Jacob Kleis Visser

Stamboom van de familie Jacob Kleis Visser uit Lemsterland.

Deze stamboom van de familie Jacob Kleis Visser, uit Lemsterland, is gemaakt op 7 januari 2009.

Door Jaap van der Zwaag (zie VIII a). 


Toen in 1811 de geslachtsnaam verplicht werd gesteld door keizer Napoleon, besloten in Lemsterland (inclusief Rotsterhaule Delfstrahuizen, St. Johannesga en Oosterzee) veertien families de achternaam “Visser” aan te nemen, namelijk:

1. Atte Sybes Visser (Lemmer)

2. Folkert Ruurts Visser (Lemmer)

3. Frans Jacobs Visser (Lemmer)

4. Leentje Wybes Visser (Lemmer)

5. Michiel Sybes Visser (Lemmer)

6. Sjoukjen Ennes Visser (Lemmer)

7. Trientje Hielkes Visser (Lemmer)

8. Abram Geerts Visser (Rotsterhaule)

9. Andries Kleises Visser (Delfstrahuizen)

10. Jan Jans Visser (Rotsterhaule)

11. Klaas Johannes Visser (Delfstrahuizen)

12. Pieter Jans Visser (St. Johannesga)

13. Jan Kleises Visser (Echten)

14. Kleis Jans Visser (Delfstrahuizen)

De onder de nrs. genoemde personen, namelijk Jan Kleises Visser en zijn zoon Kleis Jans Visser, zijn de voorouders van mijn grootvader Jacob Kleis Visser en van mijn moeder Aaltje Visser. Vandaar dat ik deze stamboom naar Jacob Kleis Visser heb genoemd ter onderscheiding van de andere op de website van Roelie Spanjaard, genoemde “stamboom Visser”.

In deze stamboom komen naast “Visser” de volgende Lemster familienamen voor, waarbij ook soms verwezen wordt naar de stambomen elders op deze website vermeld om aan te tonen welke verwevenheid er bestaat tussen de verschillende families, die in de loop der jaren in 'De Lemmer' hebben gewoond.

Adema (zie VIIId)
Bangma (zie VIIId)
Blokland (zie VIIe)
Boer, de (zie IV)
Bootsma (zie Vb en VIa) 
Brandenburg (zie VIIIc)
Bruning (zie VIa)
Busscher (zie VIIId)
Bijlsma (zie VIIId)
Deijmann (zie VIIId)
Haan, de (VIb)
Helfferich (Helferich, Helfrich) (zie Vb) 
Hoekstra (Vc en VIa)
Jong, de (zie VIA en VIIb)
Jonker (zie Vb)
Keizer (zie Va)
Lageveen (zie VIIId)
Mast (zie VIa)
Rottiné (Rottené) (zie VIId)
Ruiter (zie VIa)
Samplonius (zie VIa)
Stuurman (zie VIa)
Urk (zie VIa)
Visser (zie VIb)
Vlig (VIId)
Wagenmakers (zie Vb)
Vlig (zie VIId)
Wagenmakers (zie Vb)
Winkelaar (zie VIIId)
Wispelwey (zie VIa)
Zandstra (zie VIIe)
Zee, van der (zie VIa)
Zwaag, van der (zie VIIb)

Trouwakte van Johannes Kleyzes en Bottje Eizes, op 22 november 1716 te Oosterzee.

(I) Johannes Cleises (Kleizes), boer. Geb. omstreeks 1690 in ?; tr (1)  22 nov. 1716 in Oosterzee met Bottje (Botje) Eises ( Eizes, Eyses)). Ged. Doniawerstal 12 sep. 1692.  

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Johannes, gedoopt op 21 dec, 1718 te Oosterzee; waarschijnlijk kort daarna overleden.

