze rechts) Jentje de Vries, Georg's grootouders. Links van Jentje is zijn zuster Dukke (Dirkje) de Vries die getrouwd is met Grada's broer, Manus Boot, op 1 december 1904. Links van Jentje is zijn zus Dukke (Dirkje) de Vries gehuwd met Grada's broer Manus Boot, op 1 december 1904. Manus is het kleintje naast haar.

Onze lieve ouders Siebold J. de Vries, geb. te Lemmer 4 Nov. 1843. Overl. Aldaar 3 Sept 1889. Rinsje Ages, geb. te Lemmer 9 Juni 1845. Overl. Aldaar 22 Nov 1925. En hunne kinderen Jan oud 9 maanden en Hanna oud 14 jaren.

De Polderdijk te Lemmer, met de Mastmakerij op de achtergrond.

De polderdijk (Rientje: 9)-8)

Geurende aarde
glanzende paarden
wondere slootjes
glijdende bootjes
bloemen in 't gras
en ik ... O, ik wás!

Heggen vol mussen
heldere bussen
zeilende schepen
wolken met strepen
stemmen zo klaar
en ik ... ik was dáár!

Kleppende klompen
piepende pompen
bloeiende bomen
tijd om te dromen
water en wind
en ik ... ik was kind!

(gedicht gemaakt op latere leeftijd)

Afbeelding van een gedicht van opa.


7. Jentje Michiel de Vries, geboren op 08-02-1846 (op de Lijnbaan) te Lemmer, overleden 82 jr op 02-03-1928 te Wymbritseradeel. Gehuwd 25 jr op 07-05-1871 te Lemmer met Jetske Wierda 18 jr, geboren op 26-06-1852 te Lemmer, dochter van Geert Geerts Wierda en Aukjen Jans Hoekstra.

Jentje is de stamvader van de "Woudsender" tak. Nam in 1871 het boerenbedrijf van zijn grootvader, Jentje Michiel Tromp, in Woudsend over. Jentje Mechiel, Jans de VRIES 

Een stille tevreden man. Hield van 1903-1918 een dagboek bij waarin hij o.m. de teksten bijhield waarover de dominee 's zondags gepreekt had.

Uit dit huwelijk:

1. Gerbrigje de Vries, geboren op 08-05-1873 te Wymbritseradeel.

2. Aukje de Vries, geboren op 16-03-1875, te Wymbritseradeel.

3. Jan de Vries, geboren op 02-02-1878 te Wymbritseradeel, volgt op 10

4. Geert de Vries, geboren op 20-06-1881 te Wymbritseradeel.


8. Jan de Vries, Mastmaker te Lemmer en Amsterdam, geboren op 11-08-1876 te Lemmer, overleden 70 jr op 21-04-1947 te Amsterdam, begraven op 25‑04‑1947 op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Gehuwd 24 jr voor de kerk op 15‑08‑1900 te Urk, met Karolina van Anken, 25 jr, geboren op 25‑05‑1875 te Hallum (Fr.), overleden 89 jr op 18‑08‑1964 te Amsterdam, begraven op de Ooster-begraafplaats te Amsterdam, dochter van Jan Fokkes van Anken, Predikant, en Geziena van den Berg.

De oorspronkelijke blok‑ en mastmakerij werd door Jan uitgebreid "in alle mogelijke scheepsartikelen, die deze zaak naar Amsterdam verplaatste, ook al met de droogmaking van de Zuiderzee"

Uit dit huwelijk:

1. Rinsje (Rennie) de Vries, geboren op 30‑08‑1901 te Heeg (Wymbritseradeel).

Rinsje (Rennie) de Vries.

Een nieuwe generatie dient zich aan. Tijd voor een foto met vier generaties. Dirk Jan met moeder Karolien, grootmoeder Rennie en overgrootmoeder Karolien.

2. Jan Siebold de Vries, geboren op 01‑01‑1903 te Lemmer.

Jan Siebold de Vries.

3. Gesina Jantina (Ina) de Vries, geboren op 15‑07‑1905 te Lemmer.

Gesina Jantina (Ina) de Vries.

4. Siebold de Vries, geboren op 06‑08‑1907 te Lemmer.

5. Siebold de Vries, geboren op 23‑09‑1908 te Lemmer, volgt op 11

6. Maria (Mieke) de Vries, geboren op 14‑05‑1911 te Lemmer.

Maria (Mieke) de Vries.

