Mirns

MIRNS, b., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Gaasterland, arr. en 4 1/2 u. Z. ten W. van Sneek, kant. en 3 1/2 u. W. van de Lemmer, nabij de kust aan de Zuiderzee.

De Herv., die hier zijn, behooren tot de gem. van Hemelumer-Mirns-en-Bakhuizen.

De kerk, welke vóór de Reformatie 100 goudgulden (150 guld.) opbragt, terwijl het vicarisschap 70 goudgulden (105 guld.) gaf, is reeds in het midden der vorige eeuw weggebroken, liggende het nog in wezen zijnde kerkhof aan zee, op eene aanzienlijke hoogte, het Mirnserklif genaamd, waarop ook nog een klokkestoel staat.
De R. K., welke men er aantreft, worden tot de stat. van Bakhuizen gerekend.

Men heeft in deze b. geene school, maar de kinderen genieten onderwijs te Bakhuizen.

In het jaar 1620 heeft zeker huisman Mirk Taijes, onder het ploegen, eenige potten goed en zilver geld, van drieërlei munt, gevonden. Op het grootste stuk stonden twee regels, met zeer oude letters geschreven. In het binnenste stonden deze letters: Philips Rex, (Filips IV "The Fair", Koning van Frankrijk Van wie 1285-1314 regeerde)met en kruis in het midden. Op de andere zijde stond, in eene regel, geschreven: Civis Turonus, (Stad van Tours) Het was omtrent zoo groot als eene halve Engelsche schelling, maar wel zoo zwaar.

Op het ander stuk, dat wat kleiner was, stond een ruiter te paard, hebbende een zwaard in de hand, met eenige letters om den rand, aan de andere zijde stonden twee regels, met zeer oude letters geschreven, en een kruis in het midden. Een derde was een klein zilveren penning, met een mans gelaat, en gelijkende naar de munt van een Romeinsch Keizer.

Op de eene zijde stonden wederom eenige letters, op de andere zijde een kruis met roosjes, en eenige letters, en dit had omtrent het gewigt van een stuiver. Van iedere soort was er eene goede partij, zoodat alles op eenige honderden guldens geschat werd. Men gist, dat dit geld is begraven geworden, tijdens de Schieringer- en vetkoopers-twisten, die geheel de provincie onveilig maakten, maar waardoor vooral in Gaasterland veel onheil gesticgt is.

MIRNS-EN-BAKHUIZEN, twee b., welke te zamen een d. uitmaken, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Gaasterland, arr. en 4 1/2 u. Z. ten W. van Sneek, kant. en 3 1/2 u. W. van de Lemmer.

Men telt er 84 h. en 550 inw., die meest in den landbouw hun bestaan vinden.

De Herv., die er 240 in getal zijn, behooren tot de gem. van Hemelum-Mirns-en-Bakhuizen.

De Doopsgez., van welke men er 12 telt, worden tot de gem. van Balk gerekend.

De R. K., die er 300 in getal zijn, maken, met die uit eenige naburige d., eene stat. te Bakhuizen uit, welke tot het aartsp. van Friesland gerekend en door eenen pastoor bediend wordt.

De school, welke te Bakhuizen staat, wordt door 80 leerlingen bezocht.

MIRNSTERKLIF, hoogte, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Gaasterland, bij Mirns, waarop vroeger de kerk van Mirns gestaan heeft.

Bron: vanderaa.tresoar.nl

Mirns (Fries: Murns) is een dorp in de gemeente De Friese Meren, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuiden van Bakhuizen aan het IJsselmeer en telt 105 inwoners (2012). Tot 1 januari 2014 behoorde Mirns tot de gemeente Gaasterland-Sloten.

Op de begraafplaats staat één van de klokkenstoelen in Friesland. in 1943 ging de oude klokkenstoel verloren door een neerstortend vliegtuig. In 1953 werd een nieuwe klokkenstoel gebouwd, die tevens fungeert als oorlogsmonument. De klokkenstoel is erkend als rijksmonument.

Ten zuidwesten van het dorp staat bij het IJsselmeer in het natuurgebied De Mokkebank een kleine Amerikaanse windmotor, die in 1920 werd gebouwd. Ook deze windmotor is erkend als rijksmonument.

Bron: nl.wikipedia.org

Naamlijst predikanten: Hemelum, Mirns en Bakhuizen.

Behoorde bij de klassis Bolsward en Workum tot 1603 en in 1763 weder onder klassis Bolsward en Workum.

