Home » Genealogie » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 1-10 » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 11-20

Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 11-20

11: GEERT HARMENS SPOELSTRA, geboren op 18 september 1810 te Harkema Opeinde, overleden (51 jr) op 18 februari 1862 te Haskerland. Gehuwd 26 mei 1839 te Schoterland met de 29 jarige Trijntje Willems Raadsveld, geboren op 2 december 1811 te Haskerland, overleden op 26 september 1883 op 71 jarige leeftijd te Het Meer, dochter van Willem Arends Raadsveld en Grietje Christoffels Homans

Uit dit huwelijk

1. Sijtske Spoelstra, geboren op  26 februari 1840 te Haskerland.

2. Grietje Geerts Spoelstra, geboren op 26 februari 1840 te Haskerland, overleden op 2 juni 1840 te Haskerland.

3. Willem Spoelstra, geboren op 24 oktober 1841 te Haskerland. 

4. Sijtske Grietje Spoelstra, geboren op 23 oktober 1843 te Haskerland, overleden op 1 jarige leeftijd op 12 juni 1845 te Haskerland.

5. Harmen Geerts Spoelstra, geboren op 9 september 1845 te Haskerland, overleden op 1 jarige leeftijd op 8 november 1846 te Haskerland.   

6. Grietje Spoelstra, geboren op 19 augustus 1847 te Haskerland (zie onderstaande akte) Gehuwd met Sierk Dirks de Boer.

Uit dit huwelijk

1. Trijntje de Boer, geboren 16 februari 1878. 

2. Durkde Boer, geboren 21 februari 1879. 

3. Geert de Boer, geboren 14 april 1880. Op 26 mei 1909 gehuwd met Rinske Meines, oud 25 jaar, geboren te Wommels, dochter van Meine Hendriks Meines.

4. Willem de Boer, geboren 25 augustus 1881.

5. Antje de Boer, geboren 22 september 1884.

6. Levenloos kind, vrouw, overleden 7 augustus 1888.

7. Antje Spoelstra, geboren op 3 mei 1850 te Haskerland.

8. Harmen Spoelstra, geboren op 3 juni 1853 te Haskerland, overleden (44 jr) op 28 april 1898 te Deventer. Gehuwd op 17 mei 1876 te Haskerland met Sjuttje (Sjoerdtje) de Wal.

Uit dit huwelijk

1. Geert Spoelstra 
2. Rintje Spoelstra 
3. Willem Spoelstra 
4. Martina Spoelstra 
5. Tobias Spoelstra 
6. Martinus Spoelstra 
7. Trijntje Spoelstra 
8. Minke Spoelstra 
9. Harmen Spoelstra 
10. Gerrit Spoelstra 

9. Christoffel Spoelstra, geboren op 22 augustus 1857 te Haskerland, overleden op 9 november 1857

Kopie van Hennie Bakker Gerritsen. Het is een kopie van haar grootouders Folkert en Trijntje, de trouwakte waar ook op te lezen staat: "dat zij heeft aangegeven niet te kunnen lezen en schrijven" Zelf staat Grietje op de trouwakte van haar grootmoeder vermeld als Grietje Geerts Spoelstra.


12: JAN EDZES SPOELSTRA, geboren op 26 juni 1802 te Surhuizum, overleden (68 jr) op 8 april 1870 te Achtkarspelen. Gehuwd (1) op 27 maart 1831 te Achtkarspelen met Hendrikje Jans Brons, 27 jaar, geboren te Grootegast, dochter van Jan Hendriks Brons en Janke Reinders.

Uit dit huwelijk

1. Jan Spoelstra, geboren op 20 augustus 1831 te Achtkarspelen.

2. Janke Spoelstra, geboren op 17 april 1836 te Achtkarspelen, overleden op 19 december 1887 te Smallingerland.

3. Tjeerd Spoelstra, geboren op  29 mei 1840 te Achtkarspelen.

Gehuwd (45 jr) (2) op 11 mei 1848 te Achtkarspelen met Lubbertje Tiemens van der Horn, (26 jr) dochter van Tiemen Lubberts van der Horn en Lijsbert Kornelis

 • NB: Bruidegom is weduwnaar van Hendrikje Jans Brons; met legitimatie van twee kinderen.
 • Lubbertje hertrouwd (67 jr) weer op 25 augustus 1888 met Sijtze Jans de Meer, (64 jr)

Uit dit huwelijk

4. Lijske Spoelstra, geboren op 26 oktober 1844 te Achtkarspelen, overleden op 11 april 1902 te Achtkarspelen, gehuwd op 26 juli 1872 Achtkarspelen met Bauke Hendriks Schievink

Anekdote van Lijske en Bauke.