2. Klaas Johannes, gedoopt op 2 nov. 1721 te Oosterzee, tweeling met,

3. Martjen Johannes, gedoopt 2 nov. 1721 te Oosterzee.

4. Kleis Johannes, gedoopt op 4 juni 1724 te Oosterzee, waarschijnlijk kort daarna overleden.

5. Klaas (Kleis) Johannes  volgt II

En (2) in Oudehaske in 1728 (3de proclamatie van het huwelijk op 21 nov. 1728 in Haskerhorne) na het overlijden in 1727 van Bottje Eises met Froukje Andries (geb. in 1709 in Nijehaske) uit Nijehaske, dochter van Tjitse Andries uit Oudehaske, die op 10 juni 1708 was getrouwd met Antie (Antje)  Jacobs (Jakobs) uit Nieuwehorne.


(II) Cleis (Kleis, Klaas) Johannes (Johannis) (zoon van I), schipper. Ged. op 5 jan. 1727 in Oosterzee; overl. op 26 okt. 1806 te Delfstrahuizen; tr. op 12 april 1750 in Delfstrahuizen (Fr.)met Geertjen Jans; geb. Delfstrahuizen omstreeks 1730, overl. Schoterland (mairie Sintjohannesga) 15 jan. 1813.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

1. Jan Kleizes volgt IIIa

2. Johannes Kleizes volgt IIIb


(IIIa) Jan Cleyses (Kleizes) (Visser) (zoon van II), schipper. Geb. op 5 maart 1752 te Delfstrahuizen (Fr.); overl. op 18 aug. 1829 in Echten (Fr.); tr. op 12 juni 1774 te Echten met Lam(b)kje (Lammigje) Jans Lamberts (Lammerts), geb. omstreeks 1750; op belijdenis gedoopt Echten 19 sep. 1790; overl. Oosterzee 26 okt. 1814.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

1. Kleis Jans volgt IV

2. Lammert Jans, gedoopt 11 aug. 1781 te Echten.

  • Jan Cleyses neemt, net als zijn zoon Kleys Jans in 1811 de familienaam “Visser” aan.

(IIIb) Johannes Kleizes (zoon van II). Gedoopt 17 juni 1773 te Delfstrahuizen, tr. Lemmer 15 mei 1803 Geeske Jochems, geb. Oosterzee 31 dec. 1774; ged. 8 jan. 1775, d. van Jochem Jelkes en Femmigje Luitsens.


(IV) Kleys (Kleis) Jans Visser (zoon van III) (Pot-)schipper, zuivelschipper, winkelier. Geb. Echten (Fr.), 24 juli 1779 (ged. 24 juli 1779); overl. Echten, 1 aug. 1826; tr. (1) omstreeks 1801 met Margjen (ook Marrigjen genoemd) Broers (Jans?) Voetberg (overl. 26 jan. 1810 te Delfstrahuizen) en (2) in 1811 met Grietje (ook Gautje, Goudtje, Goukje, Garitje, Gerritje en Aukje genoemd) Taekes (Takes, Thaekes) de Boer, geb. Lemmer aug. 1784; overl. Oldemarkt, 27 juli 1877 (overlijdensakte d.d. 27 juli 1877, Oldemarkt, nr 49 “in een vaartuig liggende in het vaarwater te Ossenzijl”); d. van Taeke Tjeerds de Boer en Sytske (Sietske, Tietske) Jerres, die op 10 nov. 1782 in Workum waren getrouwd. De vader Taeke (of Teeke) Tjeerds nam in 1811 de familienaam De Boer aan. Ze hadden in 1811 4 kinderen, w.o. dus Goukje. De vader Taeke Tjeerds, geb. in  1756 overleed in Lemmer op 17 april 1822 en Sytske, geb. circa 1754 als d. van Jerre (of Heere) Sytjes en Hinke Johannes overl. in Lemmer 6 juni 1840.

Uit het huwelijk met Margjen Broers: 

1. Geertje Kleizes Visser volgt Va

2. Jantje Kleizes (Klazes) Visser volgt Vb

3. Lomkjen (Lammetje) Kleizes Visser, geboren in 1807 te Oudelamer; overl. op 6 jan. 1831 te Echten; ongehuwd.

Uit het huwelijk met Grietje Taekes de Boer:

4. Jan Kleizes Visser, geboren 2 november 1811 te Delfstrahuizen, gedoopt 29 november 1811 te Echten.

5. Taeke Kleizes Visser, geboren 26 oktober 1813 te Delfstrahuizen; overl. 27 juli 1882 te Oosterzee; ongehuwd. Zuivelschipper.

