Geschiedenis van de familie Van Andringa de Kempenaer |3|

KEMPENAER (jhr. Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de), geb. te Leeuwarden 17 Juli 1806, overl. aldaar 23 Mrt. 1870, was de derde zoon van jhr. A. A. van Andringa de Kempenaer (kol. 958) en jkvr. A. M. C. Alberda van Ekenstein. Hij ging in de gemeentelijke administratie. Hij werd in 1830 eerste luitenant der mobiele Friesche schutterij, was eenigen tijd als zoodanig in Noord-Brabant werkzaam en nam aan den tiendaagschen veldtocht deel. Hij werd 5 Juli 1834 benoemd tot grietman van het Bilt en ging wonen op het buitengoed Oostenburg onder St. Anna Parochie.

Op 1 Juni 1837 werd hij in het kiesdistrict. Dronrijp tot lid der Provinciale Staten van Friesland gekozen. Toen ingevolge de nieuwe kieswet een meer uitgebreid kiezerskorps de leden van dit college verkoos, behoorde de Kempenaer op 3 en 17 Sept. 1850 niet tot de gekozenen, maar op 1 Oct. d.a.v. kozen de Staten hem tot lid der Eerste Kamer.

Bij koninklijk besluit van 16 Dec. 1855 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester en hij vestigde zich toen te Leeuwarden. Met het oog op zijn richting werd hij bij zijn periodieke aftreding op 11 Juli 1865 niet herkozen.

Hij huwde 30 Oct. 1834 Amelia Gerardina de Schepper, geb. 21 Juli 1813, overl. 1 Aug. 1906, bij wie hij 3 zonen en 6 dochters had

Familierelaties:

Schoonvader van jhr. I.F. van Humalda van Eysinga, Tweede-Kamerlid en staatsraad.

Schoonvader van A.D.P.V. van Löben Sels, Tweede-Kamerlid.

Schoonvader van M.A. Brants, Tweede-Kamerlid.

Neef (oomzegger) van M.P.D. baron van Sytzama, Tweede-Kamerlid en Gouverneur.

Kleinzoon van jhr. O.R. Alberda van Ekenstein, Eerste-Kamerlid.

Kleinzoon van R.L. van Andringa de Kempenaer, lid Wetgevend Lichaam.

Grondbezitter uit een voornaam adellijk geslacht, met bestuurders in opvolgende generaties. Werd zelf op bijna 28-jarige leeftijd burgemeester van Het Bildt. In de vijftien jaar dat hij in de Eerste Kamer zat een behoudend lid, dat regelmatig het woord voerde. Werd in 1865 door een liberaal vervangen.

Loopbaan: Landeigenaarfunctie, gemeenteadministratie, tot 1830-grietman van Het Bilt, van 5 juli 1834 tot 16 december 1855: Lid Provinciale Staten van Friesland voor de ridderschap, van 4 juli 1837 tot 24 september 1850: Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor Friesland, van 7 oktober 1850 tot 18 september 1865.

Nevenfuncties: Lid Militieraad te Leeuwarden, omstreeks 1849-lid College van administratie over de gevangenissen te Leeuwarden, vanaf 8 februari 1856.

Activiteiten als parlementariër: Voerde in de Eerste Kamer regelmatig het woord, onder meer over economische onderwerpen, spoorwegen, militaire zaken, koloniën en justitie: Stemde in 1861 tegen de ontwerpwet op de Raad van State-Stemde in 1863 tegen de ontwerp-Wet op het middelbaar onderwijs: Stemde in 1865 tegen de ontwerpwetten over uitoefening van de geneeskunde en van de artsenijbereidkunde.

Wetenswaardigheden: In 1859 gekozen, nadat Jhr. J.A. Lycklama à Nyeholt bedankt had: Werd in 1865 niet herkozen vanwege zijn politieke richting.

Privé: Een zoon van hem was burgemeester van Ferwerderadeel (1869-1879) Een broer van hem was grietman van Lemsterland en lid van Gedeputeerde Staten van Friesland.

Woonplaatsen: Lemmer, huize Andringa: St. Annaparochie, Buitengoed Oostenburg, tot 1855: Leeuwarden, vanaf 1855.

Ridderorden: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1855.

Militaire dienst: eerste luitenant, mobiele Friese schutterij, vanaf 1830 (nam deel aan de Tiendaagsche Veldtocht)

Uit dit huwelijk.

1. Jhr. Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, geboren op 24 juni 1837 te Sint Annaparochie, overleden op 22 december 1857 te Leeuwarden.

2. Jkvr. Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer, geboren op 12 november 1838 te Sint Annaparochie, overleden op 6 mei 1910 te 's-Gravenhage.

3. Jkvr. Anna Maria Catharina van Andringa de Kempenaer, geboren op 25 augustus 1840 te Sint Annaparochie, overleden op 22 december 1895 te 's-Gravenhage. Gehuwd op 11 april 1861 te Leeuwarden met Willem Christiaan Albarda, geboren op 4 april te Marrum, overleden op 2 oktober 1871 te Arnhem. Zoon van Jan Willem Albarda en Trijntje de Schepper.

