Familie Bouwhuis |8|

Generatie 16

62.464.  Goslick van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema. Goslick was Heerschap te Oudega en Idsega. Hij was getrouwd met Tjal van Tjallema.

Uit dit huwelijk: 

Hoyte van Hoytema, (zie 31.232.) 


62.465.  Tjal Tjallema, ouders onbekend. Moeder van Hoyte van Hoytema, (zie 31.232.) 


62.466.  Bocke Hiddinga, geboren omstreeks 1370, geen gegevens over ouders en echtgenote. Hij is de vader van Eesck (Eelck) van Hiddema (zie 31.233)


62.472.  Douwe van Harinxma, overleden na 1454, zoon van Haring van Harinxma en Jelck Ndr.  Hij was de jongste zoon van Haring en wordt met zijn drie broers genoemd in 1422. In 1454 is hij Grietman van Wymbritseradeel, hoofdeling te Heeg, en Schieringer. Douwe was vermoedelijk getrouwd met ene Tietke, dochter van onbekende ouders.

Van Douwe zijn de volgende kinderen bekend:

1. Tryn Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Gale van Galama, vetkoper, geboren 1410, overleden 1470, zoon van Yge van Galama. Vlak voor zijn dood in 1470 is Gale nog mede afgevaardigde geweest naar de hertog van Bourgondië (Karel de Stoute 1467-1477) om een nieuwe oorlog te voorkomen. Zij woonden te Koudum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend. De zonen Douwe en Hartman worden genoemd als edelman. Zoon Yge Gales van Galama, bijnaam "het woudzwijn", werd na een gevecht tegen de Schieringers bij Workum terechtgesteld op 25 januari 1492.

..........”De  omstreeks 1450 geboren  Ygo Gales Galama,  bijgenaamd "het woudzwijn", is  één der beruchtste vechtersbazen uit de familie. De muren van zijn slot te Oudega, iets ten noorden van de kerk, waren naar men zegt, 15 voet dik, ruim 4 meter! Andere bronnen hebben het over 14 steen, ruim 2 meter; ook nog behoorlijk.

Hij was een rijk, machtig en oorlogskundig Vetkoper (dit is een aanduiding van de politieke gezindheid van Ygo Gaeles. In de tijd van de twisten tussen Schieringers  en Vetkopers in Friesland, was  Westergo, waar Koudum toe behoorde Schierings gezind). Meest bekend is zijn voortdurende strijd met abt Agge van het St. Odulfklooster te Hemelum. De strijd was begonnen met een twist over de huuropbrengst van diverse landerijen. Jaren strijd waren het gevolg en Ygo werd op een gegeven moment zelfs in de (kerkelijke) ban gedaan! Ygo vond echter dat hij het recht aan zijn kant had, immers al meer dan twintig jaar ontving hij de huur.

Uiteindelijk sneuvelde hij op 25 januari 1492 te Workum, na een gevecht met de Schieringers, waarin hij waargewond was geraakt. Door de knechten van Lieuwe Beijma werd hij daarop wreedaardig vermoord - hij had eerst nog wel even mogen biechten...!  

(“Zijn broeder Douwe en de andere vetkoopers vlugtten vermomd naar Bolsward en andere plaatsen; doch zochten hulp bij de Woudlieden en de Leeuwarders, op hoop van den dood van Ygo te wreken, en hetgeen verloren was weder te winnen. Zij trokken onder den Leeuwarder Hopman Symon Recalf, op. De Sneekers echter bragten spoedig veel volk van de Schieringers partij op de been, hetwelk wel toegerust uit Sneek naar Wommels trok.

Omtrent Bozum, werden zij door Douwe Galama, met de vetkoopers en de Leeuwarders, ontmoet, op wie zij, na dat er van wederzijden hardnekkig gevochten was, wederom de overwinning behaalden; terwijl er vele hunnen vijanden sneuvelden en vele gevangen mede naar Sneek gevoerd werden. Douwe Galama zelf werd van eenen Sneeker burger gevangen genomen; doch Douwe gaf hem een stuk gelds en zijnen zilveren gordel daar zijn zwaard aanhing, waarop de burger hem losliet en wegliep.”)

Overigens: abt Agge is op 16 september 1494 aan de pest overleden.In 1498 komt Friesland onder het bewind van de Habsburgers (Maximiliaan van Oostenrijk) en wordt Albrecht van Saksen Gouverneur en Potestaat van Friesland. Hiermee komt er een einde aan de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers. Tegenwoordig is er nog een Ige Galemawei te Oudega.

2. Bauck Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Hans van Tietema, Schieringer. Zij woonden te Elahuizen. Van hen zijn 6 kinderen bekend. Hun zoon Douwe van Tietema, geboren omstreeks 1485, was in 1528 raadsheer van het Hof van Friesland.

