Home » Genealogie » Genealogie Visser » De stamouders van Frans Jacobs Visser

De stamouders van Frans Jacobs Visser

Langezwaag (Fries: Langsweagen) is een wegdorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland (Nederland). Het dorp ligt ten zuidwesten van Gorredijk, aan de weg naar Heerenveen.

Langezwaag ligt in het veenontginningsgebied en is van oudsher een wegdorp. Het dorp ligt op de grens tussen zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt ongeveer halverwege aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Heerenveen.

De naam Langezwaag houdt verband met de ligging van de gronden: langgerekte landerijen (zwagen) liepen vroeger van het riviertje de Oude Ee in het noorden tot voorbij de Schoterlandse Compagnonsvaart in het zuiden. De lange zwagen vinden we nu nog terug in de dorpsvlag en het wapen, gesymboliseerd door de groene banen en een klaver in het wapen. Vanaf ca. 1550 werd door de Heeren Compagnie vanuit Heerenveen begonnen met het afgraven van hoogveen en werd de Schoterlandse Compagnonsvaart met zijn vele zijtakken gegraven om de turf naar Holland te transporteren.

De hoofdweg liep oost-west, van Heerenveen via Luxwoude en Langezwaag naar Gorredijk. Deze Hegedyk was tevens de waterkering naar beide zijden. Ten noorden van deze Hegedyk ontstonden na de vervening grote waterplassen. Door de aanleg van polderdijken werden de drooggemaakte polders geschikt gemaakt voor bouw- en weilanden. Een tweede verbindingsweg was het wat hoger gelegen ‘Bovenpad’ vanaf Zestienroeden tot voorbij Bontebok waaraan een veertigtal boerderijen moeten hebben gestaan.


1. Jacob Franses, molenaar. Jacob is op 18 december 1656 gehuwd met Lemme Jans. 

Opsterland, huwelijken 1656
Vermelding: Eerste proclamatie op 18 december 1656
Man: Jacob Franses afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lemme Jans afkomstig van Langezwaag

Lidmatenregister Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot
Bron: DTB Lidmaten. Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving (Akte) datum: 24-07-1687 Plaats: Aengwirden
Bijzonderheden: Op 24 juli 1687 ingekomen van Korte- en Langezwaag. Jacob Fransen (molenaar)  en Lym Jans

Bron afdruk: allefriezen.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1 : Rioerdt, gedoopt op 15 november 1657, Ruurd is gehuwd op 17 februari 1678 in de gemeente Opsterland met Martien Dirks afkomstig uit Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1657
Dopeling: Rioerdt
Gedoopt op 15 november 1657 in Langezwaag
Zoon van Jacob Fransens en niet genoemde moeder

Opsterland, huwelijken 1678
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1678
Man: Ruird Jacobs afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Martien Dirks afkomstig van Langezwaag

Uit dit huwelijk.

1 : Ruurdje, gedoopt op 7 september 1679 te Langezwaag. Vader Ruurd was toen al overleden.

Opsterland, dopen, doopjaar 1679
Dopeling: Ruirdtie
Gedoopt op 7 september 1679 in Langezwaag
Dochter van Ruird Jacobs en Martien
Opm.: De vader is overleden
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : RUURDJE
Vader: RUURD JAKOBS
Moeder: MARTJEN

2. Gerben Jacobs, gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag, volgt onder 2

Opsterland, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Gerben
Gedoopt op 16 februari 1666 in Langezwaag
Kind van Jacob Franses en niet genoemde moeder


2. Gerben Jacobs, gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag. Gerben is gehuwd op 1 maart 1691 met Lutske Theunis, geboren op 17 maart 1672 te Langezwaag, dochter van Theunis Jans, geboren in 1640 te Langezwaag, Opsterland.

Opsterland, huwelijken 1691
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1691
Man : Girbe Joukes afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Ludske Theunis afkomstig van Langezwaag
Gestandaardiseerde namen: GERBEN JOUKES en LUTSKE TEUNIS

Uit dit huwelijk

1. Theunis Girbes, gedoopt op 31 januari 1692 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1692
Dopeling: Theunis
Gedoopt op 31 januari 1692 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TEUNIS
Vader: GERBEN JAKOBS

2. Jantjen Girbes, gedoopt op 12 maart 1693 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1693
Dopeling: Jantjen
Gedoopt op 12 maart 1693 in Langezwaag
Kind van Gerben Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JENTJE of JANKE
Vader: GERBEN JAKOBS

3.  Antie Girbes, gedoopt op 9 januari 1696 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1696
Dopeling: Antie
Gedoopt op 9 januari 1696 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AREND of ANTJE
Vader: GERBEN JAKOBS

4. Teunis Girbes, gedoopt op 27 maart 1698 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Teunis
Gedoopt op 27 maart 1698 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TEUNIS of TEUNTJE
Vader: GERBEN JAKOBS

Quotisatiekohieren 1749

Teunis Girbes, Opsterland Plaats: Duurswoude Omschrijving: schoenmaaker Gezin volw: 3 en kind: 3 Aanslag: 33-7-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 54 Gestandaardiseerde naam: TEUNIS (m) / TEUNTJE (v) GERBENS

5. Jacob Girbes, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, volgt onder 3

Opsterland, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 25 augustus 1700 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: GERBEN JAKOBS

