De Oostzeevaarders uit De Lemmer |2|

 • 34. Gosses (Goszes), Lammert (Lamert). Woonde waarschijnlijk niet in De Lemmer. Hij trouwde vier keer, namelijk op 6 dec. 1745 met Grietje Everts uit Langweer, op 14 febr. 1751 met Pietje Hendriks, op 13 jan. 1760 met Pietje Mases en op 18 sept. 1763 met Hendrikje Hommes. Maakte zes reizen.
 • 35. Goijes (Goijers), Ewert. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 36. Haen, Melle (Melle Claes de Haan). Woonde in De Lemmer. Trouwde daar ca. 1727 met Hendrikje Paulus en later met Hiltie Geerts. Maakte één reis.
 • 37. Hannes (Hennes), Albert. Woonde in De Lemmer. Maakte drie reizen. Was in 1749 nog matroos.
 • 38. Hannes (Hansen), Jentie (Jentje). Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 39. Hansen, Albert. Uit Sneek. Maakte één reis.
 • 40. Harmens, Bonke. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 41. Harmens, Sietse. Uit Staveren. Maakte één reis.
 • 42. Hartmans (Hertsmans), Atte. Kwam uit Woudsend. Trouwde 12 juni 1770 met Saakje Siebes uit De Lemmer. Atte is daar waarschijnlijk gaan wonen. Maakte twee reizen.
 • 43. Hendriks, Arent. Woonde buiten De Lemmer, waarschijnlijk in Gaasterland of Sneek.
 • 44. Hennes (Hinnes), Heere (Here). Heere kwam oorspronkelijk uit IJlst, maar trouwde op 14 dec. 1734 in De Lemmer met Lokje Jans uit dat dorp. Maakte zeven reizen. 
 • 45. Henricks (Hendriks?), Ole. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 46. Hermans, Bauke. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 47. Heijns (Heins), Marten. Marten kwam uit Pingjum. Trouwde in Balk op 5 dec. 1742 met Hendrikje Jurjens. Ze gingen in De Lemmer wonen, want daar werd in 1744 hun eerste kind geboren. Maakte één reis. Hij was in 1749 nog “toekomende schipper”.
 • 48. Hiltres, Wiert. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 49. Hillebrands, Tamme. Woonde eerst in Staveren, daarna in Hindeloopen. Maakte één reis. Was kofschipper.
 • 50. Hobbes, Anne. Uit Terhorne, Utingeradeel. Maakte twee reizen. Was smakschipper.
 • 51. Holles, Walle. Kwam oorspronkelijk uit Woudsend, maar trouwde in De Lemmer 8 juni 1732 met Aafke Sikkes uit dat dorp. Woonde in De Lemmer. Maakte twee reizen.
 • 52. Hommes, Jacob. Woonde in De Lemmer. Hij trouwde daar op 23 aug. 1761 met Saakje Freerks. Maakte vijf reizen.
 • 53. Hosses, Lammert. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 54. Hottinga, Lourens. Was een smakschipper. Woonde in De Lemmer waar hij op 8 april 1725 trouwde met Janke Jans. Maakte één reis.
 • 55. Houwerop (Hauverup), Claes Piers. Woonde in De Lemmer waar hij in 1746 met Doetje Sjoerds trouwde. Maakte drie reizen.
 • 56. Hijltjes (Hieltjes?), Wijrt (Wiert?). Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 57. Ides, Heere (Here). Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 58. Ippes, Wiebe (Wiebbe). Woonplaats onbekend. Maakte vier reizen.
 • 59. Jacobs, Siourd (Sjoerd). Kwam van buiten De Lemmer, waarschijnlijk Sneek. Maakte één reis.
 • 60. Jankes (Jouckes), Wiebe. Uit Workum. Maakte één reis.
 • 61. Jans, Feckle. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 62. Jansz, Jarig. Waarschijnlijk uit Workum. Maakte één reis.
 • 63. Jans, Luytie (Luytjen). Uit Workum? Maakte twee reizen.