IJn ‘e oarlochstiid en letter ek wol kaem ien kear ijn ‘e moanne Hendrik Schievink fan ‘e Ham bij ús om de preemje foar in libbensfersekering of foar it sikefûns op te heljen. Hjoed kin jo dat bij de bank betelje of fia de giro oerskriuwe litte, mar doe moast dat noch ophelle wurde.

Mem seach altijd út wannear as Hendrik komme soe want dan koenen se eefkes moai gesellich prate oer de Ham, mar foaral oer de tsjerke en geastlike dingen. Mem en Hendrik sieten beide mei it dwaen fan iepenbiere belidenis fan it leauwen. Der moast eins earst wat bijsûnders barre ijn in minske sijn libben foar dat jo wisten dat it goed en echt wie tusken God en de sûndaar.

Ik wit noch skoan dat Mem op in kear fertelde: ‘Hendrik Schievink hat hjir fan ‘e moarn west en hij hie grut nijs. Hij hie frijmoedichheid krigen, wie nei de tsjerkeried gien, en hie belidenis dien en soe dat in pear wiken letter op in snein ijn ‘t iepenbier dwaen ijn ‘e Kristlike Grifformeerde Tsjerke ijn ‘e Ham.'

Dêr wurde lang en breed oer praat bij ús oan tafel, en dat makke wol in djippe ijndruk op mij. ‘Der moast earst wol hiel wat barre!'
Sels wie ik al 24 jier âld do't ik it dien ha ijn de Kristlike Grifformeerde Tsjerke ijn Chatham, Ontario.

Mem wie al oer de 50 foar dat sij fielde dat sij der klear foar wie en hat it doe dien ijn Drachten, ijn de Kristlike Grifformeerde Tsjerke. Een âld man sei letter ris tsjin mij: ‘Jonge, as wij der fan ús kant klear foar binne, dan binne we al ijn ‘e himel. God makket ús klear! Hij stiet altijd klear om sûnders te ûntfangen.' Dat wie, tocht mij, in goed antwurd.

Hendrik Schievink wie fiere famijlje fan ús. Dat wist ik doe net fansels, en ik tink dat Mem dat ek net wist. Der wienen ek safolle Schievink's ijn ‘e Ham, ijn Harkema, op ‘t Fean, en op oare plakken. It tilde fan dat folk. Sommige minsken skreaunen it mei een ‘g' en oaren mei een ‘k' oan ‘t ein.En it ferbân tusken al dat folk wist net ien.

En dochs wienen wij wol famijlje fan mekoar. Dat siet sa: Hendrik Schievink (1919-1982. dij't troud wie mei Tietje Laanstra (1917-., wie in soan fan Jan Baukes Schievink (1879-. en fan IJttje Martens van Houten (r.1882-.

Dizze Jan wie in soan fan Bauke Hendriks Schievink (1827-1902) en fan Elizabeth Jans Spoelstra (1844-1902), en Bauke wie in soan fan Hendrik Durks Schievink (1794-1848. en fan Maaike Jans van der Hoog (1792-1841.. (Wij hienen froeger in muoike Maaike dij't neamd wie nei dizze Maaike van der Hoog.

Bauke hie in suster Wijtske Hendriks Schievink (1819-1888. dij't troud wie mij Jelle Pieters Hamstra (1822-1896., en dit pearke hie in soan Pieter Jelles Hamstra (1849-1888., de postrinner fan ‘e Ham, dij't troud wie mei Aaltje Johannes Kramer (1845-1928.. Harren soan Jelle Pieters Hamstra (1884-1942. troude mei Hinke Jelles Nicolai (1888-1918., dij't ijn ‘e Spaanske Grijp stoarn is in Novimber 1918.