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Langezwaag (Opsterland) Stem nr. 14, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Bauckjen (BAUKJE) Cornelis (KORNELIS), eigenaar voor 1/2 Jacob (JAKOB) Girbes (GERBENS), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/4 Oene Foockes (FOKKES), eigenaar voor 1/4 Wytse (WIETSE) Sytses (SIETSES), gebruiker voor 1/2; gebruikt de aandelen van Oene Foockes en Jacob Girbes Jan Alberts, gebruiker van de helft van Bauckjen Cornelis Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3491

6. Jan Girbes, gedoopt op 25 februari 1703 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Jan
Gedoopt op 25 februari 1703 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN
Vader: GERBEN JAKOBS

7. Tjiets Girbes, gedoopt op 26 oktober 1704 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Tjiets
Gedoopt op 26 oktober 1704 in Langezwaag
Dochter van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TJITSKE
Vader: GERBEN JAKOBS

8. Jan Girbes, gedoopt op 25 februari 1707 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Jan
Gedoopt op 25 februari 1707 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN
Vader   : GERBEN JAKOBS

Quotisatiekohieren 1749

Jan Girbes, Opsterland
Plaats:  Lippenhuizen
Omschrijving:  arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 2
Aanslag:  14-13-0
Verhoging: 
Vermogen: 
Bron:  Opsterland, fol. 85
Gestandaardiseerde naam: JAN (m) / JANKE (v) GERBENS

9.  Frans Girbes, gedoopt op 1 april 1709 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1709
Dopeling: Frans
Gedoopt op 1 april 1709 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FRANS
Vader: GERBEN JAKOBS

10. Brugt Girbes, gedoopt op 4 oktober 1711 te Langezwaag. Brugt is gehuwd op 21 april 1737 te Langezwaag met Sytske Tjidsgers, afkomstig van Kortezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1711
Dopeling: Brugt
Gedoopt op 4 oktober 1711 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: BRUCHT
Vader: GERBEN JAKOBS

Opsterland, huwelijken 1737
Vermelding: Eerste proclamatie op 21 april 1737 in Langezwaag
Man : Brugt Girbes afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Sytske Tjidsgers afkomstig van Kortezwaag
Gestandaardiseerde namen: BRUCHT GERBENS en SIETSKE TJEDGERS

Quotisatiekohieren 1749

Brucht Girbes, Opsterland Plaats: Kortezwaag Omschrijving: winckelier Gezin volw: 3 en kind: 2 Aanslag: 31-14-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 131 Gestandaardiseerde naam: BRUCHT (m) / BRUCHTJE (v) GERBENS

Uit dit huwelijk

1. Girbe Girbes, geboren op 29 september 1737 te Kortezwaag. 

2. Girbe Girbens, geboren op 23 oktober 1738 te Kortezwaag.

3. Girbe Girbens, geboren op 6 december 1739 te Kortezwaag.

4. Sjoukje Girbes, gedoopt op 17 maart 1743 te Kortezwaag.

5. Tjidsger Girbes, geboren op 15 november 1744 te Kortezwaag.

6. Jan Girbes, geboren op 22 januari 1750 te Kortezwaag.

7. Frans Girbes, gedoopt op 31 oktober 1756 te Kortezwaag.

11. Frans Girbes, gedoopt op 6 november 1715 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1715
Dopeling: Frans
Gedoopt op 6 november 1715 in Langezwaag
Zoon van Girbe Jakobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : FRANS
Vader   : GERBEN JAKOBS


3. Jacob Girbes, geboren op 25 augustus 1700, overleden in december 1774. Jacob is gehuwd op 19 juli 1722 voor de kerk met Lipkjen Fokes, (kind 6) gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, overleden op 10 december 1772, dochter van Foocke Eebles en Sjouck Oenes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723.

2. Sjoukjen Jacobs, gedoopt op 4 april 1726 te Langezwaag.

3. Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730. Gehuwd op 23 januari 1757 te Kortezwaag met Tamme Molles, geboren op 22 maart 1726, zoon van Molle Ottes en Antje Johannes.

 • Zoon Ruurd Tammes heeft in 1811 de naam aangenomen van: Van de Bos.

4. Geeske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 november 1732,  gedoopt op 2 november 1732 te Langezwaag. Gehuwd op 2 mei 1762 te Langezwaag met Anne Sygers, wonende in 1759 te Langezwaag, wonende 1762 en 1768 te Lippenhuizen, gedoopt op 7 oktober 1731 te Langezwaag, zoon van Sijger Jans en Geeske Jans.

5. Girben Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 juli 1735.

6. Frans Jacobs (Visser), geboren te Langezwaag op 28 september 1737. 

Hier wordt de naam Visser aangenomen

 • Lemmer, deel 1 folio 1 verso
  Visser, Frans Jacobs, Lemmer
  Kinderen:
  Jacob 41, Steven 39, Lupke 36
  Kindskinderen:
  (v. Jacob) Rinske 4, Jelle 2; (v. Lupke) Rinse 11, Andries 3; (v. Steven) Frans 13, Tjitske 12, Jelle 9, Pieter 6, Rinse 3

7. IJbele Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 februari 1741.

8. Limkje Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 20 oktober 1743.

9. Tjieds Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 oktober 1749.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.