Bewoners te Lemmer, & beroep -1839-1890 

1839: Klaas Andries Fleer, geboren in Lemmer, 38 jr. Wonend in Lemmer - Sjouwerman.
1839: Albert Harmens Meiboom, geboren in Lemmer, 40 jr. Wonend in Lemmer - Bakker.
1839: Durkje Johannes Krips, geboren in Lemmer, 49 jr. Wonend in Lemmer.
1839: Wiepkje Sakes Delfstra, geboren in Lemmer, 15 jr. Wonend in Lemmer - Dienstmeid.
1839: Jan Romkes Koopmans, wonend in Lemmer - Sjouwerman.


1840: Salomon Jacobs Blok, geboren in Middelharnis, 49 jr. Wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
1840: Gersen Salomons Blok, geboren in Lemmer, 42 jr. Wonend in Sneek. Vleeshouwer.
1840: Jelle Stevens Visser, geboren in Lemmer, 37 jr. Wonend in Lemmer - Visscherman.
1840: Andries Libbes Tjalma, geboren in Oosterzee, 36 jr. Wonend in Lemmer - Landbouwer.
1840: Andries Tjallings Teitsma, geboren in Lemmer, 32 jr. Wonend in Lemmer - Logementhouder.
1840: Age Martens Bijlsma, geboren in Lemmer, 13 jr. Wonend in Workum.


1841: Jelke Jans Driest, wonend in Lemmer.
1841: Maaike Ybes de Winter, geboren in Lemmer, 17 jr. Wonend in St. Nicolaasga.
1841: Haye Folkerts Klein, geboren in Akkrum, 37 jr. Wonend in Lemmer - Koopvaardij kapitein.


06-04-1842: Andries Annes de Weerd, geboren in Lemmer, 22 jr. Wonend in Lemmer - Sjouwer.
26-05-1842: Klaas Siemens Koopmans, geboren in Lemmer, 46 jr. Wonend in Lemmer - Sjouwerman.
15-06-1842: Eelke Jacobs Dijkstra, geboren in Lemmer, 25 jr. Wonend in Lemmer - Arbeider.
27-10-1842: Siemon de Jong, geboren in Lemmer, 59 jr. Wonend in Lemmer - Slagter.
10-11-1842: Siemen Minnes Vries, geboren in Lemmer, 15 jr. Wonend in Lemmer - Mastmakers-jongen.
22-12-1842: Jolle Siebes de Boer, geboren in Lemmer, 42 jr. Wonend in Lemmer - Heibaas.
22-12-1842: Trijntje Jolles de Boer, geboren in Eesterga, 18 jr. Wonend in Lemmer.


12-10-1843: Jan van der Meulen, 55 jr. Wonend in Lemmer - Korenmolenaar.


09-05-1844: Egbert Harms Meyer, wonend in Lemmer - Hoofdonderwijzer.
23-05-1844: Dirk Hillebrands Plug, geboren in Lemmer, 26 jr. Wonend in Lemmer - Slager.
19-06-1844: Siemen Israels de Jong, geboren in Lemmer, 28 jr. Wonend in Lemmer - Slagter.
19-06-1844: Guillaume Pierre Nicolas de Koning, geboren in Lemmer, 34 jr. Brievenbesteller.
19-12-1844: Sikke Johannes Postma, geboren in Lemmer, 22 jr. Wonend in Lemmer - Schippersknecht.


12-02-1845: Anne Gerbens Ringnalda, wonend in Lemmer - Logementhouder en Tapper.
18-06-1845: Hielke Fokkes Lyklema, wonend in Lemmer - Deurwaarder der directe belastingen.
18-06-1845: Cornelia Jacobs Bornstroom, geboren in Lemmer, 49 jr. Wonend in Joure.
23-07-1845: Salomon Jacobs Blok, geboren in Middelharnis, 54 jr. Wonend in Lemmer - Slager.
02-10-1845: Sytze Hergarden, geboren in Lemmer, 59 jr. Wonend in Lemmer - Tapper.
09-10-1845: Hendrikje Johannes de Hond, geboren in Lemmer, 38 jr. Wonend in Lemmer.
27-11-1845: Lenie Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Inlandsch Kramer.


15-01-1846: Tjeerd Hendriks Brouwer, geboren in Lemmer, 26 jr. Wonend in Bolsward. Broodbakker.
25-02-1846: Mozes van der Woude, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
18-09-1846: Douwe Hendriks de Roos, geboren in Lemmer, 16 jr. Wonend in Lemmer - Mastmakersknecht.
18-09-1846: Jan Roelofs Balsma, geboren in Rotsterhaule, 52 jr. Wonend in Lemmer - Schipper.
03-12-1846: Marten Bruinenberg, geboren in Kuinre, 28 jr. Wonend in Lemmer - Arbeider.
03-12-1846: Akke Frederiks Kruger, geboren in Lemmer, 22 jr. wonend in Lemmer.


