Geschiedenis Baptistengemeente Lemmer

Door Ynze de Boer.


De echtparen Veersma en Zijlstra hebben de eerste aanzet gegeven tot het vormen van een baptistengemeente in Lem­mer. Deze beide echtparen hadden om uiteenlopende redenen Lemmer en omgeving als domicilie gekozen.

Het echtpaar Veersma kwam uit Stavoren en was daar lid van de Baptistengemeente. Sietse Veersma is werkzaam als steenzetter bij het Waterschap en moet voor zijn werk verhuizen naar Lemmer. Daar komen ze eind jaren ’50 te wonen in de Willem Barendzsstraat.

Het echtpaar Tjipke en Hiltje Zijl­stra woonden aan de Lemsterweg in de buurt van Rutten. Het was een boerengezin dat in 1954 vanuit het Noord-Friese Lieve Vrouwenparo­chie in de des­tijds veel­be­lo­vende NoordOostpolder was komen wonen.

Met het oog op de afwezigheid van een Baptistengemeente in de buurt, bleven zij in eerste instantie ingeschreven als lid in de gemeente van Leeuwarden.

Deze beide echtparen voelden – gesteund door een aantal andere christenen in Lemmer – behoefte aan het oprichten van een Baptistengemeente in Lemmer.

Sietse en Pietsje Veersma.

Familie Zijlstra.

Aanvankelijk begonnen ze met het houden van bijeenkomsten bij iemand aan huis, maar toen de groep te groot werd begon men om te kijken naar een eigen gebouw. Dan komt in 1963 het gebouw van het Apostolisch genootschap aan de Lijnbaan te koop. Aanvankelijk was dit gebouwtje neergezet door de communistische partij, die er haar bijeenkomsten hield en het droeg toen de naam "PALVU" wat een afkorting is van de kreet: "Proletariërs Aller Landen Verenigd U".
 
In een later stadium was het gebouw gekocht door het Apostolisch genootschap en ingericht als kerkgebouw. Deze hadden nu een groter gebouw in het Rienplan gebouwd en betrokken, en wilden het voor hen te kleine gebouwtje wel graag verkopen. In overleg met de Baptistengemeente van Staveren wordt besloten onderzoek te doen naar de prijs en de mogelijkheden voor de aankoop.
 
Na een inventarisatie blijkt dat door de offervaardigheid van verschillende mensen uit Lemmer en Stavoren het benodigde bedrag bijeen gebracht kan worden. Omdat de groep van Lemmer op dat moment nog geen gevestigde gemeente en dus geen rechtspersoon is, moet het gebouw gekocht worden door de Baptistengemeente van Stavoren, die daarmee formeel de eigenaar wordt. Aan het gebouw wordt de Rehoboth gegeven, wat zoiets betekent als: Hier heeft God een plaats voor ons gemaakt.

Kerkgebouw in 1963 na opening.

Openingssamenkomst gebouw.

Op zondag 20 oktober 1963 's middags om 3 uur wordt in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid, kerken, omliggende Baptistengemeenten en de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland het kerkje feestelijk geopend. De kerkzaal is tjokvol. Zo vol, dat de jeugd en enkele leden van het koor van de gemeente Staveren, dat zijn medewerking aan deze openingsdienst verleent, een plaats moeten zoeken op de grond voor de kansel.
 Ds. Blenkers, de voorganger van de Baptistengemeente Stavoren, leidt de dienst.

Een verslag uit de Lemster courant over de opening van het gebouw.

In 1967 vindt de eerste verbouwing plaats. Omdat de Baptisten zich van andere protestante kerken onderscheiden door onder andere de volwassen-doop door onderdompeling, ontstaat de behoefte die doop ook in Lemmer mogelijk te maken. Daarvoor is er een doopvont nodig. Er wordt aan de achterkant van het gebouw een stuk uitgebouwd en de preekstoel wordt verplaatst en vernieuwd zodat daarnaast het doopvont kan worden aangebracht.
 