7. Jentje (Jan) de Vries, geboren op 02‑08‑1912 te Lemmer, volgt op 12

8. Rientje Carolina de Vries, geboren op 21‑03‑1915 te Lemmer.

Foto van Carol de Vries: Deze foto is gemaakt op 15-08-1900. Het bruidspaar Jan en Karolien in het midden, de ouders van, Jan van Anken en Geziena van den Berg, rechts van Jan en de moeder van Jan, Rinsje Ages, is links van Karolien te zien. Jans vader was 11 jaar eerder overleden. 102 jaar later kon vertelt worden door Rientje hun 15 jaar later geboren dochter, "De trouwdatum was zo gekozen, dat die vlak ná de verjaardag van Jan viel. Zo leek het leeftijdsverschil iets kleiner". Ze waren op de trouwdatum resp. 24 en 25 jaar.

Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de 100e geboortedag (rond of op 13 augustus 1938) van Jan van Anken. (1838-1909). Op de kaart midden voor staat: "Ruïne Brederode, 1838-1938"

Staand van links naar rechts: Karolina van Anken, Rien Kloosterhuis-van Anken, Jo Kloosterhuis, Rientje van Anken, Marie Siebesma-van Anken, Gezina Siebesma (die haar moeder - weduwe Marie van Anken - moest begeleiden), Jan de Vries, Karel van Anken.

Zittend van links naar rechts: Jan van Anken, Jan Pottjewijd, Fokke van Anken, Magda of Hillegonda of Magda, Tine, Trijn.

Deze foto is genomen waarschijnlijk ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Karolina van Anken en Jan Siebold de Vries, op 15 augustus 1925.


9. Jentje de Vries, geboren op 14-07-1878 te Lemmer, Bekijk details. Overleden op 06-07-1954 75 jr te Oegstgeest. Gehuwd 25 jr op 20-08-1903 met Grada Boot 23 jr, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop.

Jentje zat aanvankelijk samen met broer Jan in de mastmakerij in Lemmer. Omdat de samenwerking met broer Jan Siebolds in de mastmakerij niet naar wens verliep vertrok hij naar Duitsland (Kiel). Ook daar werd een blok- en mastmakerij geopend. Keerde in 1924 terug naar Nederland en werd beheerder van een rusthuis in Hilversum, Huize Hoffwerk, een grote villa waarin hij na de oorlog gerepatrieerden uit Indië opving.

Foto van Harm Renkema: Holthenau (haven bij Kiel) Jentje de Vries


10. Jan de Vries, geboren op 02-02-1878 te Wymbritseradeel. Gehuwd 25 jr met Afke Kleefstra, 23 jr op 09-05-1903 te Wymbritseradeel, dochter van Hendrik Kleefstra en Martje Harmsma.

Jan nam in 1903 het boerenbedrijf van zijn ouders over (Ypecolsga) Bleef dat doen tot 1942.

Uit dit huwelijk:

1. Jetske de Vries, geboren op 18-07-1904 te Woudsend.

2. Hendrik Jan de Vries, geboren op 05-10-1907 te Woudsend. Gehuwd 29 jr op 05-05-1937 met Trijntje Posthumus.

3. Jentje Michiel de Vries, geboren op 14-04-1910 te Woudsend, volgt op 13

4. Martje de Vries, geboren op 04-02-1913 te Woudsend, overleden op 08-02-1913 4 dagen oud te Woudsend.

5. Martje de Vries, geboren op 19-05-1916 te Woudsend.

6. Gerbrigke de Vries, geboren op 02-08-1918 te?


11. Siebold de Vries. Handelaar in scheepsbenodigdheden. Zette het familiebedrijf in Amsterdam voort. Geboren op 23‑09‑1908 te Lemmer, overleden 90 jr op 17‑10‑1998 te Alphen aan de Rijn. Gecremeerd op 22‑10‑1998 te Westgaarde, Amsterdam. Na de crematie is volgens zijn wil, de as over het IJsselmeer bij Pampus verstrooid, in het bijzijn van zijn 3 kinderen en 2 van zijn kleinkinderen. Gehuwd 24 jr op 23‑09‑1932 te Lemmer met Saakje Schirm, 26 jr, geboren op 26‑06‑1906 te Lemmer, overleden 78 jr op 13‑05‑1985 te Amsterdam. Dochter van Douwe Schirm en Hiltje van de Gaast.

Saakje is samen met haar broer Albert opgevoed door haar oom en tante wegens het overlijden van haar ouders toen ze negen jaar was.

Foto en aanvulling van Hillebrand Visser. Saakje Schirm, is het grote meisje links en Albert Schirm heeft het matrozenpakje aan. Vrouw op achtergrond in het zwart is Hiltje Schirm-van der Gaast, de jong overleden moeder van S. en A. De overige kinderen en vrouw zijn nageslacht en echtgenote van Wiebren van der Gaast.

