Tuinstraat, Pottebakkerssteeg Lemmer

POTTENBAKKERSSTEEG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.

-
Reijenga, Leentje en Klaasje de Boer (kruidenierswaren). De Jong
Jouke Brouwer, Willem en Marijke v.d. Bles (werknemer zuivelfabriek). Jetten
Smeding, Jolle de Boer, Spaan. Jan Wever
Jentje Bijlsma. De Vries. Houkje Jethhoe - de Vries, is hier in 1957 geboren.
Hillebrand en Iene de Vries (aardappelhandel. Daarna: de familie Hoekstra
Visser (Broek en Beitsje) wed. Hornstra.

Latere bewoners 1963, panden 5 en 6A: Ymie en Bram de Jong

TUINSTRAAT

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
31A.
32.
33.
34.
35.
36.

Jouke & Jette Bootsma (zuster van 23 Roelofje) en zoon Sake. De familie Poepjes. 
Fam. Auke de Vries (trammachinist)
Jakkele Wiarda (postbode); Jan Vleer (visser)
Peke Wouda (visser)
Fimme Bootsma (visser) Trien Haven, Anne en Tjibbe ?. P. Meester
Jelle en Keeke Postma, Lammert en Anna Schorthorst-Meester.
Siemen v.d Wal (timmerman); Harm de Boer. Postma
Pier en Minke Schroor; Van der Bijl (vrachtrijder) Fam. Stuiver
Jaap de Vries (werknemer houtmolen) M. Rottine (kleermaker)
Coba v.d.Bijl en haar zuster Martha Kok
Dames Hornstra (kruidenierswaren)
Petrus de Lange. Kobus en Trees Postma
Jan v.d Meer (melkvaarder)
Willem Dam. Coby van Kampen is hier geboren.
Pakhuis van Van Looy (groenteboer)
Familie Dol, Wiebe en Geertje Verhoeff.
Frans Visser en Roelofje Visser-Bootsma
Familie Bijma.
Familie Bootsma.
Jouke en Jantje v.d Bijl.
Renze en Roel Hogeterp (kruidenierswaren en klompen)
Apostolische Kerk.
Obe Bangma; Familie. D. Reijenga (postbode)
Familie Rienk en Lub Coehoorn (visser)
Van der Zande. De Vries
Johanna Disselberg; Rika Hoftijzer. Haagsma
Ane en Marie Rippen.
Petrus Beljon; Jan de Boer.
Familie Bouwe Rippen en Hiltje.
Familie Pieter Wagenmakers (postbode)

KIPPENBUURT

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Rintje en Janneke Sietsma.
Bote en Trientsje Nijdam. & Jaap Sjansje 
Venema (politie); Sipke en Akke Woudstra. & Pieter Ubbe (Zandstra?)
Ide de Haan. Familie Imke de Vries (conducteur tram)
Ruurd en Liesbeth Fortuin; Familie Dirk Faber (brandstofhandel)
Obe Bangma; Belt; Schelte Rottiné; Familie de Wrede; Joltje Nieuwenhuis en Schelte.

Met hartelijke dank voor de namen aan Ymie de Jong en Coby van Kampen.

  • Er is enige twijfel gerezen met de benummering, Ida Sietsma-van der Bijl: Ida heeft 14 jaar in de Tuinstraat gewoond naast de dames Hornstra. Volgens Ida heeft zij altijd op nummer 10 gewoond, dus de huisnummering is volgens Ida niet goed. Daarna is Ida verhuisd naar de Nieuwe Dijk, aan de achterkant van het huis van de familie Sake de Jong. Ida heeft al heel jong haar vader verloren, Ida was 1,5 jaar oud en haar moeder was zwanger van haar broer Pieter. Ida haar vader is 17 april 1945 doodgeschoten in dat huisje in de Tuinstraat, hij was toen 26 jaar oud. Haar vader was timmerman.

Afdruk van: Gerrit Rottiné. Met winkeltje van de gez. Hornstra.

Tussen de Nieuwedijk en de Langestreek, ligt de Tuinstraat. Deze huisjes zijn gebouwd in 1905 en in 1976 allemaal afgebroken voor nieuwe woningen. De naam van de straat komt waarschijnlijk van vroeger, toen achter Andringastate aan de Schulpen een grote tuin lag en op welk grondgebied de huizen gebouwd zijn. Deze tuin liep tot aan de Pottebakkersteeg.

