Informatie » Lemmer » Bewoners (oud) Lemmer |1|

Bewoners Lemmer, vanaf 1839-1890 |1|

Bron Tresoar: Inschrijving rol-boeken


1839: Klaas Andries Fleer, geb.: Lemmer, 38 jr. w. Lemmer. Sjouwerman.
1839: Albert Harmens Meiboom, geb.: Lemmer, 40 jr. w. Lemmer. Bakker.
1839: Durkje Johannes Krips, geb.: Lemmer, 49 jr. w. Lemmer.
1839: Wiepkje Sakes Delfstra, geb.: Lemmer, 15 jr. w. Lemmer. Dienstmeid.
1839: Jan Romkes Koopmans, w. Lemmer. Sjouwerman.


1840: Salomon Jacobs Blok, geb.: Middelharnis, 49 jr. w. Lemmer. Vleeshouwer.
1840: Gersen Salomons Blok, geb.: Lemmer, 42 jr. w. Sneek. Vleeshouwer.
1840: Jelle Stevens Visser, geb.: Lemmer, 37 jr. w. Lemmer. Visscherman.
1840: Andries Libbes Tjalma, geb.: Oosterzee, 36 jr. w. Lemmer. Landbouwer.
1840: Andries Tjallings Teitsma, geb.: Lemmer, 32 jr. w. Lemmer. Logementhouder.
1840: Age Martens Bijlsma, geb.: Lemmer, 13 jr. w. Workum.


1841: Jelke Jans Driest, w. Lemmer.
1841: Maaike Ybes de Winter, geb.: Lemmer, 17 jr. w. St. Nicolaasga.
1841: Haye Folkerts Klein, geb.: Akkrum, 37 jr. w. Lemmer. Koopvaardij kapitein.


06-04-1842: Andries Annes de Weerd, geb.: Lemmer, 22 jr. w. Lemmer. Sjouwer.
26-05-1842: Klaas Siemens Koopmans, geb.: Lemmer, 46 jr. w. Lemmer. Sjouwerman.
15-06-1842: Eelke Jacobs Dijkstra, geb.: Lemmer, 25 jr. w. Lemmer. Arbeider.
27-10-1842: Siemon de Jong, geb.: Lemmer, 59 jr. w. Lemmer. Slagter.
10-11-1842: Siemen Minnes Vries, geb.: Lemmer, 15 jr. w. Lemmer. Mastmakersjongen.
22-12-1842: Jolle Siebes de Boer, geb.: Lemmer, 42 jr. w. Lemmer. Heibaas.
22-12-1842: Trijntje Jolles de Boer, geb.: Eesterga, 18 jr. w. Lemmer.


12-10-1843: Jan van der Meulen, 55 jr. w. Lemmer. Korenmolenaar.


09-05-1844: Egbert Harms Meyer, w. Lemmer. Hoofdonderwijzer.
23-05-1844: Dirk Hillebrands Plug, geb.: Lemmer, 26 jr. w. Lemmer. Slager.
19-06-1844: Siemen Israels de Jong, geb.: Lemmer, 28 jr. w. Lemmer. Slagter.
19-06-1844: Guillaume Pierre Nicolas de Koning, geb.: Lemmer, 34 jr.  Brievenbesteller.
19-12-1844: Sikke Johannes Postma, geb.: Lemmer, 22 jr. w. Lemmer. Schippersknecht.


12-02-1845: Anne Gerbens Ringnalda, w. Lemmer. Logementhouder en Tapper.
18-06-1845: Hielke Fokkes Lyklema, w. Lemmer. Deurwaarder der directe belastingen.
18-06-1845: Cornelia Jacobs Bornstroom, geb.: Lemmer, 49 jr. w. Joure.
23-07-1845: Salomon Jacobs Blok, geb.: Middelharnis, 54 jr. w. Lemmer. Slager.
02-10-1845: Sytze Hergarden, geb.: Lemmer, 59 jr. w. Lemmer. Tapper.
09-10-1845: Hendrikje Johannes de Hond, geb.: Lemmer, 38 jr. w. Lemmer.
27-11-1845: Lenie Marcus Mendels, w. Lemmer. Inlandsch Kramer.


15-01-1846: Tjeerd Hendriks Brouwer, geb.: Lemmer, 26 jr. w. Bolsward. Broodbakker.
25-02-1846: Mozes van der Woude, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Vleeshouwer.
18-09-1846: Douwe Hendriks de Roos, geb.: Lemmer, 16 jr. w. Lemmer. Mastmakersknecht.
18-09-1846: Jan Roelofs Balsma, geb.: Rotsterhaule, 52 jr. w. Lemmer. Schipper.
03-12-1846: Marten Bruinenberg, geb.: Kuinre, 28 jr. w. Lemmer. Arbeider.
03-12-1846: Akke Frederiks Kruger, geb.: Lemmer, 22 jr. w. Lemmer.


