Familie de Jong in Lemsterland

Door: Doorke Rijpkema.

Deze familie de Jong woont zeker al zo’n 250 jaar in Lemsterland/Lemmer, waarschijnlijk ook al daarvoor.

Zekerheid is er over de trouwdatum van Sipke Gerrits en Siaukje Idses en er zijn doopgegevens van hun kinderen. Voorouders van Siaukje Idses (Hottinga) woonden er 400 jaar geleden al.

Als Sipke in februari 1812 de familienaam de Jong laat registreren is hij al omstreeks 74 jaar oud. Hij woonde toen in Eesterga en de registratie is gedaan in Oosterzee. Er zijn in Oosterzee en Lemmer 6 anderen die de achternaam de Jong aannemen, maar naar het zich laat aanzien zijn zij geen familie van Sipke.

De vermoedelijke vader van Sipke is Gerrit Geerts, volgens onderzoek van Menno van Asma was Gerrit Geerts boer te Follega van 1758-1778, en getrouwd met Grietje Gerrits. De vermoedelijke ouders van Gerrit Geerts zijn Geert Gerrits en Femme Hendricx. Deze Geert en Femme, allebei afkomstig van Follega, trouwden voor het Gerecht in Lemsterland op 7 mei 1700. Wat ook te denken geeft is een huwelijk in 1697 van een Gerryt Sipkes uit Follega met Gerrytien Meinses uit Lemmer, en een Ancke Sipkes uit Eesterga die trouwt in 1629.

De overeenkomst tussen de hiervoor genoemde mensen is dat er van hen wel huwelijken bekend zijn maar geen dopen van kinderen. Dat is het geval bij katholiek gebleven families. Na de reformatie, in 1580, was een katholiek kerkelijk huwelijk niet meer rechtsgeldig, dus liet men voor de zekerheid het huwelijk ook registreren bij de hervormde kerk en/of bij het Gerecht. Die gegevens zijn van Lemsterland bekend vanaf 1620. Lemmer heeft na de reformatie lange tijd geen katholieke kerk gehad, de kinderen werden gedoopt in Follega en die gegevens zijn helaas niet bewaard gebleven. De katholieke doopgegevens van Lemmer beginnen in 1717.

Onderstaande gegevens over nakomelingen van Sipke Gerrits en Siaukje Idses zijn beperkt tot degenen die in Lemsterland/Lemmer werden geboren, die er trouwden, of die er soms één of twee generaties later terugkwamen.

Sipke Gerritz & Siaukje Idses.

1: Sipke Gerritz werd geboren omstreeks 1738, vermoedelijk een zoon van Gerrit Geerts die getuige was bij zijn huwelijk. Ten tijde van dit huwelijk was Sipke afkomstig van Follega. Hij trouwde op 7 mei 1771 te Lemmer (R.K.) met Siaukje Idses. Getuigen daarbij waren Gerrit Geerts en Idse Lykeles. Siaukje Idses (Hottinga) werd R.K. gedoopt in Oosterzee op 4 april 1752, dochter van Idse Lyckeles en Trintje de Lange. In 1813, bij het huwelijk van zoon Andries, staat in de akte dat Sipke Gerrits de Jong boer is te St. Nicolaasga. Sipke is overleden op 16 juli 1819, oud 80 jaar. Hij woonde toen in Follega, maar is in Eesterga overleden. Helaas staat er in zijn overlijdensakte géén informatie over zijn ouders. Siaukje is overleden te Spanga op 23 augustus 1826, waar zij vermoedelijk woonde bij haar dochter Trijntje.

Op 18 februari 1812 laat hij in Oosterzee de achternaam de Jong registreren:

 • Oosterzee, deel 1 folio 26 verso
  Jong, Sipke Gerrits de, Eesterga
  Kinderen:
  Ids 36, Sloten, Grietje 38, Sloten, Trientje 34, St. Nicolaasga, Andries 26, Gerrit 24, Doniaga, Lykle 20, Geertje 18, Sipke 16
  Kindskinderen:
  (v. Ids) Sipke 10, Uilke 9, Sjoukje 8

Over de voorouders van Sjoukje is wél meer bekend. zie onderstaand overzicht voorouders van Sjoukje Idses Hottinga.

Kinderen van Sipke en Sjoukje, R.K. gedoopt, zijn:

1. Grietje Sipkes, gedoopt op 24 juni 1772 in Follega. Aanwezig: Gertje Gerrits. Zie 1.1

2. Ids Sipkes, geboortedatum onbekend. Zie 1.2

3. Trijntje Sipkes, gedoopt op 10 jan. 1777 in Oosterzee. Aanwezig: Zwaantje Idses. Zie 1.3

4. Andries Sipkes de Jong, ged. in Follega op 30 aug. 1785 Aanw.: Jetse Dauwes . Zie 1.4

5. Gerardus, gedoopt op 9 november 1788 in Follega. Aanwezig: Jelle Idses. Zie 1.5

6. Nicolaus, gedoopt op 11 maart 1791 in Lemmer. Aanwezig: Ids Gerrits. Zie 1.6

7. Getje, gedoopt op 19 mei 1793 in Lemmer. Aanwezig: Zwaantje Idses. Zie 1.7

8. Sebastianus, gedoopt op 24 januari 1796 in Follega. Aanwezig: Epke Iebes. Zie 1.8


1.1 Grietje Sipkes de Jong, gedoopt op 24 juni 1772 in Follega. Dochter van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Zij trouwde in Lemmer op 3 november 1793 met Epke Ybesz, die dan afkomstig is van Follega. Epke werd R.K. gedoopt te St. Nicolaasga op 1 november 1755, zoon van Ybe Sieberens en Harigjen Epkes, die in 1749 in Lemmer trouwden. Grietje is overleden te Sloten op 12 maart 1845, oud 72 jaar, weduwe.

Grietje en Epke kregen de volgende R.K. gedoopte kinderen:

1. Iebe, gedoopt op 6 augustus 1794 in Lemmer. Aanwezig: Sipke Gerrits.

2. Harlindus/Harihgen, ged. op 6 nov. 1795 in Lemmer. Aanwezig: Sjoukjen Idses.

3. Sjouken, gedoopt op 9 mei 1797 in Follega. Aanwezig: Ids Sipkes

4. Sebastiana/Sipkjen, ged. op 10 maart 1799 in Follega. Aanwezig: Tryntje Sipkes. Zij trouwde op 1 juli 1821 te Lemsterland met Sytze Hendriks van der Pol.

