Voer voor genealogen 1

De oorspronkelijke bevolking van De Lemmer

Door Jaap van der Zwaag. j.s.vanderzwaag@planet.nl

|    1   |    2   |

Van de eerste inwoners van De Lemmer weten we zo goed als niets. Wel weten we dat het dorp vele eeuwen lang klein is geweest met weinig inwoners. Dat was het. In de gemeente Lemsterland woonden in 1714, 1104 personen, ik schat het inwonertal van De Lemmer in dat jaar op een aantal tussen de achthonderd en negenhonderd. De bewoning vond aanvankelijk vooral plaats in de buurt van de Lemster sluis, langs beide oevers van de Zijlroede, langs de Rien, langs de toenmalige zeehaven (nu binnenhaven) en langs de Schans. Daarbuiten kwam sporadisch bewoning voor; straten als de Nieuwe Dijk en Nieuwburen (de namen zeggen het al) bestonden nog niet.

In de loop der jaren nam de bevolking langzaam toe en tegen het eind van de 18de eeuw woonden er in Lemsterland ongeveer vierentwintighonderd mensen, waarvan in De Lemmer ongeveer achttienhonderd. Deze toename was niet allen het gevolg van de gestegen geboorteoverschotten, maar ook van het feit, dat er vele honderden veenarbeiders uit Overijssel naar Lemsterland trokken en wel vooral naar het gebied bij het Tjeukemeer.

De grootste bevolkingstoename in De Lemmer vond echter plaats vanaf ongeveer 1880, toen werkloos geworden veen- en landbouwarbeiders naar het drop trokken om daar een – nieuwe – boterham te verdienen, onder meer in de Zuiderzeevisserij. Over deze migratie is vel bekend en we weten bijna precies wie in die jaren van buiten naar De Lemmer zijn getrokken.

Maar wie waren de oorspronkelijke inwoners van De Lemmer?

Vroeger bleven de Nederlanders veelal in het dorp of de stad wonen, waar ze geboren waren. Ze hadden daar hun werk, trouwden met een plaatsgenoot, kregen er kinderen, die vervolgens meestal in dezelfde plaats of hoogstens in een naburige plaats gingen wonen. Zo ging het eeuwen door. Zelden verhuisde men naar een plaats elders in het land. Het is dan ook wel zeker, dat de kern van de Lemsters altijd heeft bestaan uit dezelfde families, langzamerhand aangevuld met mensen van buiten. Het is moeilijk na te gaan wie die kernfamilies waren.

Maar gelukkig zijn er twee jaren geweest, waarin de toenmalige Lemster bevolking werd geregistreerd: 1749 en 1811. Hierdoor weten we vrij nauwkeurig, hoeveel mensen er toen in De Lemmer woonden en vooral wie dat waren. En dat is interessant voor de Lemsters, die naar de wortels van familie zoeken.

Om te beginnen 1749. Na een golf van onlusten in de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden die gericht waren tegen de verpachting van belastingen werd ook in Friesland de belastingheffing aangepast. Zo werd o.a. de quotisatie, een belasting naar draagkracht, ingevoerd. Om dat mogelijk te maken werden in 1749 in elke stad en elke grietenij overzichten gemaakt van alle gezinnen: namen, beroepen, aantal gezinsleden en belastingaanslagen. Hieronder is te vinden

  • a. de naam (voornaam en vadersnaam);
  • b. beroep (of andere hoedanigheid) en
  • c. gezinssamenstelling.