25-02-1847: Duifje Heimans de Jong, geboren in Lemmer, 71 jr. wonend in Lemmer - Geen.
25-02-1847: Siemon Heimans de Jong, geboren in Lemmer, 61 jr. wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
25-02-1847: Siemon Israel de Jong, geboren in Bolsward, 29 jr. wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
25-02-1847: Klaas Hiddes Korenstra, geboren in Balk, 30 jr. wonend in Lemmer - Slager.
25-02-1847: Dirk Hilbrands Plug, geboren in Lemmer, 29 jr. wonend in Lemmer - Slager.
08-04-1847: Marten Martens Bijlsma, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Workum. Geen.
22-04-1847: Siemen Jans Zeldenthuis, geboren in Lemmer, 44 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
22-04-1847: Ferdinand Kruger, geboren in Dalen, 48 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
24-06-1847: Harmen Jans Urk, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
24-06-1847: Jacob Jans Schroor, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Lemmer - Aannemer van werken.
24-06-1847: Ype Cornelis Beekhout, geboren in Slijkenburg, 29 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
21-07-1847: Anne Harings de Koe, geboren in Lemmer, 49 jr. wonend in Lemmer - Deurwaarder.
23-09-1847: Ype Cornelis Beekhaas, geboren in Slijkenburg, 29 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
28-10-1847: Andries Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
25-11-1847: Margjen Gerrits Oosten, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.


27-01-1848: Nanne Wagenaar, geboren in Lemmer, 29 jr. wonend in Sneek. Schipper.
09-02-1848: Joseph Symons de Jong, geboren in Lemmer, 28 jr. wonend in Lemmer - Slagstersknecht.
09-02-1848: Symon Heymans de Jong, geboren in Lemmer, 62 jr. wonend in Lemmer - Slagter.
28-06-1848: Otto van Dijk, wonend in Lemmer.
06-09-1848: Thomas Johannes Kok, geboren in Lemmer, 60 jr. wonend in Woudsend. Grofsmidsknecht.


27-06-1849: Fettje Gaukes Bootsma, geboren in Lemmer, 15 jr. Geen.


10-10-1850: Tjeerd Roelofs de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Varensgezel.
10-10-1850: Tjitske Karstens Schippers, geboren in Oude Lemmer, 33 jr. wonend in Echten. Zonder bedrijf.
31-10-1850: Johannes Hulscher, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Balk. Kleermaker.
31-10-1850: Marten Scheltes Bijlsma, wonend in Lemmer - Matroos.
31-10-1850: Folkert Klazes Verbeek, wonend in Lemmer - Matroos.
19-11-1850: Wytze Hielkes Landman, wonend in Lemmer.


27-02-1851: Geert de Ruiter, wonend in Sneek. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Evert van der Wal, wonend in Leeuwarden. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Andries Tjallings Teitsma, wonend in Lemmer - Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
23-10-1851: Andries Scheffer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Voerman.


11-02-1852: Sjouke Wybes van der Zee, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
17-04-1852: Jacob Klazes Platte, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
17-04-1852: Sjoerdje Aukes Bakker, geboren in Lemmer, 21 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
24-04-1852: Andries Tjallings Teitsma, wonend in Lemmer.
03-06-1852: Jozef Simon de Jong, geboren in Lemmer, 33 jr. wonend in Lemmer - Slager.
23-09-1852: Geert Sybes Zandstra, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
28-10-1852: Marijke Vermaning, geboren in Lemmer, wonend in Workum. Huisvrouw van Pieter Kooiker.
28-10-1852: Pieter Kooiker, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
28-10-1852: Wilco van Andringa de Kempenaar, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
30-10-1852: Andries Libbes Tjalma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Werkman.
30-10-1852: Jacob Jans de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Knecht van de schipper Jacob de Vries.
30-10-1852: Jan Raadsveld, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
02-12-1852: Tiemen Jans Zeldenthuis, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
30-12-1852: Ferdinandus Visser, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Geneesheer.
30-12-1852: Hendrik Jans Brouwer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Weduwe.


07-04-1853: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Winkelier en koopman.
04-05-1853: Sije Durks Postma, wonend in Lemmer.
16-06-1853: Lieuwe Jaarsma, Conducteur en postelellon. In dienst van de diligence onderneming tussen Sneek en Lemmer van S. ten Cate & Co.
16-06-1853: Andries Teitsma, Ondernemer. Ondernemer eener diligencedienst van Lemmer op Sneek, Leeuwarden en Groningen in verband met de stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam zijnde de mede-ondernemer E. Van der Wal.
28-06-1853: Jan Engberts de Vries, wonend in Lemmer.
29-06-1853: Jan Roelofs Balsema, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schipper.
29-06-1853: Cornelia Romkes de Wrede, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
27-07-1853: Jan Ottes van Dijk, geboren in Lemmer, 17 jr. wonend in Lemmer - Zeilmaker.
27-07-1853: Age Klazes de Oude, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Scheepstimmerknecht.
27-07-1853: Gerardus Klazes de Oude, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Lemmer.
27-07-1853: Geert Ages Hoekstra, geboren in Tjerkgaast, 14 jr. wonend in Lemmer - Boerenknecht.
10-08-1853: Sjouke Hendriks Mollema, geboren in Marssum, 21 jr. wonend in Lemmer - Molenaarsknecht.
15-09-1853: Hendrik Harmens Duim, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
13-10-1853: Siebold Sybrands Hilsma, wonend in Lemmer.
13-10-1853: Sybe Jans de Boer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
17-11-1853: Gauke Bootsma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
01-12-1853: Johannes Egberts de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schippersgezel.


