Winter & schaatsen in Lemmer |2|

IJsbreker Daniël met twee boten in de haven van Lemmer in 1924

Bovenstaande foto's van Mevr. A. Kuyper Talman

Het winterweer van 1928

Welnu, wat het weer betreft was 1928 ongetwijfeld wel een „uitzonderlijk" jaar. Het begon zooals we dat hier gewoon geraakt zijn. Het zette te midden van volop genoten wintervreugd in. Er was nog weer eens een „ouderwetsche" winter met sneeuw en ijs, en we zaten net midden in de hardrijderijen, waarbij een paar nieuwe namen als die van Annie Zondervan en Thijs Klompmaker op den voorgrond traden, toen op 3 Januari het weer omsloeg en op 4 Januari de dooi definitief bleek en afdoende om alle wintervermaak stop te zetten: stortregen en wind, door het gebruikelijke stormweer gevolgd. Hierdoor, maar vooral door het plotseling wegdooien van het dikke pak sneeuw, steeg het boezempeil te Leeuwarden in weinige dagen van 17 tot 68 c.M. boven Zomerpeil!

Van het ijs waren we zoo gauw af. Vooral in de Zuiderzee voor Lemmer heeft het drijfijs heel wat last en moeite gebracht Tegen het eind van de maand nog raakte eerst de salonboot „Friesland" en daarna de ijsbreker „Daniël Goedkoop" in het ijs vastgeklemd. Eerst den 30n gelukte het de beide vaartuigen uit hun onpleizierige positie te bevrijden; den 9n Februari werd het ijsveld voor Lemmer door de „Holland" van de Holland—Friesland—Groningen-lijn gebroken, nadat het door den stormachtigen, westelijken wind van de voorafgaande dagen veel in omvang verminderd was, en op den Zondagmorgen van 12 Februari eindelijk kon men in Lemmer een zucht van verlichting slaken: het ijs voor de haven was zoo goed als weg.

Toen de visschers in het midden van December hun netten binnenhaalden, had niemand vermoed, dat de haven zoo lang voor alle scheepvaart gesloten zou zijn. Maar de buitengewoon strenge vorst in het laatst van December, die de geheele Zuiderzee bijna tot één ijsvloer maakte, met den er op volgenden dooi, gepaard met een bijna steeds krachtigen wind uit het Zuidwesten, bracht zooveel ijs voor de haven, dat alle verkeer, zelfs na weken van dooi, totaal onmogelijk was. Van 9 tot 18 Maart kwam de winter toen nog eens terug met felle kou en sneeuw, een onaangename verrassing na een mooie, haast warme tweede helft van Februari. Het voorjaar was koud en guur, de zomer laat.

1928 Per ijsvlet over de Zuiderzee: Een moeilijke en gevaarvolle tocht was het, die uit Lemmer naar de in het ijs beklemde schepen “Friesland" en “Daniël Goedkoop" werd ondernomen. Over de bergen en dalen van een grillig ijsveld duwden de mannen, die tal van malen tot aan het middel in het water zakten, met moeite het schuitje voort. Linksachter Willem Bootsma, linksvoor Douwe Tijsseling, rechtsachter Steven Visser en rechtsvoor Jan Zandstra

Wit berijpte netten te Lemmer

De naweeën van de vorst, geweldige ijsmassa's opgestuwd tegen de westelijke havendam te Lemmer, door de Zuiderzee. het gebouwtje waarin de mistsirene en een der havenvuren is geplaatstis gedeeltelijk onder de ijsschotsen bedolven

Nevel en sneeuw in de haven van Lemmer

Bij het kruisje is de heer J. Slump uit Echtenerbrug te zien

Spoorlijn St-Nicolaasga-Schoonmaakploeg in 1942. Foto genomen tussen Sint Nicolaasga en Huis ter Velde, met op de achtergrond het station van Sint Nicolaasga. Helemaal links staat met hoed opzichter de Jong uit Heerenveen, zittend zien we Sys Prins machinist, Marten Solkema, brugwachter en Herman Post, besteller, alle drie uit Lemmer. Staande v.l.n.r. De Jong, los werkman uit St. Nic, Paulus de Groes, machinist uit Lemmer, Roel Kuipers, opzichter, Huis ter heide. Dan volgen er zes Lemsters, Hendrik Tjalsma, besteller, Marten Bijlsma, conducteur, De Vries, machinist uit de Tuinstraat, Imke de Vries, conducteur, met schop in de hand is conducteur Lammert Sloothaak. De man met de schop en sjaal is Foppe Huitema, brugwachter in Follega, terwijl M. Tenk, besteller van de Lijnbaan de rij sluit

  • Appie Reinstra: Links op de foto het kleine jongetje is mijn vader Ate Reinstra en daarnaast zijn vader Sjoerd Reinstra. Deze was palinghandelaar en woonde aan de Langestreek in het pand naast Kapper Dick van Dijk. De foto is van 1911 of 1912. Mijn vader had van 1954 tot 1961 een bakkerij aan het Turfland naast Gaastra.
  • Leeuwke Bootsma: Gebroeders Bootsma van de LE107. Links achter Hendrik, links voor Jouke, in het midden Rikus, rechts voor de slee Jurjen. Jouke werd op 4 mei 1943 dood geschoten door een landwachter.

IJsvissen.

  • Leeuwke Bootsma: In het midden met hengel is Schelte Haagsma, werkte als visroker bij de Gebr. Sterk.