25-02-1847: Duifje Heimans de Jong, geb.: Lemmer, 71 jr. w. Lemmer. Geen.
25-02-1847: Siemon Heimans de Jong, geb.: Lemmer, 61 jr. w. Lemmer. Vleeshouwer.
25-02-1847: Siemon Israel de Jong, geb.: Bolsward, 29 jr. w. Lemmer. Vleeshouwer.
25-02-1847: Klaas Hiddes Korenstra, geb.: Balk, 30 jr. w. Lemmer. Slager.
25-02-1847: Dirk Hilbrands Plug, geb.: Lemmer, 29 jr. w. Lemmer. Slager.
08-04-1847: Marten Martens Bijlsma, geb.: Lemmer, 18 jr. w. Workum. Geen.
22-04-1847: Siemen Jans Zeldenthuis, geb.: Lemmer, 44 jr. w. Lemmer. Arbeider.
22-04-1847: Ferdinand Kruger, geb.: Dalen, 48 jr. w. Lemmer. Arbeider.
24-06-1847: Harmen Jans Urk, geb.: Lemmer, 31 jr. w. Lemmer. Werkman.
24-06-1847: Jacob Jans Schroor, geb.: Lemmer, 34 jr. w. Lemmer. Aannemer van werken.
24-06-1847: Ype Cornelis Beekhout, geb.: Slijkenburg, 29 jr. w. Lemmer. Arbeider.
21-07-1847: Anne Harings de Koe, geb.: Lemmer, 49 jr. w. Lemmer. Deurwaarder.
23-09-1847: Ype Cornelis Beekhaas, geb.: Slijkenburg, 29 jr. w. Lemmer. Werkman.
28-10-1847: Andries Nolkes Hoekstra, geb.: Lemmer, 31 jr. w. Lemmer. Schippersknecht.
25-11-1847: Margjen Gerrits Oosten, geb.: Lemmer, 25 jr. w. Lemmer. Zonder bedrijf.


27-01-1848: Nanne Wagenaar, geb.: Lemmer, 29 jr. w. Sneek. Schipper.
09-02-1848: Joseph Symons de Jong, geb.: Lemmer, 28 jr. w. Lemmer. Slagstersknecht.
09-02-1848: Symon Heymans de Jong, geb.: Lemmer, 62 jr. w. Lemmer. Slagter.
28-06-1848: Otto van Dijk, w. Lemmer.
06-09-1848: Thomas Johannes Kok, geb.: Lemmer, 60 jr. w. Woudsend. Grofsmidsknecht.


27-06-1849: Fettje Gaukes Bootsma, geb.: Lemmer, 15 jr. Geen.


10-10-1850: Tjeerd Roelofs de Vries, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Varensgezel.
10-10-1850: Tjitske Karstens Schippers, geb.: Oude Lemmer, 33 jr. w. Echten. Zonder bedrijf.
31-10-1850: Johannes Hulscher, geb.: Lemmer, 25 jr. w. Balk. Kleermaker.
31-10-1850: Marten Scheltes Bijlsma, w. Lemmer. Matroos.
31-10-1850: Folkert Klazes Verbeek, w. Lemmer. Matroos.
19-11-1850: Wytze Hielkes Landman, w. Lemmer.


27-02-1851: Geert de Ruiter, w. Sneek. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Evert van der Wal, w. Leeuwarden. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Andries Tjallings Feitsma, w. Lemmer. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Andries Tjallings Feitsma, w. Lemmer. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Evert van der Wal, w. Leeuwarden. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Geert de Ruiter, w. Sneek. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
23-10-1851: Andries Scheffer, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Voerman.


11-02-1852: Sjouke Wybes van der Zee, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
17-04-1852: Jacob Klazes Platte, geb.: Lemmer, 14 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
17-04-1852: Sjoerdje Aukes Bakker, geb.: Lemmer, 21 jr. w. Lemmer. Zonder bedrijf.
24-04-1852: Andries Tjallings Feitsma, w. Lemmer.
03-06-1852: Jozef Simon de Jong, geb.: Lemmer, 33 jr. w. Lemmer. Slager.
23-09-1852: Geert Sybes Zandstra, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Visser.
28-10-1852: Marijke Vermaning, geb.: Lemmer, w. Workum. Huisvrouw van Pieter Kooiker.
28-10-1852: Pieter Kooiker, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
28-10-1852: Wilco van Andringa de Kempenaar, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
30-10-1852: Andries Libbes Tjalma, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Werkman.
30-10-1852: Jacob Jans de Vries, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Knecht van de schipper Jacob de Vries.
30-10-1852: Jan Raadsveld, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
02-12-1852: Tiemen Jans Zeldenthuis, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
30-12-1852: Ferdinandus Visser, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Geneesheer.
30-12-1852: Hendrik Jans Brouwer, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Zonder beroep. Weduwe.


07-04-1853: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Winkelier en koopman.
04-05-1853: Sije Durks Postma, w. Lemmer.
16-06-1853: Lieuwe Jaarsma, Conducteur en postelellon. In dienst van de diligence onderneming tussen Sneek en Lemmer van S. ten Cate & Co.
16-06-1853: Andries Peilsma, Ondernemer. Ondernemer eener diligencedienst van Lemmer op Sneek, Leeuwarden en Groningen in verband met de stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam zijnde de mede-ondernemer E. Van der Wal.
28-06-1853: Jan Engberts de Vries, w. Lemmer.
29-06-1853: Jan Roelofs Balsema, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Schipper.
29-06-1853: Cornelia Romkes de Wrede, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
27-07-1853: Jan Ottes van Dijk, geb.: Lemmer, 17 jr. w. Lemmer. Zeilmaker.
27-07-1853: Age Klazes de Oude, geb.: Lemmer, 39 jr. w. Lemmer. Scheepstimmerknecht.
27-07-1853: Gerardus Klazes de Oude, geb.: Lemmer, 19 jr. w. Lemmer.
27-07-1853: Geert Ages Hoekstra, geb.: Tjerkgaast, 14 jr. w. Lemmer. Boerenknecht.
10-08-1853: Sjouke Hendriks Mollema, geb.: Marssum, 21 jr. w. Lemmer. Molenaarsknecht.
15-09-1853: Hendrik Harmens Duim, geb.: Lemmer, 14 jr. w. Lemmer. Arbeider.
13-10-1853: Siebold Sybrands Hilsma, w. Lemmer.
13-10-1853: Sybe Jans de Boer, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
17-11-1853: Gauke Bootsma, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Visser.
01-12-1853: Johannes Egberts de Vries, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Schippersgezel.