05-01-1854: Jozef Salomon Blok, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Slager.
18-01-1854: Abraham Mozes van der Woude, geboren in Lemmer, 15 jr. wonend in Lemmer.
06-04-1854: Cornelia Remker de Wrede, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
29-04-1854: Andries Sakes Bergsma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Arbeider.
04-05-1854: Lokke Troelstra, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schoenmakersgezel.
01-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Slager.
15-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, wonend in Lemmer - Slager.
15-06-1854: Garon Salomons Blok, wonend in Lemmer - Slager.
28-06-1854: Piebe Sybolts van der Bijl, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
14-09-1854: Gerrit Berends Visser, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
19-10-1854: Antje Harkema, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Gehuwd met Theun Gerrits de Vries schipper te Lemmer.
23-11-1854: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
21-12-1854: Sjoerdtje Douwes Bakker, wonend in Lemmer - Winkeliersche. Weduwe van Popke de Ruiter.
21-12-1854: Willem Drijfhout, wonend in Lemmer.


19-04-1855: Pieter Sybolts van der Bijl, wonend in Lemmer - Visser.
07-06-1855: Gerrit Middeke, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
21-06-1855: Wytze Hylkes Landman, geboren in Lemmer, 34 jr. Polderwerker. Zonder vaste woonplaats.
04-09-1855: Joost Johannes Kok, wonend in Lemmer - Molenaarsknecht.
04-09-1855: Harmen Jurjens Kok, geboren in Almelo, 13 jr. wonend in Lemmer - Molenaarsbediende.
04-09-1855: Jan Frederiks Gerber, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Handelskramer.
08-11-1855: Sjoerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
06-12-1855: Tjeerd Hendrikszoon Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
06-12-1855: Klaas Andries Vlier, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
27-12-1855: Cornelia de Wrede, wonend in Lemmer.


21-02-1856: Harmen Haayes Kooyenga, geboren in Arum, wonend in Lemmer - Kuiper.
28-02-1856: Gerrit Wybrens Landman, geboren in Wijckel, wonend in Lemmer - Landbouwer.
28-02-1856: Levi Israels de Jong, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
13-03-1856: Gerrit Andries de Jong, geboren in Lemmer, 24 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
22-05-1856: Dieuwke van der Zee, geboren in Lemmer, 35 jr. wonend in Lemmer - Naaister. Vrouw van Hendrik Schanstra, timmerman te Lemmer.
29-05-1856: Hendrik Koehoorn, wonend in Lemmer - Schipper.
12-06-1856: Sije Postma, geboren in Leeuwarden, 33 jr. wonend in Lemmer - Viskoopman.
19-06-1856: Gerrit Berends Visser, geboren in Oudehaske, 63 jr. wonend in Lemmer - Visser.
28-06-1856: Jurjen Rinses de Boer, geboren in Lemmer, 51 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
11-09-1856: Jozef van der Sluis, geboren in Noordwolde, 62 jr. wonend in Lemmer - Viskooper.
09-10-1856: Wybrand Ras, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
13-11-1856: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1856: Jan Egberts de Vries, geboren in Lemmer, 20 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
27-11-1856: Margjen Cornelis Duitman, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Lemmer.


12-02-1857: Hidde Geerts van der Bijl, wonend in Lemmer - Slager.
12-02-1857: Bouwe Kamsma, wonend in Lemmer - Koopman.
12-02-1857: Mozes Block, geboren in Lemmer, 70 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
12-02-1857: Klaas Andries Fleer, geboren in Lemmer, 57 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
26-02-1857: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Zonder bepaald beroep.
10-03-1857: Rinke Jurjens de Boer, wonend in Lemmer.
09-04-1857: Jan Elders Postma, geboren in Lemmer, 62 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-05-1857: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
24-09-1857: Ferdinand Minzes de Vries, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
24-09-1857: Bouwe Jans Klijnsma, wonend in Lemmer - Koopman.
05-11-1857: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
12-11-1857: Cornelia R. de Wreede, geboren in Lemmer, 33 jr. wonend in Lemmer - Werkster.
12-11-1857: Antje Cornelis Duitman, geboren in Lemmer, 28 jr. wonend in Lemmer - Werkster.
26-11-1857: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Lemmer - Winkelier.
03-12-1857: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
10-12-1857: Taetske Tadema, geboren in Kuinre, 44 jr. wonend in Lemmer - Vrouw van Douwe Schroor, woonplaats Lemmer doch thans zich ophoudende aan de Thabortille onder het behoor van het dorp Tirns.


