Home » Genealogie » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 1-10

Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 1-10

[H.T.J. Miedema, 'De Friese familienamen Kamminga en Kamstra', in: Naamkunde (1974., p 43].
Naamsaanneming Grouw 1811: Jan Johannes Spoelsma, ovl. 1822 als Spoelstra. Zijn neef Hendrik Spoelstra, ovl. Roordahuizum 1837, was wever (< spoel. [Hoekema-1975, p 267; zie: W.Tsj. Vleer, De Spoelstra's...]. Oeds Cornelis Spoelstra, ivm. het weversberoep, ca. 1800 [Winkler-1877, p 192].
Spoelstra: Friese afl. van (van der. Spoel.

www.meertens.knaw.nl 


1 :  EVERT TJEBLES, geboren op rond 1610, Evert kwam van Akkrum. Gehuwd rond 1640 met Sjoukje Sybes, geboren op rond 1615, dochter van Sybe Harmens* Harda en Sytske Wybes.

 • (Notitie bij Sybe: Sybe was in 1640 eigenaar-bewoner van plaats 29 in Oldeboorn)
 • (Sjoukje haar vader Sybe Harmens trouwde op ± 25 jarige leeftijd omstreeks 1615 met Sytske Wybes, ongeveer 22 jaar oud, geboren omstreeks 1593)

Rond het jaar 1200 was Aldeboarn, gelegen aan weerszijden van de Boarne, een aanzienlijk handelsplaats. Met het verdwijnen van de middelzee- verdwenen echter ook de handelsmogelijkheden voor  Aldeboarn. In 1723 werd de toren van de tuf-stenen kerk uit de 13e eeuw door bliksem verwoest. Om de hoogste toren van Fryslân te krijgen, gingen de "Boarnsters" de tot dan toe hoogste toren, die van Tzum, met een touw meten. Het succes verdween evenwel, toen de Boarnsters een glaasje gingen drinken en de Tzummers een stuk van het touw afsneden. De "Boarnsters" danken hieraan nog de bijnaam "Tuorkemjitters".

Evert bewoonde in 1678 huisnummer 68 op Brittenburg in Oldeboorn, een "reidtdakhuis", ten Oosten van het dorp

Uit dit huwelijk

1. TJEBBE (TJEBLE) EVERTS, volgt onder 2


2 : TJEBBE (TJEBLE) EVERTS, geboren in circa 1640, vermoedelijk overleden voor 1708. Op 21 september 1663 in Oldeboorn in ondertrouw gegaan (?) met Aaltje Pieters, geboren rond 1645, die afkomstig was van Wytgaard.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend

1. Tjeerd Tjebles (Tierd Tiebles) volgt onder 3

2. Evert Tjebbes (Everd Eevert Tiebles) Gehuwd met Joukje Ages

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend

1. Trijntje Everts (Tryntje)

● Noot van Tjeerd Oenema, uit Hengelo: Twee huwelijksinschrijvingen van Tjebbe Everts binnen 14 dagen met twee verschillende vrouwen, namelijk: Aeltie Pijters, afkomstig van Wijtgaard en Trijntie Tiaerts, afkomstig van Wytgaard. Je zou zeggen, dat er een verschrijving van eventuele dat aan de orde is. Ik heb navraag gedaan bij Tresoar om dit na te kijken en kreeg als antwoord terug:

 • "Iemand heeft de akten nagekeken, maar de data staan zo vermeld. Dus waarschijnlijk is e.a. destijds foutief ingeschreven. Dergelijke onwaarschijnlijkheden komen overigens wel eens vaker voor." Derhalve een leuke puzzel wat betreft de data. Vermoedelijk zal de eerste datum wel kloppen, maar zal moeilijk te achterhalen zijn wat de tweede datum moet zijn. - Wellicht dat ik nog eens een kopie van deze tweede huwelijksinschrijving ga opvragen.