05-01-1854: Jozef Salomon Blok, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Slager.
18-01-1854: Abraham Mozes van der Woude, geb.: Lemmer, 15 jr. w. Lemmer.
06-04-1854: Cornelia Remker de Wrede, geb.: Lemmer, w. Lemmer.
29-04-1854: Andries Sakes Bergsma, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Arbeider.
04-05-1854: Lokke Troelstra, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Schoenmakersgezel.
01-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Slager.
15-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, w. Lemmer. Slager.
15-06-1854: Garon Salomons Blok, w. Lemmer. Slager.
28-06-1854: Piebe Sybolts van der Bijl, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Visser.
14-09-1854: Gerrit Berends Visser, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Visser.
19-10-1854: Antje Harkema, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Gehuwd met Theun Gerrits de Vries schipper te Lemmer.
23-11-1854: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Zonder beroep.
21-12-1854: Sjoerdtje Douwes Bakker, w. Lemmer. Winkeliersche. Weduwe van Popke de Ruiter.
21-12-1854: Willem Drijfhout, w. Lemmer.


19-04-1855: Pieter Sybolts van der Bijl, w. Lemmer. Visser.
07-06-1855: Gerrit Middeke, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
21-06-1855: Wytze Hylkes Landman, geb.: Lemmer, 34 jr. Polderwerker. Zonder vaste woonplaats.
04-09-1855: Joost Johannes Kok, w. Lemmer. Molenaarsknecht.
04-09-1855: Harmen Jurjens Kok, geb.: Almelo, 13 jr. w. Lemmer. Molenaarsbediende.
04-09-1855: Jan Frederiks Gerber, geb.: Lemmer, 14 jr. w. Lemmer. Handelskramer.
08-11-1855: Sjoerd Ages, w. Lemmer. Zonder beroep.
06-12-1855: Tjeerd Hendrikszoon Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
06-12-1855: Tjeerd Hendrikszoon Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
06-12-1855: Klaas Andries Vlier, w. Lemmer. Sjouwersman.
27-12-1855: Cornelia de Wrede, w. Lemmer.


21-02-1856: Harmen Haayes Kooyenga, geb.: Arum, w. Lemmer. Kuiper.
28-02-1856: Gerrit Wybrens Landman, geb.: Wijckel, w. Lemmer. Landbouwer.
28-02-1856: Levi Israels de Jong, geb.: Lemmer, 31 jr. w. Lemmer. Koopman.
13-03-1856: Gerrit Andries de Jong, geb.: Lemmer, 24 jr. w. Lemmer. Werkman.
22-05-1856: Dieuwke van der Zee, geb.: Lemmer, 35 jr. w. Lemmer. Naaister. Vrouw van Hendrik Schanstra, timmerman te Lemmer.
29-05-1856: Hendrik Koehoorn, w. Lemmer. Schipper.
12-06-1856: Sije Postma, geb.: Leeuwarden, 33 jr. w. Lemmer. Viskoopman.
12-06-1856: Sije Postma, geb.: Leeuwarden, 33 jr. w. Lemmer. Viskoopman.
19-06-1856: Gerrit Berends Visser, geb.: Oudehaske, 63 jr. w. Lemmer. Visser.
28-06-1856: Jurjen Rinses de Boer, geb.: Lemmer, 51 jr. w. Lemmer. Koopman.
11-09-1856: Jozef van der Sluis, geb.: Noordwolde, 62 jr. w. Lemmer. Viskooper.
09-10-1856: Wybrand Ras, w. Lemmer. Sjouwersman.
13-11-1856: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, 34 jr. w. Lemmer. Koopman.
13-11-1856: Jan Egberts de Vries, geb.: Lemmer, 20 jr. w. Lemmer. Schippersknecht.
27-11-1856: Margjen Cornelis Duitman, geb.: Lemmer, 19 jr. w. Lemmer.


12-02-1857: Hidde Geerts van der Bijl, w. Lemmer. Slager.
12-02-1857: Bouwe Kamsma, w. Lemmer. Koopman.
12-02-1857: Mozes Block, geb.: Lemmer, 70 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
12-02-1857: Klaas Andries Fleer, geb.: Lemmer, 57 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
26-02-1857: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, 39 jr. w. Lemmer. Zonder bepaald beroep.
10-03-1857: Rinke Jurjens de Boer, w. Lemmer.
09-04-1857: Jan Elders Postma, geb.: Lemmer, 62 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
07-05-1857: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, 39 jr. w. Lemmer. Koopman.
07-05-1857: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, 39 jr. w. Lemmer. Koopman.
24-09-1857: Ferdinand Minzes de Vries, w. Lemmer. Zonder beroep.
24-09-1857: Bouwe Jans Klijnsma, w. Lemmer. Koopman.
05-11-1857: Tjeerd Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
05-11-1857: Tjeerd Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
12-11-1857: Cornelia R. de Wreede, geb.: Lemmer, 33 jr. w. Lemmer. Werkster.
12-11-1857: Antje Cornelis Duitman, geb.: Lemmer, 28 jr. w. Lemmer. Werkster.
26-11-1857: Hylke Nolkes Hoekstra, geb.: Lemmer, 26 jr. w. Lemmer. Winkelier.
03-12-1857: Tjeerd Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
03-12-1857: Tjeerd Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
10-12-1857: Taetske Tadema, geb.: Kuinre, 44 jr. w. Lemmer. Vrouw van Douwe Schroor, woonplaats Lemmer doch thans zich ophoudende aan de Thabortille onder het behoor van het dorp Tirns.


