Informatie » Lemmer » Afbeeldingen: Straten - Strand, e.a. Lemmer » Vissersburen, Rien en Weverswal |1|

Vissersburen, Rien en Weverswal |1|

De Bewoners van de Vissersburen in het jaar 1928. Van oudsher kende de gemeente, behoudens enige uitzonderingen, geen officiële straatnamen.

Vroeger werden de huizen aangeduid met een letter ( G=Vissersburen en Nieuwburen; H=Achterom) en een huisnummer. Wanneer precies de straten officieel een naam hebben gekregen? waarschijnlijk rond 1933.

G 31
G 33
G 33
G 34
G 35
G 36
G 38
G 46
G 49
G 50
G 51
G 52
G 53
G 56
G 57
G 58
G 62
G 63
G 64
G 65
G 66
G 67
G 69
G 70
G 75
G 76
G 77
G 78
G 79
G 80
G 81
G 82
G 86a
G 87
G 87
G 88
G 90
G 91
G 92
G 92a
G 93
G 96
G 97
G 97a
G 97b
G 98
G 100
G 101
G 103

 

G. A., A.D.M. en G. J. A. Visser – likeurstokers
G. Tromp-matroos
Abe Verbeek – schilder. Was tweelingbroer van
Wiebe Verbeek – ook schilder
A. Kuperus – oud-schilder
Jelte Dijkstra – schoenmaker(-winkel)
Pieter Koopmans - bakker. Was broer van Jan Koopmans, die op de Schans woonde
G. v.d. Laan – Kruidenier
K.C. v.d. Wolf – timmerman
J.C. Gaastra – postbode
S. Kooystra - visser
H.M. de Blaauw – armmeester
H.H. Visser – aannemer
G. de Blaauw – visser
H. Waterborg – zonder beroep
Tj. Kingma – visser
M.M. Rottme – loods
K. Eilers – zonder beroep
A. Huitema – zonder beroep
J. Visser – winkelier
R. Kingma – visser
J. v.d. Zande – werkman
S.H. Blinksma – loods
H.R. Brandenburg – houtwerker
E. Scheepstra – loods
H. en P, Frankema – timmerlieden
G. Visser – winkelier
J. Steensma – aannemer
Willem Dam – zeilmaker
W. Schokker – best. NTM
H. Kooy – smid
Tj. van Brug – kruidenier
C.G.A. Raadt – verpleegster
A. Zeilstra – reiziger
Jan Siebold de Vries. (Polderdijk)
M.F. de Vries – zeilmaker (Polderdijk).
Anne Rijpkema - slager (Polderdijk)
A. v.d. Berg – smid (Polderdijk)
J. Venema – kruidenier (Polderdijk)
P. Reyenga – houtzager (Polderdijk)
R. de Vries – verpleegster (Polderdijk)
H. Zijlstra – scheepstuiger (Polderdijk)
D. Schaaf – postbode (Polderdijk)
F. Groen - boekhouder (Polderdijk)
Stoffel Blessinga – boekhouder (Polderdijk)
F. de Roos – mastmaker (Polderdijk)
J. v.d. Meer – houtbewerker (Polderdijk)
J. Oorburg – bootjesmaker (Polderdijk).
D. van Kalsbeek – zeilmaker (Polderdijk)
Einde Vissersburen.

1956

Dorpsbeeld van Lemmer wordt gewijzigd.

Lemmer staat voor grote veranderingen. De plannen liggen gereed voor een grootscheepse oplossing van het onontwarbare verkeersprobleem, waarin de plaats is terechtgekomen, toen de Noordoostpolder een feit werd. Te lang al heeft de onmogelijke situatie in het centrum geduurd, waarbij de bussen, die voor de verbinding met de buitenwereld zorgen, op twee verschillende plaatsen gestationeerd moeten staan, door een vaarwater gescheiden. Nu eindelijk gekozen is voor een verbinding met de polder om Lemmer heen, moet ook het hart van de plaats zich daarop instellen.

