Lijnbaan, Lemmer |1|

Een lijnbaan.

Een lijnbaan is een smalle strook grond, soms honderden meters lang, waarop touw wordt geslagen. Door de mechanisering zijn lijnbanen niet meer als zodanig in gebruik, maar veel lijnbanen leven voort als straatnamen.

Tijdens de Engelsche aanval op 7 den October 1799 kwamen een 60-tal Engelsche mariniers, welke de lijnbaan van Sjoerd Jouwerts Stapert, tot bivak-keerruimte verkozen.

In den nacht van den dertienden October, verlieten de Engelschen de Lemmer met zoo veel overhaasting, dat zij eenig geschut moesten achterlaten. Deze aftogt geschiedde echter niet zonder roof en plundering. Onder de huizen, welke zoo veel mogelijk ledig gestolen en geplunderd wierden, waren die van Van Loenen, Sjoerd Stapert en Tjeerd Halbes; terwijl daarenboven de Lijnbaan en het pakhuis van Sjoerd Stapert, mede voor een zeer aanmerkelijk gedeelte bestolen wierden

Op deze afdruk is Pieter de Wilde, te zien. De foto is genomen vanuit de richting Flevostraat, toen nog het Zwarte Wegje genoemd.

Vroeger was er een bierbottelarij: Wiep Windt-De Wilde, vertelde in de krant van 6 september 1994, dat niet Koopmans de eigenlijke bierbrouwer was, maar een oudere halfbroer van haar vader "Gerrit de Wilde. Koopmans was zijn compagnon en later werkte Douwe de Vries, de latere petroleumventer bij hun als knecht. De broers Gerlof en Riekelt de Wilde, hielpen wel eens en kregen later ook de kans om het bedrijfje over te nemen, dat durfden ze niet aan, omdat ze hun vaste baan hadden bij de gemeente (naar ik meen de gasfabriek) niet wilden inruilen voor het onzekere bestaan van de zelfstandige ondernemer. De bottelarij was aan het eind van de Lijnbaan, in het pand waar later de waterleiding een werkplaats had".

Flevostraat, links is het Heineken bierhuis nog te zien.

  • Theo Verhoeff: Voor mij een bekend straatje , links de hervormde kerk dan de gemeentelijke stalling vuilniskarren dan de zijgevel van een drukkerij dan 2 huisjes (sloop) vervolgens het huis van de familie Seinen.
  • Auke Coehoorn: Kleinste stukje huis links woonde de fam Scheffer.
  • Jannie Gebben:  Mijn Oate Janke Vleeshouwer, woonde in het rechter huis samen met mijn oom Oene Vleeshouwer. Hij werkte bij de houtmolen.
  • Froukje Zandstra: Deze huizen stonden tegenover de woningen van Sjoerd van der Veen en Hommenga

Rene Bergh: De Lijnbaan, achter de Ambachtsschool, hier zit mijn pake, schipper Rein de Jong, van de Jan Nieveen.

De Lijnbaan in 1930. Het terrein op de voorgrond werd later bebouwd met particuliere woningen.

  • Hendrik Visser: Lijnbaan Oene Boonstra heeft hier ook gewoond nu Marten Faber.
  • Jikke Danhof: Renze en Sjoerd van der Veen aardappelhandel en neven van mijn vader Bernard van der Veen.

De bunker achter de Lijnbaan in Lemmer.

LEMMER Door B. en W. van Lemsterland, het bouwen van een bomvrijen post aan de Lijnbaan voor de luchtbeschermingsdienst te Lemmer.
Hoogste en laagste drie van 14 inschrijvers.
K. Lageweg. Scherpenzeel f 6493
H. G. Hoekstra, St. Nicolaasga -4998
Fa. A. M. Bosma. Lemmer -4767
Fa. gebr. Frankema, Lemmer -4747 gegund

Deze dateert vanuit de oorlogsjaren. Binnen de metersdikke muren, werden veilig de gegevens verzameld van de waarnemingen, die elders in Lemsterland werden gedaan vanaf torens. Het betrof hier de burger luchtbescherming. Na de oorlog is de bunker ook een poos bewoond geweest door Wietze ? Het was kort na de oorlog toen de huizen nog erg krap waren. Deze mensen kwamen uit Bantega en zouden in de richting Gaasterland weer vertrokken zijn. Het konijnenhok op de foto was dus ook van die Wietze. Ook deed de kolos dienst als opslagplaats.

1949: Van bunker tot poterbewaarplaats.

LEMMER. Van een voormalige bunker van de Duitse weermacht op de rand van de Noordoostpolder bij Lemmer, is thans een poter-bewaarplaats gemaakt door het Bureau van Land bouwdiensten „De Polder- Pionier" te Lemmer. Deze bewaarplaats is voorzien van een speciaal ventilatiesysteem. Speciale T.L. buislampen zijn aangebracht voor de belichting der aardappelen om kieming tegen te gaan. In overleg met dr. W. H. de Jong, secretaris van de Commissie voor Bewaring van Aardappelen te Wageningen, is een automatische klok geplaatst, die de verlichting regelt in verband met de temperatuur. De thans, in de bunker aanwezige poters zijn voor de Noordoostpolder bestemd.

  • Theo Verhoeff: Vanuit mijn tijd weet ik nog dat na de oorlog de bunker gebruikt werd als huisvesting voor Poolse mensen, later werd het gebruikt voor de Postduiven vereniging. Ik heb destijds gezien dat van daaruit de Postduiven werden gekorfd voor een wedstrijd. (± 1947)

1967: De oude bunker in Lemmer, die stukjes en beetjes zou gaan verdwijnen.

Volgens sommigen staat het lelijkste gebouw van Lemmer op de hoek van Nieuwburen en Lijnbaan, het Koopcentrum. Hierbij een foto uit de tijd toen hier afbraak plaatsvond. De oude zuivelfabriek en de woning daarachter zijn al verdwenen.

Dit is de achterkant van de bakkerij. Na die schutting rechtsvoor was een doorgang en dan kwam men op de Nieuwburen. Men kijkt hier vanaf de Gedempte Gracht richting Lijnbaan en de huisjes aan het Kerkhof stonden tussen de Lijnbaan en de kerk in. Links van de bomen zijn nog de laatste huisjes aan het Kerkhof te zien en rechts van de boom kijkt men zo op de huisjes aan de Lijnbaan.

Een foto van de oude bebouwing vanaf de Nieuwburen gezien. Op rechts vooraan het huis van Willem Verbeek. Schilder net als zijn broers en ook verzorger van begrafenissen. Zijn vrouw had een kruidenierswinkeltje.

Verderop was dan de smederij van Gort, schoenmakerij van Johannes Eilers, de bewaarschool en het winkeltje van Vogeltje?. Er tussen nog wat woningen. Op links stond ook een rijtje woningen waarvan enkele later in gebruik waren als pakhuis. Ook distilleerderij De Groene Kan en opslag van gemeentewerken vonden daar onderdak. Het volgende hogere gebouw is de drukkerij van Fa. Koopmans & Knol, later Zuid Friesland en Us Haven.