Home » Genealogie » Genealogie Visser » Genealogie Visser 1-10

Genealogie Visser 1-10

Foto van Friesland begin vorige eeuw in kleur  (Facebook) foto-impressie om een indruk indruk te krijgen.


1: Alle Sjoerds. boer te Lippenhuizen, geboren, rond 1532, overleden voor 1600, hoogstens 70 jaar oud.

Alle Sjoerds wordt genoemd (als Alle Syttyesz)  in de belastingregisters van de Registers fan de Personele Ymposysje śt 1578, een belasting-kohier uit 1578, van Opsterland. Het betreft hier een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken, een luxe belasting dus. Daaruit mogen we afleiden dat Alle Sjoerds tot de (betrekkelijke) elite van Terwispel behoorde. Hij wordt daarin aangeslagen voor 1 Car.gld 5st.

Handtekening van Alle Syttyesz.

Alle Sjoerds, zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1. Eeble Alles, geboren te Lippenhuizen, rond 1558, volgt onder 2

2. Sjoerd Alles, geboren, te Lippenhuizen, rond 1570, gehuwd met Eets (nedergerecht Opsterland)

3. Engbert Alles, boer en dorpsrechter, geboren te Noorderdrachten rond 1577, overleden na 1620, gehuwd rond 1604 te Drachten met Wibke Johannes.

4. Rieuw Alles, gehuwd met Ate Feddes, die later hertrouwt met Siouck Tiebes

Een blad uit de Friese Almanak, waar de benamingen ook uitgelegd worden.


2: Eebele Alles. Eebele was boer te Lippenhuizen, geboren te Lippenhuizen, rond 1558, overleden te Hemrik, na oktober 1617-1619, minstens 59 jaar oud. Gehuwd (1) met Eets Hartmans. Gehuwd (2) met Auck Foppes.

Hier volgt de 'vertaling' van de oudste akte, waarin Eebele Alles wordt vermeld: Eeble Alles en sijn huisvrouw doen oproepen de helfte van de oosterse vier mat maden in de Langemuwe gelegen ten suden streckende van de opmenninge ten noorden int Coenings(diept) Wisse Jelles erffgenamen ende pastorij mad van Leepenhuisen ten westen naestgegront met noch de helfte van een mad maden in de Cortemuwe gelegen ten noorden de patroon van Terwispele ten suden de erffgenamen van Uble Auckes naest­gegront alles met Uble Auckes erffgenamen, ongescheiden en met wechslasten van wech en diep sonder meer gecogt van Oege Wigbolts cum socys voor de soma van 300 phpp gld 't laeste gebot opten 30 8bris ano 1617.

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Saak Eebeles, geboren rond 1585

2. Alle Eebeles, geboren rond 1587. 

3. Otte Eebeles, geboren rond 1592, volgt onder 3

4. Hedman Eebeles, geboren rond 1595

Uit het 2e huwelijk

5. Joucke?? geb. rond 1600

Nieuwe ontdekkingen in 2017 hebben eindelijk een goed licht doen schijnen op de huwelijken van Eebele Alles. In de recesboeken van Opsterland staat op 30 april 1619 vermeld hoe in twee opvolgende uitspraken van de rechtbank de voogdijstelling van de beide jongste kinderen van Eebele wordt geregeld. Alle eer voor deze vondst komt toe aan de Sneuper van het Sneupersarchief.

Eerst wordt Mentie Cornelis, met Sytse Hayes als assistent, benoemd tot curatoren over de weese van Eeble Alles echtlijcken bi Eets Hartmans dochter genaemt Hartman Eebles. Mentie is een aangetrouwde neef, Sijtse een volle neef van de moeder.
Vervolgens worden Alle Aetes en Intie Jelles, een neef van de wees en een zwager van de moeder, tot voormonden van Eeble Alles jongste weese bi Auck Foppedochter echtlijck getoogen genaempt, ja, zeg het nu maar. De Sneuper denkt Otte, maar dat is volgens mij een ouder kind van Eeble. Bovendien heeft Otte wel een dochter Jets, maar geen dochter Auck. Hedman/Hartman doet later zaken met Joucke Eebles, maar er staat volgens mij ook niet Joucke. De Gordiaanse knoop wordt wellicht binnenkort doorgehakt.