3. Eets (Jets) Douwesdr van Harinxma, trouwde met Jancke Douwes van Douma, overleden Irnsum 1476, zoon van Douwe van Douma en Foeck Janckes van Fockema. Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer. Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan.

4. Agge van Harinxma, zie 31.236

5. Lisck Douwesdr van Harinxma, overleden 1501. Zij was getrouwd met Oene van Juwsma, afkomstig van Wirdum, overleden in 1492, zoon van Juw van Juwsma en Auck Siercksdr van Donia. Zijn naam staat op de kerkklok van Wirdum uit 1472. In 1492 wordt hij genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo. Hij is dan Grietman van Idaarderadeel en sluit zich aan bij het verbond met Groningen.

6. Edzart van Harinxma, overleden in 1450. In 1450 genoemd te Heeg als grietman van Wymbritseradeel. Vermoedelijk ongetrouwd gebleven.

7. Ysck Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Freerck Douwes van Fercksma.

8. Haring van Harinxma, overleden 1476, begraven Heeg. In 1460 en in 1475 was hij Grietman van Wymbritseradeel. Haring was getrouwd met Popck Riencksdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden in 1497, weduwe van Douwe van Gerbranda, dochter van Rienck van Popma (31.238) en Gaets Ndr.


62.476.  Poppe van Popma, zoon van Sjoerd van Popma. Hij was Heer van Terschelling en wordt genoemd in 1421. Overleden voor 23 juni 1467, op die datum wordt hij genoemd als de overleden Poppa Poppama over wiens testament de zoon Rienck en schoondochter Ebel een geschil hebben.  Van Poppe en een onbekende echtgenote zijn 2 zonen bekend: Rienck van Popma (zie 31.238), en Sjoerd van Popma, hij trouwde met Ebel van Sjaerda.


63.092.  Botthe Heslinghe van Galama, geboren omstreeks 1395 te Jorwerd, zoon van Geale Heslema van Galama en Jildu Binnerda. Hij woonde te Poppingawier en Boornzwaag. Hij trouwde (1) met Rencke, uit dit huwelijk: Hette Bottes Heslinga. Hette wordt in 1446 door zijn vader uitgeboedeld. Botthe trouwde (2) met Eelck Sickes van Albada, uit dat huwelijk 2 zonen: Gawka Buthaz en Gaele Buthe Zen (zie 31.546)


63.093.  Eelck Sickes van Albada, dochter van Sicke Ruyrdts van Albada en Catharijn Riencks Popma.  Moeder van Gaele Buthe Zen  (zie 31.546)


63.096.  Epe Tiaerdzn Aylva, geboren te Witmarsum in 1411, zoon van Tiaerd  Epezn Aylva  en Swob Juwsma. Epe is overleden na 1468. Hij zorgt samen met Douwe van Sjaerda, als Schieringers, voor een blokhuis tegen de Vetkopers (Makkum 1450). Hij was grietman van Wonseradeel in 1456. Hij trouwde met Teda Hermana.

Uit dit huwelijk:

1. Tjaert Epeszn van Aylva, overleden na 1487, in dat jaar wordt hij genoemd als Grietman van Wonseradeel. Hij trouwde metAuck van Aesgema, ook van Haerda genoemd. Tjaert en Auck zijn in 1456 erfgenamen van grootmoeder Gerlant van Ockinga en hebben dan een dochter Katharina.

Hun kinderen:

 • 1.1.  Katharina van Aylva, geboren voor 1456, overleden te Jorwerd, in 1533 werd  haar boedel verdeeld. Zij trouwde met Lieuwe Doeckes van Fons uit Jorwerd, zoon van Doecke Fons. Lieuwe is overleden op 16 juli 1500, hij sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker.
 • 1.2.  Gerlant Tjaertsdr van Aylva, zij trouwde met Hartman van Harinxma thoe Heeg, zoon van Haring van Harinxma thoe Heeg en Popck Riencksdr van Popma.
 • 1.3.  Juw van Aylva, overleden op 28 mei 1521, begraven in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hij woonde op de Scheltemastate te Huizum. In 1505 wordt hij genoemd onder de edelen van Leeuwarderadeel. Hij trouwde (1) met Tjemck en (2) met Syts Hommesdr van Oedsma, dochter van Homme Hommes van Oedsma. Uit dit huwelijk een zoon: Sytse van Aylva, geboren 1481, overleden op 7 september 1548, begraven in de Grote Kerk van Dokkum. In 1517 werd hij aangesteld als Grietman van Westdongeradeel, later ook van Achtkarspelen. Sytse was Raadsheer bij het Hof van Friesland in 1523, en wordt als Olderman van Dokkum genoemd in 1531, 1533 en 1543. Hij is 2 keer getrouwd en er zijn 2 kinderen van hem bekend: Frans van Aylva, geboren omstreeks 1513, en Bjuck van Aylva die trouwde met Watze van Cammingha.