 • Herinannus Puppius, geboren nabij of te Spiers, studeerde te Leiden, was hier al in 1598, daar de Synode in dat jaar besloot dat hij om zekere moverende reden in zijnen dienst zou continueeren. In 1601 was hij hier nog en besloot de Synode dat men ZEw. tot het rectoraat of eene andere beroeping promoveren, of dat hij den dienst in een ander landschap bekleeden zou, hetwelk echter van geen gevolg is geweest, want, volgens de verklaring der volmagten van deze gemeente in de klassis-vergadering afgelegd, overleed hij den 8 Februarij 1602.
 • 1603. Gerbrandus Sibrandi, beroepen van Oudega, Idsega en de drie overige plaatsen, is geapprobeerd en gedimitteerd den 28 Februarij'.
 • 1604. Gabriël de Haasse, geboren te Gouda, is eerst monnik geweest, en van hier verroepen naar Holland in 1620.
 • 1620. Johannes Pibonis Nauta, is geboren te Leeuwarden. Student zijnde, werd hij den 10 Mei 1613 schoolmeester te Engelum, doch schijnt zich binnen het jaar weder naar de hoogeschool of ergens elders begeven te hebben om zijne studie te voltooien. Kandidaat geworden, is hij hier beroepen, werd door de klassis afgezet den 23 Mei 1626, en verzocht in 1628 en '29 vruchteloos om weder tot den dienst te worden toegelaten.
 • 1627. Jacobus Vermeulen, geboren te Antwerpen, kandidaat en schooldienaar te Workum , is bevestigd den 29 April, verroepen naar Slooten in 1640, en gedimitteerd en geapprobeerd den 17 November.
 • 1640. Christophorus Munsterus, geboren te Leeuwarden den 13 Julij 1614, werd den 2 Maart 1639 door de godgeleerde faculteit te Franeker tot kandidaat bevorderd, hier beroepen en geapprobeerd den 14 April 1640, is lid der klassis geworden den 7 Julij , verroepen naar Franeker tot hoogleeraar in de logica en philosophie, gedimitteerd den 3 Julij 1651, en daar overleden den 15 Maart 1660.
 • 1651. Johaanes Merechet, is als kandidaat geapprobeerd den 5 Augustus, en overleden den 18 October 1679.
 • 1680. Richaeus Buitenpost, geboren te Leeuwarden, is als kandidaat geapprobeerd den 24 Februarij, lid der klassis geworden den 20 April, en overleden den 21 Mei 1686.
 • 1687. Gerardus Schoenmaker, geboren in Vlaanderen, kandidaat, geapprobeerd den 15 November, lid der klassis den 28 Februarij 1688, overleed den 10 Juli 1692.
 • 1693. Henricus Braak, geboren te Breinen, als kandidaat beroepen en geapprobeerd den 11 Junij, lid der klassis den 8 Augustus, verroepen naar Steenwijk, gedimitteerd den 3 October 1699, overleed daar in 1706.
 • 1700. Aäron Grevenstein, geboren te Terschelling den 6 Februarij 1673 , zoon van Henr., kleinzoon van Jac. te Peperga c. a., als kandidaat bevestigd den 8 Junij, nam, verroepen naar Rinsumageest, afscheid den 9 Augustus 1705.
 • 1705. Christianis Nethenus, zoon van Sam. en broeder van Abraham, beiden te Gulpen, was in 1698 theol. student en praeceptor der kinderen van den predikant te Meeden (Oldamt), is daar aangenomen den 4 Maart 1698, als kandidaat geapprobeerd den 6 October, heeft in 1709 den dienst waargenomen op de vloot, en in 1711 bij de legertroepen te velde, en overleed den 18 April 1743, oud in het 65ste jaar.
 • 1744. Christiamis Elias Mirotitsz, geboren te Laan of Laum in Bohemen, uit joodsche ouders den 17 Januarij 1715, opgevoed te Praag en onderwezen door den Rabbi David Oppenheim, heeft zich eenige jaren te Harlingen opgehouden en is daar lidmaat geworden, studeerde te Franeker, en werd kandidaat den 6 October 1743, is hier beroepen en bevestigd den 14 Junij en deed, door een beroerte in de spraak belemmerd , nog zijn afscheid den 24 Julij 1757.
 • 1757. Michiel Rost, deed, beroepen van Schiermonnikoog, zijn intreerede den 23 October en, verroepen naar Koudum, afscheid den 12 September 1762.
 • 1762. Petrus Kutsch, broerszoon van Gar., broer van Otto Karel, deed, beroepen van Wijckel, zijn intreerede in November, en overleed den 4 Junij 1813.
 • 1815. Hendrik Goudschaal, geboren te Leeuwarden den 14 Maart 1791, kwam als kandidaat en deed, verroepen naar Holwerd, afscheid den 20 Maart 1825.
 • 1825. Aaske Lam, geboren te Leeuwarden, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 16 October; verroepen naar Marssum, gedimitteerd den 22 December 1826, deed hij wegens ongesteldheid geen afscheid.
 • 1827. Hendrik Gerrit Cannegieter, geboren te Parrega den 15 September 1804, zoon van Herm., broerszoon van Hendr. Dom. en Joh., neef van Ritske Hoornsma, te Jelsum, Dominicus, te Hiaure en Hendr. Gerrit, te Zeerijp, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 11 November.

Er ontbreken: H. A. Kremer, 1850—56. M. van Heijningen Nanninga, 1857 — 69. Jan Huizinga, 1869—82. E. van Kleffens, 1883-85. S. H. A. Begemann, 1886—.