Wiebren van der Gaast, werkte indertijd bij zijn zwager Hillebrand Visser. En was een broer van Saakje Schirm haar moeder Hiltje Schirm-van der Gaast. Wiebren was dus een oom van Saakje. Ook Hillebrand was een oom van Saakje, d.m.v. het huwelijk van H. met Martje van der Gaast (zus van Hiltje).

Een klas van een school in Lemmer, met o.a. Siebold en Albert. Albert mocht de algebra sommen van Siebold overschrijven, in ruil daarvoor moest Albert een goed woordje voor Siebolt doen bij Saakje! 3e van links staand in het midden is Siebold, zittend voor Siebold is Albert.

  • Hillebrand Visser vertelt: Jongeman vooraan tweede van rechts is Albert Schirm zijn neef Wiebren Anne Visser (broertje van mijn pake Albert).

Siebold overleed in de auto, onderweg naar vriendin Gé, die hij de foto's wilde laten zien van het enkele weken eerder plaatsgevonden hebbend familiefeest. (Door Siebold georganiseerd ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag, waar hij vrijwel alle nog in leven zijnde zussen en neven en nichten in Nulde had weten te verzamelen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Siebold de Vries.

2. Hiltje Douwina (Hilde) de Vries.

3. Carol Albert Marius de Vries, geboren op 18 juni 1942 te Amsterdam, volgt op 14

De drie broers, Jentje, Siebold en Jan Siebold de Vries.


12. Jentje (Jan) de Vries, Kruidenier, geboren op 02-08-1912 te Lemmer, overleden 85 jr op 11-02-1998 te Hoofddorp, begraven op 16-02-1998 te Hoofdorp (brontekst: Oude begraafplaats langs de Hoofdvaart). Gehuwd 27 jr op 24-01-1940 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 24-01-1940 met Rika Johanna (Riek) de Rijk, 24 jr, Naaister, geboren op 20-12-1915 te Naarden, dochter van Didericus Willem (Dirk) de Rijk en Geertje Batteram.

Jentje (Jan) de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Didericus Willem (Dick) de Vries.

2. Jan Siebold de Vries.

3. Karolina Jantina de Vries.

4. Geert Jan de Vries.

5. Siebold Otto de Vries.


13. Jentje Michiel de Vries, geboren op 14-04-1910 te Woudsend. Gehuwd op 05-05-1937 met Jantje de Jong. Jentje huwde tegelijk met broer Hendrik Jan x Trijntje Posthumus.

Uit dit huwelijk:

1. Douwe de Vries.

2. Jan. J. de Vries.

Afdruk van een foto van de tabakspot die Jentje S. de Vries, in de jaren vijftig aan Jentje Michiel de Vries, persoonlijk heeft overhandigd. Deze tabakspot komt van Jentje Michiel Tromp.


14. Carol Albert Marius de Vries, handelaar in scheepsbenodigdheden op de Singel te Amsterdam. Geboren op 18 juni 1942 te Amsterdam. Carol is 2 keer gehuwd geweest.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jeroen de Vries, geboren op woensdag 14 april 1976 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 30-08-2002 te Monnickendam met Manon Smit, (huwelijk ontbonden, in 2010) Gehuwd (2) in 2012 met Ingrid ?

Uit het 1e huwelijk:

1. Megan Fleur de Vries.

2. Caitlin Amy de Vries.

Een mooi inzicht in het pand Singel 2 te Amsterdam. We zien hier Carol achter de toonbank.

Zoals al beschreven is, is een zekere Siebolt Ottes de Vries, in Friesland een mast-blok en boommakerij begonnen. Tot 1850 in Woudsend en daarna tot 1928 in Lemmer. 4 geslachten later is Jan Siebold de Vries, tussen 1920 en 1927 op diverse plaatsen in Amsterdam een filiaal en een mastmakerij begonnen. Met gevolg dat hij minstens 1 x per week een retourtje met de Lemmerboot naar Amsterdam moest nemen.

In de twintiger jaren waren er plannen om de afsluitdijk aan te leggen, wat zakelijk nadelige gevolgen zou hebben. Bovendien waren er diverse broers en zusters die na het overlijden van hun moeder, Rinsje Ages de Vries, de erfenis wilden verdelen. Daarom is Jan Siebold de Vries, die de zaak in Lemmer had overgenomen, in 1927 met vrouw en 7 kinderen naar Amsterdam verhuisd. Bovendien waren de mogelijkheden tot ontplooiing voor de kinderen in Amsterdam groter.

De keus was ruim genoeg en zijn oog viel op het pand Singel 2. Het café met bovenliggende woning was apart verhuurd, maar de rest van het pand kon de familie Sisselaar dus aan één huurder kwijt. De zaak in scheepsbenodigdheden van Bregman die er in zat, is om duistere redenen naar de raamgracht verhuisd.