Mijn Mem wie harren âldste dochter en wie troud mei Hendrik Kooistra. En sa is dat Schievink-sirkeltje ek wer roun makke.
Jierren letter siet ik ijn it bestjûr fan een Kristlike Universiteit ijn Ontario, en wa trof ik dêr ek as bestjûrslid? John Schievink. Eefkes prate fansels en doe fertelde hij mij: ‘Ja, ik bin in soan fan Hendrik en Tiete.' Hij wie learaar en groete mij letter wol gauris mei: ‘Hallo, fiere neef!' Hendrik is rom hjir wei gien, en sijn widdo Tiete Laanstra is ôfkomstich út Surhúzum en ek fiere oantroude famijlje fan ús.

Sij is letter wer troud mei in oprjuchte Kristen, Marten van Dijk. Tietje is in dochter fan Klaas Geerts Laanstra (1888-1975. en fan Geertje Harms de Haan (1887-1971.. In broer fan dizze Klaas wie Tjidsger Geerts Laanstra (1890-. troud mei Henderina Eilander (1896-.

Dit pearke ha ik lêstendeis neamd ijn ferbân mei in stikje oer Jistrum. De âlders fan Klaas en Tjidsger wienen Geert Annes Laanstra (1848-1927. en Tjitske Johannes van Minnen (1855-1890.. Tietje en har twadde man wenje ijn ‘t selde Hûs foar Alden fan Dagen as mijn tante Aaltje van der Ende-Hamstra, suster fan mijn mem, ijn Whitbij, Ontario.

Jelle in Canada

5. Tjeerd Spoelstra, geboren op 13 december 1846 te Achtkarspelen, volgt onder 16

 • N.B. Kind erkend en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 11 mei 1848

6. Edze Spoelstra, geboren op 28 maart 1849 te Achtkarspelen, overleden op  2 april 1876 te Achtkarspelen

7. Tiemen Spoelstra, geboren op 21 augustus 1852 te Achtkarspelen, overleden op 9 maart 1855 te Achtkarspelen. Gehuwd (20 jr) met Aukje Pitstra (19 jr) op 18 september 1876, dochter van Rinze Hendriks Pitstra en Trijntje Jans Zuidema

8. Tiemen Spoelstra, geboren op 3 mei 1856 te Achtkarspelen, volgt onder 17

9. Antje Spoelstra, geboren op 5 april 1859 te Achtkarspelen. Gehuwd (21 jr) op 19 februari 1881 te Achtkarspelen met Sweitze Oldenburger, (24 jr) geboren ongeveer 1857 in Grootegast, overleden 17 augustus 1940 in Grootegast, zoon van Aafke Jans Oldenburger en ?

10. Geertje Spoelstra, geboren op 25 juni 1862 te Achtkarspelen, overleden op 7 september 1921 Achtkarspelen. Gehuwd (21 jr) op 31 januari 1884 te Achtkarspelen met Rindert Elzinga (26 jr) zoon van Wopke Joukes Elzinga en Grietje Alma


13: PIETER EDZES SPOELSTRA, geboren rond 1808 te Surhuizum, overleden (64 jr) op 3 november 1872 te Achtkarspelen. Gehuwd op 19 november 1831 te Tietjerksteradeel met IJttje Jans Harsma (Haarsma), (28 jr) geboren te Suameer, dochter van Jan Harsma en Sytske Ypes. (Vermoedelijk is dit echtpaar gaan scheiden, want er is een document in het Archievenoverzicht van februari 1839 te Tietjerksteradeel, dat Pieter Edzes Spoelstra, aangemerkt word voor alimentatie)

Uit dit huwelijk

1. Edze Pieters Spoelstra, geboren op 3 mei 1835 te Tietjerksteradeel, overleden (27 jr) ongehuwd op 4 november 1863 te  Achtkarspelen.

2. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 19 januari 1839 te Achtkarspelen, overleden op 18 februari 1839 te Achtkarspelen. 

3. Antje Pieters Spoelstra, geboren op 19 januari 1839 te Achtkarspelen, overleden op 6 februari 1839 te Achtkarspelen.

4. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 27 februari 1841 te Achtkarspelen. Gehuwd met Marten Haarsma op 13 mei 1865, zoon van Bauke Jans Haarsma en Antje Martens Zuidersma             


14: HENDRIK EDZES SPOELSTRA, geboren in 1812 in Surhuisterveen, overleden (37 jr) op 1 maart 1849 te Achtkarspelen, 37 jaar oud. Gehuwd (22 jr) op 8 maart 1834 te Smallingerland met Jeltje Haijes Loonstra, (21 jr) geboren op 24 november 1812 te Rottevalle, dochter van Haaije Tjibbes Loonstra en Joukjen Renzes.