2. Epe Epeszn Aylva (zie 31.548)

Na het overlijden van Teda is Epe opnieuw getrouwd, uit dat huwelijk:

3. Peter Epes van Aylva, overleden na 1477, in dat jaar was hij Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Rixt van Aebinga uit Hijum, dochter van Schelte van Aebinga en Hylck van Donia.

4. Sjoerd van Aylva, is waarschijnlijk ook een zoon van Epe Tiaerdzn. Sjoerd is overleden te Akmarijp op 13 juni 1461, hij werd samen met Rienck van Camstra gedood bij de belegering van het Galamahuis te Akmarijp.


63.097.  Teda Hermana, geboren in 1415, dochter van Wilbrand Gerbranda (Hermana) en Gerland Ockinga. Overleden vóór 1456. Moeder van Epe Epeszn Aylva (zie 31.548)


63.098.  Juw Juwsma, ook Bottema genoemd, geboren omstreeks 1400, zoon van Hessel Juwsma en Ebel. Hij woonde te Rinsumageest. Vader van Ebel Juwsma (zie 31.549)


63.100.  Aggha Sybrens Waltazoon van Sybren van Walta en onbekende moeder. Hij woonde te Schraard, is overleden na 1480. Hij trouwde met Beatrix Bauck van Hiddinga. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend waaronder Watse Agges Walta (zie 31.550)


63.101.  Beatrix Bauck Van Hiddingaouders onbekend. Moeder van Watse Agges Walta (zie 31.550)


63.176.  Ruurt Goffes Roorda, geboren omstreeks 1398, zoon van Goffe Johans Roorda en onbekende moeder. Overleden na 1445. Hij trouwde (1) met Ath Jaersum.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Ruurts Roorda, Johan trouwde met Rints Juwsdr Juwinga. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Watze Johans Roorda, hij trouwde in 1486 met Tjets Keympesdr Unia, en Juw Johans Roorda, hij trouwde met Trijn Taeckesdr Hermana.

2. Goffe Ruurts Roorda, Goffe trouwde metTrijn Sjaerdema, uit dit huwelijk is een zoon bekend: Goffe Goffes Roorda, deze Goffe trouwde (1) met Ymck Fredericksdr van Hommema en (2) met Both Riencksdr van Glins.

Ruurt trouwde (2) met Foeck Keympesdr Unia, uit dit huwelijk:

3. Popcke Ruurts Roorda (zie 31.588)


63.177.  Foeck Keympes Uniageboren omstreeks 1403, dochter van Keympe Unia en onbekende moeder. Moeder van Popcke Ruurts Roorda (zie 31.588)


63.178.  Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg, geboren omstreeks 1374, zoon van Haringhs Harinxma thoe Heeg en Jelck. Overleden voor 1458. Sierck, ook wel Sirik of Tjerck, woonde in het Doniahus in Oostereind, "hoveling en hearskip to Easterein". Hij trouwde met Auck Benedictusdr Donia.

Uit dit huwelijk:

1. Auck Syrcksdr van Donia. Overleden in 1446. Zij trouwde (1) metJuw Juwsma. Auck trouwde (2) met Sybrant Pieters Auckama.

2. Keimpe Syrckszn van Donia, hij trouwde met Ydt Feytesdr Galama. Keimpe was Grietman van Leeuwarderadeel, hij werd vermoord, samen met zijn vrouw in de "Donia oorlog" in 1463. Van Keimpe en Ydt zijn 2 kinderen bekend: Ydt Keimpesdr van Harinxma van Donia, zij trouwde met Pieter Pieters Douwes van Walta; en Sierck Keimpes van Donia, overleden omstreeks 1533.    

3. Agga Syrckszn. Harinxma. Hij trouwde met een Doytzesdr Albada. Hij heeft in 1453 Hero Binnertsma doodgeslagen in de stad Sloten als wraak op de moord van Wybo Heres. In 1487 ondertekende hij een verbond tussen de steden, de "dielen" en de "stimmen" van Westergo. Agge kon de macht van zijn neef Watze niet dulden. Om meer heerschappij te verkrijgen verliet hij de partij van de Schieringers en ging over naar de Vetkopers, die streden onder leiding van Janco Douwama van Langweer.

4. Benedictus Syrckszn van Donia, hij trouwde met Jouckien Johannesdr., uit dit huwelijk is een zoon bekend: Johan van Donia.