De bevolkingssamenstelling van De Lemmer in 1749

1. De weduwe van Aldolphus Alsem, secretaris, 5 gezinsleden.

2. Regnerus van Andringa, `old grietman`, 4 gezinsleden

3. P. Jongh, secretaris, “gaat naar Oost-Indië”, 7 gezinsleden

4. Regnerus Lycklama à Nijeholt, grietman, 6 gezinsleden

5. Weduwe Sleeswijk, “leeft van haar eygen, maer onderteert”

6. Weduwe Witteveen, enig gezinslid. Sinds 1745 weduwe.

7. Aaltje Couperus, “kan bestaen”, enig gezinslid

8. Aaltje Jans, arbeidster, enig gezinslid

9. Attje Hotses, weduwe, “door haar kinders ondersteunt”

10. Abraham Jelgers, biesjager, geb. 1699, zoon van Jelger Wybrens; 2 gezinsleden

11. Age Doedis, weduwe, erven, Sneek, wonen in De Lemmer, enig gezinslid

12. Age Jans, koopman, vier gezinsleden

13. Age Wouters, timmerknecht, 4 gezinsleden

14. Ayse Rinses, “adsistent”, twee gezinsleden

15. Albert Hannes, matroos, 3 gezinsleden

16. Albert Pieters, molenaar, 2 gezinsleden

17. Albert Pieters, matroos, enig gezinslid

18. Albert Simkes, timmerman, 3 gezinsleden

19. Alth Johannes, sjouwer, 5 gezinsleden

20. Andries Lange, schoenmaker, 4 gezinsleden

21. Andries Jans, matroos, 4 gezinsleden

22. Anne Leffring, “gewesen cherger”, 7 gezinsleden

23. Anne Annes, matroos, enig gezinslid

24. Anne Edes, grofsmid, 4 gezinsleden

25. Anne Hielkes, arbeider, 2 gezinsleden

26. Anne Jakobs, zaagmolenaarsknecht, 5 gezinsleden

27. Anne Pieters, schipper, 3 gezinsleden

28. Anne Rienks, zeilmakersknecht, 3 gezinsleden

29. Anne Sanders, schipper/Oostzeevaarder. Trouwde 1718 Pierkje Hielkes, 2 gezinsleden

30. Anske Heeres, wagenmaker, 4 gezinsleden

31. Anske Teunis, geb. 1715. “Koffeschipper”/Oostzeevaarder. Trouwde circa 1744 Reikje Jans en daar 1754 Franske Annes; 3 gezinsleden

32. Antje Andries, naaister, enig gezinslid

33. Antje Foekes, winkelierse, enig gezinslid

34. Antje Oebles, weduwe; wasvrouw, enig gezinslid

35. Arend Jans, lijnslagersmeesterknecht, enig gezinslid

36. Aene Nannes, koopman, 4 gezinsleden

37. Arrien Folkerts, “setmeyer van Andringa”, 6 gezinsleden

38. Ate Heerkes, timmerknecht, 5 gezinsleden

39. Atze Heerkes, schipper, 4 gezinsleden

40. Augustijn Folkerts, sjouwer, 6 gezinsleden

41. Barre Cornelis, zeilmaker, 5 gezinsleden

42. Bauke Harmens, smakschipper/Oostzeevaarder, 3 gezinsleden

43. Bauke Poppes, koopman, tr. 1741 Hinke Ypes, 3 gezinsleden

44. Benjamin Oldendorp, schipper, 3 gezinsleden

45. Berend Ubes, schipper, 3 gezinsleden

46. Beeuw (Bieuwke) Martens, “oude vrouw; wint de kost”, 3 gezinsleden

47. Bontje Cornelis, “wasmeyd”, enig gezinslid

48. Botte Hielkes, zeilmaker, 9 gezinsleden

49. Bouwe Douwes, arbeider, 2 gezinsleden

50. Christiaan Cristoffels, grofsmid, 4 gezinsleden

51. Durk Jans, meestertimmerman, 6 gezinsleden

52. Durk Pieters, koopman, 5 gezinsleden

53. Durk Pieters, arbeider, enig gezinslid

54. Durk Tiemens, scheepstimmermansknecht, 4 gezinsleden

55. Doede Atsma, `afgedankte chercher`. In 1811 werd Atsma als familienaam aangenomen. 6 gezinsleden. (chercher of cherger is belastingcommies)