07-01-1858: Lammert Romkes de Wrede, w. Lemmer. Zonder beroep.
07-01-1858: Gerrit Tades Heimans, w. Lemmer. Zonder beroep.
07-01-1858: Jacob Jelles Visser, geb.: Lemmer, 27 jr. w. Lemmer. Visser.
07-01-1858: Bouke Jelles Visser, geb.: Lemmer, 25 jr. w. Lemmer. Visser.
07-01-1858: Anne Jelle Visser, geb.: Lemmer, 21 jr. w. Lemmer. Visser.
07-01-1858: Jelle Stevens Visser, geb.: Lemmer, 54 jr. w. Lemmer. Visser.
21-01-1858: Tjeerd Ages, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
04-02-1858: Kornelis Johannes Coehoorn, geb.: Lemmer, 19 jr. w. Woudsend. Verwersknecht.
11-02-1858: Coert Johannes Coehoorn, geb.: Lemmer, 26 jr. w. Woudsend. Sjouwersman.
18-02-1858: Elske Leeuwkes Bootsma, w. Lemmer.
18-02-1858: Roelofje Leeuwkes Bootsma, geb.: Lemmer, 18 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
18-02-1858: Tetje Gaukes Bootsma, w. Lemmer.
25-02-1858: Gerrit Andries de Jong, geb.: Lemmer, 36 jr. w. Lemmer. Werkman.
25-02-1858: Jentje Terwisga, w. Lemmer. Pottenbakkersknecht.
04-03-1858: Salomon Zeehandelaar, geb.: Lemmer, 38 jr. w. Lemmer. Slager.
25-03-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geb.: Lemmer, 27 jr. w. Lemmer. Koopman.
25-03-1858: Fredrik Gerrits Wierda, geb.: Lemmer, 47 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
25-03-1858: Lammert Romkes de Wrede, geb.: Lemmer, 30 jr. w. Lemmer. Zonder beroep.
25-03-1858: Regnerus Tulleners, w. Lemmer. Kastelein en tapper.
15-04-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geb.: Lemmer, 27 jr. w. Lemmer. Koopman.
22-04-1858: Marijke Vermaning, geb.: Nieuweschoot, 45 jr. w. Lemmer.
22-04-1858: Antje Harmens Reitsma, geb.: Lemmer, 40 jr. w. Lemmer. Arbeidster.
20-05-1858: Age de Oude, geb.: Lemmer, 43 jr. w. Lemmer. Scheepstimmerman.
20-05-1858: Wybren Andries Tjalma, geb.: Lemmer, w. Lemmer. Werkman.
20-05-1858: Gerrit Andries Tjalma, geb.: Lemmer, 27 jr. w. Lemmer. Werkman.
20-05-1858: Sije Postma, w. Lemmer. Visverkoper.
04-08-1858: Simon Jans Zeldenthuis, w. Lemmer. Arbeider.
18-11-1858: Willem Dijkstra, geb.: Lemmer, 27 jr. w. Wolvega. Koopman.
18-11-1858: Gauke Bosma, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
25-11-1858: Janke Tiemens Rippen, 18 jr. w. Lemmer. Zonder bedrijf.
25-11-1858: Grietje Martens de Vries, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
25-11-1858: Rinke Jurjens de Boer, w. Lemmer. Arbeider.
25-11-1858: Klaas van der Vas, w. Lemmer.
09-12-1858: Harke Aarzen, w. Lemmer. Arbeider.


05-01-1859: Gosse Hortulanus, w. Lemmer. Koetsier.
17-03-1859: Zijpkjen Heres Walstra, w. Lemmer. Vrouw van Jan Leenderts Pone.
24-03-1859: Hessel Minnes de Vries, w. Lemmer. Slager.
21-04-1859: Pieter Kooiker, w. Lemmer. Arbeider.
21-04-1859: Marijke Vermaning, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
26-05-1859: Hendrik Engberts de Vries, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
26-05-1859: Anne Martens Rottine, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
30-06-1859: Anna Elisabeth Adema, w. Lemmer. Zonder beroep.
16-08-1859: Rinze Hoekstra, w. Lemmer. Schipper.
11-10-1859: Auke Reinders Siersma, w. Lemmer.
20-10-1859: Steven Rinzes Visser, w. Lemmer. Visser.