5. Ath Siercks Donia (zie 31.589)

6. Hotze Syrckszn van Donia, hij trouwde met Aeltien Juckema. Hij was grietman van Hennaarderadeel.

7. Bauckien Syrcksdr van Donia, zij trouwde metBotte Eeskes.

8. Ael Syrcksdr van Donia, zij trouwde met Merck, uit dit huwelijk is een zoon Syrck bekend. Van deze Syrck is één zoon, Marck Syerckxs bekend, geboren omstreeks 1475, overleden omstreeks 1524. Hij kwam in 1502 voor op de lijst van Saksisch gezinde edellieden, maar werd in 1514 Gelders grietman van Stellingwerf-Schoterland en bleef dat tot 1523, ook genaamd Marck Siercks en Merck Siex Sicco´s, krijgsheer en grietman, edelman van Zevenwouden, grietman van Schoterland en Stellingwerven.

9. Rienk Syrckszn. van Donia, geestelijke, overleden omstreeks 1459 in Oostereind.

10. Haring Syrckszn van Donia, grietman van Wymbritseradeel 1455 tot 1460, overleden omstreeks 1462.

11. Syrck Syrckszn Harinxma van Donia, overleden omstreeks 1477. Vader van een zoon Sierk Donia.


63.179.  Auck Benedictus Doniadochter van Benedictus Donia en EttekeMoeder van Ath Siercks Donia (zie 31.589)

Generatie 17

124.928.  Hoyte van Hoytema, geen gegevens over ouders. Van Hoyte zijn, uit een onbekende relatie, 2 zonen bekend: Hinne en Goslick van Hoytemazie 62.464


124.944.  Haring van Harinxmageboren in 1323, Potestaat, Stamvader van de Harinxma's. Hij is in 1398 volmacht van Wapenbrugge (Zuidwesthoek van Friesland) tegenover de Hollandse graaf Albrecht van Beijeren. In 1399 wordt hij tot potestaat voor Westergo gekozen, met Sjoerd Wiarda voor Oostergo. Sluit in 1401 mede de vrede van Bolsward tussen Holland en Friesland.

- - Yn 1399 ward "Harinck in den Haegh (=Heeg) daer Haerincxka haeren naem van hebben" kaezen as aanfieder fan Westergo, foar it geval dat de Hollanners werom komme.- -

Haringh, ook Haring Donia genoemd, was getrouwd met Jelck. Uit dit huwelijk:

1. Agge Haringhs Harinxma, hij trouwde met His Riencksdr Bockema, dochter van Rienck Bockema, ridder van Sneek, kruisvaarder en oprichter van het klooster Thabor. Agge en His kregen 2 kinderen.

2. Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178). Overleden voor 1458. Sierck, ook wel Sirik of Tjerck, "hoveling en hearskip to Easterein", woonde in het Doniahus in Oostereind. Hij trouwde met Auck Benedictusdr Donia.

3. Epe Haringhs Harinxma, was Opperrechter te IJlst. Uit zijn huwelijk met Jel Hettinga zijn twee kinderen bekend.

4. Hotze Haringhs Harinxma, was Geestelijke.

5. Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia, zie 62.472

6. Ymck Haringhs, zij trouwde met Homme van Hommema. Hij tekende als Schieringer in 1422 een zoenbrief tussen Vetkopers en Schieringers. In 1424 maakte hij met zijn schoonzoon Foppe van Sjaerda een tocht naar het Heilige Land. Hij was als Humme Hummingha grietman van Wymbritseradeel.


124.945.  Jelck Ndr., geboren omstreeks 1327, ouders onbekend. Moeder van Douwe Haringhs Harinxma, zie 62.472.


124.952.  Sjoerd van Popma, hij zou nakomeling zijn van een Sjoerd van Popma, die in 1330 een kapel stichtte te Oosterend op Terschelling. Zoon van Sjoerd is Poppe van Popma (zie 62.476)


126.184.  Geale Heslema van Galama, in 1380 woonde hij te Poppingawier. Hij zou een zoon zijn van Hette Gaeles Galama en onbekende moeder. Hij trouwde met Jildu Binnerda. Uit dit huwelijk: Botthe Gaeles Heslinga van Galama (zie 63.092)

Er zijn meerdere  onderzoekers die verdere afstammingsgegevens van Geale Hettes Heslema van Galama op internet gepubliceerd hebben. Hun gegevens ontwijken elkaar niet veel Opvallend is wel dat er 2 generaties lijken te ontbreken en dat Jildu Binnerda soms aan de  verkeerde echtgenoot gekoppeld lijkt. Evengoed lijkt het niet onwaarschijnlijk dat verdere gegevens kunnen kloppen, deze gaan via Radboud I van Friesland (Redbad), geboren omstreeks  648, terug tot koning Richoldus I Van Friesland, geboren omstreeks 359