56. Doeke Hendriks, scheepstimmerknecht, enig gezinslid

57. Douwe Anskes, mastmakersknecht, enig gezinslid

58. Douwe Aukes, arbeider, 2 gezinsleden

59. Douwe Jelgers, weduwe van ,`kan de kost naulyx winnen`, 2 gezinsleden

60. Douwe Oeges, matroos, 3 gezinsleden

61. Egbert Hilles, “schuiteboer”, 2 gezinsleden

62. Ele Tjeerds, “een arm gezel”, 4 gezinsleden

63. Engele Haitses, matroos, 3 gezinsleden

64. Engele Jans, schippersknecht, 5 gezinsleden

65. Evert Rienks, sjouwer, 2 gezinsleden

66. Fedde Siebrens, scheepstimmerman, 4 gezinsleden

67. Feyte Tjerks, arbeider, 4 gezinsleden

68. Fekke Harmens, “setschipper”, 4 gezinsleden

69. Fettje Gosses, arbeider, 2 gezinsleden

70. Fokke Bartels, “zetschipper”, 6 gezinsleden (zet- of setschipper vaart voor rekening van de eigenaar van het schip)

71. Fokke Jans, huistimmerbaas, 2 gezinsleden

72. Fokke Lases, sjouwer, enig gezinslid

73. Folkert Verbeek, weduwe van, “arme oude swakke vrou”, 2 gezinsleden

74. Fouke Wybes, weduwe van, “arme weduwe”, 4 gezinsleden

75. Freerk Harmens, pottenbakker, 4 gezinsleden

76. Geeltje Feytes, naaister, enig gezinslid

77. Geert Hommes, matroos, enig gezinslid

78. Geert Jans, weduwe van, “arme vrouw”, 4 gezinsleden

79. Geert Waltes, arbeider, 2 gezinsleden

80. Geeske Johannes, “dienstmaegd en arme weduwe”, enig gezinslid

81. Geeuke Doedes, winkelier, twee gezinsleden

82. Gerben Hanses, varensgezel, 4 gezinsleden

83. Gerben Piers, matroos, enig gezinslid

84. Gerrit Velde, bakker, 6 gezinsleden

85. Gerrit Hendriks, arbeider, 2 gezinsleden

86. Gerrit Hilbrants, arbeider, enig gezinslid

87. Gerrit Joghums, matroos, 2 gezinsleden

88. Gosse Eeuwes, “coffeschipper”/Oostzeevaarder. Trouwde ca. 1743 Antje Jans. 4 gezinsleden

89. Gosse Lammerts, herbergier, 5 gezinsleden

90. Grietje Diemers, linnennaaister, enig gezinslid

91. Griet Elings, “oude arme vrouw”, enig gezinslid

92. Griet Pieters, “arme dienstmeyd”, enig gezinslid

93. Haitse Meints, schipper, overleed 1757, trouwde ca. 1732 Jetske Engels; 3 gezinsleden

94. Haitse Pieters, weduwe (Corneliske Hanses; in 1715 getrouwd) van Haitse ; “arme oude vrouw”, 2 gezinsleden

95. Hans Jacobs, `arm heel oud man`. Trouwde 1704 met Aaltje Gerbens. Enig gezinslid

96. Hans Piers , smakschipper/Oostzeevaarder. Tr. ca 1745 Sietske Jans.6 gezinsleden

97. Hans Pieters, matroos; geb. 1731 als zoon van Pieter Haitses; tr. ca. 1748 Sietske Melles, 2 gezinsleden

98. Hantje Hettes, veermansknecht, 4 gezinsleden

99. Harmanus Ferwerda, “oude” arbeider. Overleden 1751. Enig gezinslid

100. Harmen Phocilides, predikant. Trouwde ca. 1717; 3 gezinsleden

101. Harmen Jans, “ossekoper”; tr. ca. 1740 Geeske Jakobs; 6 gezinsleden

102. Hein Jans, brouwersknecht; trouwde ca. 1748 Grietje Meinerts; 3 gezinsleden

103. Helmich Tjebbes, “oude” sjouwer; tr. ca. 1716 Janke Hendriks en 1722 Geiske Jans; 2 gezinsleden

104. Hendrik, smidsknecht, 3 gezinsleden

105. Hendrik Durks, arbeider, 4 gezinsleden

106. Hendrik Jans, schipper, 5 gezinsleden

107. Hendrik Jans, wever, 4 gezinsleden

108. Hendrik Jurjens, smidsknecht; zou in 1752 Geertje Folkerts trouwen; enig gezinslid

109. Hendrik Stoffels, varensgezel; tr. ca. 1745 Janke Arjens en zou in 1760 trouwen met Trijntje Sibbeles; 7 gezinsleden

