Familie Bouwhuis |7|

Generatie 12

3756Fonger Wabbez, geboren rond 1520, zoon van Wabba Buwas en Dirckien. Overleden tussen 1577 en 1580. Fonger was boer te Oudega en in 1574-1577 houder van 7 zwanenmerken. Zijn vrouw wordt niet met naam genoemd.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

3756.1.  Wabbe Fongers

3756.2.  Fonger Fongers zie 1878


3904.  Reyn van Hoytema, geboren voor 1511, overleden 1 februari 1589, begraven te Oudega. Zoon van Hoyte Lulofs van Hoytema en Teth Aggema van Harinxma. Reyn was bijzitter en mederechter van Wymbritseradeel in 1562. Hij wordt vermeld op Hoytemastate* te Oudega in 1546 en 1552. Hij procedeerde in 1551 met zijn broers Lulof en Taecke en zijn zusters Jel, Reynsck en Hen. Reyn trouwde met Fopck Broersdr van Hylckema.

 • Uit dit huwelijk 10 kinderen waaronder Tiete van Hoytemazie 1952.

3905.  Fopck Broersdr van Hylckema, geboren omstreeks 1510, overleden 16 juli 1586, begraven te Oudega. Dochter van Broer van Hylckema en Doedt Ndr. Moeder van Tiete van Hoytema (zie 1952).


3936.  Wybren Hanses, ouders onbekend, overleden Omstreeks 1566, hij trouwde vóór 1556 met Bauck Tyaerts, zij woonden in Wirdum. Uit dit huwelijk: Tjalle Wybrens (zie 1968)


3937.  Bauck Tyaerts, ouders onbekend, moeder van Tjalle Wybrens (zie 1968)


3940.  Gosse Sjoerdts, geboren te Terzool omstreeks 1535, zoon van Sjoerdt Gosses en onbekende moeder. Gosse trouwde met Frouckjen. Uit dit huwelijk  Sjoerdt Gosses Haxta (zie 1970)


3941.  Frouckjen, ouders onbekend. Moeder van Sjoerdt Gosses Haxta (zie 1970)


3942.  Evert Jacobsouders onbekend. Beroep: boer, in Terzool. Evert was gehuwd met Tjamck Gaeles Heslinga. Uit dit huwelijk: Ypckjen Everts Heslinga (zie 1971)


3943.  Tjamck Gaeles Heslingageboren rond 1540, dochter van Geale Jarichs Haaghstra van Heslinga en Luits Aylva. Moeder van Ypckjen Everts Heslinga  (zie 1971)


3944.  Johaen Johaensz Johaenswonende te Grouw. Zoon van onbekende ouders. Met wie hij getrouwd was is evenmin bekend. Hij is de vader van Simme Johaens (zie 1972)


3946.  Meinert Formersz Scarwier, ouders onbekend. Meinert is geboren omstreeks 1525 en overleden rond 15 april 1589. Meinert is 2 keer getrouwd, uit het eerste huwelijk (vermoedelijk met Hil): Elbrich Meinerts (zie 1973)


3948.  Hette Lolckes van Rheen, zoon van Lolcke Hessels Toe Rheen en Hack Tjercksdr. Roorda. Overleden 27 maart 1572 te Goutum. Hette trouwde met Jildu Simonsdr Hoytema. Uit dit huwelijk: Wytze Hettes van Rheen (zie 1974)


3949.  Jildu Simons van Hoytema, dochter van Simon Hotzes van Hoytema en Gerck Wytzes van Beyma. Overleden op 7 december 1572 te Goutum. Moeder van Wytze Hettes van Rheen (zie 1974)


3950.  Rienick Tyaerdts Tyallemaboer, wonende te Goutum, zoon van Tiaerdt Feykes Goerda en Jelck. Overleden tussen 1600 en 1602. Rienick was gehuwd met Bauck Syurdts. Uit dit huwelijk: Jelck Riencxs Andringa (zie 1975)


3951.  Bauck Syurdts, ouders  onbekend, overleden rond 1600. Moeder van Jelck Riencxs Andringa (zie 1975)

Generatie 13

7512Wabba Buwas, geboren omstreeks 1485, zoon van Buwa Wabbaz en Vytty. Wabba was boer te Oudega. Naar alle waarschijnlijkheid was hij getrouwd met Dirckien, aangezien deze naam voorkomt onder nakomelingen van zowel Fonger als Eecke. Behalve de hieronder genoemde kinderen waren zij mogelijk ook de ouders van Goytsen Wabbes en Siurdt Wabbes.