126.185.  Jildu Binnerda, dochter van niet gevonden ouders. Moeder van Botthe Gaeles Heslinga van Galama (zie 63.092)


126.186.  Sicke Ruyrdts van Albada, Ridder, geboren omstreeks 1375, zoon van Riuerdt Aggez Albada en Magdalena Douwes Ziaerda (Sjaerdema) overleden te Goënga in 1426. Hij trouwde met Catharina Popma. Uit dit huwelijk:  Eelck Sickes van Albada (zie 63.093).  Uit dit huwelijk is ook een zoon bekend: Doijtie/Doitia Abbinga of Abbema, die zich, volgens zijn testament, ook van Albada schreef, en te Irnsum, alsmede op Flansum bij Rauwerd, gewoond heeft, in 1426 was hij Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Saepk Douwema, een zuster was van Jancko Douwema.


126.187.  Catharijn Riencks Popma (Poppinga), dochter van Rienck Poppingha en Tyets Rotterda van Deersum. Overleden te Goënga 1432, begraven te Deersum. Moeder van Eelck Sickes van Albada (zie 63.093)


126.192.  Tiaerd Epezn Aylva, geboren omstreeks 1380, zoon van Epe Douwes Aylva en onbekende moeder. Tiaerd is overleden na 1424. Hij woonde in Witmarsum en behoorde tot de vetkopers. Hij wordt genoemd bij een geschil met het Haskerconvent in oktober 1419, en hij verdreef in 1420 de Hollanders met een list uit Makkum. Tiaerd trouwde met Swob (van) Juwsma.

Uit dit huwelijk:

1. Epe Tiaerdzn Aylva (zie 63.096)

2. Douwe Tiaerdzn Aylva, overleden in 1481. Na zijn huwelijk met Edwer van Sjaerda (dochter van Sicke van Sjaerda en Both van Hobbema) nam hij de naam Sjaerda aan en stichtte met zijn vrouw in 1449 het Sjaerdemahuis te Franeker. Douwe had 2 onwettige zoons: Tjaerd Groestera en Rienck. Uit zijn huwelijk:

 • 2.1.  Swob Douwesdr van Sjaerda, zij trouwde met Jarich van Hottinga, zoon van Epe Jarichs van Kee en Foockel Goslicksdr van Hottinga, Jarich was in 1450 grietman van  Hennaarderadeel.
 • 2.2.Tjaert van Sjaerda, overleden op 18 april 1491. Hij trouwde met Catharina van Harinxma, dochter van Feycke van Harinxma thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema. Uit dit huwelijk is een dochter bekend: Luts (Louise) Tjaertsdr van Sjaerda, overleden 31 maart. 1532, begraven in de kerk van Franeker. Zij was getrouwd met Gerrolt van Herema, raadsheer bij het Hof van Friesland (1515-1538), zoon van Taecke van Herema en Ath van Roorda.
 • 2.3.  Sicke van Sjaerda, overleden te Franeker in 1487. Op 10 oktober 1481 sluiten Sicke en zijn broer Tjaert een verbond met Leeuwarden. In 1487 wordt hij genoemd als Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Luts van Harinxma, dochter van Juw van Harinxma en Wyts Wopckesdr van Juwsma. Uit dit huwelijk: Douwe van Sjaerda, geboren in 1478, overleden in 1506, ongehuwd.

3. Ydt Tiaerdsdr Aylva, overleden na 23 april 1473. Zij trouwde (1) met Eelcke van Heringa, afkomstig van Rauwerd, waar zij woonden op Heringastate. In haar testament worden alleen een zoon Haye en een dochter Eelck met zoon Sascker genoemd. Ydt trouwde (2) met Sascker van Jelmera, overleden 1448, zoon van Ritscke van Jelmera en Ael. Sascker noemde zich ook Donia en had uit een eerder huwelijk de zonen Romke en Keimpe. Op 24 juni 1450 maken Haye en Romke een overeenkomst inzake de erfenis door Saeck Donia aan hun grootvader Ritske op Ameland nagelaten.


126.193.  Swob Juwsma, geboren omstreeks 1390, dochter van onbekende ouders. Swob is overleden vóór 1439. Zij was afkomstig uit Westergo. Haar kinderen erven in 1439 van Upke van Doyema te Marssum. Moeder van Epe Tiaerdzn Aylva (zie 63.096)


126.194. Wilbrand Gerbranda (Hermana), geboren omstreeks 1385, zoon van Hobbe Gerbranda en Katarina Wiarda. Overleden in 1427. Hij noemt zich naar zijn 1e vrouw Hermana. Wibrand trouwt (1) met Sytz Tzierckdr Hermana.