110. Heere Hinnes, schipper/Oostzeevaarder. Kwam uit IJlst, maar trouwde 1734 in Lemmer met Lokje Jans; 3 gezinsleden

111. Heere Ydes, “oude schuitevaerder”, 2 gezinsleden

112. Hessel Helperts, arbeider, 6 gezinsleden

113. Hessel Clazes, boerenarbeider, 3 gezinsleden

114. Hette Pieters, schipper/Oostzeevaarder. Tr. ca. 1746 Hendrikje Sipkes; 4 gezinsleden

115. Hielke Aukes, sjouwer. Tr. Janke Roelofs; 3 gezinsleden

116. Hielke Feytes, schipper/Oostzeevaarder; 3 gezinsleden

117. Hielke Simmes, arbeider, 3 gezinsleden

118. Hielke Siebes, “arme” weduwe van Hielke; enig gezinslid

119. Hinke Siebolts, “oude weduwe, 2 gezinsleden”

120. Hotse Freerks, overl., 1725, weduwe van Hotse was Grietje Jans, een “zobere vrouw”, enig gezinslid

121. Ienze Pieters, arbeider, enig gezinslid

122. Iepe Hendriks, schipper, ging in 1753 trouwen met Blijke Klases; acht gezinsleden

123. Iepe Jans, “welgesteld burger”, trouwde in 11718 met Geeske Jans (overl. in 1733) 3 gezinsleden. Iepe zou in 1757 overlijden.

124. Iepke Ales, matroos, enig gezinslid

125. Iepkjen Klazes, “arme” vrijgezel, enig gezinslid

126. Iesbrant Beerents, matroos, enig gezinslid

127. Ieske Folkerts, “gewesene cherger”, 5 gezinsleden (cherger=belastingcommies)

128. Jacob Annes, weduwe van Jacob, “vrouw die zonder ondersteuning niet kan bestaen”, 2 gezinsleden

129. Jacob Engels, schipper/Oostzeevaarder (“schuiteschipper”). Tr. ca. 1722 Aukje Siebrens; 6 gezinsleden. Jakob werd in 1696 geboren als zoon van de schipper Engel Jakobs en Femke Brands, die in 1692 waren getrouwd.

130. Jacob Fokkes, varensgezel, tr. 1737 Baukje Siebrens; 5 gezinsleden

131. Jakob Gosses. Smidsknecht, geb. 1674 als zoon van Gosse Ates; 2 gezinsleden

132. Jakob Greults, arbeider, tr. ca. 1740 Aatje Siebes; 4 gezinsleden

133. Jakob Hommes en Hiltje Hommes, “broeder en suster onder curatele”, 2 gezinsleden

134. Jakob Jans, timmerknecht, tr. ca. 1740 Antje Lieuwes; 4 gezinsleden

135. Jakob Johannes, “ballaster” (iemand die uitgaande schepen ballast verkoopt), 4 gezinsleden

136. Jakob Johannes Smid, grofsmid, 2 gezinsleden

137. Jakob Lammerts, schipper, 6 gezinsleden

138. Jakob Martens, stoker, tr. ca. 1740 Hiltje Wiebes; 4 gezinsleden

139. Jakob Oenes, scheepstimmerknecht, tr. ca. 1738 Jetske Teedes; 4 gezinsleden

140. Jakob Piers, “ossekoper”, enig gezinslid

141. Jakob Willems, schoenmaker, 2 gezinsleden

142. Jakobjen Annes, “kan redelijk de kost verdienen”, enig gezinslid

143. Jolk (Jalkje) Gerbens, geb. 1697 als dochter van Gerben Joostes, was getrouwd in 1716 met Harmen Gooitsens; nu “arme” weduwe, enig gezinslid

144. Jan Bakker, molenaarsknecht, 4 gezinsleden

145. Jan Borneman, “chirurgijn”, 3 gezinsleden

146. Jan Jansen Schroor, Setschipper (schipper die vaart voor rekening van de eigenaar van het schip), trouwde 1729 Auke Gerbens; 7 gezinsleden

