De namen op alfabetische volgorde

Pasfoto's zijn afkomstig van www.tresoar.nl 

'

 Abbema, Johannes van & en Jetze

 Adema, Herman

 Adema, Sjoerd

 Akse, Hendrik

 Algra, Ale

 Algra, Roelof

 Alkema, Hermanus, Pieter en Yme

 Andrae, Joeke

 Anema, Rinnert Gerrit

 Baarsma, Sipke Jacob

 Baerdt van Sminia, Jhr. Paul Marinus van

 Bakker, Bert

 Bakker, Jan Hendrik

 Bakker, Sjoerd

 Bangma, Douwe Sikke

 Bartsma, Sijtze

 Beer, Ids de

 Berg, Tijmen en Aart van den

 Berg van der Vlis, Cornelia Johanna van den

 Berghuijs, Adriaan

 Bergsteijn, Nicolaas Hermanus

 Bij, Willem van der

 Blaauw, Harm Engbert

 Blauw, Geert Jan

 Bleeker, Fokke

 Bleeker, Gerrit

 Bleeker, Johan

 Bles, Franke

 Blom, Pieter

 Boeijenga, Willem

 Boer, Andries de

 Boer, Anne de

 Boer, Douwe de

 Boer, Gerrit de

 Boer, Jouke de

 Boers, Christiaan

 Boersma, Jelle

 Boersma, Sij(y)bren Jan

 Bois, Abraham du

 Bol, René Jacob Adriaan

 Boleij, Johannes Martinus

 Boomsma, Jacobus Johannes

 Boonstra, Uilke

 Bootsma, Gerben

 Bos, Harm

 Bosgraaf, Sierk

 Bottema, Jan

 Brandsma, Anno Sjoerd

 Broek, Jan van den

 Broersma, Lourens

 Brouwer, Dick

 Brouwer, Harmen

 Brouwer, Hotze

 Brug, Johannes ten

 Bruin, Dirk de

 Bruin, Hein de

 Bruins Slot, Sieuwert

 Bruinsma, Enne

 Bruinsma, Nolle Wypke

 Bruinsma, Schelte

 Buma, Sybrand Marinus van Haersma

 Camphuis, Feico Pieter Jan

 Cohen, Jozef Wilhelm Bernard

 Cuiper, Pier

 Cuiper, Sijmon

 Dalstra, Frans

 Dam, Sijbrandus van

 Deinum, Hans

 Diemer, Johann Heinrich

 Dijk, Berend van

 Dijk, Bote Lieuwe

 Dijk, Jitze Pieter van

 Dijk, Klaas van

 Dijk, Meindert van

 Dijken, Jan van

 Dijkstra, Cor

 Dijkstra, Dirk

 Dijkstra, Durk

 Dijkstra, Hobbes (Bob)