6. Sytske Kleizes Visser, geb. St. Johannisga (Schoterland) 9 sept. 1814, overl.19 Jan. 1821 (3 jaar oud)

7. Lammert Kleizes Visser, geboren op 18 jan. 1816 te St. Johannisga; overl.7 mei 1819 in Vierhuis, onder dorp Rohel; 3 jaar en 4 maanden oud.

8. Sytske Kleizes Visser, geboren 29 okt. 1817 te Delfstrahuizen; overl. 19 jan. 1821 in het schip te St. Johannisga, 3 jaar en 3 maanden oud.

9. Lammert Kleizes Visser, geboren aug. of sept. 1820; overl. 17 okt. 1820 in het schip te Vierhuis (Schoterland); 5 weken oud.

10. Lammert Kleizes Visser volgt Vc

  • Kleis Jans neemt net als zijn vader (zie III) in 1811 de familienaam “Visser” aan.

(Va) Geertje Kleizes Visser (dochter van IV), geboren op 23 jan. 1802 te Echten; overl. 8 juni 1855 te Oosterzee; tr. op 27 jan. 1830 te Lemmer met Jan Roelofs Keizer, geb. 1795, overl. 27 april 1847.


Vb) Jantje Kleizes Visser (dochter van IV), geboren op 5 mei 1804 te Echten, ged. 21 mei 1804 in de Herv. Kerk van Oosterzee en Echten; overl. 14 dec. 1875 te Delfstrahuizen; tr. 2 april 1827 met Georg Philippus Helfferich (Helfrig), geb. Leeuwarden 31 okt. 1802, ged. 3 nov. 1802, overl. Schoterland 27 dec. 1876, z. van Jan Hendricus Philip Helfferich (kleermaker in Workum), geb. Zwolle 21 febr. 1778 en Marijke Sikkes Heineman, geb. ca.1778 in Warns.

  • (Jan Hendricus Philip Helffrich was op 21 febr. 1778 geboren in Zwolle en in dezelfde stad overleden op 22 okt. 1855. Hij was de zoon van Görg Philipp Helfrich, geb.12 juni 1747 in Mensfelden (Duitsland) en overl. op 26 mei 1827 in Wonseradeel, Friesland.)

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hendrikus Helfrig, geb. Lemsterland, 11 okt. 1826, overl. Schoterland 19  febr.1913;

2. Kleis Philippus Helferich, geb. Lemsterland, 20 febr. 1828, tr. Schoterland, 1 sept. 1850 in Lemsterland met Margjen Andries Buis, geb. Schoterland, 26 juli 1827, overl. Schoterland 10 dec. 1907.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Philippus Helferich, geb. Lemsterland 1 dec. 1850, overl. Hoornsterzwaag 2  dec. 1889;

2. Andriesje Helfferich, geb. Lemsterland 23 sept. 1853, overl. Lemsterland 2 okt. 1853;

3. Andries Helfferich, geb. Schoterland 2 febr. 1855;  overl. Heerenveen 6 okt. 1938; tr. 10 okt. 1901 Durkje Buurstra, geb. Jubbega Schurega;

4. Jan Helfferich, geb. Schoterland 26 juli 1857, overl. Schoterland 3 sept. 1859;

5. Jantje Helfferich, geb. Hoornsterzwaag, Schoterland 16 nov. 1860, overl. Opsterland 31 jan. 1933; tr. (1) Schoterland, 6 maart 1884 Anne Tallings de Jong, geb. Hoornsterzwaag ca. 1835,  z. van Tjalling Hylkes de Jong en Maaike Annes Hes en (2) Schoterland, 1 dec. 1892 Hendrik van Seyen, geb. Hoornsterzwaag ca. 1870, z. van Fokje van Seyen;

6. Wietze Helfferich, geb. Hoornsterzwaag (Schoterland), 29 april 1864; tr. 30 juni 1889 Ymke de Boer, geb. Jubbega Schurega 24 nov. 1866, d. van Teye Meints de Boer en Grietje Freerks Sloterwijk;

7. Kees Helfferich, geb. Hoornsterzwaag, Schoterland, 26 juni 1867, tr. Schoterland 1 aug. 1895 Grietje Busaan, uit Hoornsterzwaag.