In deze huisjes woonden voornamelijk vissers. In deze straat woonde de familie Rippen dus ook. Zo zien we geheel links moeder Rippen, net uit het winkeltje van Obbe Jetske, komen, waar ze zeep had gehaald. Naast de winkel van Obbe Bangma, in het pand met de hijsbalk, bestemd om ongebruikte netten naar de zolder te halen woonde een visserman. In deze buurt woonde lange tijd Dirk Reijenga met zijn gezin.

Verzoekschrift
PDF – 1,6 MB 131 downloads

Verzoekschrift, van de fa. M. Davidson en Co, voor een vergunning tot het oprichten van een vellenzouterij en drogerij, in de Tuinstraat/Nieuwedijk. Met bezwaren van J. Doeve, Bouwe Rippen, Hendrika Fleer, Bouwe de Jong en A. Wegener Sleeswijk. Ook een verzoek van de heer Davidson tot intrekking van deze aanvraag.

Detailfoto: Op het bord - Sprot te Koop? J. R. Visser.

Foto van Hielke Roelevink

Tuinstraat-Pottenbakkersteeg.

Bewoners van de Tuinstraat omstreeks 1929. V.l.n.r. R. Hogeterp-Wiarda, Tiemen Wiarda, Jantje Wiarda-de Jong, Geertje Wouda, Anna Bootsma, Froukje de Jong-van Brug, (met oorijzer). ?, Sientje ?, IJke Postma, Rens Coehoorn, Rienk Coehoorn, Pietje Coehoorn, ?, Johanna Hogeterp, Anneke Bangma, Ieke Rippen, Rika Haagsma, Johanna Disselberg, Eelke Rippen, Sjoerd van der Bles, Marie Rippen, Anne Rippen, Keeke Posma.

  • Sippie V-Schothorst De woning daar waar de mevr. in de lange jurk staat links met luiken daar ben ik geboren, ik ben in 44 geboren, er waren geen luiers, of ze hadden geen geld vandaar dat ik ruften om had van meelzakjes.

Foto van Tineke de Boer: Mijn Pake Rienk Coehoorn op zijn geliefde trombone. Jaren lang bij Excelsior gespeeld.

Februari 1964.

Een foto van de familie Rippen; van links naar rechts: Jan Rippen, vader Anne Rippen, Ieke Rippen, daarvoor Anne Rippen, moeder Maria en Eelke Rippen. Jan was eerste machinist op een Bunker-schip. De oudste zoon Ieke, bracht het tot adjunct-directeur gemeentewerken in Dokkum. Hij haalde ook het diploma architect B.N.A. Hij sloeg vroeger, voor 1920, nog de data in de glasharde sluisdeuren bij het Stoomgemaal. Zoon Anne werd kapitein van de pont Velsen-Noord. Zoon Eelke werd opzichter bij de Domeinen in Emmeloord.

Hier zien we twee Joodse kooplui, met een kar vol textiel, vijf vrouwen er omheen. Volgens mij is het een opname uit de Tuinstraat.

Tuinstraat 1944

De Leeuwarder courant van 30 November 1974 meld: LEMMER — Weer valt een stukje oud (maar hoegenaamd niet karakteristiek) Lemmer ten prooi aan de slopershamer, die in het oude hart van het vroegere Zuiderzeedorp al veel meer historische herinneringen wegnam. Het pas ontruimde, direct dichtgespijkerde pand — een voormalige kruidenierswinkel — staat op de nominatie om te worden afgebroken in het belang van een overzichtelijker, veiliger verkeerssituatie.

Het echtpaar Hogeterp, dat de grutterswinkel op de hoek van de Tuinstraat, langer dan 40 jaar bewoonde, heeft in Lemmer nieuw onderdak gevonden in een bejaardenflatje. De sloop van het woon- en winkelhuis op de hoek van de Tuinstraat, is geen overbodige luxe, nu de zijgevel van het pand in de loop der jaren al vier keer door onbedreven automobilisten werd geramd en flink beschadigd. Het echtpaar Hogeterp, wenst geen getuige van de afbraak te zijn. „We hebben daarvoor teveel samen in ons woninkje beleefd", zeggen man en vrouw.

Leentje (de Boer?) runde samen met haar zuster Klaasje het kruidenierswinkeltje.

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 17-04-1989: Pieter Verhoeff kwam 51 (4 februari 1938) jaar geleden ter wereld in de Tuinstraat te Lemmer als zoon van schilder. "Vader was een bijzonder actief man. Naast zijn dagelijkse werk was hij stuurman van de reddingsboot, correspondent van het Friesch Dagblad en schipper- ouderling in de hervormde kerk". 'Heit' had volgens Pieter Verhoeff een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en daar is in veel van zijn films iets van terug te vinden. Een misschien wel even grote invloed heeft zijn grootvader op hem gehad.

