School Lemmer |3|

Klas uit 1929. Van boven af van links naar rechts: Freek Koopmans, Fransje van Tiggelen, Henkie Jongsma, Wiesje Poelstra, Harm Duim, Anneke Schaaf, Jan Aukema en Annie de Vries.

Tweede rij: Bram de Jong, Antje van der Bijl, onbekend, Alie Visser, Sjoerd van der Veen, Klara Bosma, Wim Woudt en Jantje Koning.

Derde rij (vooraan): Jenne van der Wol, Hielkje de Wreede, Ieke Koehoorn en Joke Hollander.

Op deze afdruk staat een oude buurvrouw van mij - Sjoerdje Rottiné, zij is later getrouwd met Jan ten Wolde, met hun zoon Hanne, mijn jeugdvriendje heb ik altijd gespeeld op het Achterom, (Roelie).

Op de bovenste rij: v.l.n.r. Otto de jong, Bouke Keizer, Sientje?, Annie v.d.Wal, Jacoba Aukema, Corry Platte, Uilke Bootsma, meester de Hoop.

In dezelfde volgorde op de tweede rij: Ittie Dijkstra, Gooitske?, Alie Visser, Hiltje?, Sjoerdje Rottiné, Leida Visser, Siepie Klijnsma, Gerie Numan, Hoekstra uit Follega?, Willie Gaal, Geesje Hoekstra, Henkie Fleer.

De derde rij wordt gevormd door: Alie Visser, Klaske de jong, Annie Rottiné, Henny Haagsma, Berendje Haagsma, Kaatje de Vries, Tjikke Klijnsma, Janny v.d.Bijl en Corrie Faber.

Op de onderste tenslotte: Douwe Gaasbeek, Wiebe Feenstra, Jo de Waal, Willem Gaasbeek, Harm Fleer, ? de Vries, onbekend, Jan de Haan, Jan Aukema.

Een foto van Mirjam Luik-van Ostade, Mirjam vertelt: Op de tweede rij zit mijn schoonvader Jouke Luik als jong manneke. Hij is het ventje in de zwarte jas met lichtere manchetten, de handjes keurig bij elkaar. Op de achterste rij zijn broer Klaas Luik.

Het betreft de bewaarschool: Boven v.l.n.r. Harm Meester, Jan Koornstra, Klaas Deinum, Willem Toering, Klaas Luik, Hendrik Bosma, Jan Kamminga, Siebe de Jong, juf Trijntje v.d. Veen.

Tweede rij Daan Atsma, Tineke Kamminga, Jantje Wouda, Lies Hoekstra, ? de Jager, Annie de Wreede, Aukje Rottine, Metje Rottine.

Derde rij van boven: Marten Kokje, Jantje Brandenburg, ? Hollander, Jan Visser (van Eibert), Richtje Hoekstra, Auke Bosma, ? Deinum, Hielkje de Wreede, Sietse de Vries (van Pelle).

Zittend: Hidde Koornstra (van Andries), ? Hollander, Jouke Luik, Pieter Faber, Daarvoor Jo de Jong, Jelle Toering, Jan Duiker, Tine Dijkstra, Sippie Meester, Harm Wouda.

Klassenfoto van Hennie Bosma, Hennie staat 5e van links bovenaan.

Een mooie aanvulling van: Annie de Vries-Schut, dochter van Tietje Bootsma (dochter van Anne Bootsma, de "baakster") en Bertus Schut. "Ik herkende mezelf op de klassefoto van Hennie Bosma. Het is een foto van een klas van de vroegere Bewaarschool, die aan de Lijnbaan stond en waar wij vlak bij woonden. We woonden naast Eilers, de schoenmaker. Hij woonde naast de Bewaarschool.

De foto is gemaakt in 1956/1957. Ik was toen 4 of 5 jaar oud. Ik ben het blonde meisje dat op de knieën op de voorste rij zit, tweede van rechts. Ik kan me ook nog enkele namen herinneren. De juf in het midden is juf Annie van Dijk. Ze was een hele lieve juf en is volgens mij later getrouwd met Gauke Bootsma. Hij werkte bij de Rabo-bank. Links van juf Annie zitten twee meisjes met donker haar en jurkjes met witte kraagjes. Dit is de tweeling Afke en Rachel Goedegebuur. Rachel is al op hele jonge leeftijd overleden. Daarnaast zit Baukje Bootsma".

