Truitjezijlsbrug II te Lemmer

Verbinding Schans-hoogte, voor 1890 lag deze (1e) Truitjezijlsbrug over de Rien van de Markt naar de Nieuwburen, de naam is afkomstig van een gat dat daar vlakbij was gelegen, het z.g. Truytiesgat, deze 1e Truitjezijlsbrug had ook wel de naam Hottingabrêge. (Vanaf 1525 wordt Truytie's gat in het charterboek als volgt beschreven: "In het noorden van de Lemmer bij Taekesyl is een gat genaamd Truyties gat, dat ongeveer vijf staven lang is en een man diep en eindigt aan beide kanten van het land."

1838: De grietenijraad besluit tot vermindering van de pacht voor de Truitjezijlbrug aan Gosse Egberts Hottinga en Hillebrand Dirks Plug, als pachter van de Langebrug, ieder voor 60,- De pachtprijs bedroeg f 362.50 en f 189.25. Deze vermindering van tollen wordt veroorzaakt door de stremming van de doorvaart door de grote Lemsterzijl. Deze vermindering betrof 1837.

  • 1860: JAN KOK, Hoefsmid te Lemmer, berigt hiermede, dat de Paarden die by' hem beslagen worden, GEEN TOL behoeven te betalen voor het overgaan van Truitje-Zijlsbrug.

1873 -Delpher kranten - Dé Historische Database van NL 

  • 1888: Lemmer, 23 Mei. Gisteren morgen vroeg is namens de provincie, reeds een begin gemaakt met het afbreken van een der twee over het te dempen kanaal alhier gelegen bruggen. Deze brug, de Truitjezijlsbrug genaamd, nog slechts weinige jaren oud en grootendeels van ijzer vervaardigd, zal, na uit elkander genomen te zijn, zoodra mogelijk naar de Schans nabij Heerenveen vervoerd worden, ten einde daar geplaatst te worden over de Heeresloot, een provinciaal vaarwater, dat in dit voorjaar verbreed en uitgediept is geworden.

Hier wringt zich een zeiljacht door de Truitjezijlsbrug. Voor de brug wacht men gelaten tot de brug weer neergaat. Maar o wee de arme brugwachter wanneer dit om twaalf uur gebeurde. Dan stonden de arbeiders van de Houtmolen en scheepswerf te trappelen om bij de warmte te komen. Dan werden ook wel de nodige opmerkingen over en weer gemaakt.

Dit is een foto van de oude haven en omgeving. Op de voorgrond de brug naar de Schans. In het hoekje waar het geld geïnd moest worden, hengel en klompje hangen klaar, staat Jelte de Jong, brugwachter en stoffeerder in de linkerhelft van het pand van Van der Wal tegenwoordig. In de haven en de Sluis is zoals altijd het nodige scheepvaartverkeer. Links zien we een herberg in het pand waar nu "Het Hoekje" gevestigd is. Hier heeft de geschiedenis zich dus herhaald.

Na de Albino-winkel is het pand weer in de horeca terechtgekomen. De noodwoningen zijn hier nog niet gebouwd en zo hebben we een vrij gezicht op de haven, de sluiswoningen en een sluishokje. aan de Prinsessekade zien we het huis van familie de Rook, later Eerdmans. Daarnaast het huis dat de praktijk van dokter de Vries huisveste. De derde woning werd bewoond door de dames Katsma en moest later ruimte maken voor de nieuwbouw van Schirm

Detailfoto

Op de foto zien we van links naar rechts: Jilling Kingma (Het Lange Lint) Klaas Wouda, Jan Atsma, visrokersknecht, Evert de Vries, kijk hoe leuk Evert met zijn hand op mijn vaders hoofd staat; Jan Visser, visser; Jan Duim, Sake Visser (Reade Sake) visrokersknecht. Op de brug, achter Klaas Wouda, Maarten Kokje, postbode

Truitjeszijlbrug (Vóór demping Vissersburen in 1956/57)

Boven en onder, met de viskar van Andries Visser (Panne)

De brug staat op de kelders en lijkt klaar om weer op zijn plaats gebracht te worden.

Verhuizing oude brug naar de Riensluis

Verhuizing oude brug naar de Riensluis

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.