  • In de Tuinstraat op nr. 22 woonde de Familie Verhoeff. Hij was huisschilder en stuurman/vrijwilliger op de reddingboot. Hun zoon Pieter Verhoeff is een heel bekende tekstschrijver en regisseur geworden. Pieter was ook een tijd dirigent van de mondharmonicavereniging 'Chromatica'. Hij bespeelde ook een blaasinstrument bij de christelijke harmonie.

1916

Tuinstraat 1976

Tuinstraat 1976 met links de Nieuw Apostolische Kerk.

Pottebakkerssteeg

In het huis met de driehoeken op de gevel, woonden Bram en Ymie De Jong.

  • Ymie De Jong:  De woning van fam. Hoekstra, zij kregen later het Huisnr aan de Nieuwedijk Daar zat de voordeur.

Foto van Willem-Jan de Vries: Koenraad de Vries en Akke Zeilstra met zoon Meinze de de Vries. In de Tuinstraat ca 1925

Foto van Willem-Jan de Vries: Akke Zijlstra met kleindochter Akkie de Vries in de Pottebakkerssteeg (ca 1930)

Foto van Coby van Kampen-Dam: Ik heb nog een foto van ons huis in de Tuinstraat, ons huisnummer was eerst 14, later is het 27 geworden. Jou Oate haar huis was hiertegenover maar daar heb ik geen goede foto van.

1962: Is Willem Dam, 50 jr lang bij de firma M.F. de Vries als zeilmaker werkzaam geweest. Beoefenaar van van een oud ambacht, steekje voor steekje zat hij te naaien aan het grootzeil, de bezaan en de fokken voor de tjalk "Dollard" Miljoenen steken heeft hij in de verstreken halve eeuw gedaan. Op een bankje lichtelijk voorover zittend boven zijn werk is zijn rug ook een tijkje mee gebogen. Willem Dam op 27 maart 1899 geboren is de zoon van een landarbeider, hij is dus niet in de voetsporen van zijn vader getreden.
Maar daar heeft hij geen moment spijt van gehad, want hij houdt van zijn werk, dat in de verstreken 50 jaar weinig is veranderd. Toen hij als 13 jarige bij de baas in dienst kwam, was er nog geen sprake van een 48-urige werkweek. Er werden lange dagen gemaakt en een vrije zaterdagmiddag was er zeer bepaald niet bij.

Maar hoe lang de arbeidsdag ook was, het bestond niet alleen uit werken, Willem sloot zich aan bij de jongelingsvereniging, die veel voor hem heeft betekend. Niet in de laatste plaats door het bibliotheekje, dat de club had. Willem Dam was een verwoed lezer en toen er in in 1915 een nieuwe beheerder van de bibliotheek moest komen, sprak het bijna vanzelf dat hij dit werd.

Intussen heeft Lemmer jarenlang kunnen profiteren van de uitstekende vereniging's bibliotheek, die door zijn niet aflatende zorgen tot stand is gekomen. Heel het dorp maakte er gebruik van; niet enkel de hervormden, maar - om het zo mar eens te noemen - van uiterst rechts tot uiterst links en de uitersten lagen in Lemmer heel ver uit elkaar. De man van gereformeerde gemeente komt even goed als de communist.
Voor allen is er het goede boek; Willem Dam heeft ze gelezen, alle 2300 en nog veel meer, want de bibliotheek wordt voortduren op pijl gehouden, hetgeen betekent, dat de bibliothecaris veel moet lezen.
De literaire kritieken houdt hij bij en hij schrikte er niet voor terug een goed buitenbeentje in de bibliotheek op te nemen.

Willem Dams snipperdagen gingen op aan het bezoeken van boekenbeurzen. Men wist wel wat men deed, toen men hem voor de lectuurvoorziening in de gemeentelijke culturele raad benoemde. Met grote trouw dient hij de goede zaak, in zijn dagelijkse werk en ook de hervormde kerk heeft hij trouw 35 jr als organist gediend.

Afdrukken en tekst van Coby van Kampen-Dam: Dit waren de eerste vrijwilligers, Willem Dam op de hoek rechts, zo zagen de bibliotheekkasten er uit in de consistoriekamer eruit.

De onderste 2 foto's links boven Lieuwe v.d. Bijl Gatske Wijnia, Coby Dam, Pieter Visser, voor Akke Wijnia, Freek Dam, op de tweede foto staat Willem Dam boven tweede links, foto rechts zijn ze aan het eind van de avond het geld aan het tellen.

1962, Start OUB, links G. Yedema en A. van Sloten.

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.