4. N. van Andringa de Kempenaer, geboren op 3 mei 1842 te Sr.Annaparochie, overleden op 3 mei 1842 te Sint Annaparochie.

5. Jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaer, geboren op 2 maart 1844 te Sint Annaparochie, overleden op 3 september 1895 te Leeuwarden. Volgt op 13

6. Jkvr. Josine Emilie van Andringa de Kempenaer, geboren op 22 september 1845 te Sint Annaparochie, overleden op 21 april 1870 te Leeuwarden. Gehuwd op 11 april 1866 te Leeuwarden met Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga, geboren op 26 januari 1843 te Leeuwarden, overleden op 24 april 1907 te 's-Gravenhage. Zoon van Jhr. Mr. Frans Julius Johan van Eysinga en Johanna Henriette Reinoudine van Boelens. Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga, huwt op 21 augustus 1875 te Leeuwarden met Tjallinga Aurelia Wilhelmina Camstra van Andringa de Kempenaer.

Het gezin van Jkvr. Josine Emilie van Andringa de Kempenaer en Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga, in 1869 met de kinderen. V.l.n.r. Amelia Gerardina van Humalda van Eysinga, Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga en Frans Julius Johan van Humalda van Eysinga. Een jaar later overleed Josine na de geboorte van haar vierde kind.

Jhr. Mr. Idzert Frans Van Humalda van Eysinga, met zijn kleinzoon Idzerd Frans Burmania van Humalda van Eysinga.

7. Jkvr. Henriette Jacoba van Andringa de Kempenaer, geboren op 2 oktober 1847 te Sint Annaparochie, overleden op 15 september 1880 te 's-Gravenhage. Gehuwd op 29 mei 1873 te Leeuwarden met Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 25 november 1847 te Zutphen, overleden op 3 augustus 1938 te Arnhem. Zoon van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving.

8. Jhr. Marius Albert van Andringa de Kempenaer, geboren op 5 september 1849 te Sint Annaparochie, overleden op 27 november 1914 te Arnhem.

De leden van de Eerewacht, tijdens het bezoek van Koning Willem III aan Leeuwarden, van 10 tot 17 met 1873: Zittend van links naar rechts: de heeren Bienema, H. W. de Blocq van Scheltinga, M. Simon, S. Salverda, A. baron van Panhuys (commandant), D. de Blocq van Scheltinga (onder-commandant, A. Zelle, vaandeldrager, jhr. M. van Andringa de Kempenaer en J. Bieruma Oosting. Staande van links naar rechts: de heeren W. Sprenger, J. J. G. van Wicheren. mr. J. baron van Harinxma thoe Slooten. Lichtenvoorte Cats. P. Dorhout, H. D. F. Sixma baron van Heemstra, C. H. F. A. Corbelyn Battaerd, jhr. mr. E. van Boelens van Eijsinga, jhr. Vegelin van Claerbergen en jhr. mr. C. van Eijsinga. Bron LC.

9. Jkvr. Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer, geboren op 9 april 1853 te Leeuwarden, overleden op 3 mei 1923 te Zelhem. Gehuwd op 29 maart 1883 te Leeuwarden met Maurits Antonie Brants, geboren op 11 juni 1853 te Vorden. Zoon van Jan Isaäc Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels.

10. Jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer, geboren op 26 december 1858 te Leeuwarden, overleden op 25 mei 1926 te Wijchen. Gehuwd op 27 september 1883 te Leeuwarden met Jhr. Quirinus Catharinus Julius van Andringa de Kempenaer, geboren op 10 oktober 1850 te Leeuwarden, overleden op 24 juni 1888 te 's-Gravenhage. Zoon van Jhr. Mr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer en Jkvr. Aletta Catharina Alberda van Ekestein


11. Jhr. Willem van Andringa de Kempenaer, geboren op 23 november 1839 te Leeuwarden, overleden op 24 juni 1910 te Veenklooster. Gehuwd op 19 november 1869 te Schoterland met Arentia Johanna van Heloma, geboren op 16 september 1836 te Heerenveen, overleden op 13 januari 1890 te Groningen. Dochter van Marcus van Heloma en Maria van Sminia.

Uit dit huwelijk.

1. Jkvr. Aletta Catharina van Andringa de Kempenaer, geboren op 1 april 1871 te Groningen.

2. Jkvr. Maria van Andringa de Kempenaer, geboren op 22 oktober 1872 te Groningen.

3. Jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, geboren op 1 december 1873 te Groningen.

4. Jkvr. Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer, geboren op 8 april 1875 te Groningen.

Het meisje rechts is, Jkvr. Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer. 1875-1942.

5. Jhr. Marcus van Andringa de Kempenaer, geboren op 20 mei 1876 te Groningen.

6. Jhr. Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer, geboren op 14 januari 1878 te Groningen.

Jhr. Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer. De middelste twee dames zijn onbekend. De dame rechts is Jkvr. Maria van Andringa de Kempenaer. Op de achtergrond uit het raam Jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer.

