Home » Genealogie » Vogelzang-Family » Genealogie Visser 1-10

De stamouders van Frans Jacobs Visser

Langezwaag (Fries: Langsweagen) is een wegdorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland (Nederland). Het dorp ligt ten zuidwesten van Gorredijk, aan de weg naar Heerenveen.

Langezwaag ligt in het veenontginningsgebied en is van oudsher een wegdorp. Het dorp ligt op de grens tussen zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt ongeveer halverwege aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Heerenveen.

De naam Langezwaag houdt verband met de ligging van de gronden: langgerekte landerijen (zwagen) liepen vroeger van het riviertje de Oude Ee in het noorden tot voorbij de Schoterlandse Compagnonsvaart in het zuiden. De lange zwagen vinden we nu nog terug in de dorpsvlag en het wapen, gesymboliseerd door de groene banen en een klaver in het wapen. Vanaf ca. 1550 werd door de Heeren Compagnie vanuit Heerenveen begonnen met het afgraven van hoogveen en werd de Schoterlandse Compagnonsvaart met zijn vele zijtakken gegraven om de turf naar Holland te transporteren.

De hoofdweg liep oost-west, van Heerenveen via Luxwoude en Langezwaag naar Gorredijk. Deze Hegedyk was tevens de waterkering naar beide zijden. Ten noorden van deze Hegedyk ontstonden na de vervening grote waterplassen. Door de aanleg van polderdijken werden de drooggemaakte polders geschikt gemaakt voor bouw- en weilanden. Een tweede verbindingsweg was het wat hoger gelegen ‘Bovenpad’ vanaf Zestienroeden tot voorbij Bontebok waaraan een veertigtal boerderijen moeten hebben gestaan.


1. Jacob Franses, molenaar. Jacob is op 18 december 1656 gehuwd met Lemme Jans. 

Opsterland, huwelijken 1656
Vermelding: Eerste proclamatie op 18 december 1656
Man: Jacob Franses afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lemme Jans afkomstig van Langezwaag

Lidmatenregister Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot
Bron: DTB Lidmaten. Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving (Akte) datum: 24-07-1687 Plaats: Aengwirden
Bijzonderheden: Op 24 juli 1687 ingekomen van Korte- en Langezwaag. Jacob Fransen (molenaar)  en Lym Jans

Bron afdruk: allefriezen.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1: Rioerdt, gedoopt op 15 november 1657, volgt onder 2

2: Gerben Joukes, gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag, volgt onder 3


2: Rioerdt (Ruurd) Jacobs, gedoopt op 15 november 1657, gehuwd op 17 februari 1678 in de gemeente Opsterland met Martien Dirks afkomstig uit Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1657
Dopeling: Rioerdt
Gedoopt op 15 november 1657 in Langezwaag
Zoon van Jacob Fransens en niet genoemde moeder

Opsterland, huwelijken 1678
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1678
Man: Ruird Jacobs afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Martien Dirks afkomstig van Langezwaag

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1: Ruurdje, gedoopt op 7 september 1679 te Langezwaag. Vader Ruurd was toen al overleden.

Opsterland, dopen, doopjaar 1679
Dopeling: Ruirdtie
Gedoopt op 7 september 1679 in Langezwaag
Dochter van Ruird Jacobs en Martien
Opm.: De vader is overleden
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : RUURDJE
Vader: RUURD JAKOBS
Moeder: MARTJEN


3. Gerben Joukes, gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag, gehuwd op 1 maart 1691 met Lutske Teunis, geboren op 17 maart 1672 te Langezwaag, dochter van Theunis Jans, geboren in 1640 te Langezwaag, Opsterland.