 • 64. Jans (Jansz), Tiert (Tjert, Tjeerd?). Trouwde op 9 nov. 1761 in Gaasterland met Trintje Alberts. Ze woonden daar dan ook waarschijnlijk. Maakte vier reizen.
 • 65. Jansz, Wiepke (?). Het gaat hier waarschijnlijk om Wiebe Jankes (zie 60). Maakte één reis.
 • 66. Jansen (Jansz), Ippe. Kwam van buiten De Lemmer. Sneek? Maakte twee reizen.
 • 67. Janssen, Cornelis. Kwam van buiten De Lemmer. Sneek? Maakte één reis.
 • 68. Jarigs, Atte. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 69. Jedes, Heere. Woonplaats onbekend. Maakte één reis. Kan dezelfde zijn als Heere Joses (zie 77)
 • 70. Jelles, Jan. Uit Sneek? Maakte één reis.
 • 71. Jelles, Pibe (Piebe). Kwam uit Woudsend. Hij woonde in 1749 in Woudsend. Hij trouwde op 17 maart 1743 in De Lemmer met Akke (Aukje) Sjoerds uit dat dorp. Maakte één reis.
 • 72. Jelles, Wiebrand. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 73. Jochims (Jochems), Jaip (Jeep?). Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 74. Jochims (Jochems), Wybrand (Wibrand). Uit Terhorne, Utingeradeel. Maakte twee reizen. Was smakschipper.
 • 75. Johannes, Cornelis. Woonde waarschijnlijk in De Lemmer. Maakte twee reizen.
 • 76. Johannes, Haye. Woonplaats onbekend. Maakte drie reizen.
 • 77. Joses, Heere. zie ook 69. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 78. Kleijster (Kleijses), Sicke (Sikke). Kwam uit Hommerts waar hij op 27 dec. 1733 trouwde met Jeltie Sierks. Maakte één reis.
 • 79. Kock, Anne Auckes. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 80. Koe (Coe), Haring de. Kwam uit Woudsend maar trouwde op 23 dec. 1753 in De Lemmer met Geeltje Feites uit dat dorp. Ze gingen toen waarschijnlijk in De Lemmer wonen. Maakte vijf reizen.
 • 81. Koe, Rijnderd (de?). Uit De Lemmer? Maakte één reis.
 • 82. Kool, Rinse Pieters. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 83. Kuiper (Cuyper), Jan. Uit Sneek? Maakte twee reizen
 • 84. Kuyper (Cuyper), Jan Hendrickse. Uit Woudsend. Maakte twee reizen
 • 85. Lamerts (Lammerts), Cornelis. Uit Sneek? Maakte één reis.
 • 86. Lasses, Hepke. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 87. Leenders, Jan. Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 88. Leukes (Lieukes, Leuckes, Luykes), Pieter. Woonde in De Lemmer, waar hij op 21 nov. 1756 trouwde met Catharina (Kaatje) Oldendorp. Maakte twee reizen.
 • 89. Lourens, Peter. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 90. Lubbers (Lubberts), Thymen (Timen). Uit Woudsend. Maakte twee reizen.
 • 91. Lucas, Willem. Woonde in De Lemmer, waar hij ca. 1742 trouwde met Geertje Pieters. Maakte twee reizen.
 • 92. Maartens (Martens), Wouter. Woonde waarschijnlijk niet in De Lemmer, want hij trouwde in Hemelumer Oldeferd 18 febr. 1742 met Lieuwke Hielkes. Maakte één reis.
 • 93. Martens (Maartens), Cornelis. Woonde waarschijnlijk in De Lemmer. Hij trouwde Wymbritseradeel 29 nov. 1738 Jeltje Fokkes. Cornelis kwam uit Woudsend, Jeltje uit De Lemmer. Hij maakte vier reizen.
 • 94. Martens, Solke. Uit Woudsend waar hij op 7 juni 1750 trouwde met Lijsbet Jans. Hij maakte één reis.
 • 95. Meijnders, Jan. Woonplaats onbekend. Hij maakte drie reizen.