Uit dit huwelijk:

1. Douwe van Gerbranda, overl. in 1453. Hij woonde op Gerbrandastate te Almenum bij Harlingen, maar later bewoner van Sickemastate te Herbayum. In 1431 en 1436 wordt hij vermeld als mederechter van Franekeradeel. Hij is in 1453 vermoord bij Bolsward door Johan van Roorda. Douwe was gehuwd (1) met Bauck Pybes Tzymmingha, uit Oosterbierum. Douwe was gehuwd (2) met Popck Riencksdr van Popma, van Terschelling. In 1497 blijkt zijn vrouw hertrouwd te zijn met Haring van Harinxma in Heeg. Douwe wordt daar genoemd als vader van Eda. 

2. Catharina Wybrandsdr van Gerbranda, zij trouwde met Pybe van Sickema. Hij wordt genoemd te Herbayum op Sickemastate en was in 1426 mederechter van Franekeradeel. Het jaar daarop werd hij vermoord. 

3. Hobbe van Hermana, overleden voor 1456. Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate. Hij trouwde met (Bauck) Takesdr van Camstra, zij hadden één zoon en één dochter.

4. Rixt Wybrandsdr van Hermana, overleden in 1468. Rixt was gehuwd met Ritscke van Juckema, overleden in 1466, zoon van Lieuwe van Juckema.

Wibrand trouwde (2) met Gerlant Ockinga, Uit dit huwelijk: Teda Hermana (zie 63.097). Zij woonden op de State Groot Hermana te Minnertsga. De State stond iets ten noordoosten van de kerk aan de tegenwoordige Hermanawei.

“.........Volgens de legenden zou al in 807 de Hermana stins door een overstroming verwoest zijn. Of dat klopt is twijfelachtig, maar het geslacht Hermana moet oud geweest zijn. Al in die zelfde 9e eeuw werd Hessel Hermana gekozen tot Potestas van Friesland. In die functie had hij het bestuur over heel Friesland… voor zover dat de andere ‘Vrije Friezen’ (hoofdelingen) welgevallig was uiteraard. De potestaat werd niet voor niets de ‘eerste onder zijns gelijken’ genoemd. Ook zouden de Hermana’s hebben meegedaan aan de kruistochten.

Voor wat concreter historische feiten moeten we echter naar de 14e eeuw. Rond 1380 komen we een Tziercks of Tiercks Hermana tegen. Met wie hij getrouwd was weten we niet, en vermoedelijk had hij maar één (erf)dochter: Syts.

Deze Sytzs Tziercks Hermana, geboren rond 1380, trouwde ca 1400 met Wibren Hobbesz Gerbranda. Waarschijnlijk ging Sytzs pas na de dood van haar vader, samen met haar man en kinderen, op de stins wonen. De familienaam van haar man werd toen veranderd in Hermana. Twee kinderen, Douwe Wibrandsz Gerbranda, Katryn Gerbranda waren toen al geboren, terwijl de derde, Hobbe Wybrandsz, waarschijnlijk op Groot Hermana geboren is (ca 1415-1420) en meteen de achternaam Hermana kreeg. Alleen de kinderen van Hobbe heten Hermana.

Na de dood van Syts hertrouwt haar weduwnaar Wybren Hobbesz Gerbranda met Gerland Ockinga, die zich ook Hermana gaat noemen. Zij krijgen een dochter, Teda [Wybrens], die we zowel met de achternaam Hermana en Gerbranda tegen komen. In het testament van Gerland uit 1456 laat zij het een en ander na aan de kerk van Minnertsga en alle geestelijken van het dorp. De stins wordt geërfd door de jongste zoon Hobbe Wybrens Hermana, die weer opgevolgd wordt door zijn zoon Wybren Hobbesz Hermana.”


126.195.  Gerland Ockinga, geboren omstreeks 1390, dochter van Lolle Ockinga en Bauck. Zij trouwde (1) met Take van Camstra, uit dit huwelijk een dochter (Bauck) Takesdr van Camstra die trouwde met Hobbe van Hermana, haar stiefbroer. Gerland trouwde (2) met Wilbrand Gerbranda (Hermana), de vader van haar dochter Teda Hermana (zie 63.097)Zij woonde te Minnertsga, toen in 1456 haar testament werd opgemaakt. 


126.196.  Hessel Juwsmageboren omstreeks 1370, overleden na 1421, want dan wordt hij genoemd te Rinsumageest. Ouders onzeker. Uit zijn huwelijk met EbelJuw Juwsma (zie 63.098)


126.197.  Ebel, ouders onbekend, moeder van Juw Juwsma (zie 63.098)


126.200.   Sybren van Walta, zoon van onbekende ouders, vader van Aggha Sybrens Walta (zie 63.100).  Sybren en daarna zijn zoon Agge woonden op Walta-State te Wieuwerd. Er was ook nog een Walta-State te Tjerkwerd en in Bozum.