Opsterland, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Gerben
Gedoopt op 16 februari 1666 in Langezwaag
Kind van Jacob Franses en niet genoemde moeder

Opsterland, huwelijken 1691
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1691
Man : Girbe Joukes afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Ludske Theunis afkomstig van Langezwaag
Gestandaardiseerde namen: GERBEN JOUKES en LUTSKE TEUNIS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Teunis Girbes, gedoopt op 31 januari 1692 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1692
Dopeling: Theunis
Gedoopt op 31 januari 1692 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TEUNIS
Vader: GERBEN JAKOBS

2. Jantjen Girbes, gedoopt op 12 maart 1693 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1693
Dopeling: Jantjen
Gedoopt op 12 maart 1693 in Langezwaag
Kind van Gerben Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JENTJE of JANKE
Vader: GERBEN JAKOBS

3.  Antie Girbes, gedoopt op 9 januari 1696 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1696
Dopeling: Antie
Gedoopt op 9 januari 1696 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AREND of ANTJE
Vader: GERBEN JAKOBS

4. Teunis Girbes, gedoopt op 27 maart 1698 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Teunis
Gedoopt op 27 maart 1698 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TEUNIS of TEUNTJE
Vader: GERBEN JAKOBS

Quotisatiekohieren 1749

Teunis Girbes, Opsterland Plaats: Duurswoude Omschrijving: schoenmaaker Gezin volw: 3 en kind: 3 Aanslag: 33-7-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 54 Gestandaardiseerde naam: TEUNIS (m) / TEUNTJE (v) GERBENS

5. Jacob Girbes, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, volgt onder 4

6. Jan Girbes, gedoopt op 25 februari 1703 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Jan
Gedoopt op 25 februari 1703 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN
Vader: GERBEN JAKOBS

7. Tjiets Girbes, gedoopt op 26 oktober 1704 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Tjiets
Gedoopt op 26 oktober 1704 in Langezwaag
Dochter van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TJITSKE
Vader: GERBEN JAKOBS

8. Jan Girbes, gedoopt op 25 februari 1707 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Jan
Gedoopt op 25 februari 1707 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN
Vader   : GERBEN JAKOBS

Quotisatiekohieren 1749

Jan Girbes, Opsterland
Plaats:  Lippenhuizen
Omschrijving:  arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 2
Aanslag:  14-13-0
Verhoging: 
Vermogen: 
Bron:  Opsterland, fol. 85
Gestandaardiseerde naam: JAN (m) / JANKE (v) GERBENS

9.  Frans Girbes, gedoopt op 1 april 1709 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1709
Dopeling: Frans
Gedoopt op 1 april 1709 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FRANS
Vader: GERBEN JAKOBS

10. Brugt Girbes, gedoopt op 4 oktober 1711 te Langezwaag, volgt onder 5

11. Frans Girbes, gedoopt op 6 november 1715 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1715
Dopeling: Frans
Gedoopt op 6 november 1715 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : FRANS
Vader   : GERBEN JAKOBS


4. Jacob Girbes, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, overleden in december 1774, gehuwd op 19 juli 1722 voor de kerk met Lipkjen Fokes, gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, overleden op 10 december 1772, dochter van Foocke Eebles en Sjouck Oenes.

Opsterland, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 25 augustus 1700 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: GERBEN JAKOBS

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Langezwaag (Opsterland) Stem nr. 14, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Bauckjen (BAUKJE) Cornelis (KORNELIS), eigenaar voor 1/2 Jacob (JAKOB) Girbes (GERBENS), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/4 Oene Foockes (FOKKES), eigenaar voor 1/4 Wytse (WIETSE) Sytses (SIETSES), gebruiker voor 1/2; gebruikt de aandelen van Oene Foockes en Jacob Girbes Jan Alberts, gebruiker van de helft van Bauckjen Cornelis Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3491

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723. Gehuwd te Langezwaag op 28 januari 1751 te Opsterland met Martjen Wiebes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske, gedoopt te Langezwaag op 10 oktober 1751.

2. Jacob, gedoopt te Langezwaag op 9 september 1753.

2. Sjoukjen Jacobs, gedoopt op 4 april 1726 te Langezwaag.

3. Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730. Gehuwd op 23 januari 1757 te Kortezwaag met Tamme Molles, geboren op 22 maart 1726, zoon van Molle Ottes en Antje Johannes

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Otte Tammes , geboren op 18 september 1757 te Kortezwaag, gedoopt op 25 september 1757 te Kortezwaag, overleden op 13 november 1837 te Langezwaag. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, gedoopt op 22 april 1764 te Kortezwaag, dochter van Girbe Oebeles en Luts Molles.