Uit dit huwelijk:

1. Philippus Helfferich, geb. Schoterland 4 sept. 1898;

8. Lammert Helfferich, geb. Schoterland 25 nov. 1870, overl. Schoterland 16 juli 1879;

9. Marten Helfferich, geb. Hoornsterzwaag, Schoterland, 13 okt. 1873, overl. tr. Schoterland 28 juni 1896 Bontje de Jong.

  • Gita Helfferich: Marten Helfferich en Bontje de Jong, waren mijn opa en oma. Mijn vader heette ook Kleis, vernoemd naar mijn voorouders in de Visser familie. Hierbij een foto van Bontje de Jong, mijn oma, van mijn opa heb ik geen foto. Hij is al jong gestorven.

Bontje de Jong

3. Marinus Helfferich, geb. Lemsterland, 18 aug. 1830, tr. Lemsterland, 17 mei 1863 Jacobje Jans Jonker, geb. Lemsterland 30 juli 1832.

Uit dit huwelijk:

1. Georg  Philippus Helfferich, geb. Lemsterland, 1 sept. 1864, overl. Genemuiden 12 juli 1883;

2. Janna Helfferich, geb. Lemsterland 7 jan. 1867;

3. Jan Helfferich, geb. Workum 22 juni 1869;

4. Lammert Helfferich, geb. Workum 3 juli 1872;

4. Lammert Helfferich, geb.Lemsterland, 2 okt.1832, overl. Lemsterland 27 mei 1863, ongehuwd;

5. Douwe Helfferich, geb. Schoterland 6 juli 1835, overl. Schoterland 12 juli 1835;

6. Margje Helfferich, geb. Schoterland 2 juni 1836, overl. Franeker 27 juli 1884, tr. Schoterland 7 aug. 1881 Sjouke Wopkes Lageveen, geb. Delfstrahuizen ca. 1833;

7 Maria Helfferich; geb. Delfstrahuizen, Schoterland, 8 juli 1839, overl. Schoterland 14 dec. 1918, tr.  Schoterland 12 april 1874 Jouke van der Meer, geb. Rotsterhaule ca. 1821, z. van Broer Joukes van der Meer en Margjen Thysses Klomp.

Kind van Maria:

Zwaantje Helfferich, geb. Schoterland 1 maart 1859, tr. (1) op 24 mei 1879 te Lemsterland met Jurjen Bootsma, overl. 28 jan. 1886 (32 jaar oud).

 

8. Wietske Helfferich, geb. Delfstrahuizen, 6 dec. 1843, overl. Oldeamer 11 maart 1898, tr. Weststellingwerf 24 april 1886 Thijmen Kormelis Meester, geb. Rohel. 7 febr. 1837, overl. Sint Johannesga 24 mei 1909;

9. Gautje Helfferich, geb. Delfstrahuizen, Schoterland, 31 januari 1847, overl. ? tr. Schoterland 19 april 1878 Hylke Jacobs Waslander, geb. Rottum ca. 1840, z. van Jacob Egberts Waslander en Willemke Hylkes Schaafsma.

Uit dit huwelijk:

1. Philippus Waslander, geb. Schoterland, 17 maart 1879, tr. Schoterland 12 mei 1901 Janke van der Honig;

2. Jantje Waslander, geb. Sintjohannesga 1 april 1883;

3. Libbe Waslander, geb. Sintjohannesga, 26 sept. 1884; tr. 20 juni 1907 Grietje Wijnsma, geb. Oudehaske;

4. Lammert Waslander, geb. Sintjohannesga 2 aug. 1887.


(Vc) Lammert Kleizes Visser (zoon van IV), varensgezel/schipper. Geb. Delfstrahuizen (Fr.), 7 jan. 1822; overl. Lemmer 15 febr. 1896; tr. op 11 jan. 1852 te Lemmer met Albertje Nolkes Hoekstra, geb. Lemmer, 1 dec. 1820; overl. Lemmer 30 jan. 1881.  