Welnu: binnenkort komt een voorstel in de raad om te besluiten tot en de financiële consequenties te aanvaarden van het volgende project: dempen van de Vissersburen, die de Lemster Rien verbindt met de Zijlroede;

-Verwijderen van de bestaande spuisluis tussen Rien en Vissershaven en bouw van een 50 meter lange en 9 meter brede schutsluis;

-Aanleg van een rond de Vissershaven gelegen industrieterrein;

-Demping van gedeelten van de Rien en van de tegenwoordige woonschepenligplaats en overbrenging van deze schepen naar een te maken haven in de afgesloten Rien;

-Aansluiting van het tracé door Lemmer op de nieuwe Rijksweg Joure-Noordoostpolder, waarvan
voorlopig alleen de rondweg, welke de bestaande Rijksweg Lemmer- Sneek zal verbinden met de
N.0.P., wordt uitgevoerd (in de toekomst is het de bedoeling Rijksweg 38 naar Joure aan te leggen op de gedeeltelijk gedempte — versmalde — Lemster Rien).

Voor- en nadelen.

Ziehier een even koen als omvangrijk project, dat verder voorziet in het scheppen van een plein (Markt) vóór het gemeentehuis met parkeerruimte voor bussen en auto's, het aanleggen van parkeerplaatsen voor 20 auto's halverwege de gedempte Vissersburen, het overbrengen van de Truitjezijlsbrug naar de nieuwe schutsluis.

Dit plan heeft het voordeel, dat geen landbouwgronden worden versneden, dat de traverse door Lemmer met één slag „uit de knoop" raakt en dat het mogelijk zal zijn de verkeersverbindingen (ook wat de bussen betreft) belangrijk te verbeteren.

Natuurlijk zijn er ook nadelen: een deel van de scheepvaart naar het Tjeukemeer wordt afgesneden, waar tegenover staat, dat via Zijlroede, Brekken en Follegasloot deze verbinding toch mogelijk is, al betekent dit een omweg van vier kilometer; bedrijven als de Scheepswerf en de NV Stoomhoutzagerij waren tot nu toe van twee kanten te water bereikbaar, waarvan nu een vervalt; het aanlicht van het betreffende deel van Lemmer zal een ernstig esthetisch verlies lijden door het dempen van het aardige vaartje (oude Rien) door de Vissersburen.'

Afdruk van Gerrit Rottiné

1927

De panden die links staan zijn wel ongeveer zo bewaard gebleven. Rechts staan de huizen die inmiddels zijn afgebroken. De namen Weverswal en 'Spinhuispolle' zijn daarmee ook verdwenen.

Gezicht op de Vissersburen vanaf de brug over de spuisluis, omstreeks 1920: De boerderij links werd bewoond door de familie Huitema. Via een naastgelegen brug kon de boerderij worden bereikt. Links vooraan een tilbury, met daarnaast een paal, waaraan bij het open zijn van de spuisluis, een ijzeren bal werd gehesen. Hier is ook de bomenrij nog te zien. 't Laatste huis op de Vissersburen werd later de winkel van Bouw Opperdijk.

Rechts: De boerderij van de familie Huitema, links is nog net een stukje van de spuisluis te zien.

Hierbij een zeer oude kaart van de spuisluis. In die jaren woonde daar havenmeester Lacrooy met zijn vrouw en twee dochters, Lies en Minke. Lies trouwde met een schoolmeester en verliet Lemmer tijdelijk. Minke trouwde met Pier Schroor. Pier lag met een vissersscheepje achter de spuisluis. Hij bediende ook de schuiven van de spuisluis. In dat gebouw waren schuifdeuren; als het binnenwater hoog was en de wind oost, zakte het buitenwater. Dan draaide Schroor de schuiven omhoog en stroomde het water naar de haven en zo de Zuiderzee in. Na Lacrooy woonde hier de havenmeester Rein Kool. Koert de Vries en Aant van der Bijl assisteerden de havenmeester wel bij drukke scheepvaart.

10-01-1941

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.