3. Jacob Girbes, 25 augustus 1700

JACOB GIRBES, zoon van Gerben Joukes en Lutske Teunis, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, overleden in december 1774, gehuwd op 19 juli 1722 voor de kerk met LIPKJEN FOKES, gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, overleden op 10 december 1772, dochter van Foocke en Sjouck Oenes.

* Foocke Eebles (Eyles,Ybles) boer te Langezwaag, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698 (Als bejaard persoon), zoon van Eble Ottes, boer, en  Liepck Foockedr. Gehuwd te Opsterland op 29 januari 1682 met Siouk Oenes (19 jaar oud), gedoopt te Kortezwaag op 11 mei 1662, dochter van Oene Minnerts en Geeske Fokkes.

Foocke komt op de boerderij van zijn vader Eble Ottes, Langezwaag 14, en is ook nog eigenaar van een tweede zate aldaar uit de erfenis van zijn schoonvader. Op 5 augustus 1698 wordt hij in de Hervorm­de Kerk gedoopt, samen met zijn drie kinderen. Waarschijnlijk was hij lid van de zog. Oud-Vlaamse gemeente van Langezwaag;

Dit kerkgenootschap ontstond onder invloed van vanuit Vlaanderen uitgeweken mennisten. Door overgang naar de Hervormde Kerk, zoals Foocke Eebles deed, werd deze gemeente sterk uitgedund en uiteindelijk opgeheven. In het lidmatenboek van de Gorredijkster mennisten wordt de overgang van Mindert Oenes, een zwager van Foocke Eebles, van Langezwaag naar Gorredijk vermeld. Er staat dat 'Mindert Oenes, allene van de mannelijke sekse is overgebleven'. Nadat Foocke Eebles, is overleden wordt zijn broer Hans voogd over Oene en Lupkjen. Oene wordt eigenaar van Langezwaag 14, maar zijn hoofdberoep is molenaar. In de Quotisatie kohieren van 1749 wordt hij vermeld als 'een molenaar en boer, welgesteld' met een vermogen van 1200 Car.gld.; van Jacob Girbes staat er 'een schoenmaker, matig gestelt'.

Transacties van Foocke Eebles en Siouk Oenes:

  • Q 15-502 (15-1-1665): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen een perceel veenondergrond te Langezwaag voor 800 Car.gld. en een gouden ducaton.
  • Q 16-521 (16-6-1692): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen drie mad maden in Luxwolde voor 185 Car.gld.
  • Q 22-391 (26-11-1716): Foocke Eebles, verkoopt een veenplaats met huizinge c.a. te Langezwaag aan Gerben Alles, in de Knijpe voor 3100 Car.gld.
  • M 26-10 (16-3-1723): Afrekening van Hans Iebeles, als voogd over Lipkje Fookes. 

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Langezwaag (Opsterland) Stem nr. 14, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Bauckjen (BAUKJE) Cornelis (KORNELIS), eigenaar voor 1/2 Jacob (JAKOB) Girbes (GERBENS), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/4 Oene Foockes (FOKKES), eigenaar voor 1/4 Wytse (WIETSE) Sytses (SIETSES), gebruiker voor 1/2; gebruikt de aandelen van Oene Foockes en Jacob Girbes Jan Alberts, gebruiker van de helft van Bauckjen Cornelis Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3491

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723. Gehuwd te Langezwaag op 28 januari 1751 te Opsterland met Martjen Wiebes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske, gedoopt te Langezwaag op 10 oktober 1751.

2. Jacob, gedoopt te Langezwaag op 9 september 1753.

2. Sjoukjen Jacobs, gedoopt op 4 april 1726 te Langezwaag.

3. Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730. Gehuwd op 23 januari 1757 te Kortezwaag met Tamme Molles, geboren op 22 maart 1726, zoon van Molle Ottes en Antje Johannes

Bij Naamsaanneming 1811: Van den Bos

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Otte Tammes van den Bos, geboren op 18 september 1757 te Kortezwaag, gedoopt op 25 september 1757 te Kortezwaag, overleden op 13 november 1837 te Langezwaag. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, gedoopt op 22 april 1764 te Kortezwaag, dochter van Girbe Oebeles en Luts Molles.

2. Sjouk Tammes van den Bos, gedoopt op 12 november 1758 te Langezwaag.

3. Molle Tammes van den Bos, gedoopt op 18 mei 1760, overleden op 19 april 1818 te Weststellingerwerf

4. Jacob Tammes van den Bos, geboren in 1761overleden op 19 oktober te Opsterland, volgt op 3-2-2

5. Lenze Tammes van den Bos, gedoopt te Langezwaag op 16 januari 1766, overleden op 3 december 1826 te Opsterland

6. Girbe Tammes van den Bos, gedoopt op 17 februari 1768 te Langezwaag.

7. Otte Tammes van den Bos, geboren in 1768, overleden (69 jr) te Opsterland op 13 november 1837. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, afkomstig uit Langezwaag.

8. Ruurd Tammes van den Bos, geboren op 15 februari 1772 te Langezwaag, gedoopt op 1 november 1778 te Langezwaag, overleden op 30 juni 1820 te Opsterland. Gehuwd op 29 april 1804 te Langezwaag met Siebrigjen Jelles, afkomstig uit Langezwaag.

4. Geeske Jacobs, gedoopt op 2 november 1732 te Langezwaag. Gehuwd op 2 mei 1762 te Langezwaag met Anne Sygers, wonende in 1759 te Langezwaag, wonende 1762 en 1768 te Lippenhuizen, gedoopt op 7 oktober 1731 te Langezwaag, zoon van Sijger Jans en Geeske Jans.

Anne was eerder gehuwd te Lippenhuizen op 11 maart 1759 met Fockjen Hendriks, afkomstig van Lippenhuizen. Anne huwde na Geeske op 14 februari 1768 te Langezwaag met Femke Hanses, afkomstig van Langezwaag, overleden te Oudeschoot op 30 oktober 1821.

Kinderen uit het huwelijk van Geeske Jacobs en Anne Sygers.

1. Lipkjen Annes, gedoopt op 23 januari 1763 te Lippenhuizen, overleden op 29 mei 1824 te Opsterland

2. Trijntje Annes, gedoopt te Langezwaag op 8 april 1765

3. Sijger Annes, gedoopt op 17 mei 1767 te Langezwaag,overleden (61 jr) op 13 mei 1828 te Opsterland

5. Girben Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 juli 1735.

6. Frans Jacobs (Visser), geboren te Langezwaag op 28 september 1737 (Hier wordt de naam Visser aangenomen)

7. IJbele Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 februari 1741.

8. Limkje Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 20 oktober 1743.

9. Tjieds Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 oktober 1749.