08-03-1860: Gerard Hendriks Beljon, w. Lemmer. Varensgezel.
15-03-1860: Johanna Klaver, w. Lemmer. Zonder bedrijf. Vrouw van Jan Blok.
03-05-1860: Lubbert Smit, w. Lemmer. Arbeider.
03-05-1860: Seye Durks Postma, w. Lemmer. Arbeider.
31-05-1860: Reinder Jurjens de Boer, w. Lemmer.
31-05-1860: Johannes Jacobs Rooda, w. Lemmer. Schippersknecht.
28-06-1860: Klaas Riemersma, w. Sneek. Geadmitterd veerschipper van Lemmer naar Sneek v.v..
20-09-1860: Antje de Weerd, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
24-09-1860: Kaatje Frankfort, w. Lemmer. Zonder bedrijf. Vrouw van Salomon Benjamin Zeehandelaar.
25-10-1860: Mozes van der Woude, w. Lemmer. Slager.
13-12-1860: Frans Johannes van der Werf, w. Bakhuizen. Kuiper. Appel Lemmer.
13-12-1860: Dirk Okma, w. Dijken. Boer. Appel Lemmer.
13-12-1860: Sjoerd de Jong, w. Doniaga. Boereknecht. Appel Lemmer.
13-12-1860: Froukje Rijpkema, w. Lemmer. Zonder beroep. Appel Lemmer. Vrouw van Jeroen de Vries.
15-12-1860: Arjen Wybrens de Jong, w. Oosterzee. Boer. Appel Lemmer.
20-12-1860: Sytze Jans Koopmans, w. Lemmer. Zonder beroep.
29-12-1860: Douwe Attes de Boer, w. Smallebrugge. Landbouwer. Appel Lemmer.


14-02-1861: Jozef Simons de Jong, w. Lemmer.
28-02-1861: Durk Hylkes Atsma, w. Lemmer. Grofsmidsknecht.
21-03-1861: Dirk Atsma, w. Lemmer. Smidsknecht.
28-03-1861: Bartel Strampel, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
25-06-1861: Jurjen Rinkes de Boer, w. Lemmer.
27-06-1861: Sibbele Johannes Visser, w. Sloten. Bakker. Appel kantongerecht Lemmer.
27-06-1861: Hille de Jager, w. Lemmer. Arbeider. Appel kantongerecht Lemmer.
24-10-1861: Jacob Jelles Visser, w. Lemmer. Visser.
24-10-1861: Bauke Jelles Visser, w. Lemmer. Visser.
24-10-1861: Harmen Wagenmakers, w. Lemmer. Visverkoper.
24-10-1861: Sietske Engeles Asma, w. Lemmer. Zonder bedrijf.


06-02-1862: Johannes P. Bakker, w. Lemmer. Visverkoper.
06-02-1862: Johannes Engberts de Vries, w. Lemmer. Schippersknecht.
10-04-1862: Sjouke Aukes Blok, w. Lemmer. Stoelematter.
08-08-1862: Jan Luitzens Kuipers, w. Lemmer. Arbeider.
18-09-1862: Jan Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
18-09-1862: Siemen Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
18-09-1862: Hids Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf. Ook genoemd Ids.
18-09-1862: Harmen Wagenmakers, w. Lemmer. Visverkoper.
18-09-1862: Berend Bergsma, w. Lemmer. Visverkoper.
23-10-1862: Hessel Meines de Vries, w. Lemmer. Koopman.
13-11-1862: Jan Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
13-11-1862: Siemen Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
13-11-1862: Hids Koopmans, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
13-11-1862: Fokke Gerkes ter Velde, w. Lemmer. Zonder bedrijf.
13-11-1862: Levi Marcus Mendels, w. Lemmer. Koopman.
13-11-1862: Emmanuel Mendels, w. Lemmer. Koopman.
11-12-1862: Jochem Lemstra, w. Lemmer. Schipper.
18-12-1862: Levi Mendels, w. Lemmer. Koopman.


12-03-1863: Siemen Zeldenthuis, w. Lemmer. Visser.
29-06-1863: Anskje de Leeuw, w. Lemmer. Zonder beroep. Vrouw van Rindert de Vries.
29-06-1863: Geertje Rinderts de Vries, w. Lemmer. Dochter van Anskje de Leeuw.
03-07-1863: Maria Roels, w. Lemmer. Poldervrouw. Zonder vaste woonplaats, huisvrouw van Okke Meinderts.
03-07-1863: Maria Meinderts, w. Lemmer. Poldervrouw. Vrouw van Pieter Huizinga, zonder vaste woonplaats.
03-07-1863: Janke Bakker, w. Lemmer. Poldervrouw. Vrouw van Ruurd Aukema, zonder vaste woonplaats.
17-09-1863: Levi Mendels, w. Lemmer. Koopman.
17-09-1863: Klaas Harmens Waning, w. Lemmer. Schippersknecht.
17-09-1863: Harmen Waning, w. Lemmer. Zonder bekend beroep.
17-09-1863: Johannes Bakker, w. Lemmer. Arbeider en visventer.
12-11-1863: Klaas Harmens Koning, w. Lemmer. Schippersknecht.
12-11-1863: Hendrik Sytzes Postma, w. Lemmer. Zonder bepaald beroep.
03-12-1863: Harmen Wagenmakers, w. Lemmer. Visventer.


07-04-1864: Libbe Tjalma, w. Lemmer. Arbeider.
07-04-1864: Wybren Tjalma, w. Lemmer. Arbeider.
14-04-1864: Andries Tjallings Feitsma, w. Lemmer. Ondernemer eener diligence dienst.
14-04-1864: Harmen Lieuwes van der Hof, w. Lemmer. Tapper en stalhouder.
26-05-1864: Petrus Klaassen, w. Lemmer. Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
26-05-1864: Leonardus Moors, w. Lemmer. Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
19-06-1864: Emanuel Marcus Mendels, w. Lemmer. Koopman.
19-06-1864: Berend Bergsma, w. Lemmer. Arbeider.
08-09-1864: Wiebe de Haan, w. Lemmer. Arbeider.
13-10-1864: Klaas Hiddes Koornstra, w. Lemmer. Spekslager.
20-10-1864: Cornelis Gerrits Duitman, w. Lemmer. Sjouwersman.
03-11-1864: Ids Jans Koopmans, w. Lemmer. Werkman.
03-11-1864: Hendrik Egberts de Vries, w. Lemmer. Werkman.
10-11-1864: Andries Feitsma, w. Lemmer. Diligence - ondernemer.
15-11-1864: Louis Martijn Boersma, w. Lemmer.
15-11-1864: Grietje Boersma, w. Lemmer.
15-11-1864: Cornelis Berend Boersma, w. Lemmer.
15-11-1864: Margaretha Engelman, w. Lemmer. vrouw van Cornelis Berend Boersma.
24-11-1864: Jan Raadsveld, w. Lemmer. Koopman in visch.
14-12-1864: Levie Marcus Mendels, w. Lemmer.


