Kortestreek, Lemmer |4|

|   1   |   2   |   3   |   4   |     |   6   |

De Vlijt, schipper Hoekstra geladen met zand.

1948, de Kortestreek in Lemmer.

De tweelinghuisjes. Dan bedenk je ineens dat er veel van onze tegenwoordige inwoners zijn, die niet weten wat hiermee bedoeld wordt. Nu, dat waren twee aan elkaar gebouwde huisjes voor de hervormde kerk. Hierbij plaats ik een heel bekende foto van dat hoekje met een turfschip in het Dok. In het linker gedeelte woonde Wiebe Poppe, met zijn schildersbedrijf en bijbehorende winkel. Nadat Poppe met zijn bedrijf gestopt was en verhuisd, is er nog een winkel in feestartikelen in geweest. Naar ik meen van Koornstra. In het rechter huisje was ook een schilder gevestigd, Willem van Slageren. Op deze foto zien we een ladder aan de muur hangen. Direct achter het huis staat een gebouwtje, dat was de verfwinkel van Van Slageren. De schilder zelf heb ik niet gekend. Toen ik klein was woonde zijn weduwe er nog met haar dochter, die ook al jong weduwe was geworden. Haar zoontje IJme speelde wel met Willem, zoon van Chris van Slageren en mij, achter bij zijn oom en tante hier tegenover. IJme is in Indië gesneuveld, Willem is op de dag van de Bevrijding gestorven aan de verwondingen die hij bij het gooien van een Pantzerfaust door de Duitsers had opgelopen. Deze familie is niets bespaard gebleven.
Moeder en dochter hadden hier jarenlang een winkeltje waar van alles te koop was. Ik denk dat het vooral schoonmaakmiddelen en toiletartikelen waren. Later verhuisden zij naar de Lijnbaan waar ook weer een ruimte voor dit doel werd ingericht.
Nadat zij verhuisd waren heeft He-as hier zijn eerste bloemenwinkel geopend. Later zat Huisman, daar met zijn antiek. Tegen de afbraak van deze huisjes is veel verzet geweest. Johan Bosma, Henk Bruin en ik zaten in de commissie die het verzet coördineerde. Er zijn massa’s handtekeningen gezet, maar het heeft niet geholpen. Toen de raad met de afbraak instemde stond de volgende morgen de sloper al voor de deur.

Johannes de Vries

Familie Johannes Kroes.

'Pluzje' op de Korte Streek, op de achtergrond zijn de Tweelinghuisjes te zien. Dit is een andere manier van koppen, de netten worden over palen heen gehaald en zo wordt de vis een voor een uit de netten geplozen en in dezelfde beweging meteen ook gekopt.

De vangst in het Dok aan de Kortestreek te Lemmer.

1939: Tal van verenigingen namen aan de grote feestelijkheden van de Lemster optocht deel. In de stoet liepen 500 ballon-dragertjes mee. Voor de schoolkinderen was n.l. een ballonwedstrijd georganiseerd. De foto is genomen op de Kortestreek, op het balkon Mevr. Luiking. Als toeschouwers zijn te herkennen: Siemen Kok en Bertha Semplonius.

Afdruk van Gerben Wijnja

Jiske en tonnen.

Tsjintwurdich ha se it oer "milieuservice", mar wy hienen eartiids de jiskemannen. De hús smoargens kaam net yn kreaze konteners, mar stie yn doazen, sekken of, sa as by ús thús, yn in lekke hantsjettel op 'e stoepe. De jiskemannen swalken mei harren karren de hiele Lemmer troch, smieten alles der op en rieden nei de Koarte Streek, dêr 't in pream lei mei de lûken iepen en dêr waard de hiele brot ynkypt. Der kaam in lôge stof en jiske omheech, mar ik leau net dat der protesten kommen binne op it gemeentehûs…Wy sieten as snotapen gau ris ûnder de lûken op 'e sneup nei wat brûkbers. As de pream fol wie dan kamen der in pear manlju, dy 't de boat de Sylroede del boomken nei "de Beer" ta, de dwinger, dy 't op nei 't stoomgemaal ta yn 't lân lei. Nei ferrin fan tiid kamen dêr skippen foar de wâl, dy 't fol stront kroade waarden en dy 't nei Hollân ta gongen. Bemesting op 'e túnkerijen of sa, tink ik. No lizze moaije jachten op it plak of binne der lúkse bungalows del setten…

