Dr. G. A. Wumkes, Lemmer |4|

|    1    |    2    |    3    |    4    |

 • 12 januari 1874

Ds. Carpentier Alting, uit Dokkum spreekt te Lemmer voor den Protestantenbond over Godsdienst en Profetisme.

 • 19 maart 1874

Ds. N.C. Balsem (Nicolaas Cornelis) sedert 1862 predikant te Langezwaag, overleden te Langezwaag, op 20 maart 1878 48 jaar oud) uit Langezwaag spreekt op het Nut te Lemmer over: Altijd zon. herinneringen aan oom Jacob.

 • 7 januari 1876

Het Tweede Kamerlid A. Moens, houdt te Lemmer een lezing over volksonderwijs.

A. Moens, was lange tijd liberaal Tweede Kamerlid voor het district Sneek. Medestander van Kappeyne van de Coppello. Begon zijn loopbaan als hervormd predikant (onder meer in Sneek) en werd later onderwijsinspecteur. Pleitbezorger van verbetering van het openbaar onderwijs. Zette zich ook in voor een betere lerarenopleiding. Sprak als een echte kanselredenaar en maakte lange, ingewikkelde zinnen. Werd na zijn Kamerlidmaatschap onderwijsinspecteur in West-Nederland.

A. Moens. www.parlement.com

 • 22 november 1877

Ds. N. C. Balsem te Langezwaag houdt voor de afdeeling Lemmer van den Ned. Protestantenbond een improvisatie over het confessionalisme. (Politieke stroming die er naar streeft religieuze overtuigingen binnen de politiek ten uitvoer te brengen.)

 • 20 maart 1878

Ds. B. C. Mosselmans, te Groningen houdt voor de afdeeling Lemmer van de Ned. Protestantenbond een lezing over het Piëtisme. (Piëtisme was een vroomheidsbeweging in de Lutherse Kerk, die van de laat-17e eeuw tot midden 18e eeuw haar grootste bloei kende.)

 • 12 december 1878

Verzanding van de haven te Lemmer wegens den aanleg van een steenen dam door het Lemster Hop.

Het „Lemster Hop".

Men meldt ons uit Lemmer (1909)

In de jaren 1877 en 1878 is door het waterschap „de Zeven Grietenijen en Stad Sloten" een ten zuidoosten van hier gelegen oppervlakte water, het „Lemster Hop" genaamd, ter grootte van ongeveer 280 hectaren, door een bazaltkapwerk, lang 5400 meters en hoog 1.60 M. volzee, van de Zuiderzee gescheiden. Er werd toen op gewezen, dat hoofddoel daarvan was, landaanwinning; dat, in den loop der jaren, een massa slib, van uitstekende qualiteit, door de zee in het Hop werd opgehoopt en wel tot zoodanige hoeveelheid dat, bij doelmatige drooglegging en cultiveering van het Hop, binnen weinige jaren een prachtige oppervlakte land aan de eigendommen van het waterschap toegevoegd zou kunnen worden, land, waarvan de zee, met haar vruchtdragend slib, als bemester zou blijven optreden.

Vertraging in de drooglegging schijnt echter een gevolg te zijn van een verschil tusschen het waterschap en den provincialen waterstaat omtrent de wijze, waarop de noodige werken aangelegd behooren te worden.

Door volmachten is thans op de begrooting voor het dienstjaar 1910 een post van f 75,000 uitgetrokken om met de drooglegging en cultiveering een aanvang te doen maken, doch of zulks spoedig plaats zal vinden, de beslissing daarvan ligt nu aan Ged. Staten. Dat een gunstig besluit door dit college ten gevolge zou hebben dat aan tal van handen werk verschaft zou worden, behoeft geen nader betoog.

 • 28 juni 1879

De H.H. Jhr. Mr. C. L. van Beijma thoe Kingma te Lemmer, P. Walma te Oppenhuizen, H. Pasma Fzn. te Nijehaske, zijn afgevaardigd door 't hoofdbestuur der Friesche maatschappij van landbouw om in Denemarken en Zweden de boterbereiding te bestudeeren, vertrekken via Hamburg naar Malmö en Kopenhagen.

 • 7 juli 1879

De Joure krijgt stoombootverbinding met de Lemmer, door de stoomboot burgemeester I. J. Rinkes, ondernemer W. Tieleman.

 • 28 oktober 1880

Wegens sterfgeval geveild twee grof aardewerkfabrieken te Lemmer.