Uit dit huwelijk.

1. Antje Spoelstra, geboren op 16 juli 1834 te Drachten, overleden (23 jr) op 6 september 1857 te Rottevalle. Gehuwd (19 jr) met Hans Tjerks Boonstra (28 jr) op 15 april 1854 te Achtkarspelen, overleden op 18 maart 1887 te Harkema (61jr) zoon van Tjerk Eizes Boonstra en Tjitske Hanzes Blom 

 • Hans is later gehuwd met Sepkjen Blom op 21 mei 1870 te Achtkarspelen, hij was toen 44 jaar oud.

2. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 26 juni 1837 te Achtkarspelen, volgt onder 18

3. Edze Hendriks Spoelstra, geboren op 11 september 1840 te Achtkarspelen, overleden op 21 maart 1859 te Achtkarspelen.

4. Joukjen Hendriks Spoelstra, geboren op 17 juli 1843 te Achtkarspelen, overleden op 5 mei 1885 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 14 mei 1870 te Tietjerksteradeel met Douwe IJmes Hogeveen.

5. Hendrik Hendriks Spoelstra, geboren op 15 maart 1849 te Achtkarspelen, overleden op 16 oktober 1884 te Leeuwarden. N.B. Vader overleden.

Hendrik Hendriks Spoelstra, geboren te Rottevalle in 1849, overleden op 16 oktober 1884 te Leeuwarden.

Hendrik Hendriks was één van de eerste Spoelstra׳s die zo veel bezwaren had tegen bestaande inkomensverhoudingen, dat hij daarin daadwerkelijk wijzigingen ging aanbrengen.

Bij het zoeken naar zijn levensloop leidde een vage aanwijzing naar Leeuwarden, waarbij een onderzoek in het rijksarchief leerde dat Hendrik in Leeuwarden overleden was.

Zijn overlijden wordt aangegeven door Tjeerd Dolstra, ordonnansen in de strafgevangenis en Bouke Bijlsma, gevangenis bewaarder. Het register van inschrijving van de bijzondere strafgevangenis vermeld, dat Hendrik op 16 juni 1881 is opgenomen volgens een vonnis van het gerechtshof te Leeuwarden. Hij is toen veroordeeld tot 8 jaar tuchthuis.

Hendrik is ongehuwd gebleven. Zijn beroep was arbeider. In zijn jonge jaren was hij lid van de Hervormde kerk. Zijn militaire dienst brengt hij door bij de infanterie.

In 1868 vertrekt hij naar Oldehove, waar hij voor de eerste keer tegen de justitie oploopt en in 1868 veroordeelt word tot een jaar cel.

In 1871 is Hendrik boerenknecht in Noord-Horn en inmiddels Gereformeerd geworden. Daar word hij betrapt van diefstal van vee in de weide. Daarvoor veroordeeld het gerechtshof in Groningen hem op 27 december 1871 tot 6 jaar tuchthuis die Hendrik in Leeuwarden op knapt.

Als Hendrik uit de gevangenis komt, kiest hij zijn domicilie bij zijn broer Haye in Surhuisterveen. In november 1879 vertrekt Hendrik naar Leeuwarden. In 1880 wordt hij kennelijk veroordeeld voor een klein vergrijp, Hendrik word veroordeeld tot drie maanden cel. Nadien is Hendrik zonder vaste woon of verblijfplaats. Hij maakt een strooptocht door Friesland en de rest van Nederland.

Weer pakt de politie hem en word veroordeeld tot 8 jaar cel. De reden van het vonnis is: diefstal bij nacht met behulp van inklimmen en breken binnensmuurs in een bewoond huis, na reeds tevoren tot eenzame opsluiting voor de tijd van langer dan 6 maanden en tot criminele straf veroordeeld te zijn geweest.

De getuigen komen uit Goutum Wartena Huizum Surhuisterveen en Leeuwarden, maar ook uit Amsterdam en Rotterdam, waaruit blijkt dat Hendrik een lange tocht heeft gemaakt voor Hendrik weer thuis was.

Hendrik heeft zijn straf niet uit gezeten, na 3 jaar en 4 maanden is Hendrik overleden in de gevangenis.