5. Harigjen, gedoopt op 20 januari 1801 in Lemmer. Aanwezig: Sipke Gerrits. Zij trouwde op 24 mei 1835 te Sloten met Teunis Meinzes van der Velde.

6. Ibe, gedoopt op 16 juli 1802 in Balk.

7. Ivetta/ Ibelke, gedoopt op 26 maart 1805 in Balk.

8. Johannes van der Laan, geb. 28 sept. 1815 te Sloten, overleden 14 okt. 1815, 2 weken oud.

Epke heeft voor zichzelf en zijn kinderen de achternaam van der Laan aangenomen.

 • Sloten, deel 1 folio 7
  Laan, Epke Ybes van der, Sloten 
  Kinderen:
  Sjouke Epkes 14, Jipkjen, Hartigjen 9, Ybeltje 6, allen te Sloten

1.2. Ids Sipkes de Jong, geboortedatum onbekend. Zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Hij trouwde op 13 mei 1798 te Balk met Trijntje Uulkes uit Sloten. Ids is overleden in Sloten op 2 oktober 1825, 54 jaar oud. Uit dit huwelijk de te Balk R.K. gedoopte kinderen:

1. Sipke Idzes de Jong, gedoopt op 16 september 1799 in Balk. Zie 1.2.1

2. Anne, gedoopt op 24 augustus 1802 in Balk. Verder geen gegevens

3. Sjoukjen, gedoopt op 22 oktober 1803 in Balk, geboren te Sloten. Zij trouwde in 1828 te Sloten met Sipke Douwes Beersmauit Heeg. Hun zoon Ids Sipkes Beersma trouwde op 19 oktober 1856 in Lemmer met Johanna Christiaans Kempes, dochter van Christiaan Hendriks Kempes en Sjoeke Gerkes ter Velde.

4. Ulke de Jong, gedoopt op 6 december 1804 in Balk. Zie 1.2.4


1.3. Trijntje Sipkes de Jong, gedoopt op 10 januari 1777 in Oosterzee. Dochter van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Zij trouwde, 36 jaar oud, op 18 februari 1813 te Langweer met de 23 jaar oude Pieter Wigbolds van der Woning, geboren te Ossenzijl, zoon van Wigbold Jans van der Woningen Jantje Pieters van der Linde. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

1. Wigbolt van der Woning, geboren rond 1815 te ?, overleden op (66 jr) 8 januari 1881 te Kuinre.

2. Sjouke van der Woning, geboren 20 november 1817 te Weststellingwerf, overleden 4 weken oud. : Tweeling.

3. Jantjen van der Woning, geboren 21 november 1817. Zie 1.3.2

Op 28 oktober 1828 is Trijntje in Weststellingwerf overleden, 51 jaar oud.

Pieter hertrouwt op 28 april 1830 met Aafje Harmens Scheeper, oud 23 jaar, geboren te Kuinre. Uit dat huwelijk krijgt Jantjen de volgende halfbroers en zusjes, geboren te Spanga:

1. Harmen Pieters van der Woning, geboren te Spanga op 11 maart 1831. Hij trouwde in 1858 met Lijsbeth Pieters Folmers, oud 23 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Pieter Ooyers Folmers en Popkjen Douwes Bosma. Hun kinderen worden geboren te Spanga, Weststellingwerf.

2. Gerrit Pieters van der Woning, geboren 27 januari 1834.

3. Lugerus Pieters van der Woning, geboren 4 februari 1837. Hij trouwde in 1862 met Gatske van den Berg uit Lemsterland. Hun kinderen worden geboren in Weststellingwerf.

4. Trijntje Pieters van der Woning, geboren 30 december 1838. Zij trouwde in 1871 met Lykle Nijholt, boerenknecht en arbeider te Lemmer, oud 26 jaar, zoon van Sjoerd Lykles Nijholt en Marijke Jetzes Bosman. Van Trijntje en Lykle zijn 5 kinderen bekend, geboren in St. Nicolaasga: Marijke (1872), Afke (1874), Sjoerd (1876), Petrus (1878) en Jetze (1882). Trijntje is overleden op 11 maart 1907 in Solingen (Dld.) en daar begraven.      

5. Anthonius Pieters van der Woning, geboren 4 februari 1842.

6. Nicolaas Pieters van der Woning, geboren 28 december 1844, overleden 3 maanden oud.

7. Bernardus van der Woning, geboren 12 augustus 1847, overleden 8 maanden oud.

8. Bernardus van der Woning, geboren 6 februari 1850


1.4. Andries Sipkes de Jong, R.K. gedoopt in Follega op 30 augustus 1785, overleden op 1 januari 1860 in Lemsterland, oud 74 jaar, gehuwd. Zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Andries is werkman en woont in Lemmer. Hij trouwde op 28 januari 1813 te Lemmer met Jeltje Piers de Boer, geboren op 15 oktober 1785 in Eesterga, gedoopt (Herv.) op 6 nov. 1785, dochter van Pier Willems de Boer en Marrigjen Poppes Hooisma. Jeltje is overleden op 19 juni 1866, 81 jaar oud, weduwe. Ook Jeltjes grootouders Willem Piers en Antje Piers waren Lemsters, zij trouwden in 1741.

Kinderen van Andries en Jeltje, geboren in Lemsterland:

1. Sipke de Jong, geboren 19 december 1813. Zie 1.4.1

2. Willem de Jong, geboren 20 oktober 1815, overleden 15 augustus 1818.

3. Willem de Jong, geboren 2 december 1819. Zie 1.4.3

4. Gerrit de Jong, geboren 9 juli 1822. Zie 1.4.4


1.5.  Gerardus (Gerrit) de Jong, gedoopt op 9 november 1788 in Follega, overleden 7 oktober 1844, 55 jaar oud, weduwnaar. Zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Hij trouwde op 8 mei 1818, 29 jaar oud, in Doniawerstal met Sytske Willems Dijkstra, 56 jaar oud, geboren te Doniaga, dochter van Willem Waltes en Wybigjen Piers.


1.6. Nicolaus de Jong, gedoopt op 11 maart 1791 in Lemmer. Zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Beroep: boer in 1830. Hij trouwde (1) in 1827 met Seijke Gerrits Bosma, geboren te Joure, dochter van Gerrit Egberts Bosma en Akke Eesgers, weduwe van Sytze Lykles Zijlstra, moeder van de in 1818 geboren dochter Akke Zijlstra. Seijke is overleden in 1829, 44 jaar oud. Zijn beroep is dan melktapper en hij woont in Lemmer.