 Dijkstra, Jan

 Dijkstra, Jentje Jan

 Dijkstra, Ruurd

 Dijkstra, Wiebe

 Dikkerboom, Ynze

 Dolstra, Peke

 Doornbos, Johannes

 Douma, Catrinus

 Douma, Rinze Joukes

 Draijer, Sjoerd

 Driesum Johannes van

 Drijver, Abe

 Eeghen, Esmée van

 Eisenga, Jan

 Ekkers, Sipke

 Elgersma, Fetze

 Elsinga, Roelof

 Elsinga, Tjerk en Folkert

 Elzinga, Jonas

 Emmens, Jan

 Emst, Marinus van

 Ens, Bouwe van

 Erich, Johannes Joseph

 Esselink, Gerardus Willem Hendrik

 Evenhuis, Jan

 Faber, Albert

 Faber, Auke Piers

 Faber, Dirk

 Falkena, Hermanus

 Flapper, Leo

 Fokkens, Dirk

 Fokma, Klaas Erik

 Gaastra, Jacobus

 Galien, Hendrik Siebe van der

 Ganzinga, Uilke

 Gerbrandy, Pieter Sjoerd

 Gerstner, Justin

 Goot, Halbe van der

 Gorter, Andreas Everhardus

 Goudsmit, Hans

 Graaf, Jacob de

 Greidanus, Johannes

 Greydanus, Johannes

 Groendijk, Cornelis

 Gunster, Dr. Pieter Engelbertus

 Haan, Jetze de

 Haitsma, Hendrik

 Halma, Taeke Sije

 Hanselaar, Theodoor

 Hansma, Lieuwe

 Harder, Heinrich

 Heide, Hielke van der

 Heidema, Ane

 Heijdenrijk, Aris

 Helm, Krijn van den

 Hempenius, Jelle

 Herder, Jan

 Hof, Wiepke

 Hoogerdijk, Teunis Willem

 Hoomans, Jurjen

 Hornstra, Jeen

 Houwing, Anno

 Huizenga, Hendrik

 Hulshoff, Louwrens

 Hut, Albertus

 Hylkema, Jacob

 Jager, Aalzen de

 Jager, Auke

 Jong de, Jan

 Jong, Dirk de

 Jong, Hantje de

 Jong, Hendrik Jan de

 Jong, Hendrik Marcus de

 Jong, Hendrik Roelof de Ds

 Jorritsma, Willem

 Joustra, Andries

 Julius, Berend

 Jung, Richard

 Kalma, Bouwe Dirk

 Kalverda, Tjisse

 Kaper, Jan

 Keestra, Minne

 Keller, Jacobus Pieter

 Kerkhof, Christiaan

 Keverkamp, Petrus Antonius Bernardus

 Kiewiet, Jitse

 Kleefstra, Rienk Wiebes

 Klok, Jacob

 Knol, Geert

 Knol, Roelof

 Koelstra, Klaas

 Kok, Hermanus Matthias

 Kolf, Johannes

 Koolstra, Meindert

 Koopman, Albert

 Krol, Gijsbert

 Krolis, Hinne

 Kruis, Jan

 Kuipers, Rienk Hendrik

 Kuurstra, Thomas

 Laan, Sieger van der

 Lautenbach, Sijbren

 Lemson, Hendrik Theodorus

 Lever, Hendrik Jacob

 Lok, Andries

 Looijenga, Theunis Pieters

 Loon, Pieter Ane Glastra van

 Luinstra, Cornelis

 Lugtmeier, Lambertus

 Lyklema, Bauke

 Markus, Assies

 Meekeren, Rijkje van

 Meer, Roelof van der

 Meinema, Anne

 Meinsma, Ernst

 Melot, Bernard

 Middendorp, Luite

 Minnema, Anne

 Molen, Geert van der

 Mulder, Luitjen

 Mulder, Ritske

 Mulder, Tiny

 Nagelhout, Jacob Cornelis

 Nauta, Albertus

 Navis, Gerrit Willem

 Nieuwland, Johannes

 Norel, Klaas

 Norg, Klaas

 Numan, Gerke

 Oberman, Piet

 Oswald, Gerben

 Ozinga, Jitske

 Pal, Bauke van der

 Pierik, Gerrit

 Pietersma, Sijbrandus

 Plaats, Jacob van der

 Plooij, Pieter Anthonie

 Polet, Fokke

 Poot, Leendert

 Post, Johannes

 Postma, Gaele

 Postma, Gaele Harmannus

 Postma, Pieter

 Postmus, Freerk

 Prins, Johannes

 Reeskamp, Gerard Adrianus

 Reitsma, Feike

 Reitsma, Pieter

 Rondaan, Lolle

 Rook, Jacob de

 Roorda, Binne

 Roth, Heinrich

 Ruinen, Jarl

 Ruiter, Siebe en Durk de

 Sangers, Sipke en Berend

 Santema, Willem

 Schaafsma, Alle

 Schaper, Heije

 Schat, Jan

 Scheepstra, Liepke

 Schiphof, Foppe

 Schokker, Albert

 Scholten, Willem

 Schuil, Gerrit

 Schuilenga, Teake

 Schukken, Hein

 Schulenklopper, Jan

 Sibbelee, Hendrik (Hans)

 Sierksma, Fokke: 1917

 Sierksma, Fokke: 1924

 Sijbesma, Evert

 Sijtsma, Lucas

 Sijtsma, Sybren

 Sinnema, Leendert

 Sonderman, Gerben

 Steensma, Carel Christiaan

 Stienstra, Jaap

 Stoker, Sjoerd

 Talma, Tjalling

 Textor, Hendrik Jan

 Tichelaar, Johannes Bartholomeus

 Tinkelenberg, George Christiaan

 Tjeerdsma, Pieter

 Touwen, Lourens

 Tuinstra, Douwe

 Tulp, Haring

 Twijnstra, Leonardus Lambertus

 Veen, Andries van der

 Veen, Hylke Watze van der

 Veen, Jacob Henderiksen van der

 Veen, Taco van der

 Veldstra, Jetze

 Veltman, Nicolaas

 Vis, Roel

 Visser Harmen

 Visser, Jan

 Visser, Tjeerd

 Vlietstra, Gerrit

 Voordewind, Hendrik

 Vries, Bernardus de

 Vries, Bouke de

 Vries, Keimpe de

 Vries, Theun de

 Wagenaar, Tjalling

 Wal, Fokelinus van der

 Wal, Luitzen van der

 Wal, Tjalke van der

 Wassenaar, Johannes

 Weij, Familie v.d.

 Weima, Douwe

 Weitenberg, Klaas Nicolaas

 Welfing, Jan

 Westra, Rients

 Wey, Luitzen van der

 Wielinga, Hendrik

 Wierda, Egbert Mark

 Wierda, Klaas Jan Wypcke

 Wierda, Hyltje

 Wierda, Folkert

 Wierdsma, Tjebbe

 Wiersma, Jan

 Wiersma, Jouke Louw

 Wiersma, Sjoerd

 Wijma, Freerk

 Wijnalda, Meile

 Wilbers, Jacob

 Wildeboer, Johannes

 Winia, Herre

 Wissink, Johannes

 Witte, Broer de

 Woude, Anne van der

 Woudsma, Petrus

 Woudsma, Wijtze

 Yntema, Yde Bouke

 Ypma, Gerben

 Zee, Lolke van der

 Zee, Wiepke van der

 Zijlstra, Jan

 Zwaag, Jan van der

 Zwalua, Anske

 Zwanenburg, Lammert

'