Familie van Asma in Lemmer

St. Jozefschool, Schoolstraat.

Als ik vanuit de lagere school in Lemmer dromerig naar buiten keek zag ik nogal eens ome Kees. Niet míjn ome Kees maar mijn moeders ome Kees. Ik zag hem lopen met een wit hondje. Hij woonde tegenover de school en had daar een sigarenwinkeltje. Dat was in de jaren 50.

Toen ik een halve eeuw later op zoek ging naar voorouders ontdekte ik dat ome Kees en ik allebei nakomelingen zijn van Lubbert Jans en Rimcke Johannes Assema. Lubbert werd op 15 oktober 1724 R.K. gedoopt in Lemmer en Rimcke op 14 juni 1738 te Follega.

Ik ontdekte ook dat de oudste zoon van ome Kees, Menno van Asma, ook bezig was geweest met onderzoek naar voorouders en in de leeszaal van Tresoar in Leeuwarden vond ik een boekwerkje met wat kopieën van zijn gegevens.

Menno van Asma.

Later kreeg ik via zijn zus Julia en broer Jan de beschikking over zijn bewaard gebleven onderzoeksresultaten en dat is indrukwekkend uitgebreid en zeer zorgvuldig voorzien van kopieën uit doop- en trouwboeken, bevolkingsregisters, correspondentie en andere documentatie. Er was in die tijd nog geen internet, Menno ging zelf naar de archieven om informatie te zoeken. Tussen zijn papieren vond ik onderstaande prent.

Menno is op 59-jarige leeftijd plotseling overleden. Aan zijn onderzoek kwam abrupt een einde. Hij heeft het niet af kunnen maken en in welke vorm dan ook toegankelijk kunnen maken voor anderen. Het zou jammer zijn als al dat werk alleen maar in die ordners blijft want velen zullen er een ingang vinden naar hun roots of een aanvulling op wat ze al wisten.

Menno werd geboren te Lemmer op 28 december 1924. Hij trouwde in 1958 te Heiloo met Anna Johanna Christina de Wit uit Zwolle. In 1962 werd hij hoofdonderwijzer van de St. Gregoriusschool in Dronten. Zijn huwelijk bleef kinderloos.

Ome Kees was getrouwd met tante Marietje, jongste zus van mijn grootmoeder van moeders kant, dochters van brugwachter Jelte de Jong en Jitske van der Leest. Gegevens over de familie de Jong zijn al eerder op Spanvis geplaatst, daarom zal ik het hier beperken tot de familie van Asma.

Ome Kees en tante Marietje.

Menno maakte o.a. een kwartierstaat waarin hij zijn vader nummer 1 gaf. Vanuit die opzet volgen hieronder zijn gegevens.


1:  Cornelis van Asma, (Kees), geboren te Heeg op 12 oktober 1896, overleden op 24 januari 1973. Zoon van Meindert Jans van Asma en Jetske Everts Ypma. Hij woonde al in Lemmer toen hij op 11 mei 1922 trouwde met de in Lemmer geboren Maria de Jong, dochter van Jelte de Jong en Jitske van der Leest. Cornelis, beroep melkcontroleur, en Maria woonden in de Schoolstraat waar zij aan huis een sigarenwinkeltje hadden. 

Zij kregen 6 kinderen: Menno (1924), Julius (1926), Jan (1928), Cor (1930), Julia (1932) en Edy (1935).

Juni 1943. Cornelis en Maria met de kinderen v.l.n.r.: Julia, Julius, Edy. Cor, Jan en Menno.

Muziekkorps St. Cecilia. Op de achterste rij met strohoed Cornelis (Kees) van Asma, daarvoor zoon Julius.

OUDERS (generatie 2)

2. Meindert Jans van Asma, geboren te Heeg op 25 februari 1855, overleden te Heeg op 3 april 1917, zoon van Jan Cornelis van Asma en Grietje Meinderts Palsma. Hij trouwde op 3 augustus 1889 in Franekeradeel met Jetske Everts Ypma. Zijn beroep was timmerman, aannemer.

Meindert Jans van Asma en Jetske Everts Ypma.

Meindert en Jetske kregen 3 kinderen:

2.1. Jan van Asma, geboren te Heeg op 7 juli 1890. Overleden te Heeg op 30 november 1958, begraven te Blauwhuis. Hij trouwde op 24 april 1920 in Wymbritseradeel met de te Wons geboren Marijke Witteveen, dochter van Jozeph Witteveen en Oeke van der Werf. Jan was timmerman – aannemer te Heeg, Nieuwewal 36. Jan en Marijke kregen de volgende kinderen:

Meindert (1921), Jozef (1922-1935), Evert (1923), Cornelis (1925, hij vertrok in 1953 naar Canada), Hermanus (1927) en Juliana (1932).

2.2. Evert van Asma, geboren te Heeg op 7 april 1893, overleden te ’s-Hertogenbosch op 8 augustus 1966. Beroep: bouwkundig opzichter. Hij trouwde op 14 februari 1928 met Juliana Maria de Jong uit Workum, dochter van Lieuwe de Jong en Marijke Gerritsma. Evert en Juliana kregen 2 kinderen: Juliana Petronella (1929) en Leonard Jan (1933).

2.3. Cornelis van Asma, geboren te Heeg op 12 oktober 1896.  Zie 1.

 

3. Jetske Everts Ypma, geboren te Dongjum op 13 juni 1861, overleden te Franeker op 26 augustus 1935. Dochter van Evert Yebs Ypma en Ynskje Sybolts Poelsma.

GROOTOUDERS (generatie 3)

4. Jan Cornelis van Asma, geboren te Balk op 7 maart 1821, overleden te Heeg op 6 december 1879, zoon van Cornelis Jans van Asma en Aafke Thomas Hottinga. Hij was kleermaker in Heeg toen hij op 23 november 1850 trouwde met Grietje Meinderts Palsma.

Jan Cornelis van Asma.

Jan en Grietje kregen te Heeg de volgende kinderen:

4.1. Cornelis Jans van Asma, geboren 8 oktober 1851, overleden 3 januari 1853.

4.2. Cornelis Jans van Asma, geboren 23 januari 1853, overleden te Heeg op 16 maart 1931. Beroep: kleermaker. Hij trouwde op 20 mei 1881 in Doniawerstal met Minke Meyer uit St. Nicolaasga, dochter van Gerrit Rommerts Meyer, kastelein en huisverver, en Geertje Jans Franken. Uit dit huwelijk een dochter Grietje, geboren in 1890. Zij trouwde in 1919 met Pieter Put, onderwijzer te St. Nicolaasga, geboren te Gaastmeer in 1888, zoon van Cornelis Put en Marijke Bouwhuis. Kinderen van Grietje en Pieter: Cornelis (1920), Age (1923) en Monica (1928).

V.l.n.r.: Cornelis J. van Asma, Pieter Put, Grietje van Asma. Zittend: Minke Gerrits Meijer, naast haar Age Put, Cornelis Put.

4.3. Meindert Jans van Asma, geboren 25 februari 1855.  Zie 2.

4.4. Catharina Jans van Asma (Trijntje), geboren 24 september 1857, overleden te Blauwhuis op 24 juni 1951. Zij trouwde op 20 juni 1891 met Christiaan Gerhardus Wüst, koopman, manufacturier, geboren te Dokkum op 7 mei 1856, zoon van Johannes Wüst en Elisabeth Barbara van der Velde. De manufacturenzaak van de Fam. Wüst te Heeg was oorspronkelijk de zaak van Jan Cornelis van Asma. Kinderen van Catharina en Christiaan:

4.4.1. Johannes Wüst, geboren 1893, overleden 1980, beroep manufacturier. Hij trouwde in 1920 met Dieuwke (Theodora) Popma, uit dit huwelijk de kinderen Christiaan (1921) en Regina (1928). Johannes was een begaafde organist-dirigent van het R.K. zangkoor te Heeg (Sneeker Nieuwsblad 11 sept. 1969), daarvoor was hij in de leer geweest bij zijn oom Age van Asma in Blauwhuis, waar hij als 10 jarige jongen 2 keer per week naar toe ging, eerst te voet, later op de fiets. Johannes was ook een talentvolle amateurschilder (Leeuwarder Courant 6 nov. 1973)

4.4.2. Jan Cornelis Wüst, geboren 1899, overleden 1976. Hij trouwde met Yfke Hoekstra. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Christiaan Wüst en Catharina van Asma.

En hun kinderen, Jan en Johannes Wüst.

4.5. Gosse Jans van Asma, geboren 7 april 1860, overleden te Heeg op 2 juni 1917. Hij trouwde te Dokkum op 20 augustus 1895 met de daar geboren Maria Elisabeth Theresia Dominica Vollmer. Zij woonden in Heeg, waar Gosse wagenmaker was. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.6. Thomas Jans van Asma, geboren 11 januari 1862, overleden op 14 februari 1921 te Blauwhuis, ongehuwd. In 1903 is hij smidsgezel te Oudega.

4.7. Age van Asma, geboren 29 maart 1868, overleden te Blauwhuis op 24 februari 1949. Hij trouwde op 1 juli 1899 met Sjoukje Aalsma, geboren te Westhem, dochter van Sybren Aalsma en Oeke Douma. Zij woonden in Blauwhuis, waar Age kleermaker was. Uit dit huwelijk een zoon Siebren, geboren 26 juli 1900, overleden 15 januari 1911, 10 jaar oud.

5. Grietje Meinderts Palsma, geboren te Heeg op 20 april 1822, overleden te Heeg op 17 december 1884, dochter van Meindert Gosses Palsma en Aafke Annes Koiker.

6. Evert Yebs Ypma, geboren te Achlum op 10 oktober 1830, overleden te Achlum op 5 augustus 1912, zoon van Yeb Fokkes Ypma en Fetje Maurits Rollema. Evert was boer te Dongjum. Hij trouwde op 5 mei 1855 met Ynskje Sybolts Poelsma.

Uit dit huwelijk: Jetske Everts Ypma, Zie 3.

7. Ynskje Sybolts Poelsma, geboren te Achlum op 28 oktober 1828, overleden op 9 oktober 1903 te Achlum, dochter van Sybolt Heeres Poelsma en Elisabeth Faber.