2. Sjouk Tammes gedoopt op 12 november 1758 te Langezwaag.

3. Molle Tammes Van den Bos, gedoopt op 18 mei 1760, overleden op 19 april 1818 te Weststellingerwerf. Gehuwd met Grietje Hanses, op 21 juni 1789 te Kortezwaag, geboren op 20 september 1767 te Kortezwaag, gedoopt-belijdenis op 25 april 1802 in Peperga en Blesdijke, dochter van Hans Jans en Trijntje Willems. Molle Tammes heeft in 1811 de naam aangenomen van: Van den Bos.

4. Jacob Tammes, geboren in 1761, overleden op 19 oktober te Opsterland. Gehuwd op 30 mei 1802 met Froukje Dirks uit Langezwaag.

5. Lenze Tammes, gedoopt te Langezwaag op 16 januari 1766, overleden op 3 december 1826 te Opsterland. Gehuwd op 19 mei 1793 te Langezwaag met Sijtske Jans uit Langezwaag.

6. Girbe Tammes, gedoopt op 17 februari 1768 te Langezwaag.

7. Otte Tammes, geboren in 1768, overleden (69 jr) te Opsterland op 13 november 1837. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, afkomstig uit Langezwaag.

8. Ruurd Tammes, geboren op 15 februari 1772 te Langezwaag, gedoopt op 1 november 1778 te Langezwaag, overleden op 30 juni 1820 te Opsterland. Gehuwd op 29 april 1804 te Langezwaag met Siebrigjen Jelles, afkomstig uit Langezwaag.

4. Geeske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 november 1732,  gedoopt op 2 november 1732 te Langezwaag. Gehuwd op 2 mei 1762 te Langezwaag met Anne Sygers, wonende in 1759 te Langezwaag, wonende 1762 en 1768 te Lippenhuizen, gedoopt op 7 oktober 1731 te Langezwaag, zoon van Sijger Jans en Geeske Jans.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Lipkjen Annes, gedoopt op 23 januari 1763 te Lippenhuizen, overleden op 29 mei 1824 te Opsterland. Gehuwd op 9 augustus 1789 te Kortezwaag met Durk Beenes.

2. ?, gedoopt te Langezwaag op 8 april 1765.

Opsterland, dopen, doopjaar 1765
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 8 april 1765 in Langezwaag
Kind van Anne Sijgers en niet genoemde moeder

3. Sijger Annes, gedoopt op 17 mei 1767 te Langezwaag, overleden (61 jr) op 13 mei 1828 te Opsterland. Gehuwd op 27 mei 1792 te Langezwaag met Trientje Pieters, afkomstig van Langezwaag.

5. Girben Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 juli 1735.

6. Frans Jacobs (Visser), geboren te Langezwaag op 28 september 1737, volgt op 6

7. IJbele Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 februari 1741.

8. Limkje Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 20 oktober 1743.

9. Tjieds Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 oktober 1749.


5: Brugt Girbes, gedoopt op 4 oktober 1711 te Langezwaag, gehuwd op 21 april 1737 te Langezwaag met Sytske Tjidsgers, afkomstig van Kortezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1711
Dopeling: Brugt
Gedoopt op 4 oktober 1711 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: BRUCHT
Vader: GERBEN JAKOBS

Opsterland, huwelijken 1737
Vermelding: Eerste proclamatie op 21 april 1737 in Langezwaag
Man : Brugt Girbes afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Sytske Tjidsgers afkomstig van Kortezwaag
Gestandaardiseerde namen: BRUCHT GERBENS en SIETSKE TJEDGERS

Quotisatiekohieren 1749

Brucht Girbes, Opsterland Plaats: Kortezwaag Omschrijving: winckelier Gezin volw: 3 en kind: 2 Aanslag: 31-14-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 131 Gestandaardiseerde naam: BRUCHT (m) / BRUCHTJE (v) GERBENS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Girbe Girbes, geboren op 29 september 1737 te Kortezwaag. 

