Pottebakkerst, Tuinstr, Kippebuurt, Lemmer

POTTENBAKKERSSTEEG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.

-
Reijenga, Leentje en Klaasje de Boer (kruidenierswaren). De Jong
Jouke Brouwer, Willem en Marijke v.d. Bles (werknemer zuivelfabriek). Jetten
Smeding, Jolle de Boer, Spaan. Jan Wever
Jentje Bijlsma. De Vries. Houkje Jethhoe - de Vries, is hier in 1957 geboren.
Hillebrand en Iene de Vries (aardappelhandel. Daarna: de familie Hoekstra
Visser (Broek en Beitsje) wed. Hornstra.

Latere bewoners 1963, panden 5 en 6A: Ymie en Bram de Jong

TUINSTRAAT

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
31A.
32.
33.
34.
35.
36.

Jouke & Jette Bootsma (zuster van 23 Roelofje) en zoon Sake. De familie Poepjes. 
Fam. Auke de Vries (trammachinist)
Jakkele Wiarda (postbode); Jan Vleer (visser)
Peke Wouda (visser)
Fimme Bootsma (visser) Trien Haven, Anne en Tjibbe ?. P. Meester
Jelle en Keeke Postma, Lammert en Anna Schorthorst-Meester.
Siemen v.d Wal (timmerman); Harm de Boer. Postma
Pier en Minke Schroor; Van der Bijl (vrachtrijder) Fam. Stuiver
Jaap de Vries (werknemer houtmolen) M. Rottine (kleermaker)
Coba v.d.Bijl en haar zuster Martha Kok
Dames Hornstra (kruidenierswaren)
Petrus de Lange. Kobus en Trees Postma
Jan v.d Meer (melkvaarder)
Willem Dam. Coby van Kampen is hier geboren.
Pakhuis van Van Looy (groenteboer)
Familie Dol, Wiebe en Geertje Verhoeff.
Frans Visser en Roelofje Visser-Bootsma
Familie Bijma.
Familie Bootsma.
Jouke en Jantje v.d Bijl.
Renze en Roel Hogeterp (kruidenierswaren en klompen)
Apostolische Kerk.
Obe Bangma; Familie. D. Reijenga (postbode)
Familie Rienk en Lub Coehoorn (visser)
Van der Zande. De Vries
Johanna Disselberg; Rika Hoftijzer. Haagsma
Ane en Marie Rippen.
Petrus Beljon; Jan de Boer.
Familie Bouwe Rippen en Hiltje.
Familie Pieter Wagenmakers (postbode)

KIPPENBUURT

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Rintje en Janneke Sietsma.
Bote en Trientsje Nijdam. & Jaap Sjansje 
Venema (politie); Sipke en Akke Woudstra. & Pieter Ubbe (Zandstra?)
Ide de Haan. Familie Imke de Vries (conducteur tram)
Ruurd en Liesbeth Fortuin; Familie Dirk Faber (brandstofhandel)
Obe Bangma; Belt; Schelte Rottiné; Familie de Wrede; Joltje Nieuwenhuis en Schelte.

Met hartelijke dank voor de namen. Ymie de Jong, Coby van Kampen

  • Er is enige twijfel gerezen met de benummering, Ida Sietsma-van der Bijl: Ida heeft 14 jaar in de Tuinstraat gewoond naast de dames Hornstra. Volgens Ida heeft zij altijd op nummer 10 gewoond, dus de huisnummering is volgens Ida niet goed. Daarna is Ida verhuisd naar de Nieuwe Dijk, aan de achterkant van het huis van de familie Sake de Jong. Ida heeft al heel jong haar vader verloren, Ida was 1,5 jaar oud en haar moeder was zwanger van haar broer Pieter. Ida haar vader is 17 april 1945 doodgeschoten in dat huisje in de Tuinstraat, hij was toen 26 jaar oud. Haar vader was timmerman.

Afdruk van: Gerrit Rottiné. Met winkeltje van de gez. Hornstra.

Tussen de Nieuwedijk en de Langestreek, ligt de Tuinstraat. Deze huisjes zijn gebouwd in 1905 en in 1976 allemaal afgebroken voor nieuwe woningen. De naam van de straat komt waarschijnlijk van vroeger, toen achter Andringastate aan de Schulpen een grote tuin lag en op welk grondgebied de huizen gebouwd zijn. Deze tuin liep tot aan de Pottebakkersteeg.

In deze huisjes woonden voornamelijk vissers. In deze straat woonde de familie Rippen dus ook. Zo zien we geheel links moeder Rippen, net uit het winkeltje van Obbe Jetske, komen, waar ze zeep had gehaald. Naast de winkel van Obbe Bangma, in het pand met de hijsbalk, bestemd om ongebruikte netten naar de zolder te halen woonde een visserman. In deze buurt woonde lange tijd Dirk Reijenga met zijn gezin.