OVERGROOTOUDERS (generatie 4)

8. Cornelis Jans van Asma, geboren te Follega, r.k. gedoopt te Lemmer op 18 januari 1801, overleden te Heerenveen op 18 januari 1872. Zoon van Jan Lubberts van Asma en Wietske Jans. Hij trouwde (1) op 11 mei 1820 in Lemmer met Aafke Thomas Hottinga. Hij is dan 19 jaar oud en zijn beroep is koopman. Als een jaar later zoon Jan wordt geboren is Cornelis herbergier in Balk. In januari 1823 staat herberg De Zon in Balk te koop, eigenaar is C.J. van Asma. In 1850 woont Cornelis in Lemmer in huis nr. 160 (aan de Zijlroede, Turfland). Op 12 mei 1871 verhuist hij naar Heerenveen. Cornelis en Aafke krijgen de volgende kinderen:

8.1. Jan van Asma, geboren te Balk op 7 maart 1821, Zie 4.

8.2. Aaltje van Asma, geboren te Eesterga op 21 november 1823, overleden te Lemmer op 7 februari 1855, 31 jaar oud, ongehuwd.

8.3. Wietske van Asma, geboren te Lemmer op 4 februari 1827, overleden op 25 mei 1829, 2 jaar oud.

8.4. Wietske van Asma, geboren te Lemmer op 19 oktober 1830, overleden te Nijehaske op 1 december 1880, 50 jaar oud. Zij trouwde op 8 mei 1853 met Age Roels Boosman uit Heerenveen. Kinderen uit dit huwelijk: Rudolf (1854), Cornelius (1858–1858), Maria Berbera (1860), Cornelis (1867) en Agatha (1869–1869).

8.5. Thomas van Asma, geboren te Lemmer op 21 mei 1833, overleden 13 april 1910 te Haarlem. Thomas werd Pauselijk zouaaf op 24 februari 1866, op 1 maart 1868 kwam hij terug. Hij streed mee in de slag van Mentana waarbij zijn vriend Simon Franken uit Dronrijp sneuvelde. Over deze Simon verscheen in 1868 een brochure waarin een brief werd opgenomen van Thomas aan de pastoor van Dronrijp:

Thomas van Asma, als zouaaf. Van de ruim 3000 Nederlanders die als zouaaf naar Rome gingen, was hij de enige uit Lemmer.  

Thomas woonde in 1870 in Lemmer in wijk 4, huisnr. 634, zijn beroep is dan broodbakker, koopman. In 1877 vertrekt hij naar Heerenveen. Hij trouwde op 2 mei 1880, 46 jaar oud, beroep koopman, te Heerenveen met Johanna Holleboom, oud 26 jaar, geboren te Dalfsen. Johanna is in 1899 overleden te St. Nicolaasga. Zij kregen geen kinderen.

Thomas van Asma.

Bidprentje, Thomas van Asma.

8.6. Johanna van Asma, geboren te Lemmer op 8 april 1836, overleden op 19 mei 1916 te Lemmer, 80 jaar oud. Zij trouwde op 23 mei 1869 met de in Lemmer geboren Hendrikus Hulscher, timmerman, zoon van Bernardus Hendrikus Hulscher en Pietje Laurens Kuipers. Zij woonden in huis nr. 260 (aan de Oude Sluis). Op 3 september 1874 wordt hun zoon Bernardus geboren, hij is overleden op 27 augustus 1876, bijna 2 jaar oud. Op 21 november 1880 wordt een zoon geboren die ook de naam Bernardus krijgt, hij is overleden te Lemmer op 24 augustus 1944.

Cornelis trouwde (2) op 21 november 1841 met Catharina (Trijntje, Trientje) Gabes Hottinga, R.K. gedoopt te Lemmer op 11 februari 1806, dochter van Gabe Idzes Hottinga (geb. 1765 te Oosterzee) en Stientje Joannes. Trijntje is overleden te Lemmer op 6 februari 1869.

Trijntje Gabes Hottinga.

Kinderen van Cornelis en Trijntje:

8.7. Aafke van Asma, geboren te Lemmer op 21 juni 1844, overleden te Heerenveen op 21 november 1918. Zij trouwde op 12 mei 1872 met Petrus Harings Romkes. Zij kregen 4 kinderen: Haring (1873), Catharina (1876), Kornelis (1880) en Anna Maria (1885).

8.8. Christina van Asma, geboren te Lemmer op 27 juni 1846, overleden te Lemmer op 5 december 1869, 23 jaar oud, ongehuwd.

8.9. Maria van Asma, geboren te Lemmer op 7 maart 1849, overleden 6 weken oud.

8.10. Gabriël (Gabe) van Asma, geboren te Lemmer op 28 augustus 1850, overleden in Indië. Gabe was aanvankelijk kleermakersknecht in Heeg. In september 1873 gaat hij in militaire dienst als plaatsvervanger en gaat hij een verbintenis aan voor zes jaar, ingaande op de dag van inscheping, bij het K.N.I.L. Op 20 april 1874 vertrekt hij met het stoomschip Celebes dat op 7 juni aankomt in Padang waar hij wordt geplaatst bij het 16e Bataillon Infanterie. Er volgen diverse overplaatsingen. Hij ontving een “eereteeken” voor belangrijke krijgsbedrijven te Atjeh. Hij is overleden op 28 april 1879 te Willem I.

9. Aafke Thomas Hottinga, r.k.. gedoopt te Eesterga op 14 januari 1796, overleden te Lemmer op 19 juni 1840. Dochter van Thomas Ybes Hottinga en Aaltje Douwes.

10. Meindert Gosses Palsma, r.k. gedoopt te Heeg op 19 januari 1786, overleden te Heeg op 18 oktober 1857. Beroep: scheepstimmerman te Heeg. Zoon van Gosse Meinerts Palsma en Gerbrich Sikkema. Hij trouwde op 11 mei 1821 in Gaasterland met Aafke Annes Koiker. Zij zijn de ouders van Grietje Meinderts Palsma, Zie 5.

11. Aafke Annes Koiker, geboren te Trophorne, r.k. gedoopt te Balk op 7 april 1788, overleden te Heeg op 4 februari 1831. Dochter van Anne J. Koiker en Grietje J. Tolman.

12. Yeb Fokkes Ypma, geboren te Witmarsum, r.k. gedoopt op 14 februari 1782, overleden te Achlum op 28 mei 1846. Zoon van Fokke Yebes Ypma en Baukje Everts. Evert was boer te Achlum. Weduwnaar van Fettje Kornelis van der Tol (1789-1814). Hij trouwde op 2 februari 1817 in Franekeradeel met Fetje Maurits Rollema. Zij zijn de ouders van Evert Yebs Ypma, Zie 6.

13. Fetje Maurits Rollema, geboren te Exmorra, r.k. gedoopt te Makkum op 21 april 1791, overleden te Achlum op 23 juni 1831. Dochter van Maurits Philippus en Jetsje Clazes Rollema.

14. Sybolt Heeres Poelsma, geboren te Leeuwarden, r.k. gedoopt op 9 januari 1800, overleden op 4 februari 1844 te Achlum. Zoon van Heere Harmens Poelsma en Elisabeth Schaafsma. Sybolt was boer in Achlum. Weduwnaar van Saske Pieters Jorritsma (1803-1827). Hij trouwde op 20 januari 1828 te Franeker met Elisabeth Faber. Uit dit huwelijk Ynskje Sybolts Poelsma, Zie 7.

15. Elisabeth Faber, geboren te Vijfhuizen op 6 augustus 1802 en diezelfde dag r.k. gedoopt te Franeker, overleden te Herbayum op 12 januari 1868. Dochter van Klaas Jelles Faber en Gatske Aukes Homminga. Weduwe van Hans Baukes van der Zweep, overleden in 1826.

BETOVERGROOTOUDERS (generatie (5)

16. Jan Lubberts van Asma, r.k. gedoopt te Follega op 21 maart 1761, overleden in huis nr. 10 te Follega op 27 november 1816. Zoon van Lubbert Jans en Rimcke Johannes Assema. Hij trouwde op 23 mei 1790 te Follega met Wietske Jans. Jan Lubberts was boer, huisman te Follega. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt:

16.1. Lubbertus, gedoopt te Lemmer op 23 juli 1791, overleden op 30 mei 1813. Hij was fuselier in het Franse leger. Hij werd op 5 maart 1813 opgenomen in het ziekenhuis van Bingen en is daar op 30 mei aan koorts overleden.

16.2. Albertus, gedoopt te Lemmer op 25 augustus 1793, overleden te St. Nicolaasga op 20 februari 1869, ongehuwd.

16.3. Johannes, gedoopt te Lemmer op 23 januari 1796, overleden te Follega op 21 november 1821, 25 jaar oud. Zijn beroep was boer. Hij trouwde op 9 mei 1819 met Elisabeth Thomas Hottinga, geboren te Eesterga, dochter van Thomas Ybes en Aaltje Douwes. Uit dit huwelijk werd op 24 augustus 1821 zoon Jan van Asma (16.3.1) geboren. Elisabeth Thomas Hottinga hertrouwde op 23 mei 1824 met Klaas Pieters Witteveen, boer, geboren te Akmarijp, zoon van Pieter Tjebbes Witteveen en Trijntje Arjens Rypkema. Uit dit huwelijk werd op 3 november dochter Trijntje geboren, zij is 4 maanden oud overleden. Klaas Pieters Witteveen is overleden op 2 maart 1828, 28 jaar oud. Elisabeth is overleden te Lemmer op 17 april 1846, 53 jaar oud. Haar beroep was “winkeliersche”.