147. Jan Douwes, schoenmaker, 2 gezinsleden

148. Jan Innes (Ennes), geb. 1685 als zoon van Enne Sipkes, tr. Aukje Kornelis; nu “oude gewesen boer”, 5 gezinsleden

149. Jan Everts, “zober oud man”, geb. 1672 als zoon van Evert Nolles; tr. 1711 Grietje Gosses, enig gezinslid

150. Jan Fongers, molenaarsknecht, 4 gezinsleden

151. Jan Gerbens, schipper, 2 gezinsleden

152. Jan Haitses, schoenmaker, 3 gezinsleden

153. Jan Heddes, scheepstimmerknecht, enig gezinslid

154. Jan Jakobs, matroos, 4 gezinsleden

155. Jan Jans, smidsknecht, enig gezinslid

156. Jan Jansen, weduwe van Jan, “sobere vrouw”, 2 gezinsleden

157. Jan Jansen Post, scheepstimmerknecht (?), 5 gezinsleden

158. Jan Jelkes, grofsmid, 4 gezinsleden

159. Jan Joukes, “arm old man”, enig gezinslid

160. Jan Lases, schoenmaker, 6 gezinsleden

161. Jan Leenderts, matroos, 3 gezinsleden

162. Jan Luitsens, scheepstimmerknecht, enig gezinslid

163. Jan Luitsens, hovenier, 3 gezinsleden

164. Jan Pieters, scheepstimmerknecht, 4 gezinsleden

165. Jan Siebes, timmerknecht, 3 gezinsleden

166. Jan Stevens, mastenmakersknecht, enig gezinslid

167. Jan Tjalings, “bootjemaker”, (scheepsbouwer?), 3 gezinsleden

168. Jan Willems, sjouwer, 4 gezinsleden

169. Janke Lenses, vrouw van Gerrit Joekes, arbeidster, 2 gezinsleden

170. Jeep Johannes, scheepstimmerknecht, 3 gezinsleden

171. Jeltje Johannes, arbeidster, 2 gezinsleden

172. Jeltje Luitjens, weduwe, “waschter”, enig gezinslid

173. Jentje Pieters, smakschipper. Tr. ca. 1748 Meinou Hartmans, 3 gezinsleden

174. Jetske Pieters, winkelierse, 3 gezinsleden

175. Joeke Annes, sjouwer, enig gezinslid

176. Johannes Prillevitz, weduwe van Johannes; “wel in staat”, 4 gezinsleden

177. Johannes Wagter, schoolmeester, 3 gezinsleden

178. Johannes Binderts, scheepstimmerknecht, 3 gezinsleden

179. Johannes Diemers, “gewesene chercher” (belastingcommies), 3 gezinsleden

180. Johannes Gerkes, weduwe van Johannes; “weduwe die van haar revenues bestaet”, enig gezinslid

181. Johannes Harmens, schipper, 5 gezinsleden

182. Johannes Hebbes, kuiper, 8 gezinsleden

183. Johannes Jans, “oude” arbeider, 2 gezinsleden

184. Johannes Jelgers, schipper, 9 gezinsleden

185. Johannes Lourens, arbeider, 4 gezinsleden

186. Johannes Martens, timmerknecht, 3 gezinsleden

187. Johannes Michiels, “leerloyerknegt”, 4 gezinsleden

188. Johannes Sjoerd, koffeschipper. Tr. ca. 1731 met Piekje Sijes. 4 gezinsleden

189. Johannes Wiebrens, weduwe van Johannes; “arme oude vrouw”; enig gezinslid

190. Johannes Willems, arbeider, enig gezinslid

191. Joost Oldendorp, “adsistent”, 7 gezinsleden

192. Joost Hielkes, mastenmakersknecht, 2 gezinsleden

193. Jouke Reyns, varensgezel, 2 gezinsleden

194. Jouwert Siebrens, koopman en lijnslager, 7 gezinsleden