Het register van de gevangenis beschrijft Hendrik als volgt:

Zonder vaste woonplaats; Lengte 1.75 meter Gereformeerd; lageronderwijs genoten; kleur bleek, neus spits, mond klein, kin rond, bruine ogen, haren en wenkbrauwen bruin, geen baard. als bijzonder kenmerk had Hendrik kromme pinken aan beide handen.


15:  STEFFEN PIETERS SPOELSTRA, geboren op 26 maart 1841 Achtkarspelen, overleden (54 jr) op 2 april 1895 te Achtkarspelen. Gehuwd (32 jr) op 14 mei 1873 te Tietjerksteradeel met Bintje Jakobs Ninck, (32 jr) dochter van Jacob Jacobs Ninck en Berber Geerts van der Meer

Uit dit huwelijk

1. Martje Steffens Spoelstra, geboren op 23 mei 1877 te Achtkarspelen. Gehuwd (19 jr) op 21 november 1896 te Achtkarspelen met Wiebe Weening, (28 jr) geboren op 15 augustus 1868 te Achtkarspelen, overleden op 1 november 1905 te Achtkarspelen, zoon van Freerk Wiebes Weening en Tietje Wiebes Kootstra

Uit dit huwelijk

1. Bintje Weening, geboren op 31 juli 1897 in Achtkarspelen.

2. Tietje Weening, geboren op 28 februari 1899 in Harkema Opeinde, gehuwd op 26 mei 1922 te Opsterland met Jeen de Vegt, geboren op 10 april 1895 te Ureterp, overleden op 15 april 1976 te Ureterp

Gehuwd (29 jr) (2) op 15 september 1906 te Achtkarspelen met Pieter de Swart (38 jr) geboren op 29 november 1867 te Achtkarspelen, overleden (56 jr) op 4 december 1923 te Achtkarspelen, zoon van Jan Ruurds de Swart en Antje Romkes Laanstra

 • NB: Bruidegom is weduwnaar van Sytske Schaafsma; bruid is weduwe van Wiebe Weening

Uit dit huwelijk

3. Jan de Swart


16: TJEERD JANS SPOELSTRA, geboren op 13 december 1846 te Achtkarspelen. Gehuwd op 21 maart 1872 te Grootegast met Renskje Jans Veenstra, geboren op 17 februari 1844 te Doezum, overleden op 29 december 1908 te Groninger Opende, dochter van Jan Wiebes Veenstra en Hiltje Simons Zijlstra

Uit dit huwelijk

1. Lubbertje Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1873, gehuwd op 3 juni 1897 te Grootegast met Dirk Arends Huizenga, geboren rond  1869

2. Hiltje Spoelstra, geboren op 9 november 1875 te Lutjegast, overleden op 24 september 1950 te Niezijl. Gehuwd (28 jr) op 12 mei 1904 te Grijpskerk met Egbert Bakker.

3. Jantje Tjeerds Spoelstra, geboren 13 mei  1878, overleden op 13 april 1924 te Groninger Opende, begraven aldaar, gehuwd op 18 november 1899 te Grootegast met Albert Sipkes Gjaltema, geboren 17 april 1877, te Opende, veekoopman, overleden op 27 februari 1962 te Groninger Opende, zoon van Sipke Gjaltes Gjaltema en Froukjen Alberts Mijnheer.

4. Jan Spoelstra, geboren op 18 januari 1881 te Sebaldeburen, overleden op 17 juni 1956 te Opende. Gehuwd op 1 maart 1906 te Grootegast met Sjoukje Klazes van Dellen.

5. Wiebe Spoelstra, geboren op 3 juli 1884 te Groninger Opende, overleden op 19 september 1888 te Groninger Opende


17: TIEMEN JANS SPOELSTRA, geboren op 3 mei 1856 te Achtkarspelen, overleden op 6 januari 1942 te Achtkarspelen, overleden op 6 januari 1942 te Harkema. Gehuwd op 18 september 1876 te Achtkarspelen met Aukje Pitstra, geboren op 17 oktober 1856 te Harkema, overleden op 22 april 1931 te Harkema, dochter van Rinze Hendriks Pitstra en Trijntje Jans Zuidema.

Uit dit huwelijk.