16.3.1. Jan Johannes van Asma, geboren 24 augustus 1821, overleden te Lemmer op 16 juli 1866, 44 jaar oud. Hij was kleermaker te Lemmer en trouwde op 29 mei 1846 met Ymkje Meyes Rypkema, beroep naaister, geboren te Doniaga, dochter van Meye Tjitskes Rypkema en Egbertje Kobus. In 1850 woonden zij in huis nr. 209. In 1880 woonde Ymkje in de Dubbelstraat, wijk 2 nr. 277. Zij is overleden te Lemmer op 22 september 1894. Kinderen van Jan en Ymkje, allen geboren te Lemmer:

16.3.1.1. Johannes van Asma, geboren op 14 mei 1847, overleden te Egmond aan Zee op 23 mei 1925. Zijn beroep was zeeman.

16.3.1.2. Egberta van Asma, geboren 18 juni 1849, overleden 1 week oud.

16.3.1.3. Majolus (Meije) van Asma, geboren 10 juni 1850, beroep zeeman.

16.3.1.4. Egbertus van Asma, geboren 20 januari 1852, overleden 7 april 1853, 1 jaar oud.

16.3.1.5. Elisabeth van Asma, geboren 27 juli 1853, overleden 30 juli 1862, 9 jaar oud.

16.3.1.6. Egbertus van Asma, geboren 25 november 1855, overleden 3 weken oud.

16.3.1.7. Egberta van Asma, geboren 3 december 1856, overleden 1 maand oud.

16.3.1.8. Egbertus van Asma, geboren 13 februari 1858, overleden te ’s-Gravenhage op 11 december 1940. Beroep: koperslager. Woonde in 1880 met zijn moeder in Lemmer in de Dubbelstraat, wijk 2 nr. 277. Hij trouwde (1) op 4 november 1881 te Lemmer met Elisabeth Veltman, geboren te Harlingen, overleden te ’s-Gravenhage op 12 november 1901. Op 30 november 1881 verhuizen zij naar Woudsend. Egbertus trouwde (2) op 22 oktober 1902 met Anna van Kralingen, geboren in 1859 te Schiedam, overleden te ’s-Gravenhage op 19 september 1909. Geen kinderen bekend uit 2e huwelijk. Egbertus trouwde (3) op 16 februari 1910 met Leentje Wiesebron, geboren in 1871 te Brielle. Kinderen uit zijn 3e huwelijk: Louis (1910) en Johan Egbert (1914). Kinderen uit het 1e huwelijk:

16.3.1.8.1. Jan van Asma, geboren te Lemmer op 26 september 1882, overleden te Wousend, 4 jaar oud.

16.3.1.8.2. Joachim van Asma, geboren te Woudsend op 18 november 1884, overleden te ’s-Gravenhage op 17 september 1965. Zijn beroep was loodgieter. Hij trouwde op 4 december 1907 te ’s-Gravenhage met Bernardina Clasina Petronella van Dongen, geboren te Nijmegen. Zij woonden in de Pletterijstraat nr. 66. Op 7 april 1910 verhuizen zij naar Rijswijk. Kinderen van Joachim en Bernardina zijn: Joachim Mijenardus (1908), Martinus Adolphus (1910) en Elisabeth Francisca (1913)

16.3.1.8.3. Meije van Asma, geboren te Woudsend op 24 november 1886, overleden te ’s-Gravenhage op 7 juni 1969. Hij trouwde op 14 augustus te Soerabaya met Geertruida Victoire Wardenaar, geboren te Soerabaya op 22 januari 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

16.3.1.8.4. Jan van Asma, geboren te Woudsend op 17 februari 1889. Hij trouwde op 21 september 1911 te Bovenkarspel met de daar geboren Elisabeth Hauwert. Elisabeth is overleden te ’s-Gravenhage op 3 januari 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

16.3.1.8.5. Dirk van Asma, geboren te Woudsend op 23 januari 1891, overleden te Utrecht op 25 februari 1939. Beroep: bierhandelaar. Hij trouwde (1) op 21 mei 1913 te ’s-Gravenhage met de in Den Helder geboren Cornelia Kager, gescheiden op 21 juni 1921. Hij trouwde (2) te ’s-Gravenhage op 1 februari 1922 met Sara Catharina van Schagen, echtscheiding op 10 oktober 1930. Geen kinderen bekend.

16.3.1.8.6. Egbert van Asma, geboren te Loosduinen op 25 november 1894. Hij trouwde (1) te ’s-Gravenhage op 15 augustus 1923 met Johanna van der Laken, geboren te Leiden, huwelijk ontbonden door echtscheiding op 2 februari 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Hij trouwde (2) te ’s-Gravenhage op 25 november 1931 met Maria Elisabeth Dekkers, geboren te Ossendrecht. Uit dit huwelijk: Elisabeth Anna Cornelia (1932) en Gerardus Egbert (1933, hij verhuisde in 1959 met vrouw en 1e kind naar Washington)

16.3.1.8.7. Antonius van Asma, geboren te ’s-Gravenhage op 17 november 1876, overl. 2 maanden oud.

16.3.1.8.8. Johannes van Asma, geboren te ’s-Gravenhage op 17 november 1876, overl. 5 dagen oud.

16.3.1.9. Elisabeth van Asma, geboren 25 augustus 1863, overleden 3 maanden oud.

16.3.1.10. Gisbertus van Asma, geboren 27 april 1865, overleden 20 januari 1870, 4 jaar oud.

16.4. Remken, doopnaam Remberta, gedoopt te Follega op 6 februari 1797.

16.5. Remberta (Rimke, Rinske), gedoopt te Follega op 6 mei 1798, overleden in Doniawerstal op 21 december 1874. Zij trouwde op 26 november 1819 met Jan Meinderts de Ree, timmerman te St. Nicolaasga, zoon van Meindert Roelofs de Ree, boer, en Gooitske Alberts. Kinderen uit dit huwelijk: Lubbert (1820), Gooitske (1822), Johanna (1823), Johanna (1824), Johannes (1827) en Lubbert (1832)

16.6. Cornelis Jans van Asma, geboren te Follega op 18 januari 1801, Zie 8.

16.7. Jan Jans van Asma, gedoopt te Lemmer op 19 april 1804, overleden op 9 november 1885 te St. Nicolaasga. Beroep: boereknecht, arbeider. Hij trouwde op 8 mei 1829 in Doniawerstal met Hinke Sakes Agricola uit St. Nicolaasga, dochter van Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes de Boer.

Kinderen van Jan en Hinke:

16.7.1. Johannes van Asma, geboren te St. Nicolaasga op13 juni 1830. Op 9 mei 1857 trouwde hij, 26 jaar oud, in Doniawerstal met Ymkje Epkes Rypkema, oud 35 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Epke Tjitskes Rypkema en Akke Meinderts de Ree. Uit dit huwelijk werd op 20 januari 1862 zoon Jan geboren, hij is 4 weken oud overleden.

16.7.2. Sibbeltje van Asma, geboren te Nijega op 5 augustus 1832, overl. op 18 november 1893, ongehuwd.

16.7.3. Wietske van Asma, geboren te Oldeouwer op 18 december 1834. Zij trouwde in Doniawerstal op 5 mei 1864 met Wopke Aukes Aukes, geboren te Woudsend, beroep mastmakersknecht.

16.7.4. Sake van Asma, geboren te Oldeouwer op 31 maart 1837, overl. 15 maart 1839 te St. Nicolaasga.

16.7.5. Trijntje van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 28 oktober 1839.

16.7.6. Marijke van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 6 april 1842, overleden te St. Nicolaasga op 7 oktober 1926, ongehuwd.

16.7.7. Johanneske van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 1 juni 1845, overleden te St. Nicolaasga op 26 mei 1863, ongehuwd.

17. Wietske Jans, geboren in Het Meer (bij Heerenveen) op 10 februari 1766, overleden te St. Nicolaasga op 18 oktober 1839. Dochter van Jan Alberts en Korneliske Oenes. Zij hertrouwde op 30 augustus 1818 in Lemsterland met Tjitske Meyes Rypkema, huisman te St. Nicolaasga, zoon van Meye Tjitskes Rypkema en Hylkje Cornelis, weduwnaar van Froukje Epkes de Ree. Bij de huwelijksakte van Wytske Jans en Tjitske Meyes Rypkema hoort een bijlage van 10 pagina’s over een zitting van de vrederechter van het kanton Lemmer Mr. Frederik Zacharias Reneman en griffier Mr. Arnoud Daniel Reneman op 8 augustus 1818 in logement De Wildeman. Een verkorte weergave daarvan:

“Wytske Jans, weduwe van Jan Lubberts, boerinne te Vollega.........

.........zij in de onmogelijkheid eene acte van hare geboorte te produceren waarom zij ons verzocht de nodige acte van bekendheid deswegen te willen opmaken naar de verklaring der na te noemen getuigen welke de comparante ten genoegzame getale heeft bijeen gebragt....”

Die getuigen waren:

  1. Johannes Femmes de Lange, 76 jaar
  2. Antje Alberts de Rhee, 69 jaar
  3. Meindert Roelofs de Rhee, 66 jaar
  4. Gooitske Alberts de Rhee, 64 jaar
  5. Ruurd Wierds Wierdsma, 64 jaar
  6. Tjitske Alberts, 60 jaar
  7. Pier Wypkes de Vries, 60 jaar

“..........welke verklaarden zeer wel te kennen voornoemde Wytske Jans........, dochter van wijlen Jan Alberts, in leven visscher gewoond hebbende en overleden, voor meer dan vijf en twintig jaren in de Lemmer, en deszelfs huisvrouw Korneliske Oenes overleden te Vollega in den jare duizend acht honderd en zeventien, zijnde voornoemde Wytske Jans geboren te Meer (Arrondissement Heerenveen) den tienden February duizend zeven honderd zes en zestig, hetgeen de comparanten verklaren wel te weten.

De eerstgenoemde comparant omdat hij zulks van zijne genoemde huisvrouw Antje Alberts de Rhee meermalen heeft gehoord. De tweede comparant omdat zij tijdens de geboorte van genoemde Wytske Jans bij hare genoemde ouders in huis als dienstmeid woonde. De derde comparant om dat hij dit als mede van zijne genoemde huisvrouw, Gooitske Alberts de Rhee heeft gehoord, welke vierde comparante zulks zegt te weten omdat de geboorte van voornoemde Wytske Jans haar is aangezegd geworden. De vijfde comparant weet de tijd der geboorte van gemelde Wytske Jans als mede door het verhaal van zijne genoemde huisvrouw Tjitske Alberts welke zesde comparant de tijd dezer geboorte weet, uithoofde dat haar dezelve is aangezegd geworden. Eindelijk verklaarde de zevende comparant dat hem de tijd der geboorte van genoemde Wytske Jans bijzonder kennelijk was omdat zijne moer met haar ter doop is geweest bij welke hij destijds in huis woonde. Wijders verklaarden de gezamelijke comparanten dat deze geboorte door geene acte kan geconstateerd worden en dat daarom deze acte van bekendheid noodzakelijk is omdat gemelde Wytske Jans wel gedoopt is te Meer, Arrondissement Heerenveen bij de Roomsch Katholyke gemeente doch haar naam in het doopboek niet is aangetekend gevonden......

18. Thomas Ybes Hottinga, r.k. gedoopt te Follega op 12 maart 1785, overleden te Follega op 20 februari 1816, zoon van Ybe Nolles en Afke Piters. Beroep: boer. Hij trouwde op 10 mei 1789 te Follega met Aaltje Douwes. Zij zijn de ouders van Aafke Thomas Hottinga, Zie 9.

