Portretten |7|

Foto van Age van der Bles: Van Vonk's bakkerij in 1950, het was een uitje naar Schiphol. Age zijn moeder staat op de tweede rij staande 6e van rechts

Een foto van de Damclub Lemmer. Op de achterkant staat dat de man op de voorste rij rechts Willem Toering is. Bij de overigen zijn verschillende mensen die mij heel bekend voorkomen maar waarvan ik niet helemaal zeker ben. Ik meen onder andere Meint Visser, Hidde Visser en Siep Vleer te herkennen. In ieder geval zullen er voor de lezers veel bekenden op staan.

Jaap Duiser vertelt: Een mij welbekende foto van de damclub Lemmer plm. 1950. Op die foto is mijn vader (lytse Gerrit) terug te vinden, zittend vierde van rechts. Hij speelde meestal 'aan het tweede bord'. Deze foto heeft nog jaren en jaren in de bovenzaal van De Wildeman gehangen (waar ze destijds damden op vrijdagavond Mijn vader was in die tijd ook actief bij de voetbalclub CVVO, die had haar terrein toen bij het Lemster Hop, vlakbij de sluis waar de weg naar de Noordoostpolder (Rutten, Creil, Bant en verder) overheen loopt. Hij zat in de zgn. elftalcommissie (een 'commissie van wijze mannen'), die bepaalde hoe de samenstelling van het eerste elftal voor de wedstrijd op zaterdag eruit zag.

Deze foto van Joke Kersten-Visser, is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijksjubileum van J. Koornstra en A. Bergsma.

Gelukkig de bijbehorende namen mogen ontvangen van Sake Koornstra.


  • Nu volgen foto's van Anne de Jong

V.l.n.r: Marten Aukes Koopmans 1871-1954 (overgrootvader, van Anne), dochter Lupkje 1903-1971 (grootmoeder, van Anne), zoon Auke 1901-1944 (oudoom, van Anne) en echtgenote Afke Spiekholt 1873-1957 (overgrootmoeder)

Auke Martens Koopmans.

Foto van Anne de Jong: Martens Koopmans, als bakkersknecht.

Marten Aukes Koopmans. Bijnaam: 'Marten mei de stokjes'

Afke Spiekholt voor haar huisje aan het Turfland.

Verloving, Lupkje Martensdochter Koopmans (de grootmoeder, van Anne), met Liekele Stoelwinder.


Links vooraan staan de broers Pieter en Johannes Coehoorn, daarachter Tiesse de Rook. Daarnaast zien we Willem Platte en Pieter Feenstra. De beide vrouwen zijn Renske Rottine-Spiekholten haar zuster Kaatje Spiekholt. De man met de hoed is de baas, Poppe de Rook. Achter de kar staat Jan Rottiné, met naast hem Jurjen de Rook, die zijn dochter Mientje op de arm heeft. Achter hem, bij het raam staat Klaas de Rook Lourens de Rook of Marten Feenstra. De linker man is Toon Woudhuizen.

De 2 vrouwen zijn Renske Spiekholt-Rotine en haar zuster Kaatje Spiekholt. Renske en Kaatje zijn geen zussen maar schoonzussen. Maar volgens mij moet het dan zijn Renske Visser-Feenstra. Kaatje was getrouwd met Wiebe Feenstra

Een foto van het personeel van Johannes Sterk. Boven zien we v.l.n.r. Petrus de Lange, Iemkje en Akke Jongsma, Trijntje van der Veen, Janna de Vries en Klaas Jongsma. De laatste met dissel voor het dichtmaken van de vaten. Op de tweede rij: Antoon Huisman, Steven Sterk, Ferdinant de Vries, Jolt de Hei, Anne de Lange, en Johannes Sterk. Op de voorste rij zitten Andries Bergsma (met speet bokking) en Berend?.

Foto van het visbedrijf van Poppe de Rook in Lemmer. Er staat een ploeg rapers op en De Rook zelf met twee van zijn dochters.

Geheel links zit Aal de Rook, daarnaast Janna de Vries (zuster van Evert de Vries) Achter de bak met vis zit Pieter Feenstra en daarnaast zijn broer Marten Feenstra. De vrouw die daar achter staat is hun zuster Rens Visser-Feenstra. Dan volgt met ijsmuts Jan de Vries (broer van Evert de Vries) Naast hem zit Trijntje van der Veen, terwijl rechts Lies de Rook staat naast het wagentje waarin haar vader Poppe de Rook 1 zit.

Dan de vraag wat men daar doet, het is ansjovistijd en er zit een ploeg om de 'vloot' te rapen. Op zo'n vloot lag dan 64 pond ansjovis. In het midden zit Pieter Feenstra met naast zich een leeg vaatje -een anker noemt men dat- een bak met zout en een stamper. Eerst komt er een flinke schep zout op de bodem van het anker. Dan vangt het rapen aan. De ansjovis wordt zo geraapt, dat de koppen bij elkaar komen, is er een laag vol dan komt er flink wat zout overheen en worden ze met de stamper vast gestampt.

Is het anker vol, dan blijven ze een paar dagen staan. Dan worden de ankers door de kuipers dichtgekuipt, eerst staan zij op een stamper bovenop de vis. Is deze vergenoeg gezakt, dan komen de ankers dicht. Op de bodem heeft Harm van der Wolf het jaartal waarin de vis gevangen is ingebrand. De ankers met ansjovis worden dan opgeslagen en een half jaar lang iedere week met pekel bijgevuld en later één keer in de maand.