 • 96. Meijnes (Meyns), Theunis. Woonplaats onbekend. Hij maakte één reis.
 • 97. Michiels (Michels), Evert. Woonde in De Lemmer, waar hij op 2 febr. 1755 trouwde met Trijntje Ages. Hij maakte drie reizen.
 • 98. Michiels, Feijke (Feike). Feike kwam uit Makkum, maar trouwde in De Lemmer Klaaske Melles de Haan en op 5 febr. 1769 Tet Tjeerds en op 4 dec. 1791 Aatje Dirks Fortuin. Hij maakte drie reizen.
 • 99. Muck, Sitse Claessen. Woonplaats onbekend. Hij maakte één reis.

Foto van: wikipedia.org

 • 100. Muurling (Muhrling), Balthazar. Woonde in De Lemmer waar hij op 20 dec. 1761 met Leentje Annes trouwde. Hij maakte vier reizen. Het is niet onwaarschijnlijk dat Balthazar afstamde van de bekende, maar vooral rijke families Muurling, die in de 17de en 18de eeuw uit Overijssel naar het veengebied bij het Tjeukemeer zijn getrokken.
 • 101. Nap, Geuke Lubbers. Woonplaats onbekend. Hij maakte één reis.
 • 102. Onken, Jan. Woonplaats onbekend. Hij maakte drie reizen.
 • 103. Piers, Claes. Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 104. Piers, Pieter. Waarschijnlijk uit Workum. Maakte vijf reizen.
 • 105. Piers, Sijtse (Sietse). Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 106. Pieters, Bauke. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 107. Pieters, Gerrit. Waarschijnlijk uit Staveren. Maakte één reis.
 • 108. Pieters, Hans. Woonde in De Lemmer waar hij ca. 1748 trouwde met Sietske Melles. Maakte drie reizen.
 • 109. Pieters, Hette. Woonde in De Lemmer waar hij ca. 1746 trouwde met Hendrikje Sipkes. Maakte twee reizen.
 • 110. Pieters, Jentie (Jentje). Woonde in De Lemmer waar hij ca. 1748 trouwde met Meinou Hartmans. Maakte twee reizen.
 • 111. Pieters (Pytters), Sibold (Sybolt, Siebout). Woonde in De Lemmer.. Maakte vier reizen.
 • 112. Pieters, Sioucke. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 113. Pietersen, Eelke (Eelcke). Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 114. Remmers, Claas (Klaas). Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 115. Reyken, Jan (Reinken). Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 116. Reynders, Michel. Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 117. Reins, Isbrand. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 118. Rienks, Jeltie. Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 119. Rommers, (Rommerts), Anne. Woonde in De Lemmer waar hij ca. 1751 trouwde met Froukje Hommes.
 • 120. Sanders, Anne. Woonde in De Lemmer waar hij op 20 febr. 1718 trouwde met Pierkje Hielkes. Maakte drie reizen.
 • 121. Scheltes, Willem. Woonde in De Lemmer, waar hij ca. 1766 trouwde met Meinore Coenes. Maakte drie reizen.
 • 122. Siebes, Johannes. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 123. Sietses, Herman. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 124. Sietses (Sitses), Lieuwe (Lieve). Woonde in De Lemmer, waar hij ca. 1739 trouwde met Wietske Sjoerds. Maakte vijf reizen.
 • 125. Sietses, Rintie (Rintje). Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 126. Siourds (Sjoerds?), Focke (Fokke). Uit Workum? Maakte twee reizen.
 • 127. Siourds (Sjoerds?), Johannes. Woonde in De Lemmer, waar hij ca. 1731 trouwde met Piekje Sijes. Maakte vier reizen.
 • 128. Siourds (Sjoerds), Wijbrand (Wybren). Woonde in De Lemmer, waar hij op 11 april 1806 overleed. In 1749 was hij gehuwd, had toen drie kinderen en 1 kleinkind. Hij maakte vier reizen.
 • 129. Sipkes, Obbe (Obe). Woonde in De Lemmer waar hij in 1728 trouwde met Jeltje Sietses. Hij maakte vijf reizen.