07-01-1858: Lammert Romkes de Wrede, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-01-1858: Gerrit Tades Heimans, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-01-1858: Jacob Jelles Visser, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Bouke Jelles Visser, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Anne Jelle Visser, geboren in Lemmer, 21 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Jelle Stevens Visser, geboren in Lemmer, 54 jr. wonend in Lemmer - Visser.
21-01-1858: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
04-02-1858: Kornelis Johannes Coehoorn, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Woudsend. Verwersknecht.
11-02-1858: Coert Johannes Coehoorn, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Woudsend. Sjouwersman.
18-02-1858: Elske Leeuwkes Bootsma, wonend in Lemmer.
18-02-1858: Roelofje Leeuwkes Bootsma, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
18-02-1858: Tetje Gaukes Bootsma, wonend in Lemmer.
25-02-1858: Gerrit Andries de Jong, geboren in Lemmer, 36 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
25-02-1858: Jentje Terwisga, wonend in Lemmer - Pottenbakkersknecht.
04-03-1858: Salomon Zeehandelaar, geboren in Lemmer, 38 jr. wonend in Lemmer - Slager.
25-03-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
25-03-1858: Fredrik Gerrits Wierda, geboren in Lemmer, 47 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
25-03-1858: Lammert Romkes de Wrede, geboren in Lemmer, 30 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
25-03-1858: Regnerus Tulleners, wonend in Lemmer - Kastelein en tapper.
15-04-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
22-04-1858: Marijke Vermaning, geboren in Nieuweschoot, 45 jr. wonend in Lemmer.
22-04-1858: Antje Harmens Reitsma, geboren in Lemmer, 40 jr. wonend in Lemmer - Arbeidster.
20-05-1858: Age de Oude, geboren in Lemmer, 43 jr. wonend in Lemmer - Scheepstimmerman.
20-05-1858: Wybren Andries Tjalma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Werkman.
20-05-1858: Gerrit Andries Tjalma, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
20-05-1858: Sije Postma, wonend in Lemmer - Visverkoper.
04-08-1858: Simon Jans Zeldenthuis, wonend in Lemmer - Arbeider.
18-11-1858: Willem Dijkstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Wolvega. Koopman.
18-11-1858: Gauke Bosma, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Janke Tiemens Rippen, 18 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Grietje Martens de Vries, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Rinke Jurjens de Boer, wonend in Lemmer - Arbeider.
25-11-1858: Klaas van der Vas, wonend in Lemmer.
09-12-1858: Harke Aarzen, wonend in Lemmer - Arbeider.


05-01-1859: Gosse Hortulanus, wonend in Lemmer - Koetsier.
17-03-1859: Zijpkjen Heres Walstra, wonend in Lemmer - Vrouw van Jan Leenderts Pone.
24-03-1859: Hessel Minnes de Vries, wonend in Lemmer - Slager.
21-04-1859: Pieter Kooiker, wonend in Lemmer - Arbeider.
21-04-1859: Marijke Vermaning, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
26-05-1859: Hendrik Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
26-05-1859: Anne Martens Rottine, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
30-06-1859: Anna Elisabeth Adema, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
16-08-1859: Rinze Hoekstra, wonend in Lemmer - Schipper.
11-10-1859: Auke Reinders Siersma, wonend in Lemmer.
20-10-1859: Steven Rinzes Visser, wonend in Lemmer - Visser.


08-03-1860: Gerard Hendriks Beljon, wonend in Lemmer - Varensgezel.
15-03-1860: Johanna Klaver, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Vrouw van Jan Blok.
03-05-1860: Lubbert Smit, wonend in Lemmer - Arbeider.
03-05-1860: Seye Durks Postma, wonend in Lemmer - Arbeider.
31-05-1860: Reinder Jurjens de Boer, wonend in Lemmer.
31-05-1860: Johannes Jacobs Rooda, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
28-06-1860: Klaas Riemersma, wonend in Sneek. Geadmitterd veerschipper van Lemmer naar Sneek v.v..
20-09-1860: Antje de Weerd, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
24-09-1860: Kaatje Frankfort, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Vrouw van Salomon Benjamin Zeehandelaar.
25-10-1860: Mozes van der Woude, wonend in Lemmer - Slager.
13-12-1860: Frans Johannes van der Werf, wonend in Bakhuizen. Kuiper. Appel Lemmer.
13-12-1860: Dirk Okma, wonend in Dijken. Boer. Appel Lemmer.
13-12-1860: Sjoerd de Jong, wonend in Doniaga. Boereknecht. Appel Lemmer.
13-12-1860: Froukje Rijpkema, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Appel Lemmer. Vrouw van Jeroen de Vries.
15-12-1860: Arjen Wybrens de Jong, wonend in Oosterzee. Boer. Appel Lemmer.
20-12-1860: Sytze Jans Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
29-12-1860: Douwe Attes de Boer, wonend in Smallebrugge. Landbouwer. Appel Lemmer.