02-03-1865: Jan Spiekholt, w. Lemmer. Sjouwersman.
30-03-1865: Jan Engberts de Vries, w. Lemmer. Arbeider.
27-04-1865: Jacob Boosman, w. Lemmer. Conducteur eener diligence.
27-05-1865: Harmen Wagemaker, w. Lemmer.
15-06-1865: Hans Engberts de Vries, w. Lemmer. Arbeider.
15-06-1865: Willemke de Hond, w. Lemmer. Zonder bedrijf. Weduwe van Engbert de Vries.
15-06-1865: Johannes Bakker, w. Lemmer. Arbeider.
15-06-1865: Durk Molenaar, w. Lemmer. Viskoopman.
15-06-1865: Petrus Postma, w. Lemmer. Koopman.
15-06-1865: Jan Postma, w. Lemmer. Koopman.
22-06-1865: Willemke de Hond, w. Lemmer. Zonder beroep. Weduwe van Engbert Jans de Vries.
22-06-1865: Andries Scheffer, w. Lemmer. Arbeider.
06-07-1865: Karel Kok, w. Lemmer. Timmermansknecht.
20-07-1865: Dirk de Jong, w. Lemmer. Kapitein op de stoomboot, Stad Sneek.
20-07-1865: Lolle van Dijk, w. Lemmer. Kapitein. Kapitein op de stoomboot de Fries?, varend tussen Groningen en Lemmer.
28-09-1865: Levie Mendels, w. Lemmer. Koopman.
05-10-1865: Poppe Bootsma, w. Lemmer. Visser.
05-10-1865: Gerben Bootsma, w. Lemmer. Visser.
23-11-1865: Johannes Bakker, w. Lemmer. Vischventer.
29-11-1865: Tjeerd Ages, geb.: Lemmer, Zonder vaste woonplaats.
07-12-1865: Hendrik Jans Coehoorn, w. Lemmer. Beurtschipper.
07-12-1865: Jan Hendriks Coehoorn, w. Lemmer. Beurtschippersknecht.
16-12-1865: Douwe Gnodde, w. Lemmer. Ondernemer eener stoombootdienst.
16-12-1865: Durk S. Postma, w. Lemmer. Besteller.
21-12-1865: Harmen Wagenaar, w. Lemmer. Visventer.
21-12-1865: Jan Adema, w. Lemmer. Logementshouder.


15-02-1866: Johannes Harmens Duim, w. Lemmer. Arbeider.
29-03-1866: Willemke de Hond, w. Lemmer. Weduwe van Engbert de Vries.
17-04-1866: Levi Marcus Mendels, w. Lemmer.
19-04-1866: Bauke de Wreede, w. Lemmer.
24-05-1866: Willemke de Hond, w. Lemmer. Weduwe van Engbert de Vries.
28-06-1866: Dirk Douwes de Jong, w. Lemmer. Kapitein der stoomboot.
09-07-1866: W.J. H. Geveke, w. Lemmer. kapitein. kapitein, varende op de stoomboot genaamd de Lemmer.
27-09-1866: Reint Nieveen, w. Sneek. Commissaris der stoombootdienst van Lemmer op Groningen.
11-10-1866: Willemke de Hond, w. Lemmer. Weduwe van Engbert de Vries.
18-10-1866: Aagje Jacobs de Vries, w. Lemmer.
07-11-1866: Wieger Geveke, w. Lemmer. Kapitein op de stoomboot 'de Lemmer'.
17-11-1866: Douwe Harmens Gnodde, w. Lemmer.
21-11-1866: Salomon Benjamin Zeehandelaar, w. Lemmer. Koopman.
28-11-1866: Pier Lieuwes Meyer, w. Lemmer. Oppasser.
15-12-1866: Bregtje Boerstra, w. Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer. Weduwe van Jacob Jongbloed.
15-12-1866: Murk Jongbloed, w. Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer.
29-12-1866: Jochem Lemstra w. Lemmer. Schipper.


12-01-1867: Geert Nijeveen, w. Groningen. gezagvoerder der stoomboot van Groningen op Lemmer.
13-02-1867: Berend Bergsma, w. Lemmer. Vischventer.
13-02-1867: Andries Scheffer, w. Lemmer. Vischventer.
13-02-1867: Wybren Zandstra, w. Lemmer. Arbeider.
20-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, w. Lemmer. Vischventer.
27-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, w. Lemmer. Vischventer.
16-05-1867: Cornelis Bootsma, geb.: Lemmer, 13 jr.
19-06-1867: Hendrik Sietzes Postma, w. Lemmer. Varensgezel.
19-06-1867: Johannes van der Schaaf, w. Lemmer. Verwersknecht.
17-08-1867: Hendrika Hendrik, Verlaten vrouw van Joh. Lemmer.
17-08-1867: Anna Lemmer
09-10-1867: Frederik Willems Stenekes, w. Lemmer.
09-10-1867: Evert Sibles de Boer, w. Lemmer. Waarnemer van publieke werken.
18-12-1867: Arie van Donk, w. Lemmer. Tapper.