Hij trouwde (2) in 1830 met Anna Hendrika Janzen, beroep: boerendienstmaagd, geboren te Kuinre, zij is overleden september 1831, 35 jaar oud. Nicolaas is overleden in februari 1832. Voor zover bekend zijn er uit beide huwelijken geen kinderen geboren. Akke Zijlstra trouwde in 1844 met Ane Jans Monkelbaan en in 1864 met Sippe Vogelvanger.


1.7. Getje Sipkes de Jong, gedoopt op 19 mei 1793 in Lemmer. Dochter van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Zij trouwde in 1824 in de Kuinre met Botte Hayes van der Werf, scheepstimmermansknecht. Van hen zijn 4 kinderen bekend: Haye, Sipke, Grietje en Albert van der Werf.


1.8.  Sipke Sipkes de Jong, Sebastianus/Sepke, gedoopt op 24 januari 1796 in Follega. Zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses Hottinga. Overleden op 4 febr. 1868, 72 jaar oud, weduwnaar. Beroep: koopman, veldwachter. Hij trouwde (1) op 20 mei 1819 te Lemsterland met Saakje Klazes de Boer, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Claas de Boer en Hinke Roelofs de Ree.

De kinderen van Sipke en Saakje zijn:

1. Hinke de Jong, geboren te Eesterga op 1 september 1820. Verder geen gegevens.

2. Sipke de Jong, geboren 5 augustus 1823, overleden 5 jaar oud.

3. Ids de Jong, geboren 4 november 1825, tweeling, overleden 8 dagen oud.

4. Klaaske de Jong, geboren 4 november 1825, tweeling, overleden 8 dagen oud.

5. Klaasje de Jong, geboren te Lemmer op 21 september 1826, overl. te Lemmer op 5 sept. 1888, ongehuwd.

6. Sipkjen de Jong, geboren 19 mei 1830. Verder geen gegevens.

7. Nicolaas de Jong, geboren 25 juni 1833. Verder geen gegevens.

8. Andreas Willebrordus de Jong, geboren 12 november 1835. Zie 1.8.8

9. Gerrit de Jong, geboren 11 augustus 1838, overleden op 1 september 1902, 64 jaar oud. Beroep: koopman. Gerrit woonde in Oudehaske. In zijn overlijdensakte worden alleen zijn ouders genoemd, geen echtgenote.

10. Catharina de Jong, geboren 6 december 1841, overleden op 25 december 1915, 74 jaar oud, ongehuwd.

Het overlijdensregister van Lemsterland vermeldt dat Saakje Klazes de Boer is overleden te Franeker op 26 maart 1859, 61 jaar oud.

Sipke hertrouwde in 1863 in Doniawerstal met Janke Meyes Rypkema, dochter van Meye Tjitskes Rypkema en Egbertje Jacobs Hollander, weduwe van Johannes Jans de Vries, moeder van Jan (1839), Meye (1840), Egbertje (1842), Kornelis (1843)†, Grietje (1845)†, Kornelis (1847), Grietje (1849)†, Grietje (1850) de Vries.


1.2.1. Sipke Idzes de Jong, gedoopt op 16 september 1799 in Balk, overleden te Sloten op 8 mei 1860, weduwnaar. Zoon van Ids Sipkes de Jong en Trijntje Uulkes. Hij trouwde (1) op 22 mei 1825 te Sloten met Marijke Piers van der Meulen, oud 31 jaar, geboren te Woudsend. Op 9 december 1827 wordt hun zoon Ids geboren, dit jongetje is na 3 uur overleden. Zes weken later is ook Marijke overleden.

Hij trouwde (2) op 17 december 1837 te Sloten met Marijke Sakes Eekhorst, 35 jaar oud, geboren te St. Nicolaasga, overleden 25 september 1859. Uit dit huwelijk:

1.  Ids de Jong, geboren 2 oktober 1838, overleden te Sloten in 1915, 76 jaar oud, ongehuwd.

2. Antje de Jong, geboren 15 september 1840, overleden te Sloten op 17 februari 1859, 18 jaar oud, ongehuwd.

3. Sake de Jong, geboren 19 juli 1843. Hij trouwde (1) in 1885 met Boukje de Lange, oud 43 jaar, geboren te Workum, dochter van Kleis Andries de Lange en Marijke Gerrits de Vries. Hij trouwde (2) in 1892 met Pyttertje Veldman, oud 68 jaar, geboren te Workum. Sake is overleden in 1917, weduwnaar.


1.2.4. Ulke Idzes de Jong, gedoopt op 6 december 1804 in Balk, overleden 6 maart 1875, weduwnaar. Zoon van Ids Sipkes de Jong en Trijntje Uulkes. Beroep: logementhouder te Sloten. Hij trouwde op 29 mei 1836 te Sloten met Engeltje Johannes de Vries, oud 26 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Johannes Lubberts de Vries en Akke Ruurds Wiersma. De geboorte van hun kinderen is geregistreerd in Hemelumer Oldeferd, bij het huwelijk van Johannes wordt Koudum vermeld als geboorteplaats. Die kinderen zijn:

1. Ids de Jong, geboren te Koudum 28 mei 1837, overleden te Sloten op 25 december 1866, 29 jaar oud, ongehuwd. Hij woonde in Sneek. Beroep: winkelbediende.

2. Johannes de Jong, geboren te Koudum op 18 oktober 1839, overleden te Sloten op 29 maart 1928, 88 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde op 21 november 1875 met Rinskje van der Hoff, oud 34 jaar, geboren te Hichtum, dochter vanAnne Lieuwes van der Hoff en Dieuwke Pieters Reekers.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

1. Uilke de Jong, geboren te Sloten op 16 september 1878, hij trouwde in 1904 met Geeske Bouwhuis.

2. Dieuwke de Jong, geboren te Sloten op 26 maart 1885, zij trouwde in 1913 met Bauke Haarsma.

3. Age de Jong, geboren 7 maart 1842, overleden te Sloten op 9 april 1888, 46 jaar oud.

4. Sipke de Jong, geboren 29 april 1845.

5. Ruurd de Jong, geboren 16 februari 1847, overl. 18 maart 1848, 1 jaar oud.

6. Ruurd de Jong, geboren 15 december 1850, overl. 18 jan. 1862, 11 jaar oud.

7. Martinus de Jong, geboren 26 maart 1853, overleden 29 maart 1932, 79 jaar oud, gehuwd. Hij trouwde te Sloten in 1891, 38 jaar oud met de 28 jarige Harmke Negenman, dochter vanJelle Joostes Negenman en Antje Annes van der Hoff.