14-02-1861: Jozef Simons de Jong, wonend in Lemmer.
28-02-1861: Durk Hylkes Atsma, wonend in Lemmer - Grofsmidsknecht.
21-03-1861: Dirk Atsma, wonend in Lemmer - Smidsknecht.
28-03-1861: Bartel Strampel, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-06-1861: Jurjen Rinkes de Boer, wonend in Lemmer.
27-06-1861: Sibbele Johannes Visser, wonend in Sloten. Bakker. Appel kantongerecht Lemmer.
27-06-1861: Hille de Jager, wonend in Lemmer - Arbeider. Appel kantongerecht Lemmer.
24-10-1861: Jacob Jelles Visser, wonend in Lemmer - Visser.
24-10-1861: Bauke Jelles Visser, wonend in Lemmer - Visser.
24-10-1861: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visverkoper.
24-10-1861: Sietske Engeles Asma, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.


06-02-1862: Johannes P. Bakker, wonend in Lemmer - Visverkoper.
06-02-1862: Johannes Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
10-04-1862: Sjouke Aukes Blok, wonend in Lemmer - Stoelematter.
08-08-1862: Jan Luitzens Kuipers, wonend in Lemmer - Arbeider.
18-09-1862: Jan Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
18-09-1862: Siemen Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
18-09-1862: Hids Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Ook genoemd Ids.
18-09-1862: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visverkoper.
18-09-1862: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Visverkoper.
23-10-1862: Hessel Meines de Vries, wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1862: Jan Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Siemen Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Hids Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Fokke Gerkes ter Velde, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Levi Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1862: Emmanuel Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
11-12-1862: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer - Schipper.
18-12-1862: Levi Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.


12-03-1863: Siemen Zeldenthuis, wonend in Lemmer - Visser.
29-06-1863: Anskje de Leeuw, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Vrouw van Rindert de Vries.
29-06-1863: Geertje Rinderts de Vries, wonend in Lemmer - Dochter van Anskje de Leeuw.
03-07-1863: Maria Roels, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Zonder vaste woonplaats, huisvrouw van Okke Meinderts.
03-07-1863: Maria Meinderts, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Vrouw van Pieter Huizinga, zonder vaste woonplaats.
03-07-1863: Janke Bakker, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Vrouw van Ruurd Aukema, zonder vaste woonplaats.
17-09-1863: Levi Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
17-09-1863: Klaas Harmens Waning, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
17-09-1863: Harmen Waning, wonend in Lemmer - Zonder bekend beroep.
17-09-1863: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Arbeider en visventer.
12-11-1863: Klaas Harmens Koning, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
12-11-1863: Hendrik Sytzes Postma, wonend in Lemmer - Zonder bepaald beroep.
03-12-1863: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visventer.


07-04-1864: Libbe Tjalma, wonend in Lemmer - Arbeider.
07-04-1864: Wybren Tjalma, wonend in Lemmer - Arbeider.
14-04-1864: Andries Tjallings Teitsma, wonend in Lemmer - Ondernemer eener diligence dienst.
14-04-1864: Harmen Lieuwes van der Hof, wonend in Lemmer - Tapper en stalhouder.
26-05-1864: Petrus Klaassen, wonend in Lemmer - Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
26-05-1864: Leonardus Moors, wonend in Lemmer - Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
19-06-1864: Emanuel Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
19-06-1864: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Arbeider.
08-09-1864: Wiebe de Haan, wonend in Lemmer - Arbeider.
13-10-1864: Klaas Hiddes Koornstra, wonend in Lemmer - Spekslager.
20-10-1864: Cornelis Gerrits Duitman, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
03-11-1864: Ids Jans Koopmans, wonend in Lemmer - Werkman.
03-11-1864: Hendrik Egberts de Vries, wonend in Lemmer - Werkman.
10-11-1864: Andries Teitsma, wonend in Lemmer - Diligence - ondernemer.
15-11-1864: Louis Martijn Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Grietje Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Cornelis Berend Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Margaretha Engelman, wonend in Lemmer - vrouw van Cornelis Berend Boersma.
24-11-1864: Jan Raadsveld, wonend in Lemmer - Koopman in visch.
14-12-1864: Levie Marcus Mendels, wonend in Lemmer.