Terwijl het kantoor nog achter in de winkel was, woonde er op een kwart van één hoog een tijdje een kunstschilder. 5 jaar lang heeft de hele familie de Vries op 2 hoog gewoond, in primitief getimmerde slaapkamertjes.

In 1932 trouwde de enige zoon, Siebold de Vries, die ook in de zaak zat. Jan siebold de Vries en moeder Karolina van Anken, verhuisden naar de Keizersgracht waardoor Siebold op de woning kon blijven. Er werden 3 kinderen geboren, waarvan de jongste, Carol de Vries in 1960 als 8e geslacht van vader op zoon in de zaak kwam en na een onderbreking van enkele jaren, vanaf 1978 weer in zijn ouderlijk huis woont. De 10 jaar daarvoor heeft de boekhouder van het bedrijf er met zijn gezin in gewoond.

Aan de diverse steigers van het IJ en het open havenfront lagen heel wat beurtschippers, die voor een groot deel van de omzet zorgden. Ook op sommige plaatsen aan de grachten lagen de schepen die dagelijks naar bijna alle steden in Nederland voeren, als ze maar aan het water lagen.

"Ik zou ze allemaal nog zo op kunnen noemen, maar ze staan ook wel in oude debiteuren boeken. Vanaf het moment dat ik kon fietsen heb ik ze regelmatig bezocht om landvasten of hijsdraden voor de diverse schepen te brengen, of met een beurtvaartadres materiaal te brengen voor onze klanten buiten de stad.

Bovendien ging ik er 1 x per maand langs om een factuur te brengen, dat scheelde 12 cent, waarvan ik de helft mocht houden. In een straal van 2 km vanaf Singel 2 waren wel 30 adressen waar ik iets ging ophalen of naar toe bracht. De plaatsen waar geen beurtschipper kwam, werden bezocht door de vrachtwagens die hoofdzakelijk hun waar ophaalden bij de bodehuizen die grotendeels zaten op de Stroomarkt, Spuistraat en n.z. Voorburgwal.
We raakten in een snel tempo veel klanten kwijt toen de beurtschippers concurrentie kregen van de vrachtwagens".

De mastmakerij op de Houtmankade, is in het begin van de vijftiger jaren opgeheven aangezien daar een derde pontverbinding naar noord moest komen en de mastmaker met pensioen ging.
 Het filiaal op Houtmankade 27 is nog aangehouden tot ongeveer 1975 omdat de huizen gerenoveerd moesten worden. Het pakhuis in de buiten vissersstraat is omstreeks dezelfde tijd afgestoten.

"Het feit dat ik in 1979 zonder compagnon verder ben gegaan is een apart verhaal.
 In 2002 heb ik na minstens 8 caféhouders te hebben meegemaakt in Singel 2, met Jan Keyenberg, de eigenaar van café Kobalt, de afspraak gemaakt dat ik de helft van het onderstuk waar ik mijn handel in scheepsbenodigdheden en vlaggenmasten had, zou verplaatsen naar de kelder van Singel 4. Aangezien hij in de andere helft van het breedste trapgevelpand van Amsterdam zijn bedrijf voerde, was hij in de gelegenheid het gehele onderstuk te huren zodat er één grote ruimte van gemaakt kon worden. Toonbank en diverse kasten zijn hergebruikt zodat de oude sfeer er nog een beetje hangt".

- 2000: Huis opgeknapt door Ehlers en 3 aparte huur contracten afgesloten.

- 2001: 1 november gestopt met de winkelverkoop, vrijgemaakt voor uitbreiding café, kantoor ontruimd en voorraad naar de kelder van Singel 4. Daaruit nog verder handel gedreven met hoofdzakelijk telefonische klanten. De huur van zolders, winkel, kelder, kantoor en magazijn opgezegd.

- 2010: Eigenaar dhr. Sisselaar herneemt het plan om van de 3 zolders 2 appartementen te maken wat dankzij de Fa. Doornbos goed geslaagd is. In hetzelfde jaar zijn de nieuwe huurders er in getrokken, zodat van het oude pakhuis alleen nog de openslaande deuren en het hijsrad herinneren aan het verleden.

Bovenstaande 4 afdrukken: Singel te Amsterdam. In de 17e eeuw gelegen aan het IJ - begin 1900 - na de verbouwing in 1954 en na de verbouwing in 2011 wegens 2 extra appartementen.

Reactie plaatsen

Reacties

gdijkstra van der leen
6 jaar geleden

Mooie website over de fam. de Vries.Ik stam af van Poitte de Vries gehuwd met Fokke Hessels van der Leen.Groetjes