1.3.2.  Jantjen van der Woning, geboren te Spanga op 21 november 1817, overleden te Lemmer op 9 maart 1911, 93 jaar oud, weduwe. Dochter van Pieter Wigbolts van der Woning en Trijntjen Sipkes de Jong. Zij trouwde, 33 jaar oud, op 18 mei 1851 in Lemmer met Andries Annes de Lange, beroep: werkman, oud 29 jaar, geboren te Lemmer, zoon van Anne Andries de Lange en Afke Sybrens Molenaar. Andries is overleden op 1 december 1880, 59 jaar oud. Kinderen uit dit huwelijk, geboren in Lemmer:

1. Aafke de Lange, geboren 24 oktober 1852.  Zie 1.3.2. 1

2. Trijntje de Lange, geboren 23 september 1855. Zie 1.3.2.2  

3. Anne de Lange, geboren 11 september 1858. Zie 1.3.2.3  

4. Petrus de Lange, geboren 27 augustus 1861. Zie 1.3.2.4

Voorouders van Andries Annes de Lange: zie onderstaand overzicht voorouders van Andries Annes de Lange.


1.4.1. Sipke de Jong, geboren te Eesterga op 19 december 1813 , overleden 30 oktober 1909 in Lemmer, 95 jaar oud. Zoon van Andries Sipkes de Jong en Jeltje Piers de Boer. Beroep: arbeider, werkman.

Sipke trouwde op 8 oktober 1848 in Lemmer met Anna Jans Oldhoven, geboren te Lemmer op 28 maart 1826, overleden op 30 augustus 1875. Dochter van niet genoemde vader en Anna Jans Olthoven. Bij haar geboorte staat zij geregistreerd als Anna Olthoven, bij haar huwelijk als Anna Jans Oldhoven. Anna’s moeder was in 1836 getrouwd met Louw Gort, uit dat huwelijk had Anna 2 halfbroertjes, Klaas en Anne. Anne is overleden toen hij 6 jaar oud was. Klaas trouwde in 1862 met Rimke Annes de Lange, dochter van Anne Andries de Lange en Afke Sybrens Molenaar, zie hierboven.

De kinderen van Sipke en Anna zijn geboren in Lemmer:

1. Levenloos kind, overleden 14 juli 1849

2. Andries de Jong, geboren 18 juli 1850. Zie 1.4.1.2

3. Maria de Jong, geboren 29 januari 1852. Zie 1.4.1.3

4. Willem de Jong, geboren 2 maart 1855. Zie 1.4.1.4

5. Anna de Jong, geboren 16 mei 1858, ongehuwd.

6. Jelte de Jong, geboren 2 januari 1862. Zie 1.4.1.6

7. Jan de Jong, geboren 23 december 1864. Zie 1.4.1.7

8. Sipke de Jong, geboren 9 april 1868. Hij trouwde met Geertruida Maria Bosma uit Oldemarkt. Zij woonden in Lemmer in een huisje op de Schulpen. Uit dit huwelijk geen kinderen.


1.4.3. Willem de Jong, geboren in Lemmer op 2 december 1819. Beroep: arbeider. Overleden in Lemmer op 19 januari 1908, 88 jaar oud, gehuwd. In zijn overlijdensakte staat dat zijn beroep dan slaapsteehouder was. Zoon van Andries Sipkes de Jong en Jeltje Piers de Boer. Hij trouwde, 47 jaar oud, op 12 mei 1867 te Lemsterland met Maria Krúger, oud 37 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Johan Fredrik Krúger en Janke Hilles de Jager. Janke Hilles de Jager is een dochter van Hille Johannes en Akke Hendriks die in 1788 R.K. trouwden in Lemmer. Johan Fredrik Krúger is geboren te Damme, Hertogdom Oldenburg, Duitsland, zoon van Friedriech Philipp en Adelheid Tangeman. Willem en Maria kregen 2 kinderen:

1. Andries Sipke de Jong, geboren te Lemmer op 9 mei 1868. Hij trouwde op 13 mei 1892 in Lemmer met Geziena Woudt uit Steenwijkerwold, dochter van Koop Woud en Martentien van den Berg, die afkomstig was van Lemmer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

2. Willem de Jong, geboren 13 juni 1872. Zie 1.4.3.2


1.4.4. Gerrit de Jong, geboren in Lemmer op 9 juli 1822, overleden in Lemmer op 10 maart 1908, 85 jaar oud, weduwnaar. Zoon van Andries Sipkes de Jong en Jeltje Piers de Boer. Beroep: arbeider. Hij trouwde in Achtkarspelen op 21 september 1844 met Geeske Oedzes Wijma, geboren te Kooten, dochter van Oeds Lammerts Wijma en Aafke Feikes, weduwe van Sjoerd Jans van der Tuin. Drie maanden voor Geeske in 1843 weduwe werd was haar dochtertje Feikje overleden, 31 weken oud. Geeske is overleden in 1892, 72 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Geeske, geboren te Lemmer:

1. Levenloos kind, overleden 26 april 1845

2. Jeltje de Jong, geboren 12 juli 1846. Zie 1.4.4.2

3. Andries de Jong, geboren 17 december 1849, overleden 26 oktober 1851, bijna 2 jaar oud.

4. Andriesje de Jong, geboren 16 maart 1857. Zie 1.4.4.4


1.8.8. Andreas Willebrordus de Jong, geboren te Lemmer op 12 november 1835, zoon van Sipke Sipkes de Jong en Saakjen Klazes de Boer. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1861 in Doniawerstal met Wytske Koopmans, oud 41 jaar, geboren te Heerenveen, dochter van Budde Jittes Koopmans en Afke Willems Bosma. Wytske Koopmans is overleden op 1 februari 1892, 72 jaar oud, gehuwd. Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Sipke de jong, geboren te Ouwsterhaule op 4 september 1862. Zie 1.8.8.1

2. Budde de Jong, geboren te Ouwsterhaule op 21 september 1864. Zie 1.8.8.2


1.3.2.1. Aafke de Lange, geboren in Lemmer op 24 oktober 1852, overleden in Haskerland, aangifte kantoor Joure, op 28 mei 1934, 81 jaar oud, weduwe. Dochter van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning.  Zij trouwde op 1 juni 1879 in Haskerland met Anne Zeldenthuis, oud 24 jaar, geboren te Joure, zoon van Sippe Annes Zeldenthuis en Haukje Jans Brouwer. Anne is overleden op 13 februari 1933, 78 jaar oud.