Ien fan de manlju rôp foar de brêge steefêst : joei-joei! joei-joei! Gjin niget dat wy him allinne koenen as Eibert Joeijoei. Letter kaam der in moterboatsje foar de pream.
En dan wie der noch in oare ploech oan 't wurk, dy 't wy de húsketonnemannen neamden.
Húsketonnen sjogge je no allinne noch kreas opferve yn sommige tunen stean mei blomkes der yn.Wij yn de Willembarendszstrijitte hienen al in wc, mar der wienen genôch strjitten, lykas de fjirde parkstritte, mei in húske achter it hûs, meastal op 't ein fan ’t hok.Der siet in lûk yn 'e muorre dêr 't de tonne troch ferfongen wurde koe. De tontsjemannen kamen mei in lege tonne op in stik lear op 't skouder de stege troch, in follen ien kaam faak tusken twa yn en dy waard op in platte karre setten, soms steapele. In grut merakel dat der net in flut oerhinne gong. Mar der sieten ek wol blikkene lidden op.

Dochs wienen der ek boppehuzen mei in húske en dan wie 't in bytsje tûker foar de ophellers. Sa gong it ek by de winkel fan Lienos op 'e Merk. Earst in steile trep nei boppen ta, dan in pear skerpe bochten en dan ek noch frou Lienos der steefêst by mei opmerkingen as: "Denk aan mijn schone loper, mannen". Dêr hienen se op 't lêst sa skjin harren nocht fan, dat se op in kear mei sin in flut oer de rânne fleane lieten om har te pesten.
Wy as snotnoazen fan sa 'n njoggen, tsien jier koenen it ek net litte om dy tonnemannen noch út te skellen ek. Leafst fan fierren, want der wie ien by, dy 't de karre del sette, de mouwen opstrûpte, in taast yn ien fan de tonnen die en ús dan in "lötte" efternei smiet. Sabeare dan, mar wy namen de tiid net om dat te kontrolearen, mar naaiden hurd út…

Hier werd het afval in een praam gelost.

In 1953 werden de tonnetjes nog met de praam opgehaald.

  • Janny Postma: Was dat de Jamin winkel nog naast het Waterschapsgebouw?
  • Fetsje Kortstra: Ja dat wasvan Anna Bosma, de goudsmid er naast (Gorter) een foto uit mijn jeugdjaren.
  • Tjitske de Blaauw: Ut huus links wie fan annimmer Visser. Later heeft Oene Boonstra er gewoond.
  • Bienke Visser-Jager: De Jamin winkel heeft Vader vaak snoepjes gekocht.
  • Aaf Bosma: Rechts waterschap gebouw daar heeft mijn vader gewerkt ik at als ik mee mocht bij de fam. Dolstra was daar conciërge ?? We gingen dan met de tram vanaf Huisterheide geweldig.
  • Wies Oosterbaan: In het Jamin huis heeft ook mijn oom Fokke Huisman gezeten met antiek
  • Tonny Cusiel: Bij Gorter gingen we woensdagmiddag altijd tv kijken en buurvrouw Dolstra was een geweldig lief mens ze praatte altijd een beetje krumme
  • Lies Russon: Wat een oer gezellige periode, bij buurvrouw Dolstra chocolade melk en een beschuitje.

Foto van Wiebe Hiddes Visser, oud Lemster: Foto van 30 juli 1964. In het huis links heeft Wiebe gewoond, als zoon van Hidde Visser en Wiebigje Lemstra. Ernaast zien we de juwelierszaak van J. Gorter.

  • Hidde Visser: Hierbij een foto van de kortestreek. Het meest linker huis Kortestreek 12 was bewoond door Hidde Visser en Wiebigje Lemstra, mijn Pake en Beppe. Ze hebben tot hun overlijden in 1973 hier gewoond. Later is het huis gesloopt en kwam er een nieuw gebouw, de SNS bank. Tegenwoordig is hier de makelaardij Dijkman gevestigd

Lemmer-Omstreeks 1937: Werkplaats van Kerst Koopmans. (Kortestreek) Van links naar rechts, Wiebe Verhoef, Zeilstra (petroleum-man) Kerst Koopmans, Vrouw Foekema.

Demonstratie-dag brandweer, 1964. De brandweerwagen is een: Austin FT105/9 Bikkers 1952.

|   1   |   2   |   3   |   4   |     |   6   |