-Annie de Vries-Schut: Bovenste rij: 1 ?, 2 Coby Deinum, 3 ?, 4 Joke Terpstra, 5 Lena Loohuis Bouma, 6 ?, 7 Hennie Bosma, 8,9 10,11 ? 2e rij: 12 Sietske Postma, 13 Femmie Bouma, Kristien Kramer-Visser, 15 Henk de Jong, 16 Wies Beersma, 17 Piet Bijlsma, Meintje Koper-Visser, 19 ?, 20 Heintje Oosterbaan, 21 Lippie Visser, 3e rij: 22 Treesje Ruurda, 23 Baukje Bootsma, 24+25 tweeling Afke en Richtje Goedegebuur, 26 Alie Gaal, Juf Annie Bootsma-van Dijk, 27 ?, 28 ?, 29 Leo Bootsma, 30 ?, Onderste rij: 31 Hennie Schippers, 32 Steven Jong, 33 ?, 34 Hilda ?, 35 ?, 36 Rietje v/d Werf, 37 Annie Schut, 38 Okke Kuipers.

-Lipkje Schat-Visser: Ik sta op de 2e rij van boven, 1e van rechts. Als Lippie.

-Roelie Spanjaard-Visser: Ik sta op de bovenste rij, 5e van rechts.

-Onne Hoekstra: Ik zit rechts onderaan.

-Annie Devries-schut: op de onderste rij 2e van rechts, naast Okke Kuipers.

-Steven de Jong: Achterste rij. 3e kind van links Eddie Postma. In het midden Egbert Visser. (achter/naast juffrouw Annie).

Foto van de heer J. Kikkert: Van links naar rechts, Johanna (Hannie) Bootsma, Wieger Visser, onbekend, Truusje Bergsma, Jan de Haan, meester Scholten, Herman Vlig, Sietske Vlig (of Bijlsma) Eelke Wiersma, Jelle Visser, Jan Kikkert en Ali Vlig.

Foto van Wiebe Hiddes Visser (zoon van Hidde Visser) N.a.v. bovenstaande foto (een deel) van de derde klas van de O.L. school te Lemmer 1934 het volgende: Het was in die tijd gebruikelijk dat bij het maken van een schoolfoto, een jongere broer of zus, op diezelfde school mee te laten poseren, dit vanwege de kosten.

Deze groep staat tussen de leerkrachten Bouke van der Loon en jufrouw Maaike Okkema. Juf Okkema hadden we in de 1e en 2e klas, meester van der Loon loodste ons door klas 3, 4 en 5. Daarna in klas 6 Joke van der Geest en in klas 7 het hoofd van de school meester T. Scholten. Voorts de rijen van boven naar beneden, in de rij van links naar rechts.

Rij 1: Jeltje de Jong (van Uiltje) uit Eesterga, Trijnie L Meyer, Mabs Pen, Betty Booms, Nellie Booms, Sibbeltje J. Slump, Jantje de Jong ( van Uilke Siets)

Rij 2: Griet Lemstra, Jeltje de Jong (van Johannes) Arendje Feenstra, Renske Rottiné, Zusjes Balsma, Aafje Kamminga en juf Okkema.

Rij 3: Meester van der Loon, Sake Bootsma, daarvoor Anton Boomsma, Oeds Kok (van Siemen, Harm de Jong, Albertje Vlig, Tine Tijsseling, Dirkje van der Meer, Jeltje de Jong (van Sake) Folkert ? uit Doniaga, Iepe ? uit Eesterga, Jurjen Verbeek en Henk Tenk.

Rij 4: Hendrik Harder, Wiepie Visser, Jo de Vries (van meester de Vries) Anne de Vries (van Eelke) Harm Wouda (steil) Renze Visser, Keimpe van der Meer, Poppe Bootsma (de Golle) Wiepke Kok (Siemens).

Liggend op de voorgrond: Berend Tijsseling, Catrienus Boomsma, Jan Atsma en als laatste zijn broer Hielke Atsma.

Foto van Loesje Bootsma Koornstra, Loesje vertelt: De schooljuf in het midden is juf Grijpsma, (noot van Roelie links van juf Grijpsma staat mijn zuster Tabina visser en rechts mijn zus Barbara Visser).