Uit dit huwelijk 2 in Joure geboren kinderen:

1. Sippe Zeldenthuis, geboren 6 juli 1880, hij trouwde in 1904 met Catharina de Vries uit Joure, dochter van Nicolaas Johannes de Vries en Steventje van der Veen.

2. Jantje Zeldenthuis, geboren 10 februari 1883, zij trouwde in 1907 met Jacob Halma uit Joure, zoon van Theeke Jans Halma en Trientje Vogelzang.


1.3.2.2. Trijntje de Lange, geboren te Lemmer op 23 september 1855, overleden te Lemmer op 8 maart 1933, gehuwd. Dochter van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning. Zij trouwde in Lemmer op 22 mei 1879 met Hille de Jager, oud 22 jaar, geboren te Lemmer, beroep: bokkingroker, zoon van Hille de Jager, bokkingroker, en Fokje Gerrits ter Velde.

Uit dit huwelijk een in Lemmer geboren dochter:

1. Fokje de Jager, geboren 19 mei 1880, overleden 11 juni 1897, 17 jaar oud.

Hille de Jager is overleden op 11 mei 1883, 26 jaar oud.

Trijntje trouwt (2) op 15 mei 1885 in Lemmer met Roelof Eilers, oud 28 jaar, geboren te Steggerda, zoon van Dirk Johannes Eilers en Dirkje Andries de Vries. Roelof Eilers is overleden op 15 februari 1934, 77 jaar oud, weduwnaar.

Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren zoon:

2. Andries Hilarius Eilers, geboren 14 november 1886. Hij trouwde 33 jaar oud, in Lemmer op 12 februari 1920 met Anna Maria de Jong, oud 31 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Jelte de Jongen Jitske van der Leest. Uit dit huwelijk is een dochter geboren: Tineke.


1.3.2.3.  Anne de Lange, geboren 11 te Lemmer op september 1858, overleden 7 maart 1933, 74 jaar oud, gehuwd. Beroep: aannemer van werken, arbeider, werkman, visrokersknecht.  Zoon van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning. Hij trouwde in Lemmer op 25 mei 1883 met Ida van der Vegt, oud 23 jaar, beroep: dienstmeid, geboren te Blesdijke, dochter van Roelof van der Vegt en Jantje Dijkstra.

Zij kregen in Lemmer de volgende kinderen:

1. Andries Hilarius de Lange, geboren 30 september 1884, overleden 24 november 1885, 1 jaar oud.

2. Johanna Maria de Lange, geboren 23 december 1885, overleden vóór februari 1888.

3. Johanna Maria de Lange, geboren 25 februari 1888

4. Agatha Christina de Lange, geboren 25 december 1889

5. Theresia Maria de Lange, geboren 20 december 1891

6. Andries Petrus de Lange, geboren 25 juli 1893

7. Rudolf Jozeph de Lange, geboren 13 juli 1895

8. Petrus Bernardus de Lange, geboren 16 juni 1901


1.3.2.4.  Petrus de Lange, geboren te Lemmer op 27 augustus 1861, zoon van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning. Beroep: arbeider. Hij trouwde in Lemmer op 15 mei 1885 met Tjeerdje van der Vegt, oud 22 jaar, geboren te Blesdijke, dochter van Roelof van der Vegt en Jantje Dijkstra. Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren dochters:

1. Johanna Maria de Lange, geboren 5 november 1886, overleden vóór maart 1888.

2. Johanna Maria de Lange, geboren 11 maart 1888, overleden 26 juli 1890.

3. Johanna Maria de Lange, geboren 13 maart 1891, overleden 8 september 1915.


1.4.1.2. Andries de Jong, geboren in Lemmer op 18 juli 1850, overleden in Lemmer op 13 februari 1931, 80 jaar oud, gehuwd. Beroep: arbeider. Zoon van Sipke de Jong en Anna Jans Oldhoven. Hij trouwde op 30 mei 1875 te Lemmer met Elisabeth van der Wijk, oud 25 jaar, geboren te Heerenveen, dochter van Jan Johannes van der Wijk en Maria Wiebes Buitendorp. Elisabeth is overleden op 20 november 1935, 85 jaar oud.

Hun kinderen, geboren te Lemmer:

1. Sipke de Jong, geboren 31 mei 1878, ongehuwd

2. Oeke de Jong, geboren 14 januari 1880, ongehuwd

3. Antje de Jong, geboren 24 juni 1881, ongehuwd

4. Maria de Jong, geboren 3 oktober 1883, ongehuwd, Kloosterzuster.

5. Anna Maria de Jong, geboren 10 december 1884, overleden te Lemmer op 3 oktober 1939, ongehuwd.

6. Jan de Jong, geboren 27 september 1887, hij trouwde op 18 november 1920 in Lemmer met Teatske Woudtuit Follega, dochter van Jacobus Woudt en Grietje Rampion. Zij kregen 2 dochters: Elisabeth (1921) en Margaretha (1923).

7. Willem de Jong, geboren 14 juli 1889. Bijnaam: Willem Poes. Willem woonde samen met zijn broer Sipke en zus Antje op het Turfland.


1.4.1.3. Maria de Jong, geboren in Lemmer op 29 januari 1852, overleden in Lemmer op 24 maart 1924, 72 jaar oud, gehuwd. Dochter van Sipke de Jong en Anna Jans Oldhoven. Zij trouwde op 1 juni 1873 in Lemmer met Hendrik van den Berg, beroep: smidsknecht, smid. Zoon van Geert Harmens van de Berg, kleermaker, en Saakjen Innes Zwaga.

Hun kinderen:

1. Saakjen van den Berg, geboren 8 maart 1874. Zie 1.4.1.3.1

2. Sipke van den Berg, geboren 2 augustus 1875. Zie 1.4.1.3.2

3. Geerhard van den Berg, geboren op 8 juni 1877. Zie 1.4.1.3.3

4. Andreas van den Berg, geboren op 13 aug. 1880. Zie 1.4.1.3.4

5. Ignatius van den Berg, geboren 20 nov. 1883, overl. 7 april 1885, 16 maanden oud.

6. Willebrordus Ignatius van den Berg, geboren 19 juli 1886. Zie 1.4.1.3.6

7. Innocentius Hermanus van den Berg, geboren 17 mei 1889. Hij werd priester, deken, te Oldenzaal.

8. Anne Julius van der Berg, geboren 27 juli 1893. Zie 1.4.1.3.8


1.4.1.4. Willem de Jong, geboren 2 maart 1855. Beroep: arbeider, timmerman, aannemer. Zoon van Sipke de Jong en Anna Jans Oldhoven. Hij trouwde op 22 mei 1879 te Lemmer met Joukje Bouma, geboren te Bolsward op 18 april 1853, dochter van Johannes Joukes Bouma en Antje Yettes Flapper. Joukje is overleden te Lemmer op 6 februari 1908. Willem hertrouwde op 24 november 1909 met Petronella Bosma, oud 41 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Pieter Sakes Bosma en Baukje Bergman. Kinderen van Willem en Joukje:

1. Sipke de Jong, geboren te Lemmer op 27 juni 1880. Zie 1.4.1.4.1

2. Johannes de Jong, geboren te Lemmer op 23 juli 1882. Zie 1.4.1.4.2

3. Andries de Jong, geboren te Lemmer op 9 april 1884, overleden op 6 april 1885, bijna 1 jaar oud.

4. Hendrik de Jong, geboren te Lemmer op 29 jan. 1886. Zie 1.4.1.4.4

5. Andries de Jong, geboren te Lemmer op 23 juni 1887. Andries woonde in Apeldoorn. Hij trouwde met Geertruida v. d. Lans. Zij kregen 10 kinderen.

6. Antje de Jong, geboren te Lemmer op 9 september 1889, zij trouwde in 1920 met Henricus Antonius Berndsen uit Vollenhove, beroep: manufacturier, zoon van Franciscus Lucas Berndsen en Lamberta Vrijhof.

Afdruk van Marie Jansen-Klappe.

7. Jitte de Jong, geboren te Lemmer op 28 mei 1893. Jitte woonde in Den Haag. Hij trouwde met Roza van Tilborg. Zij kregen 12 kinderen. Hun zoon Sjef heeft een Dickensmuseum in Bronkhorst.

8. Jelte de Jong, geboren te Lemmer op 8 april 1896. Beroep: aannemer. Hij trouwde met Klaasje Onderweegs. Zij kregen in Lemmer 2 kinderen, Willem en Klaasje. Zij woonden in de Flevostraat.


1.4.1.6. Jelte de Jong, geboren in Lemmer op 2 januari 1862, overleden in Lemmer op 28 mei 1941, 79 jaar oud, weduwnaar. Zoon van Sipke Andries de Jong en Anna Jans Oldhoven. Beroep: zadelmaker, meubelstoffeerder en brugwachter. Hij trouwde op 27 november 1885 met Jitske van der Leest, oud 31 jaar, geboren te Joure, dochter van Theunis van der Leest en Rieuwkje Innes de Boer. Jitske is overleden 20 oktober 1928, oud 74 jaar, gehuwd. Ten tijde van haar huwelijk was zij dienstmeid in Leeuwarden.

Het huis waarin Jelte en Jitske woonden staat op oudere foto’s van Lemmer afgebeeld met één etage minder). In de tijd dat mijn grootmoeder Dora daar opgroeide werd het dak van het huis opgetild om er een etage tussen te bouwen. Het huis bood ook woonruimte aan kostgangers. De keuken was helemaal beneden, met een kleine buitenruimte ver onder het straatniveau.

Jelte de Jong was niet alleen maar brugwachter.

Jelte en Jitske kregen in Lemmer 6 kinderen:

1. Levenloos kind, man, overl. 21 mei 1886

2. Levenloos kind, vr., overl. 25 maart 1887

3. Anna Maria de Jong, geb. 28 febr. 1888. Zie 1.4.1.6.3

4. Dorothea Maria de Jong, geb. 15 maart 1891. Zie 1.4.1.6.4

5. Levenloos zoontje, 19 september 1893

6. Maria de Jong, geboren 2 december 1894. Zie 1.4.1.6.6

Jelte en Jitske, met hun dochters Marietje, Anna en Dora.

1.4.1.7. Jan de Jong, geboren te Lemmer op 23 december 1864, overleden te Lemmer op 12 september 1893, 28 jaar oud. Zoon van Sipke Andries de Jong en Anna Jans Oldhoven. Beroep: schoenmaker. Hij trouwde in Lemmer op 20 juni 1890 met Grietje Ketelaar, oud 20 jaar, geboren te Workum, dochter van Andries Ketelaar en Aaltje Jans Bosma. Aaltje was geboren in Lemmer, dochter van Jan Ymes Bosma en Grietje Lourens Kuipers.

Jan en Grietje kregen 2 in Lemmer geboren dochters:

1. Maria Anna de Jong, geboren 29 augustus 1891.

2. Janna Aleida de Jong, geboren 29 oktober 1893.


1.4.3.2. Willem de Jong, geboren 13 juni 1872, overleden 15 mei 1959. Zoon van Willem de Jong en Maria Krúger. Bijnaam: Willem Pippy. Beroep: arbeider, visroker, werkman. Hij trouwde op 12 augustus 1893 te Sloten met Gelfke Reekers, dochter van Jan Reekers en Geertje Vogelzang.

Willem en Gelfke met hun dochters, v.l.n.r. Regina,Trui, Marie.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Maria de Jong, geboren 20 juni 1894, overleden 1977, zij trouwde op 17 juli 1913 met Klaas Sterk, geboren te Lemmer, zoon van Anthoon Sterk en Anna Gort. Kinderen van Klaas en Maria: Anna Sterk (1914), Willem Sterk (1818), Gelfke Sterk (1921), Antonius Sterk (1923), Geertruida Sterk (1927, geëmigreerd naar Californië),  Gerardus Sterk (1930)

2. Geertruida de Jong, geboren 20 april 1896, zij trouwde in 1920 te Lemmer met Albertus Theodorus Lakenberg, geboren te Utrecht.Zij kregen 4 kinderen. Hun zoon Willem (1921) was in 1950 de 2e Nederlander die betaald voetbal ging spelen in Italië.

3. Willem Andries de Jong, geboren 15 februari 1902, hij trouwde met Lotte Beyer uit Willemshaven, Duitsland. Zij kregen 6 kinderen, Hanny, Wim, Helga, Gelly, Hans en Klaas. Dit gezin woonde in de Schans waar Willem eerst een bakkerij had en later een vishandel. Willem is overleden in 1941, 39 jaar oud. Lotte ging toen werken als baakster, zij is overleden in 1962. Drie kinderen uit dit gezin zijn geëmigreerd, Hanny, Gelly en Helga.

Foto van: Petra Haarsma-Groothuysen. Willem Andries de Jong en Lotte Beyer

Foto van: Petra Haarsma-Groothuysen. Willem Andries de Jong en Lotte Beyer

Foto van: Petra Haarsma-Groothuysen. Willem Andries de Jong

4. Regina de Jong, geboren 1905. Zij trouwde in 1928 met Age van der Bles. Uit dit huwelijk 2 kinderen, Willem van der Bles en Willy van der Bles.