22-01-1868: Roelof Steenbergen, geb.: Zwartsluis, 55 jr. Laatst wonende te Lemmer.
28-01-1868: Jan Sibbeles de Boer, w. Lemmer.
29-01-1868: Wiebe Jans Brouwer, w. Lemmer. Gezagvoerder van de telegraaf.
12-02-1868: Lubbert Feddes Spaan, w. Lemmer. Pottebakkersleerling.
11-03-1868: Jan de Hond, w. Lemmer.
18-03-1868: Aaltje Jans Blok, w. Lemmer.
13-05-1868: Regnerus J. Tulleners, w. Lemmer. Logementhouder.
16-09-1868: Cornelis Septer, w. Lemmer. Machinist.


17-02-1869: Emanuel Mendels, w. Lemmer. koopman.
07-04-1869: Eibert Harmens Kooyenga, geb.: Lemmer, 12 jr. w. Arum.
07-04-1869: Inne Harmens Visser, w. Lemmer. Timmerknecht.
21-07-1869: Martinus Petrus van der Wolf, w. Makkinga. Arbeider. Thans verblijf houdende te Lemmer.
20-08-1869: Andries Sakes Bergsma, w. Lemmer. Arbeider.
07-09-1869: Dirk Oosten, w. Lemmer.
15-09-1869: Marina Sipkes de Jong, w. Lemmer. Koopvrouw.
21-10-1869: Ferdinand Meintes de Vries, w. Lemmer. jager.
21-10-1869: Emanuel Mendels, w. Lemmer.
15-12-1869: Lodewijk Banda, w. Lemmer. Arbeider.


11-01-1870: Gerhardus Jans Udinga, w. Lemmer.
11-05-1870: Dirk Oosten, w. Lemmer. koopman in Visch.
27-07-1870: Age Jongsma, w. Lemmer. Sjouwerman.
10-08-1870: Jan Sibbeles de Boer, w. Lemmer. Arbeider.
10-08-1870: Eisje Bakker, 33 jr. w. Lemmer.
14-09-1870: Helena Visscher, w. Lemmer. Huisvrouw van Hendrik Bouman.
20-10-1870: Jantje de Vries, w. Lemmer.


16-02-1871: Trijntje Aukes Blok, 21 jr. w. Lemmer.
09-03-1871: Gouke Bosma, w. Lemmer. Schippersknecht.
09-03-1871: Rienk Rienksma, w. Lemmer. Schippersknecht.
15-06-1871: Grietje Nooy, 60 jr. w. Lemmer.
18-07-1871: Jelle Berends Sietsma, geb.: Follega, 26 jr. w. Lemmer. Timmerknecht.


21-02-1872: Ruurd Peereboom, 47 jr. w. Lemmer.
29-02-1872: Dirk Oosten, geb.: 's Gravenhage, 42 jr. w. Lemmer. koopman.
29-02-1872: Jochum Lemstra, w. Lemmer. gezagvoerder der Stoomboot 'de vier Gemeenten'.
13-03-1872: Salomon Turksma, w. Lemmer.
27-06-1872: Murk Jans Dijkman, geb.: Oosterzee, 30 jr. w. Lemmer. Arbeider.
27-06-1872: Wybe Molenaar, geb.: Lemmer, 18 jr. w. Lemmer. Arbeider.


12-02-1873: Jochem Lemstra, w. Lemmer.
04-06-1873: Egbert Duim, w. Lemmer.
04-06-1873: Johannes Duim, w. Lemmer.
03-09-1873: Engbert de Roo, geb.: Nijega, 22 jr. w. Lemmer. boerenarbeider.
17-09-1873: Ypkje Beekhout, w. Lemmer. Naaister.
15-10-1873: Wybe Jans Brouwer, w. Lemmer.
17-12-1873: Lodewijk Banda, geb.: Leeuwarden, 61 jr. w. Lemmer. Arbeider.
17-12-1873: Iza Bennega, geb.: Eenrum, 21 jr. w. Lemmer. koopman.
18-12-1873: Sipkje Stuurman, w. Lemmer. Huisvrouw van Schelte Rottine, arbeider te Lemmer.
18-12-1873: Luite ter Heide, 58 jr. w. Lemmer. koopman.
18-12-1873: Jan Spiekhold, w. Lemmer.


14-01-1874: Johannes Roda, w. Lemmer.
19-03-1874: Jochum Lemstra, 16 jr. w. Lemmer. Stoombootsbediende.
19-03-1874: William L. Geveke, 21 jr. w. Lemmer. matroois.
30-04-1874: Jochem Lemstra, w. Lemmer.
10-07-1874: Antje Bouma, w. Lemmer.
24-07-1874: Jolle Berends Sytsma, w. Lemmer. Timmerknecht.
11-11-1874: Johanna Klaver, w. Lemmer. arbeidster.
11-11-1874: Jacob Jonker, w. Lemmer. Sjouwer.
24-12-1874: Hylke de Koe, w. Lemmer.