“......Deze Walta's waren grootgrondbezitters en machtige notabelen die heersten over hun gebied. De States waren het middelpunt van de veldslagen waarbij veel bloed vergoten werd. Er zijn bronnen uit 1514 die getuigen van de verwoesting van de Walta-State in Wieuwerd.

In de kerk van Wieuwerd is informatie te krijgen over deze adellijke familie (van) Walta. Drie  kleindochters van Pieter Douwes van Walta (Anna, Maria en Lucia van Aerssen) waren lid van de kloosterachtige geloofsgemeenschap de Labadisten ("een gereformeerde en van de wereld  afgescheiden gemeente", zoals zij zichzelf omschreven), volgelingen van Jean de Labadie.

Later hebben de Labadisten de Walta-State van Wieuwerd in eigendom gekregen als klooster. In de kelder van de kerk zijn nog enige mummies uit die tijd te bezichtigen. De grafkelder onder de kerk was het familiegraf van de adellijke familie Walta. Het is niet bekend wie de mummies zijn die er liggen. Misschien Walta's, misschien Labadisten. Uiteindelijk zijn de adellijke families Walta  uitgestorven en de States waren verwoest of gingen in andere handen over...”.


126.352.  Goffe Johans Roorda, geboren omstreeks 1373, zoon van Johan Roorda en onbekende moeder. Vader van Ruurt Goffes Roorda (zie 63.176)


126.354.  Keympe Unia, Edelman, geboren omstreeks 1378, zoon van Unia en Rixt Ammama. Uit zijn huwelijk met een niet genoemde vrouw zijn 3 kinderen bekend:

1. Feycke Unia, vader van zoon

 • 1.1.  Keympe Feickez Unia, die woonde op de Unia stins te Wirdum. Deze Keympe trouwde (1) met Bauck Martena, uit dit huwelijk:
  • 1.1.1.  Hessel Unia
  • 1.1.2.  Tjebbe Unia
  • 1.1.3.  Werp (Worp) Unia

 

Hij trouwde (2) met His (familienaam wordt niet genoemd), uit dit huwelijk:

 • 1.1.4.  Feycke Keympes Unia, hij trouwt met Jetscke Sjoerds van Grovestins, die uit een eerder huwelijk met Rienck van Camstra (van Andla), overleden in 1486, 7 kinderen meebracht:  Sjoerd, Athy, Jadts, Sytze, Aede, Hessel, en Bauckje van Andla.

Hij trouwde (3) met Frouck Amama, uit dit huwelijk:

 • 1.1.5.  Aucke Keympes van Unia, hij trouwt met Ansck Tjerckdr Juwinga van Walta.
 • 1.1.6.  Abbe Unia, geboren omstreeks 1460
 • 1.1.7.  Tjets Keympesdr Unia, zij trouwt in 1486 met Watze Johans Roorda. Zij trouwde (2) met Dr. Tiaerdt Renicks Burmania, zoon van Rienck Upkes Burmania en Aeck Douwes Burmania. Uit dit huwelijk: Joost van Burmania en Renyck van Burmania.
 • 1.1.8.  His Keimpes van Unia, geboren omstreeks 1465.
 • 1.1.9.  Sjouck Unia, zij trouwde op 22 augustus 1486 met Doecke Martena, zoon van Syds Martena en Jel Harinxma. Doecke werd in 1499 grietman van Baarderadeel. In 1504 was hij een der gezanten, die George, Hertog van Saksen van het plan af brachten om de roerende goederen der Heerschappen in Friesland leenroerig te maken. Doecke en Sjouck woonden op de voorvaderlijk Martenastate te Cornjum. Zij hadden vier zonen: Keimpe*, Aede, Tjebbe en Epo (Ype) Martena.

 KEIMPE MARTENA, geboren circa 1487. In 1508 studeerde Keimpe te Orleans letteren en mogelijk ook rechten. Karel V, wiens partij hij koos, benoemde hem in 1515 tot Raad in het Hof van Friesland en liet hem door stadhouder Floris van Egmond tot ridder slaan. Op last der Staten schreef hij het "Annael", of "Land boek". Dit geeft de geschiedenis weer van 1498 tot 1530. Het werd bewaard in een kist met drie sloten, die weer bewaard werd in een andere kist met drie sloten te Franeker. De tekst werd later afgedrukt in het Charterboek (II, 1-208) en bevat o.a. ordonnanties, instructies, belastingstaten e.d. In 1517 werd hij grietman van Tietjerkstradeel. In 1521 woonde hij de Rijksdag te Worms bij. Hij had een broer Ype en een oom Hessel, die meeging met een kruistocht. Keimpe huwde (1e) met Peije Lieuwesdr uit Groningen, die in 1531 overleed. Hij huwde (2e) met Magdalene Schenck van Tautenburgh, die op 02-04-1537 overleed en (3e) met Anna Walta van Heerma, die in 1577 overleed. Hij maakte een testament op 06-05-1538 en overleed waarschijnlijk op 08-11-1538. Vermoedelijk werd hij in de Galileeerkerk te Leeuwarden begraven, waar ook zijn tweede vrouw was begraven.