2. Girbe Girbens, geboren op 23 oktober 1738 te Kortezwaag.

3. Girbe Girbens, geboren op 6 december 1739 te Kortezwaag.

4. Sjoukje Girbes, gedoopt op 17 maart 1743 te Kortezwaag.

5. Tjidsger Girbes, geboren op 15 november 1744 te Kortezwaag.

6. Jan Girbes, geboren op 22 januari 1750 te Kortezwaag.

7. Frans Girbes, gedoopt op 31 oktober 1756 te Kortezwaag.


6: Frans Jacobs (Visser), geboren op 28 september 1737 te Langezwaag, overleden (84 jr) op 7 juni 1822 te Lemmer. Gehuwd op 14 mei 1769 te Lemmer met Rinske Stevens, gedoopt op 7 oktober 1746 te Sneek, dochter van Steven Jacobs Pijke en Tjitske Beerns Hoge. Rinske is voor 1822 overleden, want Frans was met zijn overlijden al weduwnaar.

Hier wordt de naam Visser aangenomen

Op 24 december 1811, neemt Frans Jacobs, de naam aan van "Visser". Deze akte van naam-aanneming is opgemaakt in de gemeente Lemsterland.
Lemmer: Visser, Frans Jacobs.
Kinderen: Jacob 41, Steven 39, Lupke 36 
Kindskinderen: (v. Jacob) Rinske 4, Jelle 2; (v. Lupke) Rinse 11, Andries 3; (v. Steven) Frans 13, Tjitske 12, Jelle 9, Pieter 6, Rinse 3

Detailfoto

Afdruk van www.allefriezen.nl Overlijdensakte Lemsterland, 1822. Aangiftedatum 8 juni 1822, blad nr. 28. Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822.

Overledene : Frans Jacobs Visser overleden op 07-06-1822 wonende te Lemmer
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
barbier; vader van Jacob, havenmeester, Steven en wijlen Lupke Franses Visser (man van Pietje Andries de Blauw; vader van Rinze, schippersknecht en minderjarige Andries Lupkes Visser).

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Franses Visser, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, volgt onder 7

2. Steven Franses Visser, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, volgt onder 8

3. Lupke Franses Visser, geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer volgt onder 9

4. Tjitske Franses Visser, geboren op 3 juli 1778 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1778 te Lemmer.

5. Tjitske Franses Visser, geboren op 8 april 1787 te Lemmer, gedoopt op 15 april 1787 te Lemmer.

Rinske Stevens, was ook getuige van de doop van Jan...een zoon van Ide van der Sweep. (Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich)

De belijdenis van Rinske Stevens en onderaan Frans Jacobs in de Hervormde Kerk van Lemmer. Bron: familysearch.org


7: Jacob Franses Visser, havenmeester, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, gedoopt op 10 juni 1770 te Lemmeroverleden (87 jr) op 22 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1806 te Lemmer met Lisabeth Jelles Sakema, gedoopt op 18 mei 1769 te Wanswerd, overleden op 15 juli 1854 21.00 uur te Lemmer, dochter van Jelle Sakema en Pietje Jacobs. 

Overlijden Lisabet - Aangevers: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Wiersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer.

Jacob Franses Visser, staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer, met getal van deuren en vensters en eigendom.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Jacobs Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1828 te Lemmer met Jan Adriaans Lackroy, (Lakrooy) varensgezel en Havenmeester te Lemmer, geboren op 2 december 1801 te Groningen, overleden (86 jr) op 25 december 1887 te Lemmer, zoon van Adriaan Dominici Lakrooy en Lucretia Berends Rosenhoek.