Aan de linkerkant van het kerkje wordt, op de ruimte van een daar aanwezige steeg een lange gang gebouwd langs de zijmuur van het gebouw. In deze gang worden een aantal aan de muur scharnierende schotten aangebracht. Door deze open te slaan en er een gordijn voor te trekken kan een vijftal kleedhokjes worden gecreëerd. Op 11 juni 1967 vindt de eerste doopdienst in het gebouw plaats.
 
Als de gemeente verder groeit, ontstaat de noodzaak en het verlangen een eigen voorganger te beroepen. Er wordt een voorganger gevonden in de persoon van ds Wolter Hessels. Deze komt in 1968 naar Lemmer en wordt ingezegend op 3 november van dat jaar door ds. Sjoerd Zijlstra.

Ds. Hessels met zijn gezin.

Al snel is het kerkzaaltje te klein. De ruimtes voor externe uitbouw-mogelijkheden zijn al volledig benut daarom wordt gezocht naar interne mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal zitplaatsen. Deze mogelijkheden worden gevonden in het zoldertje wat zich boven het portaal bevindt. In de winterperiode van 1971 - 1972 wordt deze zolder verbouwd tot galerij en bijzaal. Dit wordt weer gedaan met eigen krachten en met de deskundige hulp van dhr. Frankema.

De aanwezige ruimte wordt optimaal benut door de galerij een stukje de kerkzaal in te bouwen. Besloten wordt de vloer van de galerij vlak te houden en de opening naar de kerkzaal afsluitbaar te maken waardoor deze ruimte ook als bijzaal gebruikt kan worden. Konden er eerst zo'n honderd bezoekers in de kerk, dit aantal is na de verbouwing uitgebreid tot ongeveer honderdveertig.

Een beeld van de kerkzaal met de galerij.

In 1974 wordt het kerkgebouw door de Baptistengemeente Stavoren in eigendom overgedragen aan de Baptistengemeente Lemmer.
 
Eind 1978 vertrekt ds. Hessels naar de Baptistengemeente in Alblasserdam. In 1979 komt de nieuwe voorganger, ds. Bottenbley, naar Lemmer. Onder zijn leiding groeit de gemeente explosief zodat het gebouw niet langer gebruikt kan worden. In 1982 wordt gestart me de bouw van een nieuwe kerk aan de Betelgeuze, naast de Sporthal. Het kerkje aan de Lijnbaan wordt verkocht aan een particulier die het verhuurt aan de gezamenlijke kerken, die het gebruiken als zaalruimte. Een aantal jaren later wordt het verbouwd tot een gewoon woonhuis.
 
De bouw van de nieuwe kerk wordt voor een groot deel onder eigen verantwoordelijkheid en met eigen krachten uitgevoerd, waardoor een flink bedrag kan worden bespaart op de bouwkosten. Het gebouw wordt ontworpen en getekend door architect Evers, die zelf lid is van de gemeente. Op 13 april van dat jaar wordt de eerste paal geslagen door ds. Bottenbley, en ds. Hessels legt de eerste steen op 5 juni.

De eerste paal

De eerste steen

De kerk krijgt vorm.

Op zondag 31 oktober 1982 wordt het gebouw in gebruik genomen. De bouwcommissie draagt het gebouw over aan de kerkenraad Dit wordt gesymboliseerd door de voorzitter van de bouwcommissie, architect Evers, die de kansel-Bijbel uit het oude gebouw overdraagt aan ouderling Span. Het gebouw krijgt – net als het oude kerkje – de toepasselijke naam Rehoboth.

De overhandiging van de Kanselbijbel.

Omdat de gemeente blijft groeien is in 1987 opnieuw een uitbreiding van het gebouw nodig. Deze keer worden aan beide zijvleugels nieuwe zalen aangebouwd.

Uitbreiding 1987.

In 1987 vertrekt ds. Bottenbley naar Drachten en wordt ds. Gorsira, de nieuwe voorganger van de gemeente. Daarna blijft het aantal bezoekers stabiel en tot vandaag de dag kerkt de Baptistengemeente in dit gebouw.

Boekje Baptistengemeente Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Bles August
5 maanden geleden

wij zijn op knien begonnen

zo staat het boven het kerkje in de

lijnbaan daarboven het embleem

van de nieuwapostolische kerk ik ben geirriteerd