195. Carste Jans, weduwe van Carste; “arm wyff”, enig gezinslid

196. Klaas Wemen, slager, enig gezinslid

197. Klaas Alberts, setschipper (schipper die op schip van eigenaar vaart), 3 gezinsleden

198. Klaas Deddes, setschipper, 3 gezinsleden

199. Klaas Feddes, scheepstimmerknecht, 2 gezinsleden

200. Klaas Freerks, “koffevaerder”, 4 gezinsleden

201. Klaas Ientes, veermansknecht, 5 gezinsleden

202. Klaas Piers, matroos, 2 gezinsleden

203. Klaas Roelofs, bakker, 3 gezinsleden

204. Klaas Ulbes, schipper/Oostzeevaarder. Tr. 1751 Fokje Gosses, 2 gezinsleden

205. Coenraat Harmens, matroos, 3 gezinsleden

206. Coert Rienks, “burgerman”, 2 gezinsleden

207. Cornelis Witteveen, brouwer, 5 gezinsleden

208. Cornelis Bonnes, zeilmakersknecht, enig gezinslid

209. Cornelis Joekes, grofsmid, 3 gezinsleden

210. Cornelis Martens, koffeschipper/Oostzeevaarder. Tr. 1738 Jeltje Fokkes, 5 gezinsleden

211. Cornelis Metskes, kuipersknecht, enig gezinslid

212. Corneliske Verbeek, “oude arme weduwe”, 2 gezinsleden

213. Lammert Gosses, schipper/Oostzeevaarder. Trouwde 4 keer: 1745 Grietje Everts; 1751 Pietje Hendriks; 1760 Pietje Mases en 1763 Hendrikje Hommes. 2 gezinsleden

214. Lammert Jans, smidsknecht, enig gezinslid

215. Liepkje Annes, “wollenaayster”, enig gezinslid

216. Lieuwe Baukes, scheepstimmerman, 6 gezinsleden

217. Lieuwe Baukes, “ballaster”( iemand die ballast verkoopt aan uitgaande schepen); 2 gezinsleden

218. Lieuwe Sietses, schipper/Oostzeevaarder. Tr. ca. 1739 Wietske Sjoerds, 2 gezinsleden

219. Lourens Synes Hottinga, smakschipper/Oostzeevaarder. Geb. Mildam ca 1695/1700; zoon van Syne Lieuwes. Ging later naar De Lemmer. Tr. ca 1725 Janke (Jantje)Jans; 7 gezinsleden

220. Lourens Jacobs, timmerknecht, 4 gezinsleden

221. Lubbert Jans, timmerman, 8 gezinsleden

222. Ludser Tammes, scheepstimmerknecht, 7 gezinsleden

223. Maaike Iebes, enig gezinslid (woont bij Arrien Folkerts onder de Lemmer)

224. Marten Brands, “wagenaer”, 4 gezinsleden

225. Marten Heins, schipper/Oostzeevaarder. Tr. 1742 Hendrikje Jurjens; 4 gezinsleden

226. Marten Jans, scheepstimmerknecht, 5 gezinsleden

227. Marten Jans, matroos, 2 gezinsleden

228. Marten Rinses, matroos, 3 gezinsleden

229. Marten Tjeerds, arbeider, 4 gezinsleden

230. Meine Alles, sjouwer, 5 gezinsleden

231. Meine Annes, `wint de kost`, 3 gezinsleden

232. Meine Barteles, boer, 2 gezinsleden

233. Melle Iebeles, smidsknecht, enig gezinslid

234. Melle Klaases Haen, `contrarolleur ter Adm.`, 6 gezinsleden

235. Michiel Oldendorp, ontvanger, 3 gezinsleden

236. Minke Roelofs, “arme meyd”, enig gezinslid

237. Mense (Minse, Minze) Hnedriksz, schoenmaker, tr. 1752 Grietje Fransdr. Foiseau. Nam in 1811 achternaam “De Vries” aan. In 1749 enig gezinslid.