Detailfoto

Detailfoto: Op het bord - Sprot te Koop? J. R. Visser.

Tuinstraat-Pottenbakkersteeg.

Bewoners van de Tuinstraat omstreeks 1929. V.l.n.r. R. Hogeterp-Wiarda, Tiemen Wiarda, Jantje Wiarda-de Jong, Geertje Wouda, Anna Bootsma, Froukje de Jong-van Brug, (met oorijzer). ?, Sientje ?, IJke Postma, Rens Coehoorn, Rienk Coehoorn, Pietje Coehoorn, ?, Johanna Hogeterp, Anneke Bangma, Ieke Rippen, Rika Haagsma, Johanna Disselberg, Eelke Rippen, Sjoerd van der Bles, Marie Rippen, Anne Rippen, Keeke Posma.

Februari 1964.

Een foto van de familie Rippen; van links naar rechts: Jan Rippen, vader Anne Rippen, Ieke Rippen, daarvoor Anne Rippen, moeder Maria en Eelke Rippen. Jan was eerste machinist op een Bunker-schip. De oudste zoon Ieke, bracht het tot adjunct-directeur gemeentewerken in Dokkum. Hij haalde ook het diploma architect B.N.A. Hij sloeg vroeger, voor 1920, nog de data in de glasharde sluisdeuren bij het Stoomgemaal. Zoon Anne werd kapitein van de pont Velsen-Noord. Zoon Eelke werd opzichter bij de Domeinen in Emmeloord.

Hier zien we twee Joodse kooplui, met een kar vol textiel, vijf vrouwen er omheen. Volgens mij is het een opname uit de Tuinstraat.

Tuinstraat 1944

De Leeuwarder courant van 30 November 1974 meld: LEMMER — Weer valt een stukje oud (maar hoegenaamd niet karakteristiek) Lemmer ten prooi aan de slopershamer, die in het oude hart van het vroegere Zuiderzeedorp al veel meer historische herinneringen wegnam. Het pas ontruimde, direct dichtgespijkerde pand — een voormalige kruidenierswinkel — staat op de nominatie om te worden afgebroken in het belang van een overzichtelijker, veiliger verkeerssituatie.

Het echtpaar Hogeterp, dat de grutterswinkel op de hoek van de Tuinstraat, langer dan 40 jaar bewoonde, heeft in Lemmer nieuw onderdak gevonden in een bejaardenflatje. De sloop van het woon- en winkelhuis op de hoek van de Tuinstraat, is geen overbodige luxe, nu de zijgevel van het pand in de loop der jaren al vier keer door onbedreven automobilisten werd geramd en flink beschadigd. Het echtpaar Hogeterp, wenst geen getuige van de afbraak te zijn. „We hebben daarvoor teveel samen in ons woninkje beleefd", zeggen man en vrouw.

Leentje (de Boer?) runde samen met haar zuster Klaasje het kruidenierswinkeltje.

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 17-04-1989: Pieter Verhoeff kwam 51 (4 februari 1938) jaar geleden ter wereld in de Tuinstraat te Lemmer als zoon van schilder. "Vader was een bijzonder actief man. Naast zijn dagelijkse werk was hij stuurman van de reddingsboot, correspondent van het Friesch Dagblad en schipper- ouderling in de hervormde kerk". 'Heit' had volgens Pieter Verhoeff een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en daar is in veel van zijn films iets van terug te vinden. Een misschien wel even grote invloed heeft zijn grootvader op hem gehad.

  • In de Tuinstraat op nr. 22 (op kaartje) woonde de Familie Verhoeff. Hij was huisschilder en stuurman/vrijwilliger op de reddingboot. Hun zoon Pieter Verhoeff is een heel bekende tekstschrijver en regisseur geworden. Pieter was ook een tijd dirigent van de mondharmonicavereniging 'Chromatica'. Hij bespeelde ook een blaasinstrument bij de christelijke harmonie.

1916

Tuinstraat 1976

Tuinstraat 1976 met links de Nieuw Apostolische Kerk.

Dit betreft het huis van Jacob Kleis Visser. Zie ook: Japie van Kleis gaat failliet.

1938

1939

Rechts: It Kipebuurtsje.

Pottebakkerssteeg

1973: It Kipebuurtsje.

1976: It Kipebuurtsje.

1976: It Kipebuurtsje.

1976: It Kipebuurtsje.

1976: It Kipebuurtsje.

In het huis met de driehoeken op de gevel, woonden Bram en Ymie De Jong.

  • Ymie De Jong:  De woning van fam. Hoekstra, zij kregen later het Huisnr aan de Nieuwedijk Daar zat de voordeur.

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.