19. Aaltje Douwes, dochter van Douwe Annes en Elisabeth Hiddes. Aaltje is overleden in Lemsterland op 17 oktober 1808.

20. Gosse Meinderts Palsma, geboren in Wymbritseradeel, r.k. gedoopt te Heeg op 6 februari 1753, overleden te Heeg op 27 februari 1823. Zoon van Meindert Gosses en Wytske Jaaitzes. Beroep: scheepstimmerman. Hij trouwde op 19 mei 1776 in Wymbritseradeel met Gerbrich Sikkes, Sikkema. Zij zijn de ouders van Meindert Gosses Palsma, Zie 10. Hun zoon Sikke Gosses Palsma trouwde op 24 mei 1823 met Johanna Tjitskes Rypkema, geboren te Joure, dochter van Tjitske Klazes Rypkema en Geeske Wybes.

21. Gerbrich Sikkema, geboren omstreeks 1748 te Heeg, overleden te Heeg op 3 mei 1822, dochter van Sikke Japiks en Marijke Piers.

22. Anne Jotjes Kooiker, geboren te Elahuizen op 5 mei 1751, overleden te Balk in huis nummer 45 op 5 februari 1822, zoon van Jotje Annes en Dotje Aukes. Anne was boer te Trophorne, ten zuiden van het Heegermeer. Hij trouwde op 9 april 1780 in Gaasterland met Grietje Jacobs Tolman. Uit dit huwelijk: Aafke Annes Koiker, Zie 11.

23. Grietje Jacobs Tolman, overleden te Balk op 17 november 1813, dochter van Jacob Jans en Afke Pyters.

24. Fokke Yebes Ypma, geboren te Arum, r.k. gedoopt te Bolsward op 24 februari 1745, overleden te Pingjum op 31 december 1829, zoon van Yeb Matthijses en Tietje Fokkes. Hij was boer in Witmarsum en trouwde op 5 mei 1781 in Wonseradeel met Baukje Everts, uit dit huwelijk: Yeb Fokkes Ypma, Zie 12.

25. Baukje Everts, geboren te Dronrijp en daar r.k. gedoopt op 29 september 1755, overleden te Pingjum op 6 oktober 1816. Dochter van Evert Jans en Trijntje Lieuwes Gerbens.

26. Maurits Philippus, geboren te Winsum, r.k. gedoopt te Dronrijp op 31 mei 1753 , overleden te Exmorra op 20 december 1806. Zoon van Philippus Maurus en Dieuwke Wabes. Beroep: arbeider. Hij trouwde op 9 mei 1777 in Wonseradeel met Jetske Clazes Rollema. Uit dit huwelijk: Fetje Maurits Rollema, Zie 13.

27. Jetske Clazes Rollema, geboren te Exmorra, r.k. gedoopt te Makkum op 10 november 1756, overleden te Bolsward op 27 maart 1837, in huis nummer 327 op de Grote Dijlakker. Dochter van Claas Jacobs en Rinskje Sjoerds.

28. Heere Harmens Poelsma, r.k. gedoopt te Leeuwarden op 30 maart 1773, overleden te Leeuwarden op 30 juni 1860. Zoon van Harmen Heeres en Trijntje Lieuwes. Beroep: landbouwer. Hij trouwde (1) op 8 mei 1796 te Leeuwarden met Elisabeth Schaafsma, uit dit huwelijk: Sybolt Heeres Poelsma, Zie 14. Heere trouwde (2) op 1 september 1805 te Leeuwarden met Baukje Pieters Tolsma.

29. Elisabeth Fransens Schaafsma, r.k. gedoopt te Leeuwarden op 10 januari 1774, overleden in 1804 te Jelsum. Dochter van Frans Berends Schaafsma en Jeltje Jurres van der Weide.

30. Klaas Jelles Faber, geboren te Tzummarum op 21 december 1769 en dezelfde dag r.k. gedoopt te Franeker, overl. te Franeker op 7 april 1813. Zoon van Jelle Heeres en Trijntje Dirks Faber. Hij trouwde te Franeker op 28 april 1798 met Gatske Aukes Homminga, uit dit huwelijk: Elisabeth Faber, Zie 15.

31. Gatske Aukes Homminga, geboren te Kubaard, r.k.. gedoopt te Bolsward op 31 december 1773, overledenen te Franeker op 18 februari 1818. Dochter van Auke Sjieuwkes en Elisabeth Harmens.

Generatie 6

32. Lubbert Jans, geboren te Follega, r.k. gedoopt te Lemmer op 15 oktober 1724, peter: Wybe Heeres. Overleden te Lemmer op 23 maart 1808. Zoon van Jan Lubberts en Jacobje Jacobs. Hij trouwde op 3 september 1758 te Follega met Renske Johannes Assema. Lubbert was boer te Follega. Kinderen uit dit huwelijk werden r.k. gedoopt te Follega, dat zijn:

32.1.  Renske (Renildis) Lubberts, gedoopt op 11 september 1759. Peetouder: Ypken Jois Assema. Zij trouwde (1) op 6 mei 1781 te Follega met Andries Femmes de Lange, r.k. gedoopt te Follega op 11 februari 1749, zoon van Femme de Lange en Antje Clases. Getuigen bij dit huwelijk waren Jan Lubbers en Joannes Bilion. Zij trouwde (2) op 8 oktober 1797 met Johannes Pieters de Winter, weduwnaar van Trijntje Ybes en vader van Trijntje (1782), Afke (1784), Pieter (1786), Ibe (1789) en Maike (1792). Renske en Johannes laten op 11 september 1798 dochter Sipkje dopen.  Kinderen van Renske en Andries:

32.1.1. Femme de Lange, gedoopt te Follega op 3 augustus 1782, peetouder Joannis Femmes de Lange. Hij trouwde r.k. te Lemmer op 6 juli 1806 met Jikke Alberts Barens. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt:

32.1.1.1. Andreas de Lange, gedoopt op 20 juli 1807, peetouder: Lubbert Andreas.

32.1.1.2. Albertus de Lange, gedoopt in 1809, peetouder: Kleis Andreas de Lange.

32.1.2. Lubbert de Lange, tweeling, geboren te Follega, gedoopt te 29 augustus 1785, peetouders Jan Lubberts en Renske Assema. Hij trouwde op 6 mei 1814 te Oosterzee met Wietske Sybrens Molenaar, dochter van Sybren Piebes en Klaaske Ybes Hottinga.

32.1.3. Renske de Lange, tweeling, geboren te Follega, gedoopt te 29 augustus 1785, peetouders Jan Lubberts en Renske Assema.

32.1.4. Clees de Lange, gedoopt te Eesterga op 11 december 1787, peetouder: Joannes Bilion.

32.1.5. Joannes de Lange, gedoopt te Lemmer op 15 september 1789.

32.1.6. Anne de Lange, gedoopt te Lemmer op 13 september 1791, peetouder: Klaeske de Lange.

32.1.7. Andriesje de Lange, gedoopt te Lemmer op 10 oktober 1793, peetouder: Antje de Lange.

32.2. Jan Lubberts van Asma, gedoopt op 21 maart 1761, Zie 16.

32.3. Joannes Lubberts van Asma, gedoopt op 2 april 1763, peetouder: Romert Jois. Overleden in Lemsterland op 20 mei 1825, ongehuwd. Zijn beroep was timmerman.

32.4. Jacob Lubberts, gedoopt op 28 juni 1766, peetouder: Cornelis Aukes.

32.5. Jabigjen Lubberts, gedoopt op 6 december 1768, peetouder: Gertjen Gerritz. Zij trouwde r.k. te Lemmer op 26 augustus 1791 met Klaas Douwes. Uit dit huwelijk werden in Lemsterland 3 kinderen geboren:

32.5.1. Rempke (Remberta), gedoopt op 28 februari 1797, peetouder Claaske de Lange.

32.5.2. Dominicus, gedoopt op 27 mei 1799, peetouder: Jacob Lubberts.

32.5.3. Tomas, gedoopt op 13 maart 1802, peetouder: Andries Lubberts.

32.6. Wobbigje (Walburgis) Lubberts van Asma, gedoopt op 3 februari 1772, peetouder: Marike Aukes. Zij trouwde (1) op 8 oktober 1797 te Lemmer met Sible Ybes Hottinga, uit dit huwelijk 3 kinderen. Zij trouwde (2) op 12 september 1802 te Lemmer met Sibe Gosses (v.d. Heijde), uit dit huwelijk 5 kinderen.

32.6.1. Aafken Hottinga, gedoopt op 23 juni 1798, peetouder: Klaaske Iebes.

32.6.2. Remken Hottinga, gedoopt op 24 juli 1799, peetouder: Renske Lubberts.

32.6.3. Sibele Hottinga, gedoopt op 24 februari 1801, peetouder: Thomas Iebes.

32.6.4. Gosse van der Heide, gedoopt op 1 oktober 1803.

32.6.5. Inske van der Heide, gedoopt op 2 december 1805.

32.6.6. Japikje van der Heide, gedoopt op 19 april 1810.

32.6.7. Japikjen van der Heide, gedoopt op 16 oktober 1811.

32.6.8. Lubbert van der Heide, gedoopt op 13 april 1816.

32.7. Andries Lubberts, gedoopt op 30 januari 1775, peetouder: Romert Joannis Assema.

32.8. Andries Lubberts van Asma, gedoopt op 8 januari 1777, peetouder: Romert Johannes Assema. Overleden te Lemmer op 18 juli 1849. Hij trouwde met Trijntje Aukes Bakker uit Terband, geboren in 1779, dochter van Auke Bakker, moeders naam wordt in overlijdensakte niet vermeld. Kinderen uit dit huwelijk:

32.8.1. Rensche (Rinske, Rimke) Andries van Asma, gedoopt te Lemmer op 10 april 1804, overleden te Lemmer op 12 november 1839, ongehuwd.

32.8.2. Auke Andries van Asma, geboren te Joure op 1 augustus, overleden te Lemmer op 2 maart 1845, ongehuwd.

32.8.3. Jantje Andries van Asma, geboren te Rottum op 28 augustus 1817, overleden te Lemmer op 22 juni 1846. Zij trouwde op 12 juni 1842 met Johannes Pyters de Winter. Uit dit huwelijk een dochter Anna de Winter, geboren te Lemmer op 1 november 1844. Johannes is overleden te Lemmer op 25 oktober 1847.

32.8.4. Yntze Andries van Asma, geboren te St. Johannesga op 13 oktober 1823, overleden te Lemmer op 17 maart 1851. Beroep: zadelmaker te Lemmer. Hij trouwde te Lemmer op 29 april 1849 met Marijke Jans Oldhoven, geboren te Lemmer op 24 februari 1822.