Bron: Tresoar.nl/wumkes/pdf

Klokkenstoel, Mirns.

Openbare Lagere school, te Bakhuizen.

Onderwijs en schoolmeesters te Mirns-Bakhuizen.

Het onderwijs in deze plaatsen was oorspronkelijk gecombineerd met Hemelum; tenzij anders vermeld waren genoemde schoolmeesters in zowel Mirns als Bakhuizen aangesteld.

 • Op 25 jan. 1598 was meyster Pijtter, schoolmeester te Mirns.
 • In okt. 1618 waren Jan Geerts, schooldienaar te Mirns, en Trijn Geerts echtelieden.

In jan. 1791 was Jacob Jelles, dorprechter te Bakhuizen; het is de vraag of hij ook schoolmeester was.

De Gaasterlandse schoolmeesters te Balk, Wijckel, Oudemirdum, Mirns-Bakhuizen en Harich werden in 1796 afgezet, omdat zij weigerden de "Verklaring volgens publikatie der Representanten van het Volk van Friesland" d.d. 11 maart 1796 van alle ambtenaren geëist, te ondertekenen.

Aangifte [voor een nieuwe schoolmeester] kon vóór 12 mei plaatsvinden; het traktement te Mirns-Bakhuizen bedroeg 164 c.g.. met vrije woning en verdere emolumenten.

 • In 1802 stond Frans Annes Jongstra, hier al verscheidene jaren, maar het is de vraag of dat ook al sedert 1796 het geval was. Het traktement was in 1804 ƒ 174. Hij deed in 1809 afstand van zijn post. Hij werd toen klerk bij de grietenij-secretaris G. Keuchenius, te Koudum.
 • In 1810 werd Lijckle Jans Smidt, benoemd; het traktement was toen ƒ 370. Hij was omstreeks 1775 geboren. Hij behaalde de 2e rang. In april 1815 is hij naar Arum vertrokken.
 • Na het vertrek van Smidt, bleef de school vele jaren vacant. Eerst in 1830 is er een nieuwe school gebouwd en weer een onderwijzer aangesteld. Toen werd namelijk Joost Sints Stoker, tijdelijk benoemd. Op 20 april 1836 kreeg hij een vaste aanstelling. Hij was in 1831 gehuwd met S.S. Ferff. In dec. 1866 stond hij nog in Mirns-Bakhuizen.
 • Hij is waarschijnlijk in 1871 opgevolgd door Hessel Raadersma. Deze vertrok in 1873 naar Gersloot.
 • Zijn opvolger in dat jaar was G.R. van der Veer. Deze bleef in Mirns-Bakhuizen tot zijn pensioen in 1895. Toen werd de eerder genoemde K. van der Meer, van Harich benoemd. Hij bleef hier in functie tot 1915. Zijn opvolger was H. Tromp, die in Mirns-Bakhuizen, bleef tot 1922, toen de school blijkbaar opgeheven werd.

Bijzonder onderwijs.

Te Mirns-Bakhuizen is in 1902 een hervormde christelijke school (CVO) gesticht; oorspronkelijk met twee lokalen en 60 leerlingen, maar in 1910 met een derde lokaal uitgebreid. Deze school behoorde blijkbaar onder Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.

Op 2 dec. 1902 werd J.B. Schurink, op deze school aangesteld. Op 1 aug. 1934 ging hij met pensioen. Zijn opvolger was Hendrik Twerda, van Itens. Hij was de auteur van o.a. Aldfaers erf en Fan Fryslâns forline.

Trouwfoto van Hindrik Twerda en zijn vrouw Pytsje Berga, 1931

Sedert april 1922 had Mirns-Bakhuizen ook een RK-school. Als hoofd werd M.H. Dinnissen aangesteld. Op 1 april 1932 vertrok hij naar Lent (bij Nijmegen). Zijn opvolger was S. Copray, die voordien onderwijzer te Rijswijk was geweest. Hij wordt later opgevolgd door J. Wijngaards. Deze werd in 1951 hoofd van een RK-school te Enkhuizen. Zijn opvolger was S. Dôlle uit Ulft.

Bron: www.fryske-akademy.nl

Onderstaande foto's van de heer Herman Melchers.

Wigle -Yke Visser vertrokken in 1931 naar Loosdrecht 

Geboren op 17 februari 1893 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden (75 jr) op 13 juli 1968, hij was toen 75 jaar oud, begraven in Nieuwer Ter Aa (Utrecht). Gehuwd met Wiepkjen Annes Veenstra op 1 juni 1918 te Gaasterland.

Yke Visser Zuiderzee Visser woonde in Pottenhuis te Mirns

Beppe Gertruida (Trui) Visser-Boonstra X Yke Visser van Pottehuis naar Pad naast Kerkhof Laatste woning.

Yke Visser, Potten Huis naar laatste Huis aan pad bij Kerkhof te Mirns.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.