20-01-1875: Isa Benninga, w. Lemmer. koopman.
18-02-1875: Albertje Koehoorn, "gedomicilieerd te Lemmer.
25-03-1875: Koert Koehoorn, w. Lemmer.
25-03-1875: Wybren Zeldenthuis, w. Lemmer.
23-06-1875: Hendrik E. de Vries, w. Lemmer. vischventer.
01-12-1875: Johannes Roda, w. Lemmer. Sjouwer.
15-12-1875: Age Jongsma, w. Lemmer. Sjouwer.
15-12-1875: Hendrik de Vries, w. Lemmer. koopman.


27-01-1876: Douwe Hellendoorn, w. Lemmer. Arbeider.
13-04-1876: Wybe Cornelis Laffra, w. Lemmer. koopman.
29-04-1876: Dirk Oosten, 47 jr. w. Lemmer.
24-05-1876: Wiebe Jans Brouwer, w. Lemmer. Stoombootkapitein.
24-05-1876: Dirk Oosten, w. Lemmer. koopman.
06-09-1876: Ferdinand de Vries, w. Lemmer. Sjouwerman.
06-09-1876: Yke Annes Rippen, w. Lemmer. Arbeider.
06-09-1876: Steven Rinzes Visser, w. Lemmer. Visscherman.
27-09-1876: Leendert Wagenmakers, w. Lemmer. Arbeider.


14-03-1877: Andries Fleer, w. Lemmer. Sjouwerman.
21-03-1877: Pieter Oudkerk, w. Lemmer. kleermaker.
07-06-1877: Jacob Joustra, geb.: Lemmer, 31 jr. w. Heerenveen. sjouwerman.
14-06-1877: Lieuwe Jans Bijland, geb.: Lemmer, 60 jr. w. St. Nicolaasga. vleeschhouwer.
21-06-1877: Harmen Roefstra, 39 jr. w. Lemmer. schippersknecht.
16-07-1877: Bouwe Sytzes Sytsma, geb.: St. Nicolaasga, 19-2-1864 w. Lemmer. pottenbakkersjongen.
08-09-1877: Jan Postma, geb.: Lemmer, 72 jr. w. Harlingen. tapper.
01-11-1877: Poppe Klijnsma, geb.: Lemmer, 38 jr. zonder vaste woonplaats.
12-12-1877: Hillegonda Plug, geb.: Lemmer, 34 jr. w. Sneek. gehuwd met Joost de Jong.


07-02-1878: Jacob Joustra, geb.: Lemmer, 32 jr. w. Heerenveen. arbeider.
25-04-1878: Maria Anne Benediek, geb.: Amsterdam, 34 jr. w. Lemmer. arbeidster. huisvrouw van Jan Louwert Geert.
25-04-1878: Hendrikus Hoskam, geb.: Rossum, 32 jr. w. Lemmer. arbeider.
31-05-1878: Age Jongsma, w. Lemmer. sjouwer.
19-09-1878: Marten Pranger, w. Lemmer.
03-10-1878: Jochem Lemstra, w. Lemmer.
14-11-1878: Wiebe Jacobs de Haan, w. Lemmer.
23-12-1878: Hans Mast, w. Lemmer.
23-12-1878: Eelke Zeilstra, w. Lemmer.
23-12-1878: Jan Rinzes Visser, w. Lemmer.
27-12-1878: Cornelis Raadsveld, w. Lemmer.


13-02-1879: Ruurd Peereboom, w. Lemmer.
23-04-1879: Gerrit Dirks van der Meulen, w. Lemmer.
14-05-1879: F. Sleeswijk Visser, w. Lemmer. ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Lemsterland.
22-05-1879: Leendert Harmens Duim, w. Lemmer.
28-07-1879: Dirk Oosten, 50 jr. w. Lemmer. koopman.
09-10-1879: Poppe de Rook, w. Lemmer.
09-10-1879: Hille de Jager, w. Lemmer.
09-10-1879: Louis Jacobus Lyklema, w. Lemmer.
10-10-1879: Sake Jacobs Visser, w. Lemmer.
10-10-1879: Jacob Jelles Visser, w. Lemmer.
16-10-1879: Gerrit Faber, w. Lemmer.
16-10-1879: Marten Pieters de Vries, w. Lemmer.
27-11-1879: Jan Hermanus Visser, w. Lemmer.


22-01-1880: Cornelis Hoekstra, w. Lemmer.
10-06-1880: Cornelia de Wreede, w. Lemmer.
10-06-1880: Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, w. Lemmer.
06-08-1880: Johanna Kuperus, w. Lemmer. Vrouw van Jan Bron.
30-09-1880: Sake Visser, w. Lemmer.
22-12-1880: Jochem Lemstra, w. Lemmer.


21-01-1882: Jan Korenstra, 28 jr. w. Lemmer. schippersknecht.
24-06-1882: Cornelis Arnold Römer, geb.: Lemmer, 26 jr. w. Leeuwarden. advocaat en procureur. Zoon van Petrus Casparus Römer en Frederika Wilhelmina Sleeswijk


13-01-1886: Jan Jaalsma, geb.: Lemmer, 30 jr. w. Sneek. kastmaker.
06-02-1886: Jochem Lemstra, 71 jr. w. Lemmer. kapitein. kapitein der Stoomboot "De vier gemeenten".
20-02-1886: Pieter Bruinsma, w. Lemmer. kapitein. kapitein der Stoomboot "De Veehandel".


15-01-1887: Johannes Bouwhuis, 24 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
15-01-1887: Theodorus Gort, 19 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
25-06-1887: Pieter Bruinsma, 29 jr. w. Lemmer. stoombootkapitein.


17-9-1890: Klaas Vermanen, 19 jr. kermisreiziger. gedomicilieerd te Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.