1. Jan Tiemens Spoelstra,  geboren op 4 augustus 1877 te Surhuisterveen
2. Rinze Tiemens Spoelstra,  geboren op 23 augustus 1879 te Surhuisterveen
3. Trijntje Tiemens Spoelstra, geboren op 31 augustus 1882 te Harkema
4. Lubbertje Tiemens Spoelstra, geboren op 25 april 1885 te Surhuizum
5. Etje Tiemens Spoelstra,  geboren op 26 augustus 1887 te Surhuizum
6. Hendrikje Tiemens Spoelstra, geboren op 20 september 1889 te Surhuizum
7. Lieske Tiemens Spoelstra,  geboren op 2 oktober 1891 te Surhuizum
8. Antje Tiemens Spoelstra,  geboren op 4 oktober 1893 te Surhuizum
9. Lieske Tiemens Spoelstra,  geboren op 28 september 1895 te Surhuizum
10. Antje Tiemens Spoelstra,  geboren op 27 juli 1897 te Surhuizum


18: HAIJE HENDRIKS SPOELSTRA, geboren op maandag 26 juni 1837 te Rottevalle, overleden (55 jr) op dinsdag 22 november 1892 te Rottevalle. Gehuwd (26 jr) op 16 mei 1864 te Bergum, met Froukje Durks Zandberg, (26 jr), geboren op 15 mei 1838 te Oostermeer, overleden (53 jr) op 12 oktober 1891 te Surhuisterveen, dochter van Durk Jans Zandberg en Hylkjen Wolters Fennema 

 • Bij hun trouwen woonden ze in Suameer.
 • Froukje Durks, werd van der Heide genoemd. Dit is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 8 mei 1893 gerectificeerd in Zandberg.

Uit dit huwelijk

1. Jeltje Haijes Spoelstra, geboren op 5 maart 1865 te Suameer, overleden (82 jr) op 5 mei 1947 te Suameer. Gehuwd (26 jr) op 15 mei 1891 te Drachten met Roel Lieuwes Riemersma, geboren op 27 februari 1867 te Opeinde, overleden (51 jr) op 7 april 1919 te Surhuisterveen 51 jaar, zoon van Lieuwe Sjoukes Riemersma en Reintje Roels van der Lei.

Uit dit huwelijk

1. Lieuwe Roels Riemersma, geboren op 5 mei 1892 te Smallingerland.

2. Haije Roels Riemersma, geboren op 4 april 1894 te Opeinde. Gehuwd op 1 mei 1920 te Achtkarspelen met Albertje Veenstra, geboren op 18 oktober 1894 te Surhuisterveen, dochter van Jaring Jakkes Veenstra en Joukje Sjoerds Schaafsma.

3. Reintje Riemersma, geboren op 21 september 1897 te Oostermeer. Gehuwd op 14 mei 1920 te Smallingerland met Ate de Jong, geboren op 27 maart 1893 te Drachten, zoon van Jan de Jong en Mettje Planting.

4. Meisje, geboren op 9 juni 1900 te Tietjerksteradeel, overleden op 9 juni 1900 te Tietjerksteradeel.

2. Durk Haijes Spoelstra, geboren op 15 september 1867 te Surhuisterveen, volgt onder 19

3. Hendrik Haijes Spoelstra, geboren op  28 juni 1870 te Rottevalle, volgt onder 20

4. Hielke Haijes Spoelstra, geboren op 18 februari 1873 te Surhuisterveen, volgt onder  21

5. Jouke Haijes Spoelstra, geboren op 1 juni 1875 te Surhuisterveen, volgt onder  22

6. Jan Haijes Spoelstra, geboren op 10 april 1882 te Surhuisterveen, volgt onder 23


19:  DURK HAIJES SPOELSTRA, geboren op 15 september 1867 te Surhuisterveen, overleden(65 jr) op 17 mei 1933 te Rottevalle. Gehuwd 26 jaar oud op 19 mei 1894 te Buitenpost met Antonia Folkertsma, geboren op 19 februari 1872 te Ureterp, overleden (100 jr) op 18 november 1972 te Drachten, dochter van Folkert Gerbens Folkertsma en Tettje de Vries

Uit dit huwelijk

1. Haije Durks Spoelstra, geboren 13 oktober 1895 te Surhuisterveen, volgt onder  24

2. Folkert Durks Spoelstra, geboren op25 mei 1897 te Surhuisterveen, volgt onder  25

3. Hindrik Durks Spoelstra, geboren op 23 november 1899 te Surhuisterveen, volgt op 26

4. Tetje Durks Spoelstra, geboren op 13 mei 1902 te Surhuisterveen, overleden op 18 mei 1908 te Rottevalle.

5. Froukje Durks Spoelstra, geboren op 28 november 1904, overleden op 29 december 1904 te Surhuisterveen.

6. Froukje Durks Spoelstra, geboren op 25 december 1905 te Surhuisterveen. Gehuwd op 11 juni 1930 te Balk met Lijkele Bremer, geboren op 19 april 1900 te Wijckel.