De Hervormde kerk van Oldeboorn, waar vele voorouders gedoopt zullen zijn.


3: TJEERD TJEBLES (TIERD TIEBLES)  Gehuwd (1) op 12 juni 1698 te Oldeboorn met Aagt Harmens

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend

1. Harmen Tjeerds, geboren in Oldeboorn rond 1700, volgt onder 4

2. Trijntje Tjeerds (Trijntie Tieerds)


4: HARMEN TJEERDS, geboren in Oldeboorn rond 1700. Gehuwd op 2 maart 1728 te Eernewoude met Sybrich Jans, gedoopt op 30 januari 1698 te Eernewoude. Bij hun trouwen woonden zij in Eernewoude. Harmen had naast zoon Tjeerd, waarschijnlijk nog een zoon Hendrik.

Uit dit huwelijk

1. Tjeerd Harmens, gedoopt 16 januari 1729 te Eernewoude. volgt onder 5

2. Jan Harmens, geboren rond 1730. Gehuwd te Eernewoude op 20 oktober 1754 met Antje Sytzes, overleden te Langezwaag op 3 december 1818, oud 86 jaar, dochter van Sijtze Klazes en Janke Hendriks.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

1. Janke

2. Harmen, neemt in 1811 de familienaam Mulder aan.

3. Sijtse, neemt in 1811 de familienaam De Vries aan.

4. Sybrich

5. Akke


5: TJEERD HARMENS, gedoopt op 16 januari 1729 te Eernewoude. Gehuwd op 26 mei 1754 te Rottevalle met Rinske Edses, gedoopt op 12 september 1720 te Drachten/Rottevalle, dochter van dit echtpaar heeft geen belijdenis gedaan, hun dochtertje Sytske wordt door Antje Pieters - de schoonmoeder van hun zoon Edze ten doop gehouden.

Uit dit huwelijk

1. Sytske, geboren op 27 februari 1757 te Drogeham, overleden op 29 november 1823 te Surhuisterveen.

2. Harmen Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1764, overleden op 12 september 1827 volgt onder 6

3. Edze Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1766, volgt onder 7

(Rinske hertrouwt op 29 april 1764 met Sieds Sikkes.. Uit welk huwelijk geboren wordt dochter Aukje)


6: Harmen Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1764, overleden op 12 september 1827 te Achtkarspelen. Gehuwd op 10 mei 1795 te Drogeham met Sietske Geerts, geboren rond 1773, overleden op 10 februari 1853 te Harkema Opeinde.

Uit dit huwelijk

1. Antje Harmens Spoelstra, geboren op 13 februari 1796 te Harkema Opeinde, overleden op 18 augustus 1868 te Achtkarspelen.

2. Hendrik Harmens Spoelstra, geboren op 16 februari 1798 te Harkema Opeinde, volgt onder 8

3. Tjeerd Harmens Spoelstra, geboren op 22 februari 1800 te Harkema Opeinde, volgt onder 9

4. Rinske Harmens Spoelstra, geboren op 27 augustus 1802 te Harkema Opeinde. Rinske kreeg op 11 december 1832 te Harkema Opeinde een buitenechtelijke zoon Harm Spoelstra.

5. Geertje Harmens Spoelstra, geboren op 7 december 1804 te Harkema Opeinde, overleden op 20 november 1837 te Tietjerksteradeel

6. Pieter Harmens Spoelstra, geboren op 7 oktober 1808 ,te Harkema Opeinde, overleden op 1 februari 1889 te Achtkarspelen. Gehuwd op 13 februari 1836 te Achtkarspelen met Martzen Steffens Land, volgt onder 10

7. Geert Harmens Spoelstra, geboren op 18 september 1810 te Harkema Opeinde, overleden op 18 februari 1862 te Haskerland. Gehuwd 26 mei 1839 te Schoterland met Trijntje Willems Raadsveld, volgt onder  11