Regina de Jong en Age van der Bles.

Foto van: Petra Haarsma-Groothuysen. Regina de Jong en Age van der Bles.

Familiefoto van Willem de Jong en Gelfke Reekers te midden van de gezinnen van hun kinderen, de families Sterk, Lakenberg, de Jong en v.d. Bles. Zoon Willem ontbreekt op deze foto, hij was al overleden.

Een foto van alle personen die vernoemd zijn naar hun opa Willem de Jong. Bovenste rij: v.l.n.r. Willem Sterk, zoon van Marie, Willem de Jong, zoon van Lotte, Willem Lakenberg, zoon van Trui. Onderst rij: v.l.n.r. Willem v.d.Bles, zoon van Regina, opa Willem de Jong en Willy v. d.Bles ook een zoon van Regina.


1.4.4.2. Jeltje de Jong, geboren te Lemmer op 12 juli 1846, dochter van Gerrit Andries de Jong en Geeske Oedzes Wijma. Zij trouwde op 29 mei 1870 te Lemmer met Johannes Bosma, oud 24 jaar, geboren te Balk, beroep: schippersknecht, arbeider, werkman. Zoon van Gerrit Wessels Bosma en Marijke Joannes Kattemolle. Hun kinderen:

1. Gerrit Johannes Bosma, geboren te Balk op 8 april 1871, beroep Schipper. Hij trouwde in 1902 te Sneek met Jacobje Folmers, dochter van Durk Pieters Folmer en Gettje de Vries.

2. Geeske Bosma, geboren te Hemelum op 11 oktober 1873, overleden te Mirns/Bakhuizen op 12 mei 1901, 27 jaar oud, ongehuwd.

3. Marijke Johannes Bosma, geboren te Mirns/Bakhuizen op 11 juni 1877, overl. op 12 september 1878, 1 jaar oud.

4. Sjoerd Johannes Bosma, geboren te Mirns/Bakhuizen op 15 november 1879, beroep: agent van politie. Hij woonde in Leeuwarden. Sjoerd trouwde in 1907 te Leeuwarden met Akke Kingma, geboren te Wijtgaard, beroep: dienstmeid, dochter van Pieter Sakes Kingma en Sjoukje Jans Roorda.

5. Andries Johannes Bosma, geboren te Mirns/Bakhuizen op 6 juli 1882, beroep: arbeider, hij trouwde in 1905 met Jantje Folmer, dochter van Durk Pieters Folmer en Gettje de Vries.

6. Marijke Bosma, geboren te Mirns/Bakhuizen op 22 augustus 1888, zij trouwde in 1909 in Gaasterland met Femme van der Wal, geboren te Hemelum, zoon van Jozef Wypkes van der Wal en Jantjen Herres Huitema.


1.4.4.4. Andriesje de Jong, geboren 16 maart 1857, dochter van Gerrit Andries de Jong en Geeske Oedzes Wijma. Zij trouwde op 27 mei 1881 in Lemmer met Jetze Hergarden, oud 31 jaar, geboren te Leeuwarden, beroep: koopman, woonachtig te Lemmer, zoon van Hendrik Hergarden, beurtschipper, en Berbera van der Werff. Zij kregen de volgende te Lemmer geboren kinderen:

1. Berbera Anna Hergarden, geboren 9 april 1882, zij trouwde in 1905 te Assen met Frederik de Kleyn uit Leeuwarden.

2. Gesina Juliana Hergarden, geboren 9 september 1884, zij trouwde in 1912 met Dominikus Reekers uit Wymbritseradeel, zoon van Jan Reekers en Sytske van Aalsum.

3. Anna Catharina Hergarden, geboren 28 januari 1888, zij trouwde in 1909 te Assen met Godefridus van Midden.

4. Gerard Leopold Hergarden, geboren 31 augustus 1891, hij trouwde in 1920 te Hoorn met de uit Haarlem afkomstige Katharina Josephina Maria Miezenbeek.

5. Johanna Tecla Hergarden, geboren 21 januari 1896.

6. Hendrikus Martinus Johannes Hergarden, geboren 2 november 1899.


1.8.8.1. Sipke de Jong, geboren te Ouwsterhaule op 4 september 1862. Zoon van Andries Willebrordus de Jong en Wytske Buddes Koopmans. Hij trouwde op 1 juni 1890 in Haskerland met Jeltje Bijlsma, geboren te Wirdum, dochter van Iede Joukes Bijlsma en Jacoba Josephs Niemarkt.

Uit dit huwelijk 2 in Haskerland geboren dochters:

1. Wytske de Jong, geboren 19 mei 1891, overleden 13 september 1912, 21 jaar oud.

2. Jacoba de Jong, geboren 1 juni 1893, overleden 24 februari 1907, 13 jaar oud.


1.8.8.2. Budde de Jong, geboren te Ouwsterhaule op 21 september 1864, zoon van Andries Willebrordus de Jong en Wytske Buddes Koopmans. Budde trouwde (1) in 1890 met Fronika Terhurne uit Mildam, dochter van Jan Hendriks Terhurne en Hiske Jacobs Kempes.

Kinderen van Budde en Fronika, geboren in Schoterland:

1. Andries de Jong, geboren 20 februari 1891, overleden 11 januari 1893, bijna 2 jaar oud.

2. Jan Johannes de Jong, geboren 11 februari 1893

3. Wietske de Jong, geboren 8 juli 1894, overleden 10 juli 1894, 1 dag oud.

4. Levenloos kind, overleden 15 juli 1895, man

5. Levenloos kind, overleden 21 september 1896, vrouw

6. Levenloos kind, overleden 26 augustus 1897

Op 17 januari 1898, 29 jaar oud, is Fronika Terhurne overleden. Budde trouwde (2) in 1899 met Katharina Bouwhuis, oud 24 jaar, geboren te Terwispel, dochter van Jan Hielkes Bouwhuis en Jacoba Hendriks Kruis.

Uit dit huwelijk:

7. Andries Willebrordus de Jong, geboren 6 april 1900, overleden 1 oktober 1900, 5 maanden oud.

8. Jacoba de Jong, geboren 29 november 1901


1.4.1.3.1. Saakjen van den Berg, geboren te Lemmer op 8 maart 1874, overleden op 16 februari 1938, 63 jaar oud, weduwe. Dochter van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Zij trouwde op 8 oktober 1897 in Lemmer met Jan Bosma, schoenmaker, zoon van Yme Bosma en Anna Hamers. Jan Bosma is overleden op 27 december 1928, 56 jaar oud.