Jan Adriaans Lackroy begon zijn loopbaan op 16-jarige leeftijd als koksmaatje; uit de monsterrollen van de stad Groningen (GAG 103.1;144) blijkt dat hij in 1818 met het schip "De jonge Geert" (kap. Adriaan Jacobs Boomgaard) met bestemming Londen vertrok. Hij heet dan Jan La Kroi, is 16 jaar oud en verdient 50 cent per week. Later wordt hij varensgezel en zeeman genoemd. Volgens een artikel in de Prov. Groninger Courant van 7-9-1821 diende Jan la Croy in de 8e afdeling Nationale Infanterie, 3e bataillon. Hij ging toen met groot verlof. In 1839 werd hij benoemd tot havenmeester te Lemmer. Bron: www.ngv.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Jans Lackrooy, stuurman Der Koopvaardijen, havenmeester te Lemmer, geboren op 22 januari 1829 te Lemmer, overleden op 5 september 1911 te Lemmer. Gehuwd op 12 december 1852 te Lemmer met Tiete Hayes Klein, geboren op 17 februari 1829 te Lemmer, overleden (71 jr) op 22 september 1900 te Lemmer, dochter van Haye Folkerts Klein en Elizabeth Joukes Wiersma.

2. Elisabeth Lackrooy, geboren op 30 september 1830 te Lemmer, overleden (59 jr) op 24 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 13 april 1851 te Lemmer met Klaas Hiddes Koornstra, slager, geboren op 31 maart 1816 te Gaasterland, overleden (55 jr) op 22 augustus 1871 te Lemmer, zoon van Hidde Jacobs Koornstra en Akke Willems de Wilde.

Klaas Hiddes was gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 5 mei 1839 te Gaasterland met Sijke Greefkens, 27 jaar oud, geboren op 8 augustus 1811 te Makkum. Overleden op 21 november 1848 te Lemsterland op 37-jarige leeftijd. Gestorven in het kraambed, na 6 kinderen te hebben gekregen en verloren. Dochter van onbekende vader en Catharina Jans Greefkens.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16 mei 1849 te Gaasterland met Pietje Jitzes Sakema, 33 jaar oud, geboren op 11 juni 1815 te Hennaarderadeel, overleden op 3 juli 1850 te Lemsterland op 35-jarige leeftijd, dochter van Jitze Jelles Sakema en Akke Tjalles. Het gezin Jitze en Akke hadden 7 kinderen waaronder Pietje Jitzes Sakema, Pietje was een tante-zegger van Lijsbert Jelles Sakema (gehuwd met Jacob Franzes Visser) en Baukje Jelles Sakema (gehuwd met Steven Franzes Visser)

2. Jelle Jacobs Visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer, volgt onder 10


8: Steven Franses Visser, timmerman, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, overleden (61 jr) op 23 november 1834 te Lemmer. Gehuwd op 3 december 1797 te Lemmer met Baukje Jelles Sakema, geboren op 1 maart 1777 te Wanswerd, overleden op 30 augustus 1829 te Lemmer, dochter van Jelle Jetzes en Pietje Baukes.

Steven Franses Visser, is hier op een akte te zien als getuige bij een huwelijk: 18-03-1813 Bruidegom: Douwe Rinkes Kok, leeftijd 30, vader: Rinke Douwes Kok, moeder: Ytske Douwes. Bruid: Antje Bouwes Verbeek, leeftijd 25, vader: Bouwe Pieters, moeder: Stijntje Willems.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Frans Visser, geboren op 20 mei 1798 te Lemmer, gedoopt op 27 mei 1798 te Lemmer, volgt onder 11

2. Tjitske Visser, geboren op 3 november 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, (Tjitske Stevens Visser) geboren op 21 september 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, overleden (80 jr) op 8 november 1879 te Oosterzee. Gehuwd op 8 februari 1829 te Lemmer met Peke Heeres (Herres) Postma, boerenknecht te Eesterga, geboren te Sint Johannesga in het jaar 1798, overleden (51 jr) op 5 september 1849 te Oosterzee, zoon van Herre Willems Postma en Hendrikjen Peekes.