238. Minse Oiers, arbeider, 4 gezinsleden

239. Murk Jeltes, varensgezel, 3 gezinsleden

240. Nanne Arends, “old bijsitter” (lid van het grietenijgerecht), 3 gezinsleden

241. Nolke Oenes, matroos, 6 gezinsleden

242. Obbe Sipkes, schipper/Oostzeevaarder. Tr. 1728 Jeltje Sietses, 2 gezinsleden

243. Oege Jans, schipper, 2 gezinsleden

244. Oege Jans, schippersknecht, 2 gezinsleden

245. Paulus Hendriks, matroos, 2 gezinsleden

246. Paulus Uilkes Schuyl, bakker, 5 gezinsleden

247. Piebe Jentjes, “kan de kost niet winnen”, 6 gezinsleden

248. Piekje Hendriks, “linnennaeyster” enig gezinslid

249. Pier Jans, weduwe van Pier; “redelijk in staat”, 2 gezinsleden

250. Pier Sietses, matroos, 6 gezinsleden

251. Pieter Ankringa, beroep onbekend, enig gezinslid

252. Pieter Alberts, schippersknecht, 2 gezinsleden

253. Pieter Baukes, boer, 8 gezinsleden

254. Pieter Haitses, schoenmaker, 3 gezinsleden

255. Pieter Hielkes, turfdrager, 5 gezinsleden

256. Pieter Johannes, smidsknecht, enig gezinslid

257. Pieter Martens, matroos, 4 gezinsleden

258. Pieter Meines, keuterboer, 2 gezinsleden

259. Pieter Piers, weduwe van Pieter; “arme weduwe”, 5 gezinsleden

260. Pieter Pieters, timmerman, 4 gezinsleden

261. Pieter Siebouts, weduwe van Pieter, “arme oude vrouw”, 2 gezinsleden

262. Pieter Siemens, timmerknecht, enig gezinslid

263. Pieter Tammes, schippersknecht, 3 gezinsleden

264. Reinder Jakobs, arbeider. 2 gezinsleden

265. Rimmer Jans Falkema, executeur. 7 gezinsleden

266. Repke Johannes, varensgezel, 4 gezinsleden

267. Rienk Harmens, “wagenaer”, 7 gezinsleden

268. Rienk Joostes, “coffeschipper”, 4 gezinsleden

269. Rienk Remmerts, schipper, 7 gezinsleden

270. Rienk Siemens, timmerman, 4 gezinsleden

271. Rinske Meines, matroos, 2 gezinsleden

272. Rinske Rijkholts, “sobere weduwe”, enig gezinslid

273. Rintje Jans, timmerknecht, 4 gezinsleden

274. Romke Fokkes, arbeider, 3 gezinsleden

275. Ruurd Willems, pottenbakkersknecht, enig gezinslid

276. Sander Klaases, setschipper, 5 gezinsleden

277. Sanne Sjoukes, “zeer oud man”, 3 gezinsleden

278. Sibbele Cornelis, “oude arme man”, 2 gezinsleden

279. Sibbele Rienks, schoenmaker, enig gezinslid

280. Siebe Baukes, scheepstimmerknecht, 3 gezinsleden

281. Siebe Jans, mastenmaker, 2 gezinsleden

282. Siebout Greults (Greelts), kuiper, 3 gezinsleden

283. Siebout Pieters, schipper/Oostzeevaarder. Nam in 1811 achternaam De Boer aan. 4 gezinsleden

284. Siebout Pieters, schipper, 5 gezinsleden

285. Siebout Wouters, schoenmaker, 2 gezinsleden

286. Siebren Jonkman, “coffeschipper”, 2 gezinsleden

287. Siebren Abes, “boottjemaker”, 5 gezinsleden

288. Siebren Jans, arbeider, 2 gezinsleden

289. Sieger Sietses, scheepstimmerknecht, 3 gezinsleden

290. Siemen Jans, “arm man”, 6 gezinsleden

291. Siemen Jennes, scheepstimmerman, 4 gezinsleden

292. Siemen Sjoerds, weduwe van Siemen, boerin, 3 gezinsleden

293. Sietske Gosses, weduwe “wint de kost”, enig gezinslid

294. Sikke Sleeswijk, schipper/Oostzeevaarder. Tr. 1733 Korneliske Kornelis. 6 gezinsleden

295. Sikke Ages, weduwe van Sikke, winkellierse, enig gezinslid

296. Sipke Sluis, arbeider, 4 gezinsleden

297. Sipke Innes, “arm man”; “door zijn kinders onderhouden”, enig gezinslid

298. Sipke Hanses, schoenmaker, 5 gezinsleden

299. Sipke Siemens, schoenmakersknecht, enig gezinslid

