Emmakade, Lemmer |1|

|   1   |     |   3   |

De Bewoners van De Emmakade en 't Leeg in het jaar 1928.

Bijdrage: 'De Bewoners van De Emmakade en 't Leeg in het jaar 1928, van: Jaap van der Zwaag

Van oudsher kende de gemeente, behoudens enige uitzonderingen, geen officiële straatnamen.

Vroeger werden de huizen aangeduid met een letter ( G=Vissersburen en Nieuwburen; H=Achterom) en een huisnummer. Wanneer precies de straten officieel een naam hebben gekregen? waarschijnlijk rond 1933.

Emmakade

J 31 - J.J. Woudt, vleeshandelaar
J 31a - S.M. v.d. Bijl, hofmeester
J 33 - H. Vlig, visroker
J 36 - T. IJkema, schoenmaker
J 37 - R. Eilers, caféhouder
J 38 - A.C. Molenberg, kleermaker
J 38a - H. Hofstra, filiaalhouder
J 41 - A. Smink, winkelier
J 42 - J. Zwarthoed, viskoopman
J 44 - S. v.d. Berg, smid
J 45 - J. Sterk, vishandelaar
J 47 - G.J. Sterk, vishandelaar
J 48 - S. Sterk, vishandelaar
J 52 - J. de Rook, vishandelaar (dit huis, op de hoek met het Leeg, staat bekend als het huis van Poppe de Rook)

Bewoners in 1832

1.   A547: Jan Hessels Brandenburg, kastelein, huis en erf
2.   A546: Kornelis Thomas van der Pol, kastelein, huis en erf
3.   A539: erven R.L. van Andringa de Kempenaar, huis
4.   A538: Nolke Hielkes Hoekstra, tapper, huis
5.   A537: Sytze Pieters Postma, kastelein, huis
6.   A536: erven Klaas Zwigt, erf
7.   A535: erven Klaas Zwigt, huis
8.   A489: Carst Durks Fortuin, opziener der waterstaat, huis
9.   A488: Auke Johannes van der Veen, arbeider, huis
10. A487: Barra Stapert, huis
11. A486: Hans Annes Wouda en mede-erven, koopman, huis
12. A472: Hans Annes Wouda en mede-erven, koopman, bokkinghang en erf

Bewoners van de Emmakade in ± de jaren '50

Van links naar rechts: 116. Fa. Lienos, kruidenier. 117. Fa. Molenberg, kledingzaak. 118. Café Centrum, familie Sander Krikke. 119. Kantoor Lemmerboot Jan Nieveen. 120. Fa. Wout, vleeswarenwinkel. 121. Spoelstra. 122. Fa Jan Zwarthoed, vishandel. 123. Fam. Jan Nijholt, timmerman. 124. Dames Sanne en Griet Sterk, 1e etage fam. Lonkhuizen. 125. Fam. Gerardus Sterk. 126. Fam. Steven Sterk. 127. Gebr. Sterk, vishandel. Naar hoek-'t Leeg: 1. Fam. Jurjen de Rook. 2. Fam. Otto de Rook (bovenwoning).

Naast (=achter) Eelke Rippen woonde aan de Schanszijde rug-aan-rug Obbe Poepjes (nummer 6). Zijn voordeur zat dus in het andere straatje. In ±1925-1950 was er een open ruimte/pleintje op de kop van dit woonblok. Ontstaan door sloop van panden aan de Beneden-Schans. Met de sloop van de boerderij verdween ook dit woonblok. De achterliggende woningen kwamen zo vooraan.

Foto uit de nalatenschap van Johannes Sterk en Dina Visser. Het is de Emmakade vóór 1898.

Emmakade

Detailfoto: Op het linkerpand op de Emmakade is te lezen: Hotel Tulleners.

  • Henk Bergh: Het pakhuis van de Groningen 4 en de Jan Nieveen waar mijn Pake toen werkte, later de Lemster vis hal van Bootsma
  • Steven de Jong vertelt: De visser met hoed is Klaas Bijlsma. En de vrouw met de ketel is zijn vrouw Ymkje Bijlsma-De Vries. Zij brengt haar man koffie of thee. Dat was de gewoonte in die tijd. Vanuit De Lemmer gingen de vrouwen met de ketel naar de haven. Ymkje woonde mooi dichtbij. In het Leeg boven “De Baan” van Pen. De woning is er nu (2014) nog altijd. Mogelijk is de andere vrouw haar moeder, maar dat is mij niet bekend. Ook de andere mannen zijn mij niet bekend.
  • Aanvulling Hillebrand Visser: De man met zijn hand bij het hoofd is Hette Kuipers, alias Hette mei de kruk.

Vanwege de aanleg van de polder gingen ook Klaas en Ymkje verhuizen naar Den Oever (1938). Met hun kinderen Berendsje, Evert en Schelte. In de oorlog (1942) kwamen ze terug naar De Lemmer. Mij is niet duidelijk of de kinderen allemaal mee terug kwamen. (Berendsje en Evert waren toen al ongeveer 20+ jaar en bleven er misschien achter).

Klaas en Ymkje gingen in een woonblok (oorspronkelijk zes kleine woningen) tussen de RK-kerk en boerderij Huitema wonen. Direct achter de boerderij en aan het water. De boerderij op een kaart aangegeven als nummer 1, de woning aangegeven als nummer 2. Eelke Rippen was hun buurman. Deze timmerman woonde in twee panden, waarvan 1 aan de Schanszijde (op de kaart nummer 3+4). De voordeuren in de gevel aan de doorgang of steeg naar de Rien. Aan de Rien een bleekje.

Een foto van het oude huis. Zoals u kunt zien, is het huis hier al gehalveerd, in een boven en beneden. De deur aan de rechter gaat meteen naar boven. Dit was de voordeur van mijn Oma's verdieping. De schoorsteen aan de rechterkant van het huis, is voor de boven en de linker schoorsteen is voor het huis beneden.

Peter Collins

  • Elbert L J Bosma: Met 't kantoor van de Lemmer boot. (witte pand) En achter 't loket de heer Hiemstra (later met z'n gezin geëmigreerd naar Australië).
  • Klaas Lammers: In het witte huis op de Emmakade hebben mijn pake Jouke Poelstra en mijn oate Aaltje Visser gewoond. Later hebben mijn ouders er ook nog even gewoond. 
  • Froukje Zandstra; De loods ernaast was van Zwarthoed.

Foto uit de nalatenschap van Johannes Sterk en Dina Visser. Achterop de foto van de ingestorte muur aan het begin van de Emmakade, staat + 1916. Op het bord van het pand staat geschreven 'Dames Heeren en Kinderkleeding'

|   1   |     |   3   |