Dat de vijf genoemde kinderen inderdaad allen kinderen van Eeble Alles zijn, is gebaseerd op een aantal sterke aanwijzingen. Voor de oudste zoon geldt natuurlijk dat de familierelatie op grond van de naam is aangenomen. Verder is er uit 1639 een proclamatie bewaard gebleven, waarin Alle Eebeles en Otte Eebeles samen met hun echtgenotes land kopen van Saak Eebeles. Vrijwel zeker kan worden aangenomen dat het hier een onderlinge familietransactie betreft, temeer daar Otte een dochter Saak heeft. Hedman tenslotte is na de dood van Otte voogd over diens jongste kinderen. Zwakker is dus de toevoeging van Joucke: Hedman koopt samen met Joucke, maar verder nog geen aanwijzingen.

In 1591 worden Eeble Alles en Auck samen met Siurdt Alles als schuldenaren genoemd in een afrekening (OPS 60-33). In 1592 koopt Eeble twee jonge ossen, in 1593 een koe en een rier. In 1603 treedt hij met Rienck Rebbes op als 'vruntlike compasseurs en scheidsluiden' bij een scheiding van goederen.

Bron: http://www.rjonkman.nl 

Boerderij Lippenhuizen 21 van 'Otte Iebelles' in 1700

3: Otte Eebles. boer, geboren te Lippenhuizen rond 1590, overleden voor 1658. Gehuwd (1) te Opsterland op 17 augustus 1626 met Feyck Jenckedr, dochter van Jencke Doeijes en Sjoucke Fritsens. Gehuwd (2) op 21 februari 1632 met Aete Aetesdr. (Aatje Ates) - (Aete huwde in 1658 met Tierck Bonnes)

 • Gestandaardiseerde namen: OTTE IEBELES en FEIKJE JENTJES

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Eble Ottes, geboren, rond 1627, volgt onder 4

2. Feik Ottes, geboren rond, 1628. Gehuwd met Douwe DouwesDouwe Douwes en Feik Ottes kochten op 24-3-1659 een sathe lands te Hemrik.

3. Jets Ottes, geboren, rond 1630.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

4. Ate Ottes, geboren, rond 1632. Gehuwd (1) met Syts Ynses. Gehuwd (2) met Auk Tiebes.

Hoewel Ate Ottes blijkens de gegevens over zijn erfenis wel over enig kapitaal beschikte, zijn er merkwaardig genoeg nauwelijks handelstransacties van hem bewaard gebleven. Hij is ook niet in bezit van een eigen boerderij: in 1698 huurt hij de 'kerkeplaats' van Lippenhuizen, vermoedelijk is hij eerder boer geweest op de boerderij van zijn halfbroer Eebele Ottes.Tjeerd Jalderts is in 1718 voor een zesde deel eigenaar van Terwispel 29 en huurder van de 'kerkeplaats' aldaar. Ook Otte en Douwe Ates zijn naar dat dorp getrokken: Otte is in 1718 boer op Terwispel 24, Douwe is in 1718, 1728 en 1738 eigenaar van eerst een derde, later de helft van Ter­wispel 29. Hans Ates koopt in november 1712 twee mad maden in de Langemuuwe, samen met zijn broer Douwe, maar daarna wordt over hem niets meer vernomen.

5. Hans Ottes, geboren, rond 1635.

6. Saak Ottes, geboren, geboren rond 1648.

Van één aankoop van Otte Eebles, zullen zijn nakomelingen nog lang profijt hebben: in 1630 koopt hij van zijn schoonvader de helft van boerderij Lippenhuizen 21. Deze zate zal generaties lang in bezit van de familie blijven. De andere helft wordt door zijn oudste zoon geërfd en zo staan in het eerste stemkohier van 1640 als eigenaren vermeld 'Otte Eebles en zijn voorkint', d.w.z. het kind uit zijn eerste huwelijk.

In 1650 is hij Hervormd kerkvoogd van Lippenhuizen. Van drie van zijn kinderen, nl. Eble, Ate en Saak, is evenwel bekend dat zij niet tot de Hervormde Kerk behoorden, maar tot de Doopsgezinde Kerk.

Toen Otte Eebeles overleed, waren de twee jongste kinderen Saak en Hans nog minderjarig. Hedman Eebeles en Sytse Hilles, worden dan voogd. Ate Ottes wordt in 1666 voogd over de kinderen van Feik, Eble Ottes wordt dat in 1667 over de kinderen van Jets. Feik en Jets woonden te Lippenhuizen, Saak te Opeinde.