Uit dit huwelijk:

1. Kleis Lammerts Visser volgt VIa

2. Johanna (Johanneske) Lammerts Visser volgt VIb

3. Goudtje Lammerts Visser, geboren 11 september 1861 te Lemmer.


(VIa)  Kleis Lammerts Visser (zoon van V), schoenmaker/zuiderzeevisser. Geb. Lemmer, 25 sept. 1852; overl. Haskerland (Joure), 11 mei 1944; tr. op 29 nov. 1874 te Sloten met Aaltje de Jager, geb. Sloten, 21 sep. 1849; overl. Lemmer, 8 aug. 1903; d. van Jacob Hotzes de Jager en Wybkje Tjeerds Broersma.  

Uit dit huwelijk:

1. Lammert Kleizes Visser, geboren 22 maart 1875 te Lemmer, overl. Amsterdam 18 mei 1901.

2. Wypkje Kleizes Visser, geboren 22 juli 1876 te Sloten; overl. 19 febr. 1882 te Sloten, 5 jaar oud.

3. Jacob Kleizes Visser volgt VIIa

4. Hielke Kleizes Visser volgt VIIb

5. Pieter Kleizes Visser, geboren 24 mei 1881 te Lemmer; overl. 9 dec. 1881 te Lemmer, 5 maanden oud.

6. Albertje Kleizes Visser volgt VIIc

7. Wiepkje Kleizes Visser,geboren 17 maart 1884 te Lemmer; overl. Lemmer 10 okt. 1887, 3 jaar oud.

8. Pieter Kleizes Visser volgt VIId

9. Wiepkje Kleizes Visser, geboren 19 jan. 1890 te Lemmer, overl. 18 febr. 1890, 1 maand oud.

10. Jan Kleizes Visser, geboren 5 sept. 1891 te Lemmer; overl. 14 augustus 1901, 9 jaar oud. (verdronken bij de sluis in De Lemmer)

11. Wiebren Kleizes Visser volgt VIIe

  • Na het overlijden van Aaltje de Jager op 8 aug. 1903 tr. Kleis op 28 aug. 1904 in Lemmer met Jantje Osinga; geb. Leeuwarden, 19 aug. 1852, overl. Sneek, 1 febr. 1932. Jantje was weduwe van Eeltje (Uiltje) Hoekstra, overl. op 13 juli 1896 te Lemmer. Jantje en Eeltje waren op 11 sept. 1873 getrouwd in Opsterland. Eeltje was schippersknecht; zijn vader was mastenmaker. De ouders van Jantje waren schippers. Eeltje en Jantje kregen 8 kinderen

Op achterste rij, tweede van rechts (met sikje) Kleis Lammert Visser.

Een foto van de deelnemers aan de Ouden van dagen tocht, die, zoals de foto al aangeeft, gehouden is op 24 juni 1931. Achterste rij v.l.n.r.:  onbekend, onbekend, 3 en 4 echtpaar Jelle de Jong, dhr. Wispelwey, Sjoerd de Wreede, Jan Scheffer, 8 en 9 echtpaar Sjoerd Bijlsma, Wiebe Urk, Kleis Visser, onbekend.

Midden v.l.n.r.: onbekend, 2 en de eerste op de voorste rij echtpaar Andries en Wietske Visser, mevr. Rottiné, mevr. Kooistra, onbekend, mevr. Poepjes, 7 en links voor haar, 5e van de eerste rij echtpaar Rinze en Siep Hoekstra, 8 en links voor haar, 6e van de eerste rij echtpaar de Lange, onbekend.

Voorste rij v.l.n.r.: Egbert Scheepstra, M. W. Gaasbeek, de Lange, onbekend.