 • 130. Sirks, Sibold. Woonplaats onbekend. Hij maakte één reis.
 • 131. Sitses (Sijtses), Lieve (Lieuwe). Lieuwe Sietses woonde in De Lemmer waar hij ca. 1739 trouwde met Wietske Sjoerds. Hij maakte één reis.
 • 132. Sleeswijk, Cornelis. Woonde waarschijnlijk in Lemsterland. Maakte zes reizen. Was een echte Oostzeevaarder.
 • 133. Sleeswijk, Rienk. Rienk kwam uit Workum en trouwde daar ca. 1739 met Trijntje Piers. Vertrok daarna naar De Lemmer. Maakte één reis.
 • 134. Sleeswijk, Sikke. Woonde in De Lemmer, waar hij 1733 met Korneliske Kornelis trouwde. Was de meest actieve Oostzeevaarder. Hij maakte negen reizen.
 • 135. Stooker, Anne Jacobs. Woonde waarschijnlijk in De Lemmer, maar Sneek is ook niet onmogelijk. Maakte één reis.
 • 136. Swart, Jan Hanses. Kwam uit De Knipe (bij Heerenveen). Maakte één reis.
 • 137. Swart, Teunis Pieters. Woonplaats onbekend. Maakte drie reizen.
 • 138. Taekes, Jacob. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 139. Teunis (Theunis), Anske (Ansche). Woonde in De Lemmer waar hij op 24 maart 1715 was geboren. Hij trouwde daar ca. 1744 Rijkje Jans en daarna 10 maart 1754 Franske Annes. Hij maakte zes reizen. Behoorde tot de groep actieve Oostzeevaarders.
 • 140. Theunis, Harmen (Herman). Woonde in De Lemmer waar hij 15 nov. 1761 trouwde met Sietske Siebouts (Sybolts). Hij maakte twee reizen.
 • 141. Thiesen, Ruurd. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 142. Thomas, Tiert (Tierk, Tjerk). Hij kwam uit Heerenveen, maar trouwde jan. 1748 Klaaske Jakles in De Lemmer, waar ze ook gingen wonen. Hij maakte vier reizen.
 • 143. Thomas, IJsbrand. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 144. Tialckes, Goye. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 145. Tierts, Sytse. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • 146. Ulbes, Claes. Woonde in De Lemmer, waar hij op 19 dec. 1751 trouwde met Fokje Gosses. Hij maakte één reis.
 • 147. Ulbes (Ubes), Jan. Kwam van buiten De Lemmer, namelijk uit Oosterzee. Hij trouwde op 4 febr. 1734 Ietje Johannes uit Sloten. Hij maakte vier reizen.
 • 148. Ulbes (Ubes), Reindert. Kwam waarschijnlijk uit Terband (AEngwirden) waar hij ca. 1756 trouwde met Maaike Pieters. Hij maakte twee reizen.
 • 149. Wiebes, Lipke (Liebke). Woonde in De Lemmer waar hij op 15 febr. 1756 trouwde met Houkje Hendriks. Maakte twee reizen.
 • 150. Wiebes, (Wybes) Sipke. Waarschijnlijk dezelfde als 149. Maakte twee reizen.
 • 151. Willems, Wybrant. Woonplaats onbekend. Maakte twee reizen.
 • 152. Witteveen, Gabriël. Woonde in De Lemmer waar hij op 12 dec. 1756 trouwde met Pietje Freerks. Hij maakte vijf reizen.
 • 153. Zeegers, Herman. Woonplaats onbekend. Maakte één reis.
 • Opmerkingen: als reis is bedoeld een uitreis (naar het Oostzeegebied). Van veel personen was niet de woonplaats na te gaan, wat niet wil zeggen dat ze niet in De Lemmer hebben gewoond. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Doublures van namen zijn niet onmogelijk (zie bijvoorbeeld 149 en 150). Namen werden vaak geheel verschillend opgegeven.

Door Jaap van der Zwaag. j.s.vanderzwaag@planet.nl