32.9. Willebrordus (Broer) Lubberts van Asma, gedoopt op 9 november 1785, peetouder: Andries Femmes de Lange. Overleden te Lemmer op 26 juli 1851. Beroep: tapper te Lemmer. Hij trouwde op 8 mei 1813 in Lemsterland met Aafke Feddes van der Lee, dochter van Fedde Piters en Tetje Rienks. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt:

32.9.1. Lubbert Broers van Asma, geboren te Oosterzee op 19 april 1814.

32.9.2. Lubbert Broers van Asma, geboren te Oosterzee, gedoopt op 25 augustus 1815, peetouder: Lubbert Jans van Asma. Hij trouwde in Haskerland op 30 april 1840 met Marchje Cornelis Witteveen.

32.9.3. Fedde Broers van Asma, gedoopt te Lemsterland op 4 april 1818, peetouder Petrus Feddes van der Lee. Overleden te Lemmer op 21 april 1844.

32.9.4. Jan Broers van Asma, gedoopt in Lemsterland op 23 december 1820, peetouder: Johannes Lubberts van Asma. Overleden te Lemmer op 3 maart 1837.

32.9.5. Sible Broers van Asma, tweeling, gedoopt in Lemsterland op 18 januari 1825, peetouder: Rienk Feddes van der Lee. Overleden te Lemmer op 11 oktober 1845.

32.9.6. Tecla (Tetje) Broers van Asma, tweeling, gedoopt te Lemmer op 18 januari 1825, peetouder: Antje Feddes van der Lee.

32.9.7. Rommert Broers van Asma, geboren te Lemmer op 29 juli 1828, overleden op 4 mei 1853 te Lemmer. Beroep: tapper en stalhouder te Lemmer. Hij trouwde te Lemmer op 24 oktober 1851 met Marijke Froklage, geboren in 1832 te Munnekeburen. Uit dit huwelijk:

32.9.7.1. Broer Rommerts van Asma, geboren te Lemmer op 10 augustus 1852. Beroep: landbouwer. Hij trouwde op 27 april 1873 in Lemsterland met Janke Dooper uit de Hommerts. Op 14 mei 1880 vertrekt dit gezin naar Sloten. Op 27 maart 1883 zijn zij vertrokken naar Iowa, Noord Amerika. Kinderen van Broer en Janke:

32.9.7.1.1. Rommert van Asma, geboren te Gaastmeer op 29 januari 1874.

32.9.7.1.2. Froukje van Asma, geboren te Gaastmeer op 17 april 1875.

32.9.7.1.3. Mari van Asma, geboren te Gaastmeer op 6 september 1876.

32.9.7.1.4. Rinsk van Asma, geboren te Gaastmeer op 29 oktober 1877.

32.9.7.1.5. Luitzen van Asma, geboren in de Hommerts op 5 december 1878.

33. Rimcke Johannes Assema, geboren te Follega, r.k. gedoopt op 14 juni 1738, overleden te Lemmer op 1 oktober 1804. Echtgenote van Lubbert Jans. Dochter van Johannes Rommerts Assema en Reinske Deddes Bruinsma.

Lubbert Jans is overleden te Lemmer op 23 maart 1808. Op 6 december wordt de nalatenschap beschreven:

Staat en Inventaris der Goederen bevonden ten stervhuise van wijlen Lubbert Jans, laatstlijk gewoond hebbende in de Dorpe Eesterga, opgemaakt door Commissaris en Secretaris int Baljuw benevens het Gerechte van het 13e District in Vriesland, ter praesentie en nequisitie van Rinske Lubberts Wed: wijlen Johannes Pieters, Wobbigien Lubberts gesterkt met haar Man Sybe Gosses, beijde wonende in Eesterga, Johannes Lubberts, wonende in Follega, Klaas Douwes, wonende op de Heijde, als Vader en Voorstander van zijne minderjarige kinderen in Echte verwekt bij zijne wijlen Huisvrouw Jacobje Lubberts, Jan Lubberts, wonende in Follega, voor zig en als last, en procuratie hebbende van Andries Lubberts, wonende te Schoorldam in Noord Holland, als mede Sybren Piebes, wonende te Eesterga en Jan Lubberts vorengemeld in glt: als geauctoriseerde Curatoren over de persoon en goederen van Broer Lubberts gedurende zijne minderjarigheid en als administratoren over de goederen van Jacob Lubberts, laatst gewoond hebbende in de Dorpe Lemmer, gedurende deszelfs afwezigheid, nadat bezegeling, geexamineerd, was wel bevonden en afgedaan.

Vastigheden:

-Eene huizinge staande op de Vissersbuuren in de Lemmer gequoteerd met Nr 1 thans bij Eling Jans bewoond.

Meubelen en Huisgeraden:

-Een pultrum, zes en dertig theeschoteltjes, vijf en veertig dito kopjes, twee trekpotten, twee bekertjes, een zoutlokje, twee messen, een bed en een peul, drie kussens, drie dekens, vier lakens, een peulsloop, vier sloopen, drie hembden.

Klederen:

-Twee baytjes, een duffelsche rok, twee broeken, een sarsies rokje, een kamisool, een onderbroek, een hoed, drie paar kousen.

Goed en zilver:

-Een paar gouden knoopen, een paar zilveren gespen, twaalf zilvere knopen, een mes met zilver heft en zilver beslag om de koker, aan contanten ten huize gevonden een Caroli gulden en tien stuivers.

Effecten:

-Een Obligatie ten lasten van Andries Lubberts, gepasseerd den 8 ste Maij

1804, groot Drie Duizend en Vijfhonderd Caroli guldens tegen 4%, de

intresten bet. 2 sept. 1804 en in minderering van 1806  f 75,-

f 3500,-

-Een Obligatie ten lasten van Jan Lubberts en Wytske Jans, echtelieden in

Follega, Groot Een Duizend en Twee honderd Vijftig Caroli Guldens tegen

4%, gepasseerd 12 Nov. 1803, de intressen betaald 1807

f 1250,-

-Een Obligatie ten lasten van Klaas Douwes en Jacobjen Lubbert, Echtelieden

in de Zype groot Negen honderd Negen en Negentig Caroli Guldens Vijftien

Stuivers tegen 4 % gepasseerd den 2e Maart 1808, geene Intressen betaald

welke zijn ingegaan den 12e November 1803

f 999,--15--.

-Een Obligatie ten lasten Johannes Lubberts, wonende in de Lemmer, groot

Negen Honderd Negen en Negentig Caroli Guldens en Vijftien Stuivers

tegen 4% gepasserd den 9e Maart 1808 doch de Intressen ingegaan op den

12e November 1803 waarvan gene Intressen zijn betaald

f 999,--15--.

-Een Obligatie ten lasten van Jacobs Lubberts, wonende in de Lemmer, groot

Vijf honderd Caroli Guldens, a 4% gepasseerd den 1e Februarij 1804, gene

Intrest bet

f 500,-

Ingevolge aantekening op vorenstaande Obligatie is Sybe Gosses wegens

Boelgoed geld nog schuldig eene Zomma van Een honderd Caroli Guldens

in dato 19 Junij 1807

f 500,-

Ingevolge aantekening op vorenstaande Obligatie is Sybe Gosses wegens

Boelgoed geld nog schuldig eene Zomma van Een honderd Caroli Guldens

in dato 19 Junij 1807

f 100,-

-Een Obligatie ten lasten van Rinske Lubberts, wonende in Eesterga, groot

Drie Honderd Caroli Guldens tegen 4% gepasserd den 12e Maij 1804,

geene Intressen betaald

f 300,-

-Een Obligatie ten lasten van Inne Pieters, Huisman in Donjega, groot Vijf

Honderd Caroli Guldens tegen 4% gepasserd den 7e November 1803, de

Intressen betaald 14 November 1806

f 500,-

Volgens Notitie is Jan Lubberts nog aan Boedel schuldig Elf Car Gulds Agt Stuivers:  f 11,--8--.

Jacob Lubberts Dertig Caroli Guldens: f 30,-

Rinske Lubberts Negen en Veertig Caroli Guldens Agttien Stuivers: f 49,--18--.

Johannes Lubberts Zeven Car Gulds Negentien St: f 7,--19--.

Aldus opgemaakt bij ons Commissaris en Secretaris int Baljuw benevens het Gerechte voor den 6e December 1808.

Johannes Hanzeus.

De kinderen van Lubbert Jans en Rimcke Johannes Assema nemen de achternaam van Asma aan. In februari 1812 laat zoon Jan te Oosterzee de achternaam van Asma registreren voor zichzelf en zijn kinderen. In Oosterzee ook dochter Rinske voor zichzelf en haar 13 jaar oude dochter Sipkje. Zoon Johannes laat eveneens in februari 1812 in Lemmer de achternaam registreren.

34. Jan Alberts, overleden te Lemmer. Hij trouwde op 6 mei 1764 In de Swagen met Korneliske Oenes, uit dit huwelijk: Wietske Jans, Zie 17.

35. Korneliske Oenes, overleden te Follega in 1817, dochter van Oene Jeens en Wytske Sjoerds.

36. Ybe Nolles, geboren te Follega, r.k. gedoopt te Lemmer op 5 april 1732, overleden te Eesterga op 19 juni 1788. Zoon van Nolle Ybes en Trintje Willems. Ybe was boer, huisman te Eesterga. Hij trouwde op 29 november 1752 te Follega met Afke Pyters. Uit dit huwelijk: Thomas Ybes Hottinga, Zie 18.

37. Afke Piters, geboren te Follega, r.k. gedoopt te Lemmer op 19 maart 1732, overleden te Eesterga op 15 mei 1783. Dochter van Peter Feddes en Trintje Wybes.

38. Douwe Annes, overleden te Eesterga in juli 1784. Hij trouwde op 18 mei 1750 te Nijega/Elahuizen met Elisabeth Hiddes. Uit dit huwelijk: Aaltje Douwes, Zie 19.

39. Elisabeth Hiddes, overleden te Eesterga op 12 maart 1799. Moeder van Aaltje Douwes.

40. Meindert Gosses, beroep: scheepstimmerman. Overleden te Heeg op 9 oktober 1797. Hij trouwde op 22 oktober 1750 met Wytske Jaaitzes, uit dit huwelijk: Gosse Meinderts Palsma, Zie 20.