Jannie Gebben, heeft de volgende namen kunnen geven: Foto moet van omstreeks 1952 zijn. Hier wat namen die ik mij nog kan herinneren.

Bovenste rij van L naar R: Eppo Wind, ? Visser, Pieter Poepjes, Lammert Sloothaak, Jan Alberda, Jan de Kruyff, Roelof Gebben, Gerard Bergman, Piet Schaper, Klaas Brandsma, Hans Poepjes.

Tweede rij van boven van L naar R: Tjitske de Blauw, Juf. Bus, Anneke Duim, Alie Wouda, Jannie Scheffer, Corrie Kuipers , Rietje de Vries, Tabina Visser, Juf Grijpsma, Barbara Visser, ? , Maaike Kuipers, Jeltje Akkerman, Annie Elzinga, Juf ? .

Derde rij van boven van L naar R: Gauke Bootsma, ?,?,Annie de Vries,?,?,?, Alie Dijkstra, ?,?, Alie Portijk, ?, Bauke de Wreede, Jan Kuipers. Onderste rij van L naar R: ?,?,?,?, Andries Scheffer, ?,?,?, ? v.d. Ham, ?, Dik v.d. Ham, Adrie Grootjans, Tinus, Leenstra, ?.

  • Onderste rij zit 2e van rechts Martinus Leenstra, Martinus vertelt: Ik kwam in 1962 in Melbourne aan. "Mijn 3 broers Wiebe, Haye en Jarich kwamen in 1956 in Melbourne te wonen. Ik volgde later en mijn ouders Otto en Riemertje met mijn zus Willie kwamen een jaar later, we bezochten in 1994 en 1999 de Lemmer. Ik herkende ook Maaike Cuipers en haar broer Jan, Piet Schaper, Corrie de Wrede enz. Mijn vrouw en ik hebben nog eens de Lemster Week meegemaakt, en veel van de 'ouwe Lemsters' gezien".
  • Willem Maaike Veen: Tweede rij van boven bij de vraagtekens: Alie Wouda, Jannie Scheffer, Pieta Vleer, Corrie Kuipers, Iemie Schaper, derde rij van boven Gauke Bootsma, ? ? Roelie en Corrie de Wreede Sippie de Jong Pen, Grietje Wind, Jantina Meester, onderste rij tweede jongen is Pieter Bootsma, achtste jongen van links is Klaas de Vries, Hans v.d. Ham, Cor Schaaf. De jongen helemaal rechts met gestreepte trui voor mevrouw Scholten is mijn broer Jan Kuipers. De jongen naast Jan is Bouke de Wreede.
  • Annet Feddema Elzinga: Dit is de 2de klas, sta er ook op naast de juf links naast Jeltje Akkerman

2e klas 1955 / 1956

Eerste rij v.l.n.r.: Paul Windt, Yke de Hey, Pieter Deinum, Johannes Poepjes, Lammert Sloothaak, Jody Schirm, Marten de Vries, Japie Vlig, Jurjen Bootsma, Roel Gaal.

Tweede rij v.l.n.r.: Trijnie Vlig, Margriet Coehoorn, Hennie Bootsma, Annie Hooghiem, Janke Visser, Jetze de Haan, Freek Visser, Pieter v.d. Bijl, Postma?, Gerrit v.d. Meulen, Harm Wouda.

Derde rij v.l.n.r.: Henk Schippers, Gijs Nederlof, Tijs Boeren, Jan Bergsma, Bennie Visser, Wiepie Hoekstra, Janus Coehoorn, Jan de Bruin, Meinze de Vries, Gerard Wiersma, kwam uit de N.O.P, Marten Bijlsma, Jacob ten Wolde, Gerrit Harder.

Vierde rij v.l.n.r.: Juffrouw Grijpsma, Jellie v.d. Wal, Bertha Verschoor, haar vader was kapitein op de Jan Nieveen, Tonia Booms, Loesje Koornstra, Hilly Schaper, Gerda de Wreede, Hannie de Blauw, Marijke de Vries.