(VIb), Johanna (Johanneske) Lammerts Visser (dochter van V), geboren 24 maart 1856 te Lemmer, tr. omstreeks 1881 Reinske Dirks Visser, z. van Dirk Reinskes Visser en Fettje Gerrits de Haan.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Visser, geb. Lemsterland 8 sept. 1882, overl. 12 juni 1883 (9 mnd. oud)

2. Jantje Visser, geb. Lemsterland 3 febr. 1886.

3. Anne Jan Visser, geb. Lemsterland 27 jan. 1888.


(VIIa) Jacob (Kleis) Visser (zoon van VI), Zuiderzeevisser. Geb. Sloten, 8 okt. 1877; overl. Emmeloord, 22 jan. 1973; tr. op 24 mei 1907 in Lemmer met Klaaske Tuinman, geb. Sneek, 19 okt. 1886; overl. Amsterdam, 18 mei 1949, dochter van Jeep Johannes Tuinman en Trijntje Dooitjes Schram.  

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Visser, geboren 12 april 1908 te Lemmer volgt VIII a

2. Dooitje Visser, geboren 15 augustus 1909 te Lemmer; overl. 17 sep. 1909

3. Trijntje Visser, geboren 12 januari 1911 te Lemmer volgt VIII b

4. Kleis Visser, geboren 16 mei 1912 te Lemmer volgt VIIIc

5. Pietje Visser, geboren 21 juni 1915 te Lemmer volgt VIIId

6. Albertje Visser, geboren 27 oktober 1918 te Lemmer volgt VIIIe

7. Jacob Visser, geboren 2 juli 1927 te Lemmer volgt VIIIf

Links: Jacob Kleis Visser

Klaaske Tuinman, echtgenote van Jacob Kleis Visser.

Jacob Kleis Visser (mijn opa) in zijn huisje Achterom 6. Op het dressoir een foto van zijn zoon Jaap (in marine-uniform) en zijn kleindochter Klazina ("Kitty") Harmsen VIIIb.3).

Jeep Johannes Tuinman, vader van Klaaske Tuinman.


(VIIb) Hielke Kleizes Visser (zoon van VI), geboren 9 mei 1879 te Lemmer, tr. 11 oktober 1901 met Sintiena de Jong, geb. Lemsterland 13 juni 1880, d. van Gerrit de Jong en Harmke van der Zwaag.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Visser, geb. Lemsterland 14 febr. 1902.


(VIIc) Albertje Kleizes Visser (dochter van VI), geboren 24 mei 1882 te Lemmer; overl. Haarlem 29 mei 1969; tr. Amsterdam 11 febr. 1909 Jan Hoekstra, geb. Drachten 25 jan. 1879, overl. Amsterdam 9 april 1962, z. van Lammert Jans Hoekstra en Grietje Hendriks Baron.


(VIId) Pieter Kleizes Visser (zoon van VI), geboren 4 januari 1887 te Lemmer, tr. 20 juni 1912 met Romkje Vlig, geb. Lemsterland 22 sept. 1889, d. van Hendrik Vlig en Zwaantje Rottiné.

Pieter Kleis Visser, was een broer van mijn opa: Jacob Kleis Visser en dus ook de zoon van Kleis Lammert Visser. Pieter trouwde op 20 juni 1912 met Romkje Vlig (geb. Lemmer 22 sept. 1889). Romkje was een dochter van Hendrik Vlig en Zwaantje Rottiné. Pieter was in De Lemmer geboren op 4 januari 1887.


(VIIe) Wiebren Kleizes Visser (zoon van VI) geboren 12 juli 1894 te Lemmer; overl. Sneek 23 mei 1975; tr. Lemsterland 25 aug. 1927 met Elske Zandstra, geb. 21 okt. 1895 te Lemmer.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Visser, geb. 3 jan. 1928 in Lemsterland, tr. 21 mei 1947 met Dingeman Blokland.

2. Anna Visser, geb. 2 maart 1930 in Lemsterland, tr. 21 mei 1952 met J.C. Blokland.

3. Siebe Visser, geb. 7 aug. 1932 Lemsterland.


(VIIIa) Aaltje Visser (dochter van VII), geboren Lemsterland, 12 april 1908; overl. Purmerend, 7 mei 1986,tr. Amsterdam in 1931 Boelo van der Zwaag, geb. Groningen 7 sept. 1906, overl. Amsterdam, 17 mei 1965, zoon van Berend Sybes van der Zwaag, schipper, geb. Oostdongeradeel 3 juni 1875, en Grietje Lubbers, geb. Veendam 27 februari 1872.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Sybe van der Zwaag, geb. Amsterdam, 15 aug. 1932, tr. Amsterdam 2 juni 1956 Johanna Allegonda van der Velden, geb. Nijmegen 2 okt. 1931.