 • Omdat zij een knap meisje was werd zij de parel van Rottevalle genoemd.
 • Lijkele was expediteur en in 1952 vertrok het gezin naar Ontario in Canada.
 • (Obituaries: Harrij Annema, husband of Ida (Raap., born at Akkerwoude, Friesland, immigrated in 1951 to Hospers, IA, formerlij of Paramount, CA, late of Sedro Woolleij, WA, Apr. 2, 70; June Antonides, Allendale, MI, Mar. 30, 77; James Bakker, widower of Catherine, Downers Grove, IL, Feb. 20, 87; Clara Bergsma, Orange Citij, IA, Apr. 4, 76; Gijsbert (George. Biesbroek, husband of Fenna (Kok., Calgarij, AB, Apr. 11; Anna Brands, widower of John J. (1974., daughter of the late John & Antje Rupke (Wijsman., Lijnden, WA, Mar. 24, 96; Helena M. Breen, widow of Quirinius (1975., daughter of the late Leendert & Elizabeth DeValois (Dijkstra., Lijnden, WA, Mar. 28, 92; Jacob Bremer, husband of Wilma (VanBolhuis., Bobcaijgeon, ON, Jan. 28, 60, also survived bij 4 children & 9 grandchildren Lijkele Bremer;  husband of Fraukje (Spoelstra., Barrie, ON, Feb. 2, 91, survived bij daughter-in-law Wilma Bremer, 4 grandchildren & 9 great-grandchildren;)

7. Tetje Durks Spoelstra, geboren op 24 april 1909 te Surhuisterveen. Gehuwd met Ritske van der Meer, slagersknecht te Rottevalle. Ook dit gezin vertrok naar Ontario in 1950. Maar Ritske van der Meer is overleden op 13 december 1981 in de Drachster-Compagnie.

8. Jeltje Durks Spoelstra, geboren op 27 maart 1912 te Rottevalle. Gehuwd op 30 maart 1933 te Buitenpost met Jacob Miske, geboren op 21 februari 1908 te Middelstum, overleden op 11 november 1991 te Assen. Jeltje en Jacob vestigden zich in Assen waar Jacob een meubelzaak had.

9. Sietse Durks Spoelstra, geboren op 24 mei 1913 te Rottevalle, volgt onder  27

10. Hielke Durks Spoelstra, geboren op 5 mei 1916 te Rottevalle, volgt onder  28


20:  HENDRIK HAIJES SPOELSTRA, geboren op 28 juni 1870 te Rottevalle, overleden op 13 september 1945 te Boelenslaan Gehuwd op 12 augustus 1893 met Aaltje de Jong, geboren op 22 april 1870 te Oudega, overleden op 8 maart 1958 te Leeuwarden, dochter van Teije Harmens de Jong en Pietje Leistra

 • NB: Met legitimatie van zoon Haije, die 8 maanden daarvoor geboren is.

Uit dit huwelijk

1. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 18 december 1892 te Surhuisterveen, volgt onder  29

2. Teije Hendriks Spoelstra, geboren op 8 november 1893 te Surhuisterveen, volgt onder  30

3. Pietje Hendriks Spoelstra, geboren op 20 juli 1895 te Surhuisterveen, overleden op 20 augustus 1975 te Hardegarijp. Gehuwd (1) op 19 mei 1917 te Bergum, met Anne Rijpma, geboren op 17 augustus 1893 te Rijperkerk, overleden op 17 november 1938 te Leeuwarden. Gehuwd (2) op 11 december 1941 te Bergum met Gerrit Visser, geboren op 10 april 1891, overleden op 15 mei 1969 te Hardegarijp.

4. Durk Hendriks Spoelstra, geboren op 15 augustus 1873, overleden op 22 oktober 1899 te Surhuisterveen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.