Bijna gelijkende foto als vorige

Vanaf links; Ferdinand Zandstra, Wiep Koehoorn, Atze Faber, Marten Visser, Jouke Alberda, Wannie Kroes, Jan Fekken, Kees de Hei, Willem Platte, Gauke Visser en Kees Visser

Op de tweede rij; Roelie haar neven Wieger en Frans Visser, Meintje Visser, Afke Alberda, Trijntje Poepjes, Froukje de Jong, Annie Lemstra, Annie Schirm, Albertje de Jong, Anneke Zandstra, Mientje Visser, Willem Alberda, Jettie Leicht en Douwe Tijsseling.

Op de derde rij; Roelof Lemstra, Jannes Haveman, Durk Bijlsma, Nico de Jong, Henk Vleer, Jan Vleer, Andries Vleer, Leo Leicht, en Roelof Lammers.

Helemaal rechts staat meester S. de Vries. Iemand die niet veel contact met de rest van het onderwijzend personeel had. Sommige kinderen dweepten met hem, anderen konden geen goed woord over hem horen. Van veel gezinnen had hij ouders en kinderen in de klas gehad. Wie wilde kon heel wat bij hem leren. De meeste herinneren zich de Vries omdat hij heel mooi kon voorlezen.

5e klas Schooljaar 1960/1961: Eerste rij v.l.n.r. Freerk Zwart, Johnny Dijkstra, Sipke Ruurda, Jacob Hartstra, Huub de Hey, Jelle Hummel, Wiepie Hooghiem, Germ Hoekstra, Klaas Lam, Leeuwke Bootsma en Theo de Haan.

Tweede rij v.l.n.r. Jan Post, Foekje Sloothaak, Mitte de Wrede, Betsie Knol, Betsie Lammers, Jannie Weber, Sietske Meester, Anneke v.d. Meulen, Rika Poepjes, Sjoukje de Jong, Fransje de Wreede en Rieneke Hoekstra.

Derde rij v.l.n.r. Fokje Bootsma, Hennie Rienksma, Trijnie Bootsma, Jannie van Dijk, Liesje van Brug, Tjitske Lammers, Mientje Poelstra, Meintje Winters, Gea Visser, Meester Cannegieter, Rimke Vink en Roelie de Jong.

Vierde rij v.l.n.r. Dirk v.d. Tempel, Kobus Bergsma, Paul Windt, Jan Kroes, Sake Visser, Jurjen Bootsma en Kleis Nederlof.

Klas 4 Meester de Graaf. Achterste rij van links; Bennie de Vries, Andries Koornstra, Marius Friso, Japie Postma, Ynze v/d Tempel, Lieuwe Pen en Jopie Post.

Middelste rij van links; Jan Schelte Kuipers, Dicky Thijsseling, Gea Thijsseling, Lippie Visser, Hilda de Vries, Harmke de Blauw, Ymkje Bijma, Afke Goedegebuur, Rietje v/d Werve en Leo Bootsma.

Voorste rij van links; Theake Scholten, Okker Cuiper, Steven de Jong, Baukje Bootsma, (Mijn persoontje, Roelie Visser), Liesje Mollema, Freek Wouda en Anne Frank Hoekstra.

Annie Bootsma, Cor Visser en Hennie Brouwer, hebben de volgende namen: ?, Hanne ten Wolde, Rottine, Corrie Haagsma,  Dirk Nijenhuis, ?, Jellie Frankema, ?, Jacob Dam, Marijke Sterk, Sterk, ?, Juf Roosjen, Kees de Bruin, Froukje van der Meer,  Gerard Hollander, ?, Annemarie v d Berg, Appie Coehoorn, Coehoorn, Dukkie Thijsseling, Annemarie Thijseling, Arend Rottiné, ?, Tinneke van Dijk, ?, Jacob Visser, Jan Coehoorn, ?, Alie Pater, ?, Harmke Atsma, Wiepie Beersma, Beersma, ?, Anneke Visser, Truus van Heijningen, Willie de Vries, ?, ?, Hielke Sloothaak, ?, Jan v d Wal, ?, Fokke Brandsma, Roelof de Haan, Jetse de Haan (waarschijnlijk Roelof de Haan), Andries Schuring, Aljo Roggema,  Manfred Fingscheidt,  Bert Meester,  Meije de Vries en Jufr.Roosjen.

ULO 1947. Bovenste rij 3e v.l. Gretha Visser, midden rij 2e v.l. Hidde Visser, voorste rij 2e v.l. Marinus Tenk, 3e Auke Coehoorn, 6e Jelte Kooiman.