Transacties van Otte Eebeles:

 • Q 3-356 (22-6-1626): Otte Eebeles en Feyck Jenckedr kopen vier mad maden in de Langerijp onder Terwispel voor 250 Car.gld.
 • Q 4-94 (29-4-1630): Otte Eebeles en Feyck Jenckedr kopen 'see­ckere halve saete lants gelegen te Leppenhuysen met halve huysinge schuire geboompte en plantagie daarop staende, heb­bende de geheele saete ten oosten Rienk Rienx en ten westen Syttse Binnes, streckende van de veensceydinge int conings­diept' van Jentje Doeijes en Sjouk Fritses voor 700 Ph.gld.
 • Q 4-397 (15-3-1632): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen twee mad maden in de Mouwe van Fooke Tiebbes en Hylk Jans voor 675 Goudgld.
 • Q 4-438 (21-2-1639): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen samen met Alle Eebeles en Hendrikje Geerts vier mad maden in de Langemuuwe van Saak Eebeles en Sybren Sybes voor 420 Ph. gld.
 • Q 6-485 (25-4-1644): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen een hui­zinge aan de noordkant van de Heerenweg te Lippenhuizen van Rein Cornelis c.s. voor 47 Car.gld.
 • Q 9-32 (21-4-1653): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen vijf vier­de mad maden in de Langerijp van Fook Sybrens voor 100 Car. gld. en een halve loop boekweit.

Afrekening van Hedman Eebels, vertegenwoordigd door Roelof Gosses en Wimke Hedmans, en Sytse Hilles als voogden over Saak en Hans Ottes.

Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en 'coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembt­rock', verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans, zelf de kost verdiend hebben.

Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.

Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en 'coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembt­rock', verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans zelf de kost verdiend hebben.

Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.

Kerk te Lippenhuizen.

Boerderij in Lippenhuizen.


4: Eble Ottes. boer, geboren rond 1627, overleden na april 1678, minstens 51 jaar oud. Gehuwd (1) in 1649 met Willemke Hendriks. Gehuwd (2) te Langezwaag op 11 maart 1652, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Liepck Foockedr, geboren rond 1627, dochter van Foocke Feddes en Sjouk Tiebbes.

 • Trouwregister Gerecht Opsterland
  Bron: DTB Trouwen
  Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
  Datum: 11-03-1652
  Soort akte: derde proclamatie
  Bruidegom Eble Ottes wonende te Lippenhuizen
  Bruid Liepck Foockedr wonende te Langezwaag

Eble Ottes, is in 1640 genoemd als mede-eigenaar van boerderij Lippenhuizen 21, koopt na zijn huwelijk ook het aandeel van zijn vader in die boerderij, maar is niet lang gebruiker van deze zate. 

Langezwaag

Hij woont in 1657 te Langezwaag, waar zijn vrouw een belangrijk deel van een aantal zates en een behoorlijk kapitaal heeft geërfd. Eble Ottes en zijn vrouw waren lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente. Omdat een huwelijk in deze kerk gesloten door de overheid niet als rechtsgeldig werd erkend, trouwden zij voor het gerecht. Hieronder staat de vermelding van hun huwelijk in de proclamatieboeken (Q 8-433)

Den 29e Januarij 1652 aengegeven.
Men laet een ijder weten dat Eble Ottes van Leppenhuijsen en Liepck Foocke dgr van Langeswagen gedencken haer inden echten staet te geven. Soo iemant hem hiertegens gedenct te opponeren mach men spreken en naemaels swijgen.
't Laeste gebot den 11e Martii.