8. Tjerk Harmens Spoelstra, geboren op 28 februari 1813 te Achtkarspelen (mairie Augustinusga), overleden op 27 januari 1891 te  Achtkarspelen (ongehuwd)

9. Maaike Harmens Spoelstra, geboren op 5 januari 1817 te Achtkarspelen, overleden op 18 januari 1817 te Achtkarspelen.

10. Maaike Harmens Spoelstra, geboren op 26 mei 1818 te Achtkarspelen.


7: EDZE TJEERDS SPOELSTRA, geboren rond 1766 in Drogeham, overleden op 25 november 1836 te Drogeham, ongeveer 72 jaar oud. (De aangifte is gedaan door zoon Hendrik Edzes Spoelstra (24) arbeider en Jelke Wiebes van der Molen (42) zonder beroep en gebuur van de overledene. Zoon Hendrik kan niet schrijven.) Gehuwd op 9 juni 1793 te Drogeham met de 24 jarige Antje Geerts, geboren rond 1769 te Bergum, overleden op 10 april 1843 te Rottevalle 74 jaar oud. (Antje is een zuster van Sietske Geerts, waar broer Harmen mee trouwde zie (6)

  (Genoemd mag worden dat de broer van Edze,  Harmen gehuwd is met Sietske Geerts, Harmen en Sytske hadden tien kinderen naar vaders en moeders kant, zodoende hadden dus 19 kinderen dezelfde grootouders)

  Uit dit huwelijk

  1. Tjeerd Edzes Spoelstra, geboren op 3 maart 1794 te Surhuizum (Tjeerd is jong overleden)

  2. Rinske Edzes Spoelstra, geboren  rond 1796 te Surhuizum. Gehuwd op 1 mei 1819 te Tietjerksteradeel met Jan Teijes Tol, 29 jaar, geboren te Eestrum, zoon van Teije Jans en Neeltje Hendriks.  

  Uit dit huwelijk

  1. Teije Tol, geboren 7 januari 1820.

  3. Antje Edzes Spoelstra, geboren rond 1798 te Surhuizum, overleden op 25 juni 1864 te Achtkarspelen. Antje kreeg op 11 januari 1819 een buitenechtelijke dochter Tjedsje Edzes Spoelstra. Antje is gehuwd op 5 januari 1826 te Achtkarspelen met Jan Sints Ophuis, 26 jaar geboren te Surhuizum, zoon van Sint Jans Ophuis en Elisabeth ?.

  Uit het Huwelijk van Antje en Jan Ophuis zijn twee kinderen bekend.

  1. Sint Jan Ophuis, geboren te Surhuizum. 

  2. Foppe Jans Ophuis, geboren op vrijdag 19 september 1834 te Achtkarspelen, overleden op zondag 4 januari 1920 te Achtkarspelen op 85-jarige leeftijd. Gehuwd met Sietske Gerrits Vuist.

  4. Geertje Edzes Spoelstra, geboren rond 1800 te Surhuizum, overleden op 29 juni 1866, zij was toen al weduwe. Gehuwd op 15 juli 1837 te Achtkarspelen met Albert Alberts Postma, 39 jaar, schoenmaker te Koten, zoon van Albert Poppes en Imkjen Geerts.

  5. Jan Edzes Spoelstra, geboren op 26 juni 1802 te Surhuizum, volgt onder  12

  7. Pieter Edzes Spoelstra, geboren rond 1808 te Surhuizum, overleden op 3 november 1872 te Achtkarspelen, volgt onder  13

  8. Hendrik Edzes Spoelstra, geboren rond 1811 te Surhuisterveen, overleden 1 maart 1849 te Achtkarspelen, volgt onder  14