02-03-1865: Jan Spiekholt, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
30-03-1865: Jan Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Arbeider.
27-04-1865: Jacob Boosman, wonend in Lemmer - Conducteur eener diligence.
27-05-1865: Harmen Wagemaker, wonend in Lemmer.
15-06-1865: Hans Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Arbeider.
15-06-1865: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Weduwe van Engbert de Vries.
15-06-1865: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Arbeider.
15-06-1865: Durk Molenaar, wonend in Lemmer - Viskoopman.
15-06-1865: Petrus Postma, wonend in Lemmer - Koopman.
15-06-1865: Jan Postma, wonend in Lemmer - Koopman.
22-06-1865: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Weduwe van Engbert Jans de Vries.
22-06-1865: Andries Scheffer, wonend in Lemmer - Arbeider.
06-07-1865: Karel Kok, wonend in Lemmer - Timmermansknecht.
20-07-1865: Dirk de Jong, wonend in Lemmer - Kapitein op de stoomboot, Stad Sneek.
20-07-1865: Lolle van Dijk, wonend in Lemmer - Kapitein. Kapitein op de stoomboot de Fries?, varend tussen Groningen en Lemmer.
28-09-1865: Levie Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
05-10-1865: Poppe Bootsma, wonend in Lemmer - Visser.
05-10-1865: Gerben Bootsma, wonend in Lemmer - Visser.
23-11-1865: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Vischventer.
29-11-1865: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, Zonder vaste woonplaats.
07-12-1865: Hendrik Jans Coehoorn, wonend in Lemmer - Beurtschipper.
07-12-1865: Jan Hendriks Coehoorn, wonend in Lemmer - Beurtschippersknecht.
16-12-1865: Douwe Gnodde, wonend in Lemmer - Ondernemer eener stoombootdienst.
16-12-1865: Durk S. Postma, wonend in Lemmer - Besteller.
21-12-1865: Harmen Wagenaar, wonend in Lemmer - Visventer.
21-12-1865: Jan Adema, wonend in Lemmer - Logementshouder.


15-02-1866: Johannes Harmens Duim, wonend in Lemmer - Arbeider.
29-03-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
17-04-1866: Levi Marcus Mendels, wonend in Lemmer.
19-04-1866: Bauke de Wreede, wonend in Lemmer.
24-05-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
28-06-1866: Dirk Douwes de Jong, wonend in Lemmer - Kapitein der stoomboot.
09-07-1866: W.J. H. Geveke, wonend in Lemmer - kapitein. kapitein, varende op de stoomboot genaamd de Lemmer.
27-09-1866: Reint Nieveen, wonend in Sneek. Commissaris der stoombootdienst van Lemmer op Groningen.
11-10-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
18-10-1866: Aagje Jacobs de Vries, wonend in Lemmer.
07-11-1866: Wieger Geveke, wonend in Lemmer - Kapitein op de stoomboot 'de Lemmer'.
17-11-1866: Douwe Harmens Gnodde, wonend in Lemmer.
21-11-1866: Salomon Benjamin Zeehandelaar, wonend in Lemmer - Koopman.
28-11-1866: Pier Lieuwes Meyer, wonend in Lemmer - Oppasser.
15-12-1866: Bregtje Boerstra, wonend in Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer. Weduwe van Jacob Jongbloed.
15-12-1866: Murk Jongbloed, wonend in Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer.
29-12-1866: Jochem Lemstra wonend in Lemmer - Schipper.


12-01-1867: Geert Nijeveen, wonend in Groningen. gezagvoerder der stoomboot van Groningen op Lemmer.
13-02-1867: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Vischventer.
13-02-1867: Andries Scheffer, wonend in Lemmer - Vischventer.
13-02-1867: Wybren Zandstra, wonend in Lemmer - Arbeider.
20-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, wonend in Lemmer - Vischventer.
27-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, wonend in Lemmer - Vischventer.
16-05-1867: Cornelis Bootsma, geboren in Lemmer, 13 jr.
19-06-1867: Hendrik Sietzes Postma, wonend in Lemmer - Varensgezel.
19-06-1867: Johannes van der Schaaf, wonend in Lemmer - Verwersknecht.
17-08-1867: Hendrika Hendrik, Verlaten vrouw van Joh. Lemmer.
17-08-1867: Anna Lemmer
09-10-1867: Frederik Willems Stenekes, wonend in Lemmer.
09-10-1867: Evert Sibles de Boer, wonend in Lemmer - Waarnemer van publieke werken.
18-12-1867: Arie van Donk, wonend in Lemmer - Tapper.


22-01-1868: Roelof Steenbergen, geboren in Zwartsluis, 55 jr. Laatst wonende te Lemmer.
28-01-1868: Jan Sibbeles de Boer, wonend in Lemmer.
29-01-1868: Wiebe Jans Brouwer, wonend in Lemmer - Gezagvoerder van de telegraaf.
12-02-1868: Lubbert Feddes Spaan, wonend in Lemmer - Pottebakkersleerling.
11-03-1868: Jan de Hond, wonend in Lemmer.
18-03-1868: Aaltje Jans Blok, wonend in Lemmer.
13-05-1868: Regnerus J. Tulleners, wonend in Lemmer - Logementhouder.
16-09-1868: Cornelis Septer, wonend in Lemmer - Machinist.