1.4.1.3.2. Sipke van den Berg, geboren te Lemmer 2 augustus 1875, overleden te Amsterdam op 6 juli 1932, oud 56 jaar, gehuwd. Beroep: smid. Zoon van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Hij trouwde op 17 september 1901 met Inschjen Nijholt, geboren te Lemmer, dochter van Jelle Nijholt, timmerman, en Grietje Hulscher.


1.4.1.3.3. Geerhard van den Berg, geboren te Lemmer op 8 juni 1877. Zoon van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Hij trouwde op 17 september 1901 met Martzen Adema, geboren te Dedgum, dochter van Siemon Adema en Hieke van der Zee. Zijn beroep was schoenmaker.


1.4.1.3.4. Andreas van den Berg, geboren te Lemmer op 13 augustus 1880. Zoon van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Hij trouwde in Lemmer op 18 augustus 1904 met Maria Nijholt, geboren te Lemmer, dochter van Jelle Nijholt, timmerman, en Grietje Hulscher. Zij zijn de ouders van Hendrik van den Berg (Heetje), die een smederij had in Lemmer, Polderdijk 5.


1.4.1.3.6. Willebrordus Ignatius van den Berg, geboren te Lemmer op 19 juli 1886, overleden 14 januari 1941, oud 54 jaar, gehuwd. Zoon van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Beroep: Kleermaker. Hij trouwde op 12 augustus 1913 te Lemmer met Sjoukje de Jager, oud 27 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Johannes de Jager, vishandelaar, en Saakje Bosma. De kleermakerszaak aan de Schans in Lemmer werd voortgezet door hun zoon Johan.


1.4.1.3.8. Anne Julius van der Berg, geboren te Lemmer op 27 juli 1893. Zoon van Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Beroep: Smid (in de Benedenschans). Hij trouwde op 13 mei 1919 te Lemmer met Agatha Catharina Mulder, oud 25 jaar, geboren te Bolsward, dochter van Gerben Mulder en Marijke Mulder.


1.4.1.4.1. Sipke de Jong, geboren te Lemmer op 27 juni 1880, overleden te Bolsward op 14 april 1949. Zoon van Willem de Jong en Joukje Bouma. Beroep: timmerman, koopman en burgemeester van Bolsward. Hij trouwde op 22 mei 1907 in Hennaarderadeel met Gatske Postma, oud 31 jaar, geboren te Kubaard, dochter van Sjoerd Sjoerds Postma en Tjerkjen Obbes Ypma. Sipke en Gatske woonden toen in Lemmer. Uit dit huwelijk de kinderen: Willem Sjoerd (1908), Joukje Tjerkje (1910), Tjerkje Catharina (1912), Sjoerd Jozeph (1913), Anna Maria (1914) en Yeb Johannes (1918).


1.4.1.4.2. Johannes de Jong, geboren te Lemmer op 23 juli 1882, zoon van Willem de Jong en Joukje Bouma. Beroep: timmerman. Hij trouwde in Gaasterland op 8 juni 1911 met Trijntje Hylkema uit Mirns/Bakhuizen, geb. 7 januari 1887, dochter van Lolle Hylkema en Luurdske Nagelhout. Johannes en Trijntje zijn de ouders van Willem (1912), Lucia Christina (1914), Joukje de Jong (1922) en Christina Bertha (1928)

Foto van Herman Melchers: Johannes W. de Jong (Lemmer ) Lucia, Willem, Joukje, Trijntje Lolle de Jong-Hijlkema, (Mirns) en Tineke.


1.4.1.4.4. Hendrik de Jong, geboren te Lemmer op 29 januari 1886, zoon van Willem de Jong en Joukje Bouma. Hij trouwde in 1924 met de Duitse Elza Bellman, hun kinderen: Willem (1925, missionaris), Sophie (1927), Joukje (1928), Anna (1929) en Robert (1932). Zij woonden in het Waaigat.


1.4.1.6.3. Anna Maria de Jong, geboren te Lemmer op 28 februari 1888. Dochter van Jelte de Jong en Jitske van der Leest. Anna trouwde op 12 februari 1920 met Andries Hilarius Eilers, melktapper, kaashandelaar. Zoon van Roelof Eilers, caféhouder, en Trijntje de Lange. Roelof Eilers kwam van Steggerda, Trijntje was een dochter van Andries Annes de Lange en Jantje Pieters van der Woning. Zie 1.3.2 Roelof en Anna kregen één dochter: Tineke Eilers.


1.4.1.6.4.  Dorothea Maria de Jong, geboren te Lemmer op 15 maart 1891, overleden te Lemmer op 15 juli 1983. Dochter van Jelte de Jong en Jitske van der Leest. Zij trouwde op 13 september 1916 met Stephanus Johannes (Steven) Sterk, geboren 5 november 1886 te Lemmer, zoon van Johannes Sterk en Dina Visser. Steven en Dora zijn mijn grootouders. Steven werkte in het visbedrijf (rokerij en handel) dat zijn vader had opgebouwd, tevens had hij een winkel aan huis, naast de hang op de Emmakade, destijds nummer 10, nu is dat nummer 7. Steven is overleden op 22 mei 1943, 56 jaar oud.  Steven en Dora kregen 10 kinderen:  Jan (1918), Juliana (1919), Julius (1920, priester in Canada), Dina (1923, kloosterzuster), Stephanie (1924, mijn moeder), Gerard (1925, geëmigreerd naar Canada), Dora (1926, geëmigreerd naar Canada), Theo (1928), Anny (1931) en Mientje (1932).

Steven Sterk & Dora de Jong.

1.4.1.6.6. Maria de Jong, geboren 2 december 1894. Dochter van Jelte de Jong en Jitske van der Leest. Maria trouwde op 11 mei 1922 te Lemmer met Cornelis van Asma, geboren te Heeg, zoon van Meindert van Asma en Jetske Ypma. Cornelis was melkcontroleur, zij woonden in de Schoolstraat in Lemmer, waar ze ook een sigarenwinkeltje hadden. Kinderen uit dit huwelijk: Menno, Julius, Jan, Cor, Julia en Edy.

Cornelis (Kees) en Marie worden genoemd op een paneel in het 'Verzetsmuseum Friesland' waarop de meer dan 500 Friezen vermeld staan die tijdens de Tweede Wereldoorlog joden uit handen van de bezetter hebben weten te redden.

Januari 2010.

Doorke Rijpkema.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.