3. Jelle Visser, geboren op 3 februari 1802 te Lemmer, gedoopt op 21 februari 1802 te Lemmer, volgt onder 12

4. Pieter Stevens Visser, geboren op 1 juli 1805 te Lemmer, gedoopt op 14 juli 1805 te Lemmer, volgt onder 13

5. Renze Visser, geboren te Lemmer op 12 april 1808, gedoopt op 1 mei 1808 te Lemmer, volgt onder 14


9: Lupke Visser, (Lupke Franses Visser) geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer, overleden (47 jr) op 4 mei 1822 te Lemmer. Gehuwd op 25 mei 1800 te Lemmer met Pietje Andries de Blaauw, winkeliersche te Lemmer, geboren op 12 december 1775 te Lemmer, overleden (73 jr) op 9 februari 1849 te Lemmer, dochter van Andries Jacobs de Blaauw (herbergier in het Heerenlogement) en Trijntje Pieters.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinse Visser, geboren op 5 januari 1801 te Lemmer, gedoopt op 18 januari 1801 te Lemmer, volgt onder 15

2. Trijntje Visser, geboren op 25 oktober 1802 te Lemmer, gedoopt op 7 november 1802 te Lemmer.

3. Trijntje Visser, geboren op 6 januari 1805 te Lemmer, gedoopt op 27 januari 1805 te Lemmer.

4. Andries de Blauw Visser, geboren te Lemmer op 18 februari 1808, volgt onder 16


10: Jelle Jacobs Visser, visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer, overleden op 29 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 21 mei 1837 te Lemsterland met Nies Libbes Tjalma, geboren op 28 februari 1818 te Oosterzee, dochter van Libbe Hylkes Tjalma* en Aafke Tysses Dijkstra.

Nies Tjalma is op 4 november 1860 met de kinderen vanuit Lemmer, vertrokken naar Den Haag, waar zij op 7 juli 1900 is overleden.

* De erfenis te Sloten.

Toen we onlangs een stukje hadden geplaatst over deze erfenis, werd ons van bevriende zijde de lijst gezonden, waarop al de staken en erven voorkomen. Daar is over zulk een lijst wel een woordje te zeggen, dat men niet alle dagen krijgt te hooren. Hoe zelden toch gebeurt het, dat men bij 't verdeelen van een erfenis de stamouders heeft op te diepen uit een voor-vorige eeuw.

En toch is die tijd nog niet zoo heel ver weg, wanneer men bedenkt, dat de vader van den erflater eerst in 1827 te Oosterzee blijkt te zijn overleden. Deze heette Libbe Hylkes Tjalma.

Libbe Hylkes Tjalma, is eerst gehuwd geweest met Grietje Samplonius, en daarna met Afke Tysses Dykstra. Hij liet negen kinderen na, vier uit het eerste en vijf uit het tweede huwelijk. Uit het eerste huwelijk werden geboren Sietske, Andrea, Hylke en Gerrit en uit het tweede Jentje, Thys, Nieske, Grietje en Afke. Alleen Jentje is ongehuwd gebleven en dit is de erflater geweest, die 27 Juli 1904 te Sloten is overleden. Al de gehuwden hebben van 3 tot 10 kinderen nagelaten, samen 43 in getal en onder de kinderen, klein- en achter-kleinkinderen van deze 43 is de erfenis verdeeld.

Eene Mejuffrouw Visser te 's-Hage is de grootste erfgename geweest met 1/16 deel, en de kleinsten vindt men te Hartwerd met 1/1536 deel. Zoo zijn er een honderd erven, doch het getal nakomelingen is veel grooter, aangezien vele dier erven kinderen hebben, welke niet genoemd zijn.

Bij 't beschouwen der lijst dachten we zoo: wat zou de bovengenoemde, de eenvoudige landbouwer Libbe Hylkes Tjalma van Oosterzee, al een reis moeten maken, wanneer het hem gegeven kon worden al zijn klein- en achter-kleinkinderen eens te bezoeken en wat zou hij dan vreemd opzien tegen de uiteenloopende posities, waarin die allen thans geplaatst zijn en vreemd ophooren tegen de meeste familienamen, want Tjalma's zijn er niet zoo heel veel meer onder zijn kinderen en kindskinderen te vinden.