17-02-1869: Emanuel Mendels, wonend in Lemmer - koopman.
07-04-1869: Eibert Harmens Kooyenga, geboren in Lemmer, 12 jr. wonend in Arum.
07-04-1869: Inne Harmens Visser, wonend in Lemmer - Timmerknecht.
21-07-1869: Martinus Petrus van der Wolf, wonend in Makkinga. Arbeider. Thans verblijf houdende te Lemmer.
20-08-1869: Andries Sakes Bergsma, wonend in Lemmer - Arbeider.
07-09-1869: Dirk Oosten, wonend in Lemmer.
15-09-1869: Marina Sipkes de Jong, wonend in Lemmer - Koopvrouw.
21-10-1869: Ferdinand Meintes de Vries, wonend in Lemmer - jager.
21-10-1869: Emanuel Mendels, wonend in Lemmer.
15-12-1869: Lodewijk Banda, wonend in Lemmer - Arbeider.


11-01-1870: Gerhardus Jans Udinga, wonend in Lemmer.
11-05-1870: Dirk Oosten, wonend in Lemmer - koopman in Visch.
27-07-1870: Age Jongsma, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
10-08-1870: Jan Sibbeles de Boer, wonend in Lemmer - Arbeider.
10-08-1870: Eisje Bakker, 33 jr. wonend in Lemmer.
14-09-1870: Helena Visscher, wonend in Lemmer - Huisvrouw van Hendrik Bouman.
20-10-1870: Jantje de Vries, wonend in Lemmer.


16-02-1871: Trijntje Aukes Blok, 21 jr. wonend in Lemmer.
09-03-1871: Gouke Bosma, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
09-03-1871: Rienk Rienksma, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
15-06-1871: Grietje Nooy, 60 jr. wonend in Lemmer.
18-07-1871: Jelle Berends Sietsma, geboren in Follega, 26 jr. wonend in Lemmer - Timmerknecht.


21-02-1872: Ruurd Peereboom, 47 jr. wonend in Lemmer.
29-02-1872: Dirk Oosten, geboren in 's Gravenhage, 42 jr. wonend in Lemmer - koopman.
29-02-1872: Jochum Lemstra, wonend in Lemmer - gezagvoerder der Stoomboot 'de vier Gemeenten'.
13-03-1872: Salomon Turksma, wonend in Lemmer.
27-06-1872: Murk Jans Dijkman, geboren in Oosterzee, 30 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
27-06-1872: Wybe Molenaar, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.


12-02-1873: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.
04-06-1873: Egbert Duim, wonend in Lemmer.
04-06-1873: Johannes Duim, wonend in Lemmer.
03-09-1873: Engbert de Roo, geboren in Nijega, 22 jr. wonend in Lemmer - boerenarbeider.
17-09-1873: Ypkje Beekhout, wonend in Lemmer - Naaister.
15-10-1873: Wybe Jans Brouwer, wonend in Lemmer.
17-12-1873: Lodewijk Banda, geboren in Leeuwarden, 61 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
17-12-1873: Iza Bennega, geboren in Eenrum, 21 jr. wonend in Lemmer - koopman.
18-12-1873: Sipkje Stuurman, wonend in Lemmer - Huisvrouw van Schelte Rottine, arbeider te Lemmer.
18-12-1873: Luite ter Heide, 58 jr. wonend in Lemmer - koopman.
18-12-1873: Jan Spiekhold, wonend in Lemmer.


14-01-1874: Johannes Roda, wonend in Lemmer.
19-03-1874: Jochum Lemstra, 16 jr. wonend in Lemmer - Stoombootsbediende.
19-03-1874: William L. Geveke, 21 jr. wonend in Lemmer - matroois.
30-04-1874: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.
10-07-1874: Antje Bouma, wonend in Lemmer.
24-07-1874: Jolle Berends Sytsma, wonend in Lemmer - Timmerknecht.
11-11-1874: Johanna Klaver, wonend in Lemmer - arbeidster.
11-11-1874: Jacob Jonker, wonend in Lemmer - Sjouwer.
24-12-1874: Hylke de Koe, wonend in Lemmer.


20-01-1875: Isa Benninga, wonend in Lemmer - koopman.
18-02-1875: Albertje Koehoorn, "gedomicilieerd te Lemmer.
25-03-1875: Koert Koehoorn, wonend in Lemmer.
25-03-1875: Wybren Zeldenthuis, wonend in Lemmer.
23-06-1875: Hendrik E. de Vries, wonend in Lemmer - vischventer.
01-12-1875: Johannes Roda, wonend in Lemmer - Sjouwer.
15-12-1875: Age Jongsma, wonend in Lemmer - Sjouwer.
15-12-1875: Hendrik de Vries, wonend in Lemmer - koopman.


27-01-1876: Douwe Hellendoorn, wonend in Lemmer - Arbeider.
13-04-1876: Wybe Cornelis Laffra, wonend in Lemmer - Koopman.
29-04-1876: Dirk Oosten, 47 jr. wonend in Lemmer.
24-05-1876: Wiebe Jans Brouwer, wonend in Lemmer - Stoombootkapitein.
24-05-1876: Dirk Oosten, wonend in Lemmer - koopman.
06-09-1876: Ferdinand de Vries, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
06-09-1876: Yke Annes Rippen, wonend in Lemmer - Arbeider.
06-09-1876: Steven Rinzes Visser, wonend in Lemmer - Visscherman.
27-09-1876: Leendert Wagenmakers, wonend in Lemmer - Arbeider.