Een klassenfoto van Wil Kuipers, uit ongeveer 1904 van de Christelijke school in de Lemmer.

De volgende namen zijn Wil bekend: Achterste rij 1e van links: Theunis de Vries, 2e rij 4e van rechts: Aaltje de Vries, 5e van rechts: Willemke de Vries. Zij trouwde later met Fedde Schurer.

Jeugdkamp Elfbergen krijgt praktisch onderwijs in Lemmer op de Binnenvaartschool.

Werkloze jonge schippers en vissers konden vanaf 1938 op Elfbergen terecht voor een voorbereidende cursus van een half jaar. Het vakonderwijs tijdens deze cursus werd gegeven op de Binnenvaartschool te Lemmer. Het kamp heeft in de meidagen van 1940 ook nog een rol gespeeld in de opvang van NSB'ers. Na de Tweede Wereldoorlog is het kamp afgebroken. Wat rest van het kamp zijn herinneringen en een aantal foto's. Bron: werkkamp Elfbergen

Foto van Julia Kok van Asma: 1e klas in 1946: Achterste rij staand van links naar rechts: Bertus Wierdsma, Anne Rippen, Jan ten Wolde, Auke de Vries, Uilke de Jong?, Willy v.d. Bles, Mijnheer Elskamp, Lykele Kingma, Haye Leenstra, Koosje Visser, Metsje Visser en Hielke de Wilde.

2e rij zittend: Hasje Jansma, Tjepje Boscha, Judith de Rook, Roelie (Oefe) van der Meer.

3e rij: Tiny Engwerda, Nellie Beersma, Grietje Spaan, Julia van Asma, Tryntsje de Blauw.

Voorste rij: Guurtje Ensing?, Gretha Holscher, Alie Zijlstra, Corrie Lageweg en Bertha de Lange.

Foto van Julia Kok van Asma: Examenklas 1950: Staand: Mijnheer Winter (o.a. wiskunde), Koosje Visser, Roelie v.d. Meer, Alie Zijlstra, Tryntsje de Blauw, Mijnheer De Boer (directeur), Gretha Holscher, Mw. Raedt van Oldebarneveld, (o.a. Frans), Bertha de Lange, Grietje Spaan.

Gehurkt: Hasje Jansma, Bertus Wierdsma, Corrie Lageweg, Lucie Vleer, Sieb ..., Julia van Asma, Japie v.d. Wal en Tiny Engwerda.

Vooraan: Johannes Nijholt en Janus Coehoorn.

  • Julia stuurde ook het schoollied mee, vast wel leuk voor de oud MULO leerlingen.

SCHOOLLIED MULO LEMMER.

Hier zijn we met ons allen
Gereed tot pret en jool.
Wij voelen ons verbonden
Door d’ oude Uloschool.
Op ijsbaan en op sportveld
zijn wij van zessen klaar.
Onz’ Ulo is ons centrum
Gedurende vier jaar.

Refrein:

Onze Ulo staat daar aan de Kortestreek
daar ploeteren we zo hard de hele week.
Maar dikwijls hebben wij de grootste jool
Lang leve onze Lemster Uloschool
Maar niet alleen in ’t spelen
weten we van pak aan.

We kunnen bij de studie
ook onze man wel staan.
In meetkunde en engels
frans, duits en algebra.
In natte his, geschiedenis
doet men ’t ons niet gauw na.

Refrein.

Voor ons ligt het examen
’t diploma is ons doel.
De vierde klas krijgt altijd
in mei een raar gevoel.
Dan zetten we nog even
de tanden op elkaar.
Want d’eer van onze Mulo
Die weegt bij allen zwaar.

Refrein.

(tekst en melodie: dhr. Elskamp)

Reactie plaatsen

Reacties

meidty keizer
3 jaar geleden

Ik was als kind met mijn ouders en drie broertje in een kamp terecht gekomen in de Noord Oostpolder. hebben op school in de Lemmer gezeten ( openbare school ) zat in de vierde klas werd toe Lenie Of Leentje genoemd. achternaam is of was ten Berge Of Bollemeijer ( stief vader ) en een broertje Frans ten Berge zat op een lagere kilas wel zelfde school. wie kent ons. In de Lemmer was een fourniturenzaak van de fam. Hoekstra dat is mij nog bij gebleven.