41. Wytske Jaaitzes, overleden in 1783. Dochter van Jaytse Joukes en Aafke Eelkes.

42. Sikke Japiks, boer te Ypecolsga. Hij trouwde op 2 juni 1737 met Marijke Piers, uit dit huwelijk: Gerbrich Sikkema, Zie 21.

43. Marijke Piers, bij huwelijk afkomstig van Elahuizen, moeder van Gerbrich Sikkema.

44. Jotje Annes, hij trouwde op 12 november 1741 te Nijega/Elahuizen met Dotje Aukes, uit dit huwelijk: Anne Jotjes Kooiker, Zie 22.

45. Dotje Aukes, moeder van Anne Jotjes Kooiker.

46. Jacob Jans, hij trouwde op 5 juni 1746 te Nijega/Elahuizen met Afke Pyters, uit dit huwelijk: Grietje Jacobs Tolman, Zie 23.

47. Afke Pyters, moeder van Grietje Jacobs Tolman.

48. Yeb Matthijses, zoon van Mattheus Yebs en Dieuwke Wybes. Hij trouwde (1) op 1 mei 1723 in Wonseradeel met Detje Jans uit Arum. Hij trouwde (2) op 10 augustus 1743 te Bolsward r.k. met Tietje Fokkes, zij woonden te Arum. Uit dit huwelijk: Fokke Yebes Ypma, Zie 24.

49. Tietje Fokkes, overleden in 1767. Moeder van Fokke Yebes Ypma.

50. Evert Jans, overleden te Dronrijp op 25 oktober 1759. Hij trouwde op 20 mei 1754 r.k. te Dronrijp met Trijntje Lieuwes, uit dit huwelijk: Baukje Everts, Zie 25.

51. Trijntje Lieuwes, geboren te Dronrijp, r.k. gedoopt op 20 januari 1719, overleden te Dronrijp op 18 juli 1757. Dochter van Lieuwe Gerbens en Acke.

52. Philippus Maurus, overleden te Winsum op 19 juni 1772. Hij trouwde op 29 mei 1741 r.k. te Dronrijp met Dieuwke Wabes, uit dit huwelijk: Maurits Philippus, Zie 26.

53. Dieuwke Wabes, overleden te Winsum op 13 september 1755. Moeder van Maurits Philippus.

54. Claas Jacobs, overleden te Exmorra op 6 februari 1772. Hij trouwde r.k. te Makkum op 18 januari 1751 met Rinskje Sjoerds. Uit dit huwelijk: Jetske Clazes Rollema, Zie 27.

55. Rinskje Sjoerds, overleden te Exmorra op 6 november 1780. Moeder van Jetske Clazes Rollema.

56. Harmen Heeres, zoon van Heere Harmens en Hiltje Jelles. Hij trouwde op 25 mei 1769 te Leeuwarden met Trijntje Lieuwes. Beroep: huisman. Uit dit huwelijk: Heere Harmens Poelsma, Zie 28.

57. Trijntje Lieuwes, geboren te Jorwerd, overleden in Leeuwarderadeel, te Lekkum in huis nr. 5, op 11 september 1828, 88 jaar oud. Dochter van Lieuwe Harmens en Doetje Lieuwes.

58. Frans Berends Schaafsma, overleden te Leeuwarden op 7 augustus 1826. Zoon van Berend Fransen en Elske Hendriks. Beroep: molenaarsknecht. Hij trouwde te Leeuwarden op 6 juni 1767 met Jeltje van der Weide. Uit dit huwelijk: Elisabeth Fransens Schaafsma, Zie 29.

59. Jeltje Jurres van der Weide, geboren te Leeuwarden, r.k. gedoopt op 1 mei 1744, overleden te Leeuwarden op 21 juni 1827, 83 jaar oud. Dochter van Jurre Tjeerds en Grietje Jalkis.

60. Jelle Heeres, overleden te Franeker op 14 juni 1806. Hij trouwde op 3 januari 1767 te Franeker met Trijntje Dirks Faber. Beroep: boer, eigenaar en gebruiker van van no. 10 te Dongjum. Uit dit huwelijk: Klaas Jelles Faber, Zie 30.

61. Trijntje Dirks Faber, geboren te Tzummarum op 29 september 1743 en diezelfde dag r.k. gedoopt te Franeker, overleden te Dongjum op 22 mei 1812, weduwe, beroep boerin. Dochter van Dieurck Claesses en Ynske Sytses.

62. Auke Sjieuwkes, r.k. gedoopt te Bolsward op 1 februari 1742, overleden op 14 oktober 1804 te Franeker. Zoon van Sjouke Elinkx en Trintie Sybes. Auke was boer, meijer van no. 15 te Cubaard. Hij trouwde op 18 januari 1773 te Wijtgaard met Elisabeth Harmens. Uit dit huwelijk: Gatske Aukes Homminga, Zie 31.

63. Elisabeth Harmens, r.k. gedoopt te Wijtgaard op 2 november 1747, overleden te Franeker op 14 september 1806. Dochter van Harmen Regtjens en Marijken Pieters.

Generatie 7

64. Jan Lubberts, in 1728 is hij boer te Follega. Zoon van Lubbert Jans en Wobbigien Folckerts. Uit zijn huwelijk met Jacobje Jacobs de r.k. gedoopte kinderen:

64.1. Wobbigje Jans, gedoopt op 2 mei 1723, peetouder: Ackje Wibes.

64.2. Lubbert Jans, Zie 32.

64.3. Wobbigje Jans, gedoopt op 17 februari 1727, peetouder: Lutje Rolofs. Zij trouwde op 5 mei 1748 te Follega met Auke Albers.

64.4. Jacobus Jans, gedoopt op 21 maart 1729, peetouder: Johannes Wybes.

64.5. Hadwijna Jans, gedoopt op 9 juli 1731, peetouder: Lutje Rolofs.

65. Jacobje Jacobs, geboren omstreeks 1691, dochter van Jacob Jacobs en Hadewych Heimes.

66. Johannes Rommerts Assema, geboren in 1697, zoon van Rommert Assema en Ypck Ates. Hij trouwde op 21 juni 1723 in Doniawerstal met Reinskje Deddes Bruinsma. Kinderen uit dit huwelijk:

66.1. Ypke, r.k. gedoopt te Lemmer op 22 augustus 1726, meter: Wyts Teckes.

66.2. Ypke, r.k. gedoopt te Lemmer op 18 februari 1728, meter: Wycke Teckes.

66.3. Schoutje, r.k. gedoopt te Lemmer op 4 maart 1729, meter: Schoutje Deddes.

66.4. Soutke, r.k. gedoopt te Lemmer op 2 oktober 1730, meter: Hylck Deddes.

66.5. Rommert Johannes Atsma, r.k. gedoopt te Lemmer op 8 november 1731, peter: Rouke Deddes. Hij trouwde (1) op 26 april 1762 te Lemmer met Gertje Gerrits. Hij trouwde (2) op 23 augustus 1779 te Lemmer met Klaaske Femmes de Lange. Uit het 2e huwelijk 2 kinderen:

66.5.1. Johannes Rommerts Atsma, r.k. gedoopt te Follega op 31 maart 1781, peter: Andries Femmes de Lange. Hij trouwde (1) op 10 mei 1807 te Lemmer met Yke Johannes van Schoot. Uit dit huwelijk werd op 8 mei 1813 te Follega zoon Rommert Atsma geboren. Op 9 juni 1813 is Yke Johannes van Schoot overleden. Johannes trouwde (2) op 12 mei 1815 te Oosterzee met Jantje Feddes van der Lee, dochter van Fedde Pieters en Tetje Rienks. Johannes was boer te Follega. Hij is overleden op 30 augustus 1826, 45 jaar oud. Kinderen van Johannes en Jantje:

66.5.1.2. Fedde Atsma, geboren te Follega op 29 maart 1816, overleden op 30 juni 1816.

66.5.1.3. Fedde Atsma, geboren te Follega op 5 januari 1818, overleden op 12 april 1818.

66.5.1.4. Fedde Atsma, geboren te Follega op 13 oktober 1819, overleden te Follega op 4 januari 1882, ongehuwd. Hij woonde te Sloten.

66.5.1.5. Klaas Atsma, geboren te Follega op 3 november 1820, overleden op 8 september 1885 te Doniaga. Beroep: veehouder. Hij trouwde in Doniawerstal op 24 mei 1850 met Geeske Klazes Rypkema geboren te Teroele, dochter van Klaas Tjitskes Rypkema en Aafke Jacobs de Ree. Kinderen uit dit huwelijk:

66.5.1.5.1. Johannes Atsma, geboren te Follega op 28 augustus 1851, hij trouwde op 23 april 1875 in Lemsterland met Willemke de Vries, geboren te Nijega, dochter van Bauke Bokkes de Vries en Jeltje Folkerts Jellema.

66.5.1.5.2. Afke Atsma, geboren te Follega op 13 april 1854, zij trouwde op 2 mei 1873 met Jelle van de Meer, geboren te Ypecolsga, zoon van Rauke Lammerts van der Meer en Hendrina Draisma.

66.5.1.5.3. Klaas Atsma, geboren te Follega op 22 mei 1856, overleden te Sloten op 6 november 1931, 75 jaar oud, ongehuwd.

66.5.1.5.4. Fedde Atsma, geboren te Follega op 24 augustus 1863, overleden op 10 juli 1891 te Tjerkgaast, 27 jaar oud, ongehuwd.

66.5.1.6. Fetje (Tetje) Atsma, geboren te Follega op 25 september 1822, overleden op 12 juni 1853, 30 jaar oud, ongehuwd.

66.5.1.7. Sibbele Atsma, geboren te Follega op 17 december 1824, overleden op 29 november 1829, bijna 5 jaar oud.

66.5.1.8. Johannes van Atsma, geboren te Follega op 31 oktober 1826, overleden op 21 mei 1827, 6 maanden oud.

66.5.2. Reinsk (Rinske) Rommerts Atsma, r.k. gedoopt te Follega op 6 februari 1784, overleden te Lemmer in huis nr. 337 op 24 augustus 1811, 27 jaar oud. Zij trouwde te Lemmer op 15 mei 1803 met Nolke Meinses Molenaar, zoon van Meinse Nolkes en Trijntje Pieters. Beroep Timmerman. Nolke is overleden op 27 december 1821 in huis nr. 337. Kinderen van Reinske en Nolke:

66.5.2.1. Rumoldus Molenaar, r.k. gedoopt te Lemmer op 20 mei 1804, peter: Johannes Rommerts.

66.5.2.2. Meinse Molenaar, r.k. gedoopt te Lemmer op 20 september 1805, peter: Jetze Meinses.

66.5.2.3. Rommert Molenaar, r.k. gedoopt te Lemmer op 10 maart 1807, peter: Johannes Rommerts.

66.5.2.4. Piter Molenaar, r.k. gedoopt te Lemmer op 3 november 1809.

66.6. Andries, r.k. gedoopt te Lemmer op 15 maart 1735, peter: Walle Ottes.

66.7. Rimcke Johannes Assema, Zie 33.

67. Reinskje Deddes Bruinsma, dochter van Dedde Bockes Bruynsma en Riemcke Annes.

70. Oene Jeens, hij trouwde in 1724 met Wytske Sjoerds. Uit dit huwelijk: Korneliske Oenes, Zie 35.

71. Wytske Sjoerds, moeder van Korneliske Oenes.

72. Nolle Ybes, boer te Eesterga. Waarschijnlijk een zoon van Ybe Everts, boer te Eesterga. Nolle trouwde op 28 april 1726 te Follega met Trintje Willems. Uit dit huwelijk: Ybe Nolles, Zie 36.