Transacties Eble (Eebele) Ottes en Liepck Foockedr (Lipk Fookes):

 • Q 8-519 (17-6-1652): Eebele Ottes cum uxore kopen de helft van boerderij Lippenhuizen 21 van Otte  Eebeles voor 1900 Phil.gld.
 • M 8-74 (28-1-1653): Lipk Fookes neemt haar deel van de er­fenis van haar vader Fooke Feddes in ontvangst. Met haar broer Fedde en zuster Geeske verdeelt zij: een zate te Langezwaag, gebruikt door Hylke Alles, met twee mad maden; een halve zate met 24 mad maden, gebruikt door Mindert Bientses; drie mad maden door Antje Molles gebruikt; vier mad maden boven de Hemmen gelegen; een kapitaal van 10502.12.0 Car.gld. De berekening van het kapitaal verliep moeizaam, omdat de boekhouding van hun voogd Cornelis Feddes door brand was vernietigd.
 • Q 10-38 (4-9-1656): Eebele Ottes en Oene Minderts cum uxo­ribus kopen een perceel hoogveen te Langezwaag van Douwe Ebles.
 • Q 10-190 (14-5-1657): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen een stuk land in de Langemuuwe van Oeds Alles voor 38 Car. gld.
 • Q 12-378 (19-1-1665): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen drie mad maden bij de Luxterhooiweg van Sjoerd Alles voor 758 Car.gld.
 • Q 12-487 (8-6-1665): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen een miedkamp in Langezwaag van Hylke Alles en Aat Fookes voor 1190 Car.gld. In de koop inbegrepen is de koop van een os voor 50 Car.gld.
 • Q 13-35 (6-6-1667): Eebele Ottes c.s. kopen vijf mad maden hooiland onder de klokslag van Terwispel in de Langerijp van Hessel, Feitze en Jan Annes voor 837 Car.gld.

Afrekeningen met de wezen van Eebele Ottes:

 • M 11-193 (26-4-1670): Authorisatie van Ate Ottes en Fedde Fookes als voogden over de wezen van Eebele Ottes.
 • M-11-760 (13-6-1674): Na het overlijden van Fedde Fookes wordt voor de eerste keer afgerekend. Het boelgoed van Eebele Ottes heeft 1091.3.12 Car.gld. op­gebracht, waarvan 500 Car.gld. op rente is gezet. Verder zijn er inkomsten uit het verhuren van land en was er in het sterfhuis 122.9.0 Car.gld. aanwezig. Uitgaven zijn er vooral voor kleding en voor timmerwerkzaamheden aan de boerderij. Het positief saldo bedraagt 280.5.3 Car.gld., als nieuwe voogd wordt Anne Fookes benoemd
 • M 13-251 (7-6-1680): Wanneer Otte  meerderjarig wordt, vindt er opnieuw een afrekening plaats. Als inkomsten zien we landhuur en interest op obligaties, als uitgaven schoenlap­pen, laken voor hemden, arbeidsloon voor het opmaken van een sloot, een wambuis en zilveren knopen. Voor Hans wordt jaarlijks voor zo'n 50 Car.gld. aan kostgeld betaald. Triest zijn natuurlijk de posten die in verband staan met het overlijden van Sjouk: voor haar kist 8.19.0, voor etens­waren op haar begrafenis genuttigd 32.5.0 en bij de inkom­sten 9.0.0 voor haar schort en mouwen, verkocht aan Wimke Roels. Het positief saldo bedraagt 21.6.9 Car.gld.
 • M 15-175 (6-10-1684): Nu Fedde 25 jaar geworden is, komen de familieleden opnieuw bij elkaar. Na 1680 heeft Fedde blijkbaar geheel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en zijn er geen inkomsten en uitgaven van belang geweest.
 • M 16-34 (26-9-1687): Met Tiebbe en Hans vindt nu de laatste afrekening plaats. Auk Sjoerds, de weduwe van Anne Fookes, heeft een positief saldo van 35.10.9, Ate Ottes een negatief van 19.15.4 Car.gld.

De jongste zoon Anne was nog geen 25 jaar toen de erfenis verdeeld werd van zijn vader in 1653, en dat na het overlijden van zijn broer Fedde, Anne Fookes op 13 juni 1674 als voogd wordt benoemd over de wezen van zijn zus Lipk Fookes en haar man Eebele Ottes. In de Weesboeken staat vermeld onder nummer 13-251 van 7 juni 1680, dat wanneer hun zoon Otte Ybles, meerderjarig wordt, er opnieuw een afrekening plaats vindt. Als inkomsten zien we landhuur en interest op obligaties, als uitgaven schoenlappen, laken voor hemden, arbeidsloon voor het opmaken van een sloot, een wambuis en zilveren knopen. Voor Hans Ybles wordt jaarlijks voor zo'n 50 Caroligulden aan kostgeld betaald.