2. Sybe van der Zwaag, geb. Amsterdam, 6 nov. 1941, tr. Amsterdam 1970 Giny Coenderman.

Aaltje Visser omstreeks 1929 & Boelo van der Zwaag, omstreeks 1930.

Jacob Sybe (Jaap) van der Zwaag en Sybe van der Zwaag in 1946.


(VIIIb) Trijntje ('Truus') Visser (dochter van VII), geb. Lemsterland, 12 jan. 1911, overl. Sneek 3 dec. 1972, tr. Amsterdam 117 juni 1931 Lukas Harmsen, geb. Amsterdam 2 april 1906, overl. Lemmer 7 jan. 1989, z. van Berend Harmsen, geb. Gasselte (Drenthe) 26 mei 1865 en Cornelia Janse, geb. St. Maartensdijk (Zeeland) 28 sept. 1872.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia ('Corrie') Harmsen, geb. Amsterdam, 14 sept. 1931, tr. Amsterdam 4 nov. 1952 Gerardus Johannes Jansen, geb. Amsterdam 20 aug. 1925, overl.  Amsterdam 15 jan. 2001.

Uit dit huwelijk:

1. Lukas ('Luuk') Gerardus Jansen, geb. Amsterdam 1 mei 1953, tr. Nelleke ?, geb. ?

2. Klazina ('Kitty') Harmsen, geb. Amsterdam 21 aug. 1933, tr. Amsterdam 15 sept. 1953 Peter ('Piet') Stokvis, geb. Amsterdam 21 april 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Stokvis, geb. Amsterdam 9 nov. 1954.

Trijntje (tante Truus) Visser omstreeks 1930. & Lukas Harmsen, de echtgenoot van Trijntje.

Koninginnedag 1939. Jaap van der Zwaag (rechts) met zijn nichtjes Corrie Harmsen (links) en Klazina (Kitty) Harmsen (midden).


(VIIIc) Kleis Visser (zoon van VII), geb. Lemsterland, 16 mei 1912, overl. Amsterdam  20 dec. 1976, tr. Lemmer 10 sept. 1936 Lammigje Brandenburg, geb. Lemsterland, 25 aug. 1918, overl. Skarsterlan 24 mei 2000, d. van Pieter Brandenburg, geb. Lemmer 19 jan. 1887 en Jacobje Holtkamp, geb. Giethoorn 24 juli 1896.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob ('Jaap') Visser, geb. Lemmer 17 jan. 1937, overl. vóór 2003; tr. Amsterdam, 21 maart 1959, Maria Susanna van Maanen;

Uit dit huwelijk:

1. Marja Visser.

2. Saskia Visser, geb. 10 jan. 1969

2. Kleis Visser, geb. Heerenveen 23 juli 1938, overl. vóór 2003, tr. Amsterdam 31 juli 1956 CH. Pieterse.

Uit dit huwelijk:

1. Kleis Visser, geb. Amsterdam 10 sept. 1956, tr. 1980; huwelijk ontbonden in 2001.

Uit dit huwelijk:

1. Denise Visser, geb. 21 aug. 1981;

2. Yordi Visser, geb. 7 sept. 1983;

3. Kevin Visser, geb. 7 jan. 1986

3. Jan Visser, geb. Amsterdam 11 januari 1943, overl. 23 juli 1996, tr. Amsterdam 27 okt. 1964 Marion van der Horst.

Uit dit huwelijk:

1. Marcel-Jan Visser.

2 Tanya Visser, geb. 4 sept. 1970, overl. 23 dec. 1970 (wiegendood);

3. Lydia Visser.

4. Anja Visser.

5. Natalie Helena Visser, geb. 25 april 1974., geb. ?, overl. vóór 2003.

Kleis Visser, als marineman in Amsterdam omstreeks 1939.