73. Trintje Willems, dochter van Willem Willems en Geel Tjeerds.

74. Peter Feddes, boer te Oosterzee. Zoon van Fedde Pieters en Trijn Joldts. Hij trouwde op 2 februari 1722 te Follega met Trintje Wybes. Uit dit huwelijk: Afke Pyters, Zie 37.

75. Trintje Wybes, moeder van Afke Pyters.

82. Jaytse Joukes, zoon van Jouke Feddes en Reinck Agis. Hij trouwde op 3 maart 1715 in Wymbritseradeel met Aafke Eelkes. Uit dit huwelijk: Wytske Jaaitzes, Zie 41.

83. Aafke Eelkes, moeder van Wytske Jaaitzes.

96. Mattheus Yebs, boer te Arum. Hij trouwde in Wonseradeel op 30 november 1695 met Dieuwke Wybes. Uit dit huwelijk: Yeb Matthijses, Zie 48.

97. Dieuwke Wybes, moeder van Yeb Matthijses.

102. Lieuwe Gerbens, uit zijn huwelijk met Acke: Trijntje Lieuwes, Zie 51.

103. Acke, moeder van Trijntje Lieuwes.

112. Heere Harmens, zoon van Harmen Jacobs. Hij trouwde te Leeuwarden op 17 mei 1716 met Hiltje Jelles. Uit dit huwelijk: Harmen Heeres, Zie 56.

113. Hiltje Jelles, moeder van Harmen Heeres.

114. Lieuwe Harmens, uit zijn huwelijk met Doetje Lieuwes: Trijntje Lieuwes, Zie 57.

115. Doetje Lieuwes, moeder van Trijntje Lieuwes.

116. Berend Fransen, Hij trouwde in Wonseradeel op 1 december 1742 uit zijn huwelijk met Elske Hendriks: Frans Berends Schaafsma, Zie 58.

117. Elske Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Tjerkwerd. Moeder van Frans Berends Schaafsma.

118. Jurre Tjeerds, hij trouwde op 12 november 1724 te Leeuwarden met Grietje Jalkis, uit dit huwelijk: Jeltje Jurres van der Weide, Zie 59.

119. Grietje Jalkis, geboren te Leeuwarden op 21 april 1703, overleden te Leeuwarden op 13 april 1785. Dochter van Tjalke Sioerds en Elisabeth Boukes.

122. Dieurck Claesses, boer te Tzummarum. Hij trouwde op 24 februari 1732 te Franeker met Ynske Sytses, uit dit huwelijk: Trijntje Dirks Faber, Zie 61.

123. Ynske Sytses, overleden te Tzummarum op 24 maart 1754, moeder van Trijntje Dirks Faber.

124. Sjouke Elinkx, boer te Tjerkwerd. Hij trouwde (1) op 16 januari 1723 met Ibeltje Jans. Hij trouwde (2) in Wonseradeel op 20 augustus 1729 met Trintie Sybes. Uit dit huwelijk: Auke Sjieuwkes, Zie 62.

125. Trintie Sybes, moeder van Auke Sjieuwkes.

126. Harmen Regtjens, hij trouwde te Wijtgaard op 27 september 1745 met Marijken Pieters, uit dit huwelijk: Elisabeth Harmens, Zie 63.

127. Marijken Pieters, moeder van Elisabeth Harmens.

Generatie 8

128. Lubbert Jans, boer te Scherpenzeel. Hij trouwde met Wobbechien Folckerts, uit dit huwelijk: Jan Lubberts, Zie 64.

129. Wobbechien Folckerts, moeder van Jan Lubberts, Zie 64.

130. Jacob Jacobs, vader van Jacobje Jacobs, Zie 65.

131. Hadewych Heimes, moeder van Jacobje Jacobs, Zie 65.

132. Rommert Assema, beroep boer, huisman en ontvanger te Ouwsterhaule. Zoon van Andries Johannes van Assema en onbekende echtgenote. Hij trouwde op 19 december 1693 in Doniawerstal met Ypck Ates. Zij zijn dan allebei afkomstig van Ouwsterhaule. Rommert is overleden vóór 1700. Uit dit huwelijk: een dochter Auckje (1694) en zoon Johannes Rommerts Assema, Zie 66.

133. Ypck Ates, zij trouwde (1) met Rommert Roelofs Assema. Zij trouwde (2) op 7 maart 1700 te Doniawerstal met Take Mieckes, huisman op de Ouwer.

134. Dedde Bockes Bruynsma, hij was boer te Doniaga, trouwde op 29 oktober 1692 in Doniawerstal met Riemcke Annes. Uit dit huwelijk: Reinskje Deddes Bruinsma, Zie 67.

135. Riemcke Annes, dochter van Anne Wiebes en Sieuw Lolkes.

146. Willem Willems, zoon van Willem Rommerts en Frouck Bartels. Uit zijn huwelijk met Geel Tjeerds: Trintje Willems, Zie 73. Als erfgenamen van Bijzitter Willem Willems en Geel Tjeerds worden in 1739 genoemd:

146.1. Sjouck Willems, was gehuwd met Lykle Idses, hij als vader en voorstander van zijn minderjarige zoon Idts Lykles.

146.2. Alijt Willems, gehuwd met Gosse Joukes.

146.3. Tjeerd Willems, ontfanger van den Dorpe Echten.

146.4. Tjamke Douwes, weduwe van Rommert Willems, als moeder en voorstanderse van de minderjarige kinderen Bauk, Sjouk, Willem en Rommert Rommerts.

146.5. Trijn Willems, gehuwd met Nolle Ybes.

146.6. Martje Willems, gehuwd met Heere Hartman.

146.7. Johannes Willems

147. Geel Tjeerds, dochter van Tjeerd Hillebrands en Nysje Martens.

148. Fedde Pieters, boer te Oosterzee. Hij trouwde op 25 februari 1685 in Gaasterland met Trijn Joldts. Uit dit huwelijk: Peter FeddesZie 74. In 1728 is Fedde eigenaar van de volgende plaatsen te Oosterzee: nr. 76, 78, 79, 80, 82 en 81 voor ⅔ Op nr. 80 en 81 is Pyter Feddes meyer, op nr. 82 Wiepke Martens, gehuwd met Aaltje Feddes. Fedde is tevens meyer van nr. 77.

149. Trijn Joldts, moeder van Peter Feddes.

164. Jouke Feddes, uit zijn huwelijk met Reinck Agis: Jaytse Joukes, Zie 82.

165. Reinck Agis, moeder van Jaytse Joukes.

224. Harmen Jacobs, overleden in 1692, vader van Heere Harmens, Zie 112.

238. Tjalke Sioerds, hij trouwde te Leeuwarden op 20 mei 1702 met Elisabeth Boukes. Uit dit huwelijk: Grietje Jalkis, Zie 119.

239. Elisabeth Boukes, moeder van Grietje Jalkis.

Generatie 9

264. Andries Johannes van Assema, overleden op 30 november 1672. Zoon van Johannes Andries van Assema en Roelofje Alberts Pierius. Uit zijn huwelijk, omstreeks 1660, met een (nog) onbekende vrouw:

264.1. Johannes van Assema, overleden op 14 maart 1714, huisman en ontvanger te Oldeouwer. Hij trouwde omstreeks 1690 met Hincke Walles. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend: Andries (1694), Yts (1700), Geeske (1702) en Johanneske (1704)

264.2. Rommert van Assema, Zie 132.

270. Anne Wiebes, hij trouwde op 16 februari te Langweer met Sieuw Lolkes. Uit dit huwelijk: Riemcke Annes, Zie 135.

271. Sieuw Lolkes, dochter van Lolke Lolckes en Rinck Teadesdr.

292. Willem Rommerts, zoon van Rommert Sijnes en Griet Willems. Uit zijn huwelijk met Frouck Bartels: Willem Willems, Zie 146.

293. Frouck Bartels, dochter van Bartele Annes. Moeder van Willem Willems.

294. Tjeerd Hillebrands, waarschijnlijk een zoon van Hillebrand Tjeerds en Gel Gabesdr. Hij trouwde op 11 juni 1676 in Lemsterland met Nysje Martens. Uit dit huwelijk: Geel Tjeerds, Zie 147.

295. Nysje Martens, moeder van Geel Tjeerds.

Generatie 10

528. Johannes Andries van Assema, boer en ontvanger te Oldeouwer. Zoon van Andries Johannes Assema en Sjouck Tjercks van Solckama. Hij trouwde op 9 maart 1626 met Roelofje Alberts Pierius. Uit dit huwelijk:

528.1. Andries Johannes van Assema, Zie 264.

528.2. Hans Johannes Assema, hij trouwde (2) met Bauck Popkes. Kinderen van Hans Johannes Assema: Antje, Jacke en Roelofje.