Jhr. Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer, op de fiets, met op de achtergrond vier mannen (trambeambten)

JHR. W.R.L. VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, oud-burgemeester van Zweeloo, Utingeradeel en Aenwirden, is te den Haag overleden in den ouderdom van 53 jaar.


12. Jhr. Mr. Daniel Wilco van Andringa de Kempenaer, geboren op 24 februari 1847 te Leeuwarden, overleden op 11 september 1915 te Zutphen. Gehuwd op 4 november 1875 te Zutphen met Elisabeth Maria de Bruyn, geboren op 11 juni 1853 te Deventer, overleden op 11 juni 1920 te Zutphen. Dochter van Hendrik Elias de Bruyn en  Elisabeth Anna Maria barones Bentinck.

Uit dit huwelijk.

1. Jkvr. Aletta Catharina van Andringa de Kempenaer, geboren op 10 september 1876 te Zutphen.

2. Jkvr. Elisabeth Anna Maria van Andringa de Kempenaer, geboren op 6 april 1878 te Zutphen.

Jkvr. Elisabeth Anna Maria van Andringa de Kempenaer 1878 - 1958

3. Jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, geboren op 5 oktober 1881 te Zutphen.

4. Jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, geboren op 4 september 1883 te Zutphen.


13. Jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaer, geboren op 2 maart 1844 te Sint Annaparochie, overleden op 3 september 1895 te Leeuwarden. Gehuwd op 15 juli 1867 te Rauwerderhiem met Sjoukje Jacoba Dodonea Cats, geboren op 23 december 1847 te Sloten, overleden op 24 december 1931 te 's-Gravenhage. Dochter van Mr. Epeus Cats en Sjoerdje Wierdina Star Lichtenvoort.

KEMPENAER (jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de), geb. te St. Anna-Parochie 2 Maart 1844, overl. te Leeuwarden 3 Sept. 1895, was de zoon van jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer zie kol. 962 en A.G. de Schepper. Hij was eenige jaren bij de maatschappij van weldadigheid te Frederiksoord werkzaam en werd 8 Juni 1869 benoemd tot burgemeester van Ferwerderadeel. Op 17 Aug. 1875 werd hij in het district Dokkum tot lid der Provinciale Staten van Friesland gekozen. Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1883 verzocht hij niet weder voor het lidmaatschap in aanmerking te komen en werd hij 8 Mei te voren vervangen.

Bij koninklijk besluit van 10 Mei 1879 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester verleend en hij zette zich toen te Leeuwarden neder.

Hij was in tegenstelling met zijn vader de liberale beginselen toegedaan.

Hij huwde 15 Juli 1867 Sjouckje Jacoba Dodonea Cats, geb. 23 Febr. 1847, nog in leven, bij wie hij een zoon en 5 dochters had.

Uit dit huwelijk.

1. Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer, geboren op 19 april 1868 te Frederiksoord, overleden op 22 juli 1905 te Amsterdam.

2. Sjoerdje Wierdina van Andringa de Kempenaer, geboren op 27 oktober 1869 te Leeuwarden, overleden op 4 maart 1923 te 's-Gravenhage.

3. Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer, geboren op 10 april 1871 te Ferwerd, overleden op 6 januari 1961 te Laren. Gehuwd (1) op 18 september 1890 te Leeuwarden met Gerrit Nicolaas de With, geboren op 24 december 1863 te Leeuwarden, overleden op 10 april 1901 te Groenlo. Zoon van Jan Minnema de With en Antje Hoitinga Mulier. Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer, huwt (2) op 30 september 1914 te 's-Gravenhage met Mr. Gerrit Willem Eekhout, geboren op 24 april 1866 te Heerenveen, overleden op 27 april 1931 te Amsterdam. Zoon van Mr. Meinard Adriaan Eekhout en Georgine Wilhelmina van den Oosterkamp. Mr. Gerrit Willem Eekhout was eerder gehuwd met Maria Catharina Blussé van Oud-Alblas. Dit huwelijk is ontbonden.

4. Anna Maria Catharina van Andringa de Kempenaer, geboren op 5 januari 1873 te Ferwerd, overleden op 22 februari 1961 te 's-Gravenhage.

5. Dodonea Jacoba van Andringa de Kempenaer, geboren op 30 november 1875 te Ferwerd, overleden op 15 oktober 1945 te Zaltbommel.

6. Epea van Andringa de Kempenaer, geboren op 9 augustus 1878 te Ferwerd, overleden op 3 maart 1932 te 's-Gravenhage. Gehuwd op 25 maart 1909 te 's-Gravenhage met Jhr. Berend Eekhout, geboren op 15 juli 1870 te Dordrecht, overleden op 19 juni 1951 te Hilversum. Zoon van Mr. Meinard Adriaan Eekhout en Georgine Wilhelmina van den Oosterkamp.