De vrouwelijke stam toch is vruchtbaarder geweest dan de mannelijke en het vruchtbaarst die van zijn oudste dochter Sietske, van wie 6 staken en 25 erven staan vermeld, terwijl zijne dochter Grietje uit het tweede huwelijk 10 staken en 19 erven telt. Om de nakomelingen alleen van zijn oudste dochter Sietske te bezoeken, zou hij eenige maanden werk hebben.

In Friesland zou hij te Wyckel, Sloten, Nijega, Tjerkgaast, Hommerts, Langweer, Dijken, Bozum, Hartwerd, Jellum, Heerenveen en Leeuwarden moeten zijn. Buiten Friesland zou hij in Gelderland, in Frankrijk en zelfs in het verre westen van Amerika van zijne achter-kleinkinderen vinden. Enkel uit dezen éénen stam. Zelfs zou hij in Amerika een broeder van den onlangs overleden Cooper als een aangehuwd achter-kleinzoon kunnen begroeten. Ook uit de stammen van Thijs en Grietje zijn onderscheidene leden naar onderscheidene staten van Amerika vertrokken.

Wilde hij al zijn verwanten in de Nieuwe Wereld bezoeken, dan zou hij naar Grand Rapid, Roseland, Chicago, Vrieslant in Minnesota, Sioux County in Jowa en zelfs naar San Francisco in Californië moeten reizen. Ook op het eiland Curaçao en te Parijs zou hij van zijne verwanten vinden.

Evenzoo in Noord-Brabant en vele in Noord- en Zuid-Holland, meerendeels te 's-Hage en Amsterdam. Bijzonder is het hoe heel de stam van zijne dochter Nieske, verwant aan de familiën Eibers en van Tricht, is verhollandscht en op één mannelijk lid na (in 1596 vertrokken naar Paramaribo) al sedert jaren heeft gewoond te en bij 's-Gravenhage. De leden van dezen minst talrijken stam hebben het hoogste procent uit oude Jentje's erfenis ontvangen.

Wanneer al de familieleden van Libbe Hylkes eens op een reünie bijeen kwamen, dan zouden de veehouders of landbouwers op die samenkomst verre in de meerderheid zijn. Er zouden een kleine dertig tegenwoordig wezen, meerendeels uit Doniawerstal, Gaasterland, Lemsterland en Hemelumer O. en N. en slechts enkele van de klei en wel uit Hartwerd, Jellum en Jelsum.

Ook zou men er eenige mannen van zaken aantreffen, waaronder een paar olieslagers, een aannemer, een uitgever; voorts een gemeente-ontvanger, een predikant, een dokter, een advocaat, eenige renteniers of personen zonder beroep, een visscher, een bakker, enkele slagers en eenige werklieden. Wij wenschen nog op te merken, dat er geen enkel lid der talrijke familie naar de oostelijke helft der provincie is vertrokken, terwijl er zoovelen zijn te vinden buiten de provincie. Het wijst enigszins den stroom aan der landverhuizing, die zich onwillekeurig richt naar beter oorden, wat betreft bodem of bedrijf.

Wat dunkt u ten slotte, wanneer ge u stelt in de plaats van Libbe Hylkes Tjalma, die tachtig jaren na zijn dood al een vergoten voorvader blijkt bij al zijn talrijke nakomelingen, zoodat we zelfs zijn naam niet eens hebben teruggevonden. Wel wijst de lijst nog eenige Tjalma's aan, maar Libbe Hylkes, zooals hij in zijn tijd bekend was, ontbreekt.

En zijn beide vrouwen zijn al gansch in 't vergeetboek. De tijd voert alles mee op de vleugelen van den wind en tooh „fynt elts him sels sa wird", zegt een zeer oud spreekwoord, _'t welk beteekent, dat elke mensch zich zelf zoo gewichtig vindt.

Zoo'n stamlijst leert ons in tegen- deel, dat we maar een oogenblik meespelen het spel der wereld en spoedig in de vergetelheid verdwijnen.