 • 1.1.10. Catharijn Keympes van Unia, geboren te Wirdum, overleden in 1585. Zij trouwde (1) met Pybe Aedes Wiarda (geb. 1528), veehouder bij Wirdum, die uit zijn 1e huwelijk een in 1554 geboren zoontje Aede meebracht. Catharijn en Pybe kregen de volgende 9 kinderen: Trijn, Fedt, Yescke, Tzalling, Uelck, Aucke, Keimpe, Doeijtse en Ansck. Pybe is overleden in 1579. Catharijn trouwt (2) met Pybes oudste zoon Aede, de uit dat huwelijk geboren zoon noemen ze Pybe, geboren 1580, overleden in 1635 te Oudeschoot, deze Pybe trouwde in 1605 met Lutske Hebbes Cammingha.

2. Tieth Keympesdr Unia,zij trouwde met Rienck Pieters Camstra, uit dit huwelijk een zoon die trouwde met Syts Foppe-Foppesdr Sjaerdema.

3. Foeck Keympedr Unia (zie 63.177)


Tekening van de Unia State door M.F. van Peski uit ca 1720. Bewoond door: 1443 Keimpe Unia, ca 1500 Worp Keimpes Unia, fam. Tyara, 1616 Tjaerd Tyara, ca 1705 Tiaerd Cathius, 1756 Hobbe baron van Aylva.

Omstreeks 1400 laat Keympe van Unia in Leeuwarden het Uniahuis bouwen. In een schrijven over "Leeuwarden als hoofdstad van Friesland onder de Saksische regering" staat: nu had in het begin van die eeuw een edelman Keimpo Unia, later Grietman van Leeuwarderadeel, een sterk kasteel laten bouwen. Het wordt beschreven als een "huys of slot ende schoon getimmerd van playsance, genoegh starck uit het water opgewracht of door eene gracht omgeven, ja het werd zelfs voor de schoonste en sterkste van alle stinzen der stad Leeuwarden gehouden!

Het waren roerige tijden en de families die rondom Leeuwarden woonden in sterke stinzen hielden zich volop bezig met de politieke machtsverhoudingen in die tijd. Een groot deel van de familie van Unia was aanhanger van de Schieringer partij. De Leeuwarders waren meer gecharmeerd van de Vetkoperse partij. Het was allemaal heel onduidelijk hoe het een en ander in elkaar zat: de Schieringers waren vaak voorstander van de Friese vrijheid en de Vetkopers waren soms genegen om vreemde overheersing te accepteren. Maar ook de Schieringers waren hier niet wars van als het zo uit kwam.

Zo gebeurde het dat Albrecht van Saksen een van zijn veldheren stuurde om orde op zaken te stellen, Graaf Willebrord von Schaumburg. Met Aucke en Werp van Unia wordt overeengekomen dat zij het Uniahuis tijdelijk, en wel van 24 Julij 1498 tot St. Michiel (den 14 December) daaraanvolgende, afstaan aan de graaf en zijn kornuiten voor onderdak, onder belofte, dat hij het huis op dien dag zoo goed of beter zou verlaten dan hij het ontvangen had. De hertog blijkt andere plannen te hebben. Hij zond, heimelijk, een wagen met geschut, kruid en lood van Sneek naar Leeuwarden, ter versterking van Uniahuis.

Hoewel hij de vaten kruid met boter had laten besmeren, en het geschut met riet overdekken, werd deze verraderlijke handelwijze, toen de wagen reeds voor de poort der stins was gekomen, ontdekt door eenige kinderen, die daaromheen speelden. Deze deelden hunne bevindingen aan eenige voorbijgangers mede, en nu was de kreet van eenige burgers: ”wij zijn verraden!" genoeg, om de geheele verontwaardigde gemeente Leeuwarden tegen Uniahuis en de daarop liggende zwakke bezetting in beweging te brengen. Het gevolg hiervan was, dat velen, zonder voorkennis van de Regering, de stins aanvielen, plunderden, en door een groot gat in den muur te stooten haar weerloos maakten.


126.356.  Haringhs Harinxma thoe Heeg  =  124.944.  Haring van Harinxma.

Ook de vader van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178).


126.357.  Jelck  =  124.945.  Jelck Ndr.

Ook de moeder van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.