Triest zijn natuurlijk de posten die in verband staan met het overlijden van Sjouk: voor haar kist 8.19.0, voor etenswaren op haar begrafenis genuttigd 32.5.0 en bij de inkomsten 9.0.0 voor haar schort en mouwen, verkocht aan Wimke Roels. Het positief saldo bedraagt 21.6.9 Caroligulden. Op 6 oktober 1684 (nr 15-175) wordt het volgende gemeld: Nu Fedde Ybles 25 jaar geworden is, komen de familieleden opnieuw bij elkaar. Na 1680 heeft Fedde blijkbaar geheel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en zijn er geen inkomsten en uitgaven van belang geweest. Op 26 september 1687 (nr 16-34) vindt met Tiebbe Eebeles en Hans Eebeles de laatste afrekening plaats. Auk Sjoerds, de weduwe van Anne Fookes, heeft een positief saldo van 35.10.9, Ate Ottes een negatief saldo van 19.15.4 Caroligulden.

De handtekeningen van Lipk Fookes, Eebele Ottes en zijn vader Otte Eebeles.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Otte  Ybles, geboren rond 1655. Gehuwd met Tietske JansOtte Ybles wordt boer op de boerderij van zijn vader, Lip­penhuizen 21. Zijn bezit wordt behoorlijk uitgebreid wanneer zijn vrouw Lippenhuizen 19 verwerft. Hoe dit precies in zijn werk gegaan is, is niet duidelijk. Er is geen pro­clamatie van verkoop gevonden, maar omdat de vorige eige­naar familie was van Tietske Jans is aankoop via het niaerrecht of vererving mogelijk. In de tijd van Otte Ybles komt in zijn woonplaats de vervening op gang. Otte wordt in latere stukken wel als veenbaas aangeduid en ook zijn kinderen worden hiertoe gestimuleerd. Bij zijn leven al wordt zijn hoogveenbezit onder hen verdeeld. Otte Ybles staat vermeld in het lidmatenboek van de Doops­gezinde Gemeente van Gorredijk.

2. Foocke Eebles, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698 (Als bejaard persoon), volgt onder 5

3. Sjouk Eebeles.

4. Tiebbe Ybles, geboren te Langezwaag rond 1660. Tiebbe is boer op de familieboerderij Lippenhuizen 21, die in bezit is van zijn broer Otte. Na zijn dood worden Hans Ybles en Tjeerd Jeens, tot voogden benoemd over de dochters. Sytse Douwes, staat onder Lippenhuizen in het Quotisatiecohier genoemd als "Een boer suinig gestelt". 

5. Hans Yebeles, boer, geboren rond 1662. Hans Yebeles, was voogd over de kinderen van zijn broers Fooke en Tiebbe. Hij woonde eerst te Langezwaag, en wordt in 1731 als inwoner van Lippenhuizen vermeld. Ook hij ging over van de Doopsgezinde Kerk naar de Hervormde Kerk, hij wordt in 1701 samen met zijn zoon Eeble gedoopt. 

Een overzicht van de voorvaderen, die volgens de stem- en floreen kohieren eigenaar en gebruiker van beide boerderijen zijn geweest. Tussen haakjes is het nummer van de generatie weergegeven, de afkorting nom. ux. staat voor nomine uxore, in naam van de vrouw.

Dorpsstraat Lippenhuizen.


5: Foocke Eebles (Eyles,Ybles) boer te Langezwaag, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698. Gehuwd te Opsterland op 29 januari 1682 met Siouk Oenes (19 jaar oud), gedoopt te Kortezwaag op 11 mei 1662, dochter van Oene Minnerts en Geeske Fokkes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Oene Fookes, geboren te Langezwaag rond 1682, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698. Gehuwd op 20 april 1709 te Langezwaag met Pietje Sipkes.

2. Eeble Fookes, geboren te Langezwaag rond 1685, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698.

3. Geeske Fookes, geboren te Langezwaag rond 1688, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698.

4. IJntse Fookes, geboren rond 1690.

5. Lipkjen Fookes, gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, volgt onder 6

Foocke komt op de boerderij van zijn vader, Langezwaag 14, en is ook nog eigenaar van een tweede zate aldaar uit de erfenis van zijn schoonvader. Op 5 augustus 1698 wordt hij in de Hervorm­de Kerk gedoopt, samen met zijn drie kinderen. Waarschijnlijk was hij lid van de zog. Oud-Vlaamse gemeente van Langezwaag;

Dit kerkgenootschap ontstond onder invloed van vanuit Vlaanderen uitgeweken mennisten. Door overgang naar de Hervormde Kerk, zoals Foocke Eebles deed, werd deze gemeente sterk uitgedund en uiteindelijk opgeheven. In het lidmatenboek van de Gorredijkster mennisten wordt de overgang van Mindert Oenes, een zwager van Foocke Eebles, van Langezwaag naar Gorredijk vermeld. Er staat dat 'Mindert Oenes, allene van de mannelijke sekse is overgebleven'. Nadat Foocke Eebles, is overleden wordt zijn broer Hans voogd over Oene en Lupkjen. Oene wordt eigenaar van Langezwaag 14, maar zijn hoofdberoep is molenaar. In de Quotisatie kohieren van 1749 wordt hij vermeld als 'een molenaar en boer, welgesteld' met een vermogen van 1200 Car.gld.; van Jacob Girbes staat er 'een schoenmaker, matig gestelt'.

Transacties van Foocke Eebles en Siouk Oenes:

 • Q 15-502 (15-1-1665): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen een perceel veenondergrond te Langezwaag voor 800 Car.gld. en een gouden ducaton.
 • Q 16-521 (16-6-1692): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen drie mad maden in Luxwolde voor 185 Car.gld.
 • Q 22-391 (26-11-1716): Foocke Eebles, verkoopt een veenplaats met huizinge c.a. te Langezwaag aan Gerben Alles, in de Knijpe voor 3100 Car.gld.
 • M 26-10 (16-3-1723): Afrekening van Hans Iebeles, als voogd over Lipkje Fookes.

De Doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen:

Volgens Blaupot ten Cate (Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland; 1839) moet onze gemeente ontstaan zijn tussen 1580 - 1600. Stellig zijn er aanvankelijk 2 gemeenten geweest; één te Lippenhuizen, eigenlijk Ljippenhuizen, maar de documenten die geen woord Fries bevatten, spreken steeds van Lippenhuysen, ook wel Kolumerhuisen, en een gemeente te Gorredijk ook wel Gorredijck geschreven, vernoemd naar de dijk aan de Gorre, een stroompje, dat later gekanaliseerd werd, toen men deze armelijke streek begon te ontginnen. Wanneer precies de 2 gemeenten zich verenigd hebben is onbekend

Het archief van onze gemeente bevat de eerste honderd jaar van het bestaan helaas niets. Het oudste document is van 1700, nl. een bijna onleesbare koopakte. Een 2e koopakte dateert van 1706.

Dan is er een ledenregister van 1707, bijgewerkt tot 1740. Voorts een 12 tal boeken van 1711 - 1909, enige ledenregisters uit de 19e eeuw; een lijst van huwelijksinzegeningen van 1796-1811 en notulenboeken van kerkenraadsvergaderingen vanaf 1835. Koopakten meest over de 18e eeuw, behalve de 2 reeds genoemde nog 42. En een klein stapeltje diversen.

Het oudste ledenregister en de kasboeken van de 18e eeuw geven de indruk van een gemeente van eenvoudigen. De onbeholpen stijl, het slechte handschrift, vol taalfouten en met telkens een hoofdletter midden in een zin, de onoverzichtelijke rangschikking der notities tonen aan, dat de te boekstellers van de oudste bescheiden ongeletterd waren. Ook de leraren onder hen. In een van de oudste registers maakt de schrijver zich bekend: "ick, Foocke Eyles", enige malen wordt hij onder de leraren genoemd.

Foocke Eyles zoals hij in 'De Vlecke Gorredyk' staat afgebeeld.

Sikke Landmeter, en zijn zuster Tine, waren nazaten van Foocke Eyles, ze woonden voor de 2e Wereldoorlog, achtereen aan de Brouwerswal in Gorredijk.

De Dwarsvaart in Kortezwaag. Aan de 'Jubbegaaster kant' ervan, bij de nadering waar de 'Houwing plaats' zich bevindt. Ongeveer in het midden van de foto, woonde ooit Foocke Eyles. In 1716 werd hij officieel landmeter.


6: Lipkjen Fookes. gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, overleden op 10 december 1772. Gehuwd op 19 juli 1722 te Langezwaag met Jacob Girbes, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, overleden in 1774, zoon van Gerben Jacobs* en Lutske Theunis.