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant: 08-02-1905

In de oudheidkamer van Lemmer, hangt een bronzen medaille met het volgende bijschrift: Op 20 mei 1840 hebben Pieter Stevens Visser, 35 jaar, Rinze Stevens Visser, 32 jaar en Jouke Bootsma, 32 jaar, van de wisse dood gered: Jelle Jacobs Visser, geboren rond 1809 en Joost Jan Riemersma, zij zijn door zware storm met hun aak op de Zuiderzee omgeslagen, de redders werden beloond, met een bronzen medaille en een gouden tien gulden stuk. N.B. Rinze en Pieter Stevens Visser waren neven van Jelle, zonen van Steven Visser en Baukje Jelles Sakema.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Liesbeth Visser, geboren op 28 februari 1839 te Lemmer. Gehuwd op 4 november 1863 met Johan Christiaan Elbers.

2. Hessel Visser, geboren op 6 januari 1851 te Lemmer, volgt onder 17

3. Jentje Visser, geboren op 3 juni 1854 te Lemmer, overleden (85 jr) op 25 januari 1939 te Den Haag.


* Foocke Eebles (Eyles,Ybles) boer te Langezwaag, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698 (Als bejaard persoon), zoon van Eble Ottes, boer, en  Liepck Foockedr. Gehuwd te Opsterland op 29 januari 1682 met Siouk Oenes (19 jaar oud), gedoopt te Kortezwaag op 11 mei 1662, dochter van Oene Minnerts en Geeske Fokkes.

Foocke komt op de boerderij van zijn vader Eble Ottes, Langezwaag 14, en is ook nog eigenaar van een tweede zate aldaar uit de erfenis van zijn schoonvader. Op 5 augustus 1698 wordt hij in de Hervorm­de Kerk gedoopt, samen met zijn drie kinderen. Waarschijnlijk was hij lid van de zog. Oud-Vlaamse gemeente van Langezwaag;

Dit kerkgenootschap ontstond onder invloed van vanuit Vlaanderen uitgeweken mennisten. Door overgang naar de Hervormde Kerk, zoals Foocke Eebles deed, werd deze gemeente sterk uitgedund en uiteindelijk opgeheven. In het lidmatenboek van de Gorredijkster mennisten wordt de overgang van Mindert Oenes, een zwager van Foocke Eebles, van Langezwaag naar Gorredijk vermeld. Er staat dat 'Mindert Oenes, allene van de mannelijke sekse is overgebleven'. Nadat Foocke Eebles, is overleden wordt zijn broer Hans voogd over Oene en Lupkjen. Oene wordt eigenaar van Langezwaag 14, maar zijn hoofdberoep is molenaar. In de Quotisatie kohieren van 1749 wordt hij vermeld als 'een molenaar en boer, welgesteld' met een vermogen van 1200 Car.gld.; van Jacob Girbes staat er 'een schoenmaker, matig gestelt'.

Transacties van Foocke Eebles en Siouk Oenes:

  • Q 15-502 (15-1-1665): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen een perceel veenondergrond te Langezwaag voor 800 Car.gld. en een gouden ducaton.
  • Q 16-521 (16-6-1692): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen drie mad maden in Luxwolde voor 185 Car.gld.
  • Q 22-391 (26-11-1716): Foocke Eebles, verkoopt een veenplaats met huizinge c.a. te Langezwaag aan Gerben Alles, in de Knijpe voor 3100 Car.gld.
  • M 26-10 (16-3-1723): Afrekening van Hans Iebeles, als voogd over Lipkje Fookes. (4)

Reactie plaatsen

Reacties

Nelleke Wissing Koehoorn
2 maanden geleden

– 2 jaar geleden
Het blijft leuk om te zien hoe de generatie terug komt in div. huishoudens, ook bij ons Koehoorn , zie dit : Fetje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer met Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer, zoon van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Lacrooy.( Hidde Koornstra was mijn overgrootvader van moeder's kant.nl. vader van Baukje Koornstra , mijn opoe en moeder van mijn mem , Pietje Coehoorn , getrouwd met Piet Koehoorn, mijn heit.

Jan Visser
2 maanden geleden

– 2 jaar geleden
Ik wil een overlijden doorgeven, bij Genealogie 101-110 onder nr 105 Dat Martha Lokken op 4 januari 2018 te Zaandam is overleden