14-03-1877: Andries Fleer, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
21-03-1877: Pieter Oudkerk, wonend in Lemmer - Kleermaker.
07-06-1877: Jacob Joustra, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Heerenveen. Sjouwerman.
14-06-1877: Lieuwe Jans Bijland, geboren in Lemmer, 60 jr. wonend in St. Nicolaasga. Vleeschhouwer.
21-06-1877: Harmen Roefstra, 39 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
16-07-1877: Bouwe Sytzes Sytsma, geboren in St. Nicolaasga, 19-2-1864 wonend in Lemmer - Pottenbakkersjongen.
08-09-1877: Jan Postma, geboren in Lemmer, 72 jr. wonend in Harlingen. Tapper.
01-11-1877: Poppe Klijnsma, geboren in Lemmer, 38 jr. zonder vaste woonplaats.
12-12-1877: Hillegonda Plug, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Sneek. Gehuwd met Joost de Jong.


07-02-1878: Jacob Joustra, geb.: Lemmer, 32 jr. w. Heerenveen. Arbeider.
25-04-1878: Maria Anne Benediek, geb.: Amsterdam, 34 jr. w. Lemmer. arbeidster. huisvrouw van Jan Louwert Geert.
25-04-1878: Hendrikus Hoskam, geb.: Rossum, 32 jr. w. Lemmer. Arbeider.
31-05-1878: Age Jongsma, w. Lemmer. sjouwer.
19-09-1878: Marten Pranger, w. Lemmer.
03-10-1878: Jochem Lemstra, w. Lemmer.
14-11-1878: Wiebe Jacobs de Haan, w. Lemmer.
23-12-1878: Hans Mast, w. Lemmer.
23-12-1878: Eelke Zeilstra, w. Lemmer.
23-12-1878: Jan Rinzes Visser, w. Lemmer.
27-12-1878: Cornelis Raadsveld, w. Lemmer.


13-02-1879: Ruurd Peereboom, wonend in Lemmer.
23-04-1879: Gerrit Dirks van der Meulen, wonend in Lemmer.
14-05-1879: F. Sleeswijk Visser, wonend in Lemmer - Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Lemsterland.
22-05-1879: Leendert Harmens Duim, wonend in Lemmer.
28-07-1879: Dirk Oosten, 50 jr. wonend in Lemmer - koopman.
09-10-1879: Poppe de Rook, wonend in Lemmer.
09-10-1879: Hille de Jager, wonend in Lemmer.
09-10-1879: Louis Jacobus Lyklema, wonend in Lemmer.
10-10-1879: Sake Jacobs Visser, wonend in Lemmer.
10-10-1879: Jacob Jelles Visser, wonend in Lemmer.
16-10-1879: Gerrit Faber, wonend in Lemmer.
16-10-1879: Marten Pieters de Vries, wonend in Lemmer.
27-11-1879: Jan Hermanus Visser, wonend in Lemmer.


22-01-1880: Cornelis Hoekstra, wonend in Lemmer.
10-06-1880: Cornelia de Wreede, wonend in Lemmer.
10-06-1880: Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, wonend in Lemmer.
06-08-1880: Johanna Kuperus, wonend in Lemmer - Vrouw van Jan Bron.
30-09-1880: Sake Visser, wonend in Lemmer.
22-12-1880: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.


21-01-1882: Jan Korenstra, 28 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
24-06-1882: Cornelis Arnold Römer, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Leeuwarden. Advocaat en procureur. Zoon van Petrus Casparus Römer en Frederika Wilhelmina Sleeswijk


13-01-1886: Jan Jaalsma, geboren in Lemmer, 30 jr. wonend in Sneek. Kastmaker.
06-02-1886: Jochem Lemstra, 71 jr. wonend in Lemmer - kapitein. kapitein der Stoomboot "De vier gemeenten".
20-02-1886: Pieter Bruinsma, wonend in Lemmer - kapitein. kapitein der Stoomboot "De Veehandel".


15-01-1887: Johannes Bouwhuis, 24 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
15-01-1887: Theodorus Gort, 19 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
25-06-1887: Pieter Bruinsma, 29 jr. wonend in Lemmer - stoombootkapitein.


17-9-1890: Klaas Vermanen, 19 jr. Kermisreiziger. gedomicilieerd te Lemmer.

  • Bron Tresoar: Inschrijving rolboeken

Reactie plaatsen

Reacties

Tjalling Teitsma
7 maanden geleden

27-02-1851:Andries Tjallings Teitsma (niet Feitsma)
24-04-1852:idem
14-04-1864:idem
16-06-1853:Andries Teitsma(niet Peilsma)
10-11-1864:Andries Teitsma(niet Feitsma)

Tjitte Brouwer
3 jaar geleden

Is er informatie over hoe het vergaan is met de schepen van Wiebe Jans Brouwer? Deze schepen hadden als naam Telegraaf I t/m IV en Reserve.