Er kwam een controleur uit Amsterdam. Deze spoelt een paar ankers ansjovis en weegt ze. Als ze het goede gewicht van zestig pond hebben werden ze opgeslagen in het veem in Amsterdam en dan verkocht.

Wat verdienden die mensen die dat werk deden? Voor ieder anker dat gevuld werd kregen ze een kwartje met hun zessen. Per dag kwamen er zo'n zestig ankers vol, zodat ze zo ongeveer een rijksdaalder per dag verdienden. Iemand die achter het anker zat, zoals hier Pieter Feenstra, werd per uur betaald.

Het kantoorwerk van het bedrijf kwam voor rekening van dochter Lies. Later ging zij met een van haar broers naar Indië en na terugkomst in ons land, maakte zij zich verdienstelijk met het verzorgen van zieken in de familie. Later is zij getrouwd met de heer Nijdam...Zij woonden toen in Leeuwarden en later in Den-Haag.

Op de foto Willem Dam (voorheen zeilmaker bij M.F. de Vries) Tine Dam en haar zuster Aukje Dam.

Een mooie opname van het eindje van de dam. Dat is hier nog helemaal compleet met het houtwerk rondom. Een loopje naar het eindje was toen een dagelijkse bezigheid voor velen. 

Het bestuur van 'De Zevenwolden' poseert voor de fotograaf in 1923. Boven v.l.n.r.: K. Nauta, Jurjen de Rook, Tjebbe de Jager, Lijkle Poepjes en Hendrik Tijs(s)eling. Onder, v.l.n.r.: Jurjen Pen, H. Schotsma, Dirk de Boer en Sjeerp de Blaauw.

Lemmer-Omstreeks 1937: Werkplaats van Kerst Koopmans. (Kortestreek) Van links naar rechts: Wiebe Verhoef, Zeilstra (petroleum man) Kerst Koopmans, Vrouw Foekema.

Kristien Kramer-Visser, vermoed dat dit de 5e Parkstraat is op de achtergrond. De mannen die daar aan het werk zijn, zitten en staan op de Tramdijk. Wie zijn het?

Hepkema's Courant, 11-11-1927: LEMMER, 9 Nov. A.s. Zondag hopen de heer Atte Knol en echtgenoote alhier, hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. De heer Knol is te Lemmer geboren, zijn echtgenoote, Aukje Tj. Posthumus, te Opeinde. Sedert hun huwelijksdag hebben ze hier 35 jaren lang een goed beklante bakkerij gedreven, waarna hun jongste zoon Jan, de zaak overgenomen heeft. De beide oudjes zijn voor hun hoogen leeftijd nog vrij kras; beider gezicht wordt echter de laatste jaren hard minder.

Foto van Klaas Faber: Kruisverbond St. Bernardus Lemmer 1922. Rechts is Jan Bosma, te zien. (Voor het bestrijden van de dronkenschap, en de vaak daarmee samengaande armoede, werd in Goirle op 13 april 1897 het kruisverbond St. Bernardus opgericht. Het Kruisverbond St. Bernardus, was een landelijk opererende vereniging)

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugdbewegingen, in Lemmer.

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging afd: Lemmer, met vlag en pastoor?

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging Lemmer.

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging, 3 zussen, Janke, Saakje en Jo Bosma.

Foto van Klaas Faber: Een foto met Saakje Bosma, in het midden tussen mede collectanten. Verder zien we van links naar rechts: Eelkje Beljon, Ida Nijholt, Saakje Bosma, Lies Baersma, Saakje v/d Berg: Zittend: Ida v/d Berg en Geesje Beljon.

Foto van Klaas Faber: Familiefoto, genomen op 9 mei 1928. De foto zou gemaakt zijn ter gelegenheid van het huwelijk van Margaretha Bosma met Gerard Pasveer.

Bovenste rij, van links naar rechts: Janke Bosma en schuin daarboven: Antsje Bosma, daarnaast Margaretha Bosma met haar echtgenoot Gerard Pasveer, dan Yme Bosma met zijn echtgenote Lies Beljon.

Tweede rij: Hendricus ten Wolde met echtgenote Anna Bosma, vader Jan Bosma en moeder Saakje van den Berg, Marie Bosma en Sipke Bosma (die later de schoenenzaak aan de Schans 3 had) Liggend op voorgrond: Saakje en Jo Bosma.

Een paar maanden later is Jan Bosma n.l. op 25 december 1928 overleden. Begraven te St.Nicolaasga omdat er nog geen katholieke begraafplaats in de Lemmer was. Jan Bosma is geboren op 18 december 1872 te Lemmer als zoon van schoenmaker IJme Bosma en Anna Hamer. Hij trouwde op 8 oktober 1897 te Lemmer met Saakje Van den Berg. Zij is geboren op 8 maart 1874 te Lemmer als dochter van de smid Hendrik van den Berg en Maria de Jong.

Saakje van den Berg is op 16 februari 1938 overleden en bergraven te Lemmer; nu was er wel een R.K. begraafplaats in de Lemmer.

Het gezin heeft 2 kinderen al op jeugdige leeftijd verloren, n.l. Hendrik Bosma op 19 jarige leeftijd en Tijs Bosma op 4 jarige leeftijd, in 1912 verdronken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.