(VIIId)  Pietje Visser (dochter van VIIa), geb. Lemsterland, 21  juni 1915, overl. Lemmer  1 sept. 1995, tr. Lemmer 7 maart 1935, Jentje Bijlsma, geb. Lemsterland, 2 aug. 1911, overl. Lemsterland 26 aug. 1992, z. van Dirk Bijlsma, geb. Lemmer 7 aug. 1881 en Trijntje Elsinga, geb. Wymbritseradeel 16 dec. 1886. Dirk en Trijntje trouwden Wymbritseradeel 13 nov. 1909.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Bijlsma, geb. Sneek 14 sept. 1935, tr. Lemmer 19 aug. 1954 J. Lageveen.

2. Jacob Bijlsma, geb. Lemmer 28 dec. 1937, overl. Lemmer 5 nov. 2003, tr. Lemmer 21 mei 1959 J. Busscher.

3. Dirk Bijlsma, geb. Lemmer 13 febr. 1939, overl. vóór 1995, tr. Lemmer 22 maart 1962 S. Adema

4. Klaaske Bijlsma, geb. Lemmer 24 april 1945 tr. B. Winkelaar.

5. Aaltje Bijlsma, geb. Lemmer 6 juni 1949, tr. Lemmer 22 aug. 1969 H.J.A. Deijmann.

6. Jentje Marten Bijlsma, geb. Lemmer 28 dec. 1946, tr. Lemmer 23 jnui 1972 C.Bangma.

Vier kinderen Visser omstreeks 1919. Van links naar rechts Kleis Visser (zie VIIIc), Albertje ("Oppie") Visser (zie VIIIe), Trijntje ("Truus") Visser (zie VIIIb) en Aaltje Visser (mijn moeder) (zie VIIIa)


(VIIIe) Albertje ('Oppie') Visser (dochter van VIIa), geb. Lemsterland, 27 okt. 1918, overl. Amsterdam? 3 juli 1972, tr. Amsterdam 11 sept. 1940 Adriaan de Vries, geb. Dordrecht 13 dec. 1916, overl. Elst (Gld) 12 nov. 1984, z. van Joachim de Vries, geb. Sliedrecht 8 april 1862 en Ariaantje van Asch.

Uit dit huwelijk:

1. Klaaske ('Kitty') de Vries, geb. Amsterdam 27 jan. 1941, tr. Amsterdam 6 okt. 1964 Nicolaas Willem Dikstaal, geb. Makassar (Ned.-Indië) 17 juni 1941, overl. 15 maart 1987 op zee als werktuigkundige in dienst van de Nedlloyd, zn. van Jan Dikstaal, geb. Hellevoetsluis 11 sept. 1904 en Elisabeth Rijff, geb. Amsterdam 5 dec. 1915.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Jan Dikstaal, geb. Amsterdam 25 juni 1965.

2. Willem Adriaan Dikstaal, geb. Amsterdam 9 jan. 1969.

3. Adriaan de Vries, geb. Amsterdam 25 sept. 1942, ongehuwd.


(VIIIf) Jacob ('Jaap') Visser (zoon van VIIa), geb. Lemsterland, 2 juli 1927; overl. Lemsterland 27 aug. 1895, tr. Amsterdam 12 febr. 1952 Lammechien Rass, geb. Westerbork (Drenthe) 1 juni 1927, overl. Lemsterland, 28 nov. 1991.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Visser, geb. Amsterdam 9 sept. 1952.

Textielwinkel van Jacob Visser en zijn vrouw op de Korte Streek, in De Lemmer.

Lemsters in Volendam, rond 1960. Van links naar rechts: Romke de Jong, Siemen Kok, Jacob (Jaap) Visser, Kasper Verbeek, Cees Bergsma, Liuwe van der Bijl en Siemen van der wal.

Jacob (Jaap) Visser in Indonesië 1947).

Reactie plaatsen

Reacties

Nelleke Wissing Koehoorn
7 jaar geleden

Prachtig mooi , en zoveel info en mooie foto's ook.

nel.wissing@gmail.com
7 jaar geleden

Wat is dit mooi en een rijkdom aan info en foto's. Ik ben zelf ook bezig met mijn stamboom..prachtig en verslavend werk.
Top werk meneer Jaap van der Zwaag.