528.3. Roelof Johannes Assema.

529. Roelofje Alberts Pierius, moeder van Andries Johannes van Assema.

542. Lolke Lolckes, hij, jongeman van Ter Oele, trouwde op 27 februari 1620 te Langweer met Rinck Teadesdr., jongedochter van Boornzwaag. Uit dit huwelijk: Sieuw Lolkes, Zie 271.
Rinck Teadesdr,

584. Rommert Sijnes, uit zijn huwelijk met Griet Willems: Willem Rommerts, Zie 292.

585. Griet Willems, moeder van Willem Rommerts.

586. Bartele Annes, vader van Frouck Bartels, Zie 293.

Generatie 11

1056. Andries Johannes Assema, geboren omstreeks 1565, overleden te Oldeouwer op 27 januari 1644. Zoon van Joannes Aesses en Intz Wols. Andries was bijzitter in Doniawerstal, grootgrondbezitter en waarschijnlijk stichter van de Assema-state aan de noordoever van het Tjeukemeer. Hij trouwde omstreeks 1590 met Sjouck Tjercks van Solckama. Kinderen uit dit huwelijk:

1056.1. Johannes Andries van Assema, Zie 528.

1056.2. Tarquinius (Tjerck) Andries van Assema, overleden op 22 juli 1658. Hij was secretaris van Doniawerstal en woonde in Langweer. Hij trouwde omstreeks 1628 met Machtelke Abrahams. Kinderen uit dit huwelijk:

1056.2.1. Abraham Tarquinius van Assema, geboren te Langweer in 1651, overleden vóór 1719. Hij was Mr. Chirurgijn te Heerenveen. Hij trouwde (1) op 4 mei 1678 met Johanna Schouwen. Hij trouwde (2) in 1683 met Susanna Coyer. Kinderen van Abraham zijn:

1056.2.1.1. Johannes van Assema, beroep chirurgijn-majoor in het regiment van de Prins van Nassau-Dillenburg. Hij trouwde op 29 januari 1712 te Leeuwarden met Catharina v. d. Geest. Uit dit huwelijk een dochter Johanna van Assema, zij trouwde op 21 januari 1743 met Petrus Metz.

1056.2.1.2. Johanna Maria Assema, zij trouwde op 25 augustus 1720 te Leeuwarden met Hendrik Casimier.

1056.2.1.3. Franciscus Josephus van Assema, hij trouwde op 17 december 1713 te Leeuwarden met Wytske Douma

1056.2.1.4. Tarquinius Adrianus van Assema, beroep medisch doctor. Hij trouwde op 15 september 1720 met Agnes de Besoo.

1056.2.1.5. Dominicus van Assema, hij trouwde op 23 december 1726 met Geertruid Fortuin.

1056.2.2. Sjouck van Assema, zij trouwde op 23 oktober 1662 met Johannes Gosses Outholt.

1056.2.3. Femme van Assema, overleden op 4 maart 1670. Zij trouwde op 25 september 1661 met Hanso A. Schouwen, notaris te Heerenveen. Uit dit huwelijk een zoon Tarqunius Schouwen.

1056.2.4. Andreas van Assema. Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

1056.2.5. Beatrix van Assema, overleden op 31 juli 1624.

1056.2.6. Beatrix van Assema, overleden op 4 september 1636, 1 jaar oud.

1056.3. Reinsk Andries van Assema. Zij trouwde op 22 juni 1617 met Fetze Deddes Broersma. In 1630 is Reinsk weduwe.

1056.4. Idzart Andries van Assema, overleden op 16 augustus 1618.

1056.5. Maaike Andries van Assema, overleden 17 april 1643.

1057. Sjouck Tjercks van Solckama, afkomstig van Tjerkgaast, moeder van Johannes Andries van Assema, Zie 528.

Generatie 12

2112. Joannes Aesses, boer te Ouwsterhaule. Hij trouwde omstreeks 1565 met Intz Wols. Uit dit huwelijk: Andries Johannes Assema, Zie 1056.

2113. Intz Wols, moeder van Andries Johannes Assema.

Door Menno bewaarde informatie:

Uit: M. De Haan Hettema en A. van Halmael Jr. – Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel. Leeuwarden, 1846, deel II, blz. 255.

De familie van Assema schijnt tot de adellijke geslachten te hebben behoord. Zij werd altoos indertijd onder de vermogenste en machtigste geslachten in Doniawerstal geteld. Zij schijnt van ouds gewoond te hebben op Assema-state te Oldeouwer, nabij de Tjeukemeer en vele leden van hetzelve zijn te Oldeouwer begraven als:

16 Augustus 1618, Idzart van Assema

31 Juli 1628, Beatrix van Assema

4 September 1636, Beatrix van Assema

17 April 1643, Maijcke van Assema

27 Januari 1644, Andries van Assema

22 Juli 1658, Tjerck van Assema

4 Maart 1670, Femme van Assema

30 November 1672, Andries van Assema

27 November 1680, Abraham van Assema

.................... 1701, de Eerbare ........ Assema

De opgegeven data duiden de sterfdagen aan; de genoemden schijnen alle Katholijk gebleven te zijn. De laatsten van dezen tak zijn geweest:

Johannes van Assema, Majoor, vader van en overleden vóór de geboorte van zijn eenige dochter Johanna van Assema, gehuwd aan Petrus Metz, wiens kleinzonen nog in leven zijn.

Intusschen komt het ons voor, dat een andere tak der Assemaas de Hervormde Godsdienst zal hebben omhelsd en dat tot dien tak heeft behoord Bernucke Obbesdochter Assema, overleden 1631, trouwde in 1611 den Raadsheer Evert Boner, overleden 1639. Zij schijnt eene zuster, of altoos eene bloedverwante te zijn geweest van Asse Obbes, Grietman van Haskerland in 1582, en van Obbe Obbes, Grietman van Gaasterland in 1604.

Ook hebben denkelijk tot denzelven Obbe Asses (of: Assema), wellicht een zoon van den Grietman , echtgenoot van Taets Eerckesdochter van Haersma, overleden als weduwe in 1603, en Doedtje Asses Assema, huisvrouw van Gerrit Roelofs Crack, wellicht den evengemelden zuster.

Uit: “Tegenwoordige Staat van Friesland” 3e deel, blz. 494. Gedrukt 1788.

OLDEOUWER

Eertijds stond de Kerk deezes Dorps aan den Ouden Rhijn, ter plaatse daar nog heden het Oude Kerkhof gevonden wordt. Naderhand bouwde men een ten Zuidoosten van de Dijksloot welke met eenen gewoonen Dorpstoren voorzien was, doch ook reeds voor veele jaren wederom weggebroken werd. Veele landen van dit Dorp liggen aan het Tjeukemeer dat, door geduurige afkabbelinge, daar aan, van tijd tot tijd, merkelijke schade toebrengt.

Die van ’t geslagte van Assema plagten hier zeer vemogend te zijn, en hadden ’t recht der Visscherij in ’t gemelde meer. Johannes van Assema, en die van Douma en Solkama deeden den reeds gemelden nieuwen Rhijn graaven; en dewijl hier door eene nieuwe doorvaart wierd geopend, die veel bekwaamer was, dan de door droogte verlamde Oude Rhijn tot het vervoeren van de turf, die hier een groote menigte plag gegraaven te worden, hebben de Staaten van de Lande Oktrooi verleend aan de eigenaars, doorgaans Rhijnheeren genaamd, om een tol van twee Stuivers te mogen heffen van ieder schip, dat vaaren zoude door de brug, welke door hen gelegd was over gemelde vaart, door den Ouwster rijdweg van de Joure naar Sloten loopende, en naar de Scharren een buurtje van verscheidene boerehuizen, niet verre van daar gelegen, de Scharsterbrug genaamd; gelijk deeze tol daar nog heden betaald wordt, aan de Herberg, bij deze brug staande.

Wijlen de Heer Johan Vegelin van Klaerbergen heeft dan den nieuwen Rhijn een korter wending gegeven, wanneer alhier de reeds gemelde groote Polderdijk werd aangelegd. Men telt hier in het geheel 26 Stemmende Plaatzen.


Menno werkte nog aan onderzoek naar verdere voorouders, met name in de families van Solckema, van Harinxma thoe Heeg en Douma van Langweer. Bij de verzamelde gegevens ontbreekt soms nog de aansluiting met bovenstaande voorouders, daarom zijn die gegevens hier niet opgenomen.

2012: Doorke Rijpkema.

Reactie plaatsen

Reacties

evert de boer
een jaar geleden

Het bericht is over gekomen.
De foto's komen uit het museum. Is het mogelijk dat deze Asma of familie daarvan connecties heeft gehad met de archeoloog Gerrit van der Heide?

evert de boer
een jaar geleden

Ik ben in het bezit vaneen aantal foto's die in een envelop zitten. Op deze evelop staat het volgende
Haessler
Photo
18 King Street
New York 14, New York

Mr. M.J. van Asma
Schoolstraat 9
Lemmer
Holland
In deze envelop zittenen foto's van o.a. het kerkje op Schokland en 3 foto's met 5 kinderen er op Schokland in en bij het museum.
Wie zijn dit?

jan cornelis meindert van asma
7 jaar geleden

Beste geadresseerde,

Hier zocht ik al een tijdje naar. Mijn vader heette ook Menno van Asma. Deze Menno van Asma uit de Lemmer (DE ervoor is op zijn Friesch, dacht ik, net als De Joure) heeft ons gezin in een ver verleden ooit bezocht in Lemmer en ik herinner me dat in de grote hal onder de trap van het huis zich inderdaad een sigarenwinkeltje bevond. Dat was zoiets bijzonders, dat ik dat altijd onthouden heb. Mijn vader heette vroeger in zijn woonplaats Heech Meindert, maar werd later door mijn moeder's toedoen Menno genoemd, want dat klonk Hollandser. Hij begon zijn arbeidzame loopbaan bij de gemeente Zoetermeer, waar ik in mei 1950 geboren ben. Mijn vader was een volle neef van deze Menno. Zijn vader was Jan van Asma, waar ik naar vernoemd ben. Er zijn nog meer overeenkomsten. Zo is mijn vader eveneens plotseling overleden, op 60 jarige leeftijd aan t hart, terwijl hij stond te tennissen. Het gezin van Menno van Asma uit Lemmer telde 6 kinderen. Het gezin van Jan van Asma uit Heech telde eveneens 6 kinderen, samengesteld uit 5 jongens en een meisje. Mijn vader was dus de oudste en het meisje, eveneens een Julia, sloot de rij. In de oude schoenendoos met foto's onder in de kast bij mijn moeder in het verzorgingshuis te Bolsward (zij leeft nog en is 94 jaar) heb ik nog een mooie jeugdfoto gezien van de drie jongens Van Asma, dus uit de generatie van mijn van mijn vaders vader. Nu stuur ik dit bericht om te zien of het inderdaad aankomt. Met vriendelijke groet; Jan van Asma -Den Haag

Nelleke Wissing Koehoorn
7 jaar geleden

Wat een mooi overzicht op een enorme fam. generatie gemaakt door u Menno van Asma , en mooie foto's.
Ik moet aan het einde opmaken dat de heer Menno van Asma er niet meer is , maar hoop dat het plaatje
( stamboom) ooit compleet word gemaakt .