7512.1.  Buwe Wabbez, in 1552 weerbaar te Oudega met “speidts en deghen” evenals Fonger Wabbez die meteen na Buwe in het register genoemd wordt. Een mogelijke dochter van Buwe zou kunnen zijn Jancke Buuedr, geboren rond 1550, getrouwd (1) met Sibolt Birdez en (2) met Lolle Piersz die in 1581 dorpsrechter was te Oudega.

7512.2.  Fonger Wabbez, zie 3756

7512.3.  Eecke Wabbez, boer, wonende te Sandfirden, is geboren tussen 1520 en 1530, overleden te Sandfirden in 1598. In 1574 was hij houder van een zwanenmerk te Sandfirden, in 1579 volmacht van Oudega, Sandfirden en Heeg. Hij trouwde met Tierck Fongersdr. Hobbema.

 • Uit dit huwelijk 9 kinderen.

7513 Dirckien, ouders onbekend, moeder van Fonger Wabbez  (zie 3756)


7808.  Hoyte Lulofs van Hoytema, overleden vóór 1511, zoon van Lulolf van Hoytema en Rints van Epema. Hij woonde op Hoytemastate te Oudega met 63 pm. land, later stem 17 te Oudega. Zijn kinderen/erfgenamen, hebben ook bezit te Heeg en Idzega. Hoyte was getrouwd met Teth Aggema van Harinxma. Zij wordt in 1511 vermeld als weduwe op Hoytemastate te Oudega, met veel bezit o.a. te Oosthem, Oudega, Ypecolsga en Heeg.

 • Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen bekend waaronder: Reyn van Hoytemazie 3904.

7809.  Teth Aggema van Harinxmaoverleden voor 1537, dochter van Tjaert Aggema van Harinxma en Riem Riencksdr van Popma. Moeder van Reyn van Hoytema, zie 3904.


7810Broer van Hylckema, zoon van Jelle Broers Hylckama en onbekende vrouw. Broer was Grietman van Schoterland. Uit zijn huwelijk met Doedt: Fopck Broersdr van Hylckema (zie 3905). Uit een ander huwelijk een zoon Jelle Broers Hylckama, die rechten studeerde in Franeker en Grietman werd van Haskerland.

In opdracht van Jelle Broers Hylckama, destijds grietman van Haskerland, werd destijds De Broeresloot gegraven, een kanaal met een lengte van 3 km. Het is één van de twee verbindingen tussen de Tjonger en het Tjeukemeer. De Broeresloot ligt op de gemeentegrens van de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland.


7811.  Doedt Ndr., vermoedelijke achternaam Amama, ouders niet bekend. Moeder van Fopck Broersdr van Hylckema (zie 3905)


7880.  Sjoerdt Gosses, geboren te Terzool rond 1505, overleden te Terzool na 1578. Beroep: boer.  Sjoerdt is de vader van Gosse Sjoerdts (zie 3940)


7886.  Geale Jarichs Haaghstra van Heslingageboren tussen 1482 en 1486 op Haxta-state*, zoon van Jarich Haxta en Tjam Gealedr. van Heslinga. In 1511 was hij boer op Haxta-state te Terzool, in 1543 op Heslinga-state* te Poppingawier. Gaele is overleden vóór 1550. Hij trouwde met Luits Syurds Aylva.

 • Uit dit huwelijk: Tjamck Gaeles Heslinga (zie 3943)

7887.  Luits Syurds Aylva, geboren te Skraard omstreeks 1502, overleden na 1555. Dochter van Syurd Epeszn. Aylva en Syts Watzes WaltaMoeder van Tjamck Gaeles Heslinga (zie 3943)


7896.  Lolcke Hessels Toe Rheenzoon van Hessel Lolkes Rheen en Bauck Taeckes Bootsma. Lolcke was getrouwd met Hack Tjercksdr. Roorda.

 • Uit dit huwelijk: Hette Lolckes van Rheen (zie 3948)

7897.  Hack Tjercksdr. Roordadochter van Tjerck Popckes Roorda en onbekende moeder. Moeder van Hette Lolckes van Rheen (zie 3948)


7898.  Simon Hotzes van Hoytemazoon van Hotse Hoytes van Hoytema en Wypck. Simon is overleden op 14 maart 1525 te Oudega. Hij was getrouwd met Gerck Wytzes van Beyma.