 • 1. De goede Verwachting, gedreven door Wed. W. Monsma Kleinhouwer, in 1874 bijna geheel vernieuwd, op het Turfland aan de Zijlroede.
 • 2. De Hoop, op de Lange Streek, voorloopig voor beide geboden ƒ 5140.

Willem Monsma Kleinhouwer, gehuwd met Abeltje Gurbes Reitsma. Ze wonen in Lemmer. Abeltje is winkelierster.

 • Op 31 augustus 1859 is Abeltje betrokken bij een boedelscheiding.
 • Op 3 juli 1874 wordt een hypotheek gesloten.
 • Op 30 september 1880 verkoopt Abeltje twee grofaardewerkfabrieken aan timmerman Pieter Martens de Vries voor f 5587.
 • Op 16 april 1883 heeft Abeltje f 2000 schuld aan Fettje en Hendrikje Tiemens van Veen. Een holografisch testament (zelfgeschreven testament) in bewaargeving op 10 december 1883.
 • Op 13 april 1893 levert boelgoed f 437 op.
 • Op 4 mei 1893 brengt boelgoed f 266 op.
 • Op 6 november 1891 wordt een testament opgemaakt.
 • Op 5 mei 1893 wordt opnieuw een testament opgemaakt.

1876: Vuurstolp uit de pottenbakkerij van Wed. Kleinhouwer, Turfland 'De Goede verwachting' Lemmer.

 • 1 augustus 1881

Protest van Dr. J. G. Visser te Lemmer, in het nieuwsblad Lemsterland tegen het executie-boelgoed ten zijnen huize op last van het gemeentebestuur wegens wanbetaling van hoofdel. omslag.

 • 14-12 november 1881

Dec. Amerika-lezing van T. G. v.d. Meulen, te Gorredijk, Huizum, St. Japik, Hoogeveen, Nijkerk, Woudsend, Wier, Warga, Augustinusga, Lippenhuizen, Lemmer, Tjerkgaast, Beetsterzwaag, Holwerd, Oostermeer.

 • 8 februari 1882

Uitvoering van het reciteercollege Jacob Cats in het Nutsgebouw te Lemmer.

In de Lemmer had men eenmaal naast „Jacob Cats" als rederijkerskamer een reciteercollege „De Vriendenkring". En de toenmalige eerste burger van de Lemmer en zijn land was van beide gezelschappen werkend en zeer actief lid — het zou na te slaan zijn, als de verslagboeken van de vereenigingen, van welke de Vriendenkring uit kleine luijden bestond, er nog waren.

 • 8 februari 1885

Rapport in de Tweede Kamer over verbetering der haven te Lemmer en van de binnenl. waterstaat in Friesland.

 • 26 juni 1888

Opstel in N.A. over het rooken en zouten van visch te Harlingen en Lemmer, door P. de Rook.

 • 8 maart 1892

Concessie verleend voor aanleg der stoomtramlijn Joure—Lemmer

 • 20 juli 1892

Verschenen bij J. Campen te Sneek: De predikanten en de Volkspartij in Friesland. Open brief aan H. te M. door Ds. O. Schrieke te Lemmer.

 • 22 februari 1896

De Chr. Geref. kerk te Lemmer voor ƒ 1150 verkocht.

 • 23 juli 1898

De scheepsbouwer P. de Boer, te Lemmer levert een jacht af aan Gustave Steurbaut, te Gent.

Lemmer, 25 Juli. Door den scheepsbouwmeester P. de Boer alhier werd eergisteren afgeleverd een boeier of jacht, gebouwd voor rekening van den heer Gustave Steurbaut te Gent (België). Dit hoogst elegante vaartuig, elegant zoowel wat model als afwerking betreft, heeft eene lengte van 48 bij eene breedte van 15½ voet en is gemodelleerd naar de vele aan die werf gebouwd wordende visschersvaartuigen, welke over 't geheel, ook door het snelle zeilen, uitmunten. Heden middag verliet het scheepje, bij krachtigen westenwind, de haven alhier, met eerste bestemming naar Amsterdam. Kenners, die het zagen vertrekken , beweren dat dit scheepje, ook wat het zeilen betreft, den bouwmeester alle eer aal aandoen. Het doel van den eigenaar is om het aan den zeilwedstrijd, welke in de volgende maand te Antwerpen gehouden zal worden, te laten deelnemen.

 • 28 juni 1899

Aanbesteed de gebouwen der tramlijn Joure—Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1    |    2    |    3    |    4    |