(* Vader Gerben Jacobs is gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag, zoon van Jacob Franses afkomstig van Langezwaag en Lemme Jans. Gehuwd op 1 maart 1691 te Langezwaag met Lutske Theunis, gedoopt op 17 maart 1672 te Langezwaag, dochter van Theunis Jans en N.N.)

Lidmatenboek Opsterland, 1723

Man: Jacob Girbes
Vrouw: Lipkien Fookes
In 1723 belijdenis
Op 10 februari 1772 zij overleden
In december 1774 hij overleden
Gestandaardiseerde namen:
JAKOB GERBENS
LIEPKJE FOKKES

Lidmatenboek Opsterland, 1723.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723, volgt onder 7

2. Sjoukjen Jacobs, gedoopt op 4 april 1726 te Langezwaag.

3. Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730. Gehuwd op 23 januari 1757 te Kortezwaag met Tamme Molles, geboren op 22 maart 1726, zoon van Molle Ottes en Antje Johannes. -Zoon Ruurd Tammes heeft in 1811 de naam aangenomen van: Van de Bos.

4. Geeske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 november 1732,  gedoopt op 2 november 1732 te Langezwaag. Gehuwd op 2 mei 1762 te Langezwaag met Anne Sygers, wonende in 1759 te Langezwaag, wonende 1762 en 1768 te Lippenhuizen, gedoopt op 7 oktober 1731 te Langezwaag, zoon van Sijger Jans en Geeske Jans.

5. Girben Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 juli 1735.

6. Frans Jacobs (Visser), geboren te Langezwaag op 28 september 1737, volgt onder 8 (Hier wordt de naam Visser aangenomen)

7. IJbele Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 februari 1741.

8. Limkje Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 20 oktober 1743.

9. Tjieds Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 oktober 1749.


7: Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723. Gehuwd te Langezwaag op 28 januari 1751 te Opsterland met Martjen Wiebes (Martentje Wybes afkomstig van Gorredijk)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 10 oktober 1751.

2. Jacob Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 9 september 1753.


8: Frans Jacobs Visser, geboren op 28 september 1737 te Langezwaag, overleden (84 jr) op 7 juni 1822 te Lemmer. Gehuwd op 14 mei 1769 te Lemmer met Rinske Stevens, gedoopt op 7 oktober 1746 te Sneek, dochter van Steven Jacobs Pijke en Tjitske Beerns Hoge. Rinske is voor 1822 overleden, Frans was toen weduwnaar.

Op 24 december 1811, neemt Frans Jacobs, de naam aan van "Visser". Deze akte van naamaanneming is opgemaakt in de gemeente Lemsterland.
Lemmer: Visser, Frans Jacobs.
Kinderen: Jacob 41, Steven 39, Lupke 36
Kindskinderen: (v. Jacob) Rinske 4, Jelle 2; (v. Lupke) Rinse 11, Andries 3; (v. Steven) Frans 13, Tjitske 12, Jelle 9, Pieter 6, Rinse 3

Detailfoto

Afdruk van www.allefriezen.nl Overlijdensakte Lemsterland, 1822. Aangiftedatum 8 juni 1822, blad nr. 28. Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822.

 • Overledene : Frans Jacobs Visser overleden op 07-06-1822 wonende te Lemmer
  Memories kantoor Lemmer
  Bron: Memories van successie
  Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  barbier; vader van Jacob, havenmeester, Steven en wijlen Lupke Franses Visser (man van Pietje Andries de Blauw; vader van Rinze, schippersknecht en minderjarige Andries Lupkes Visser).

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Franses Visser, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, Gedoopt op 10 juni 1770 te Lemmer, volgt onder 9

2. Steven Franses Visser, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, volgt onder 10

3. Lupke Franses Visser , geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer volgt onder 11

4. Tjitske Franses Visser , geboren op 3 juli 1778 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1778 te Lemmer.

5. Tjitske Franses Visser, geboren op 8 april 1787 te Lemmer, gedoopt op 15 april 1787 te Lemmer.

Rinske Stevens, was ook getuige van de doop van Jan...een zoon van Ide van der Sweep. (Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich)

De belijdenis van Rinske Stevens en onderaan Frans Jacobs in de Hervormde Kerk van Lemmer. Bron: familysearch.org


9: Jacob Visser, havenmeester, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, overleden (87 jr) op 22 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1806 te Lemmer met Lisabeth Jelles Sakema, gedoopt op 18 mei 1769 te Wanswerd, overleden op 15 juli 1854 21.00 uur te Lemmer, dochter van Jelle Sakema en Pietje Jacobs. Overlijden Lisabet - Aangevers: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Wiersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer.

Jacob Franses Visser, staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer, met getal van deuren en vensters en eigendom.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Jacobs Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer. (Renske Jacobs Visser) overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1828 te Lemmer met Jan Adriaans Lackroy, (Lakrooy) varensgezel en Havenmeester te Lemmer, geboren op 2 december 1801 te Groningen, overleden (86 jr) op 25 december 1887 te Lemmer, zoon van Adriaan Dominici Lakrooy en Lucretia Berends Rosenhoek.

 • Jan Adriaans Lackroy begon zijn loopbaan op 16-jarige leeftijd als koksmaatje; uit de monsterrollen van de stad Groningen (GAG 103.1;144) blijkt dat hij in 1818 met het schip "De jonge Geert" (kap. Adriaan Jacobs Boomgaard) met bestemming Londen vertrok. Hij heet dan Jan La Kroi, is 16 jaar oud en verdient 50 cent per week. Later wordt hij varensgezel en zeeman genoemd. Volgens een artikel in de Prov. Groninger Courant van 7-9-1821 diende Jan la Croy in de 8e afdeling Nationale Infanterie, 3e bataillon. Hij ging toen met groot verlof. In 1839 werd hij benoemd tot havenmeester te Lemmer. Bron: www.ngv.nl

2. Jelle Jacobs Visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer, volgt onder 12


10: Steven Visser, (Steven Franses Visser) timmerman, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, overleden (61 jr) op 23 november 1834 te Lemmer. Gehuwd op 3 december 1797 te Lemmer met Baukje Jelles Sakema, geboren op 1 maart 1777 te Wanswerd, overleden op 30 augustus 1829 te Lemmer, dochter van Jelle Jetzes en Pietje Baukes.

Steven Franses Visser, is hier op een akte te zien als getuige bij een huwelijk: 18-03-1813 - Bruidegom: Douwe Rinkes Kok, leeftijd 30, vader: Rinke Douwes Kok, moeder: Ytske Douwes. Bruid: Antje Bouwes Verbeek, leeftijd 25, vader: Bouwe Pieters, moeder: Stijntje Willems.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Frans Visser, geboren op 20 mei 1798 te Lemmer, gedoopt op 27 mei 1798 te Lemmer, volgt onder 13

2. Tjitske Visser, geboren op 3 november 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, (Tjitske Stevens Visser) geboren op 21 september 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, overleden (80 jr) op 8 november 1879 te Oosterzee. Gehuwd op 8 februari 1829 te Lemmer met Peke Heeres (Herres) Postma, boerenknecht te Eesterga, geboren te Sint Johannesga in het jaar 1798, overleden (51 jr) op 5 september 1849 te Oosterzee, zoon van Herre Willems Postma en Hendrikjen Peekes.

3. Jelle Visser, geboren op 3 februari 1802 te Lemmer, gedoopt op 21 februari 1802 te Lemmer, volgt onder 14

4. Pieter Stevens Visser, geboren op 1 juli 1805 te Lemmer, gedoopt op 14 juli 1805 te Lemmer, volgt onder 15 

5. Renze Visser, geboren te Lemmer op 12 april 1808, gedoopt op 1 mei 1808 te Lemmer, volgt onder 16

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Visser
2 jaar geleden

Ik wil een overlijden doorgeven,

bij Genealogie 101-110 onder nr 105 Dat Martha Lokken op 4 januari 2018 te Zaandam is overleden

Nelleke Wissing Koehoorn
2 jaar geleden

Het blijft leuk om te zien hoe de generatie terug komt in div. huishoudens, ook bij ons Koehoorn , zie dit : Fetje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer met Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer, zoon van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Lacrooy.( Hidde Koornstra was mijn overgrootvader van moeder's kant.nl. vader van Baukje Koornstra , mijn opoe en moeder van mijn mem , Pietje Coehoorn , getrouwd met Piet Koehoorn, mijn heit.