 • Uit dit huwelijk: Jildu Simonsdr. Hoytema (zie 3949)

7899.  Gerck Wytzes van Beyma, vermoedelijk een dochter van Wytze Lieuwes van Beijma en onbekende moeder. Gerck is de moeder van Jildu Simonsdr. Hoytema (zie 3949)


7900.  Tiaerdt Feykes Goerdaboer, wonende te Goutum, eigenaar van Goerda State*, Menaldum, overleden voor 1537. Zoon van Feyka Tziards Andringa en Katherina JuwamaTiaerdt was gehuwd met Jelck.

 • Uit dit huwelijk: Rienick Tyaerdts Tyallema (zie 3950)

7901.  JelckOuders onbekend. Overleden na 1545. Moeder van Rienick Tyaerdts Tyallema (zie 3950)

Generatie 14

15.024.  Buwa Wabbaz, boer te Sandfirden. Overleden vóór 1511. Buwa was getrouwd met Vyttye, zij wordt in 1511 genoemd als zijn weduwe.

 • Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Wabba Buwas,  zie 7512, en Hijlcka Buwas.

15.025.  Vytty, (= Oedske of Wytske), moeder van Wabba Buwaszie 7512.


15.616 Lulolf van Hoytema, overleden na 1473, zoon van Hoyte van Hoytema en Eesck van Hiddema. Hij woonde te Oudega op Hoytemastate. In 1458 was hij zegelaar bij een overeenkomst en in 1473 grietman van Wymbritseradeel. Lulolf  trouwde (1) met  Rints Taeckesdr van EpemaLulolf trouwde (2) met Jel van Solckema. Hij trouwde (3) met Ydt Keimpesdr van Donia, dochter van Keimpe van Donia en Ydt Feytesdr van Galama. 

Uit zijn huwelijk met Rints zijn 2 kinderen bekend:

 • Hoyte Lulofs van Hoytema, zie 7808.
 • Syts Lulofdr van Hoytema, zij was getrouwd met Gerrit van Harinxma, zoon van Agge Douwes van Harinxma.

15.617.  Rints Taeckesdr van Epema, afkomstig van Nijland, ouders onbekend. Moeder van Hoyte Lulofs van Hoytema, zie 7808.


15.618.  Tjaert Aggema van Harinxma, zoon van Agge van Harinxma en onbekende vrouw. Hij woonde te Woudsend. Vader van Teth Aggema van Harinxma (zie 7809)


15.619.  Riem Riencksdr van Popma, dochter van Rienck van Popma en Gaets Ndr.  Moeder van Teth Aggema van Harinxma (zie 7809)


15.620.  Jelle Broers Hylckama, geboren te Broek, Haskerland. Overleden in 1550. Zoon van Broer Rouckes of Broer Hylckes. Jelle was grietman van Haskerland vanaf 1539. In 1546 weigerde hij de eed van trouw aan de koning van Spanje af te leggen; hij wordt afgezet als Grietman. Zijn vrouw wordt in de ban gedaan en is verplicht om binnen de dorpen Westermeer en Joure te verblijven. Zij moet elke zondag of feestdag naar de kerk gaan en zo gaan zitten dat iedereen haar goed kan zien. Haar naam wordt niet genoemd.

 • Uit het huwelijk werden 3 dochters geboren en 1 zoon: Broer van Hylckema (zie 7810)

15.772.  Jarich Haxta, boer, geboren te Terzool in 1455, wonende op Haxta State in Terzool, overleden voor 1511. Hij trouwde na 1482 met Tjam. Gaeledr

 • Uit dit huwelijk: Gaele Jarichs (Haaghstra) van Heslinga (zie 7886)

15.773.  Tjam Gealedr. van Heslinga, geboren in 1450, dochter van Gaele Buthe Zen (Heslinga van Galama) en onbekende moeder. Zij is (1) getrouwd met Douwe Jelles Sjaarda, hij werd op 27 februari 1482 vermoord op Heslinga-state te Poppingawier door Wybe Jarichs Jelkema van Akkrum. Zij trouwde (2) met Jarich Haxta.

 • Uit dit huwelijk: Gaele Jarichs Heslinga (zie 7886)

15.774.  Syurd Epeszn. Aylvageboren omstreeks 1470, zoon van Epe Epezn Aylva en Ebel Juwsma. Hij woonde in 1496 op Sibrandastate* te Skraard, hij is verdronken toen hij een knecht en vee wilde redden bij de overstroming op 26 september 1509.

Syurd trekt met anderen uit Westergo (27-04-1500) op ter belegering van Franeker, waar Hertog Hendrik van Saksen de regering voor zijn vader waarneemt, doch hij breekt in de nacht van 15 juli op en keert huiswaarts. Zijn broer Epe tekent voor hem in 1504 de reversaalbrief. Syurd wordt