  9. Tjeerdje Edzes Spoelstra, geboren rond 1820 te Surhuizum


  8: HENDRIK HARMENS SPOELSTRA, geboren op 16 februari 1798 te Harkema Opeinde, overleden op 25 juli 1887 te Schoterland. Gehuwd op 18 februari 1827 te Schoterland met de 29 jarige  Uilkjen Sjoerds Langeraap, geboren te Sloten, weduwe van Albert Heins Beeksma, dochter van Sjoerd Jelles Langeraap en Jeltje Jacobs

  Uit dit huwelijk

  1. Harmen Harmens Spoelstra, geboren op 9 december 1826 te Delfstrahuizen

  2. Sijtse Harmens Spoelstra, geboren op 8 februari 1829 te Delfstrahuizen

  3. Jeltje Harmens Spoelstra, geboren op  17 december 1830 te Delfstahuizen

  4. Sijtske Harmens Spoelstra, geboren op 9 januari 1833 te Delfstrahuizen

  5. Grietje Harmens Spoelstra, geboren op 18 november 1835 te Delfstrahuizen

  6. Tjeerd Harmens Spoelstra, geboren op 1 oktober 1837 te Delfstrahuizen

  7. Geert Harmens Spoelstra, geboren op 9 april 1840 te Delfstrahuizen

  8. Hein Harmens Spoelstra, geboren op 2 maart 1842 te Delfstrahuizen


  9: TJEERD HARMENS SPOELSTRA, geboren op 22 februari 1800 te Harkema Opeinde, overleden op 25 november 1824 te Grotegast. Gehuwd met Geertje Hendriks Arkema.

  Uit dit huwelijk

  1. Hendrik Harmens Spoelstra, geboren op 8 november 1822 te Grotegast

  2. Tjeerdje Harmens Spoelstra, geboren rond 1824, overleden op 9 december 1827 te Grotegast

  3. Albertje Harmens Spoelstra, geboren op 7 januari 1825, overleden op 22 januari 1825 te Grotegast


  10: PIETER HARMENS SPOELSTRA, geboren op 7 oktober 1807 te Harkema, overleden op 1 februari 1889 te Achtkarspelen. Gehuwd op  13 februari 1836 te Achtkarspelen met Martzen Steffens Land, 28 jaar geboren ca 1804 te Surhuisterveen, overleden op 29 november 1873 te Achtkarspelen, oud 69 jaar, dochter van Steffen Goslings Land en Janke Gerbenz.

  Uit dit huwelijk

  1. Janke Pieters Spoelstra, geboren op 22 juli 1836 te Achtkarspelen, overleden op 29 februari 1904 te  Tietjerksteradeel.

  2. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 30 november 1838 te Achtkarspelen.Gehuwd met Klaas Helder op 24 december 1879, zoon van Hendrik Klazes Helder en Sijtske Edzes de Haan

  Bruidegom is weduwnaar van Maaike Rinzes van Houten

  3. Steffen Pieters Spoelstra,  geboren op 26 maart 1841 te Achtkarspelen, overleden op 2 april 1895 te Achtkarspelen. Gehuwd op 14 mei 1873 te Tietjerksteradeel met Bintje Jakobs Ninck, volgt onder  15

  4. Geertje Spoelstra, Gehuwd op 5 mei 1887 (43 jr) met Tjeerd Spinder (33 jr) zoon van Siemen Martens Spinder en Neeltje Tjeerds Knoop

  Bruidegom is weduwnaar van IJmke Helder

  5. Harmen Pieters Spoelstra, geboren op 19 oktober 1845 te Achtkarspelen, overleden op 13 oktober 1894  te Achtkarspelen. Gehuwd (1) op 4 mei 1877 met Berber Klazes Spaanstra, afkomstig van Surhuizum, dochter van Klaas Sinnes Spaanstra en Grietje Pieters van der Kooi. Gehuwd (2) Na het overlijden van Berber, op 22 september 1881 met Dieuwke Binnema, afkomstig van Twijzel, dochter van Meint Sjoerds Binnema en Aaltje Wijtzes Kootstra.

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.