300. Sjoerd Annes, “arm old man”, 3 gezinsleden

301. Sjouk Harmens, “oude weduwe”, enig gezinslid

302. Swaantje Jans, “wolle nayster”, enig gezinslid

303. Teede Ates, uurwerkmaker, 4 gezinsleden

304. Teunis Anskes, arbeider, 2 gezinsleden

305. Teunis Pieters, arbeider en sjouwer, 5 gezinsleden

306. Thomas Bijlsma, herbergier (Wildeman?), 8 gezinsleden

307. Tiemen Folkerts, varensgezel, 2 gezinsleden

308. Tiemen Cornelis, schippersknecht, 3 gezinsleden

309. Tys (Ties) Harmens, scheepstimmerknecht, 4 gezinsleden

310. Ties Jentjes, bijzitter, koopman en leerlooier, 6 gezinsleden

311. Tietje Asses, linnennaaister, enig gezinslid

312. Tjeerd Jans, matroos, 2 gezinsleden

313. Tjeerd Tietes, “oud man”, 2 gezinsleden

314. Tjepke Thomas, matroos, 4 gezinsleden

315. Tjerk Thomas, koffeschipper/Oostzeevaarder. Kwam uit Heerenveen, maar trouwde 1748 Klaaske Jakles in De Lemmer, 2 gezinsleden

316. Tjitske Johannes, “arme oude meyd”, enig gezinslid

317. Trientje Bartles, “arme weduwe”, 2 gezzinsleden

318. Trientje Willems, “arme weduwe”, 2 gezinsleden

319. Uilke Jetses, praamvoerder, 2 gezinsleden

320. Uilke Sieniers, veerschipper, 6 gezinsleden

321. Ulbe Annes, kofschipper/Oostzeevaarder, 5 gezinsleden

322. Wale Holles, schipper/Oostzeevaarder. Kwam uit Woudsend maar touwde 1732 Aafke Sikkes in De Lemmer, 3 gezinsleden

323. Watse Pieters, arbeider, 6 gezinsleden

324. Wiebe Adams, mastenmakersknecht, 3 gezinsleden

325. Wiede Deddes, schipper, 6 gezinsleden

326. Wiebe Pieters, sjouwer, enig gezinslid

327. Wiebe Wiebes, huistimmerknecht, 3 gezinsleden

328. Wiebe Wouters, “zober vrijgezel”, enig gezinslid

329. Wiebren Jans, Ossekoper, 6 gezinsleden

330. Wiebren Sjoerds, schipper/Oostzeevaarder. Hij overleed in 1806. In 1749 4 gezinsleden

331. Wiebren Wouters, timmerman, 3 gezinsleden

332. Wieger Ludsers, wagenmaker, 2 gezinsleden

333. Wiepkje Ruurds, matroos, 6 gezinsleden

334. Wierd Hilles, matroos, 2 gezinsleden

335. Wietse Johannes, schoenmaker, 3 gezinsleden

336. Willem Knijf, weduwe van Willem, winkelierse, 5 gezinsleden

337. Willem Muurling, weduwe van Willem, “bezwaart met een zwaer huisgesin, door vrienden ondersteunt”, 5 gezinsleden

338. Willem Annes, bakker, 9 gezinsleden

339. Willem Jetses, matroos, 5 gezinsleden

340. Willem Linses, sjouwer, 6 gezinsleden

341. Willem Lucas, koffeschipper/Oostzeevaarder. Tr. ca. 1742 Geertje Pieters; 5 gezinsleden

342. Willem Piers, scheepstimmerknecht, 3 gezinsleden

343. Wobbe Jans, kuipersknecht, enig gezinslid

344. Wouter Klaases, boer, 5 gezinsleden

|    1   |    2   |

Reactie plaatsen

Reacties

Olga Vermeeren
4 jaar geleden

Super tof. Ben er net achter dat nummer 66 uit de lijst familie is. Mocht iemand nog leuke info of weetjes hebben met betrekking tot Sybrens en vooral de daaruit voortkomende Spaan familie hoor ik het graag. Met vriendelijke groet Olga

Boukje Versteeg-Tijhuis
4 jaar geleden

Beste Jaap van der Zwaag,

Heel interessant, dank voor plaatsen van deze info / lijst.
Ik denk dat nr. 111 één van mijn voorouders is, Heere Ydes. Als dit klopt, is mijn info dat hij is geboren 1685, had hij een relatie met Grietje Jans, en hadden zij samen in 1714 dochter Yntje Ydes.
Erg leuk om hem in deze lijst aan te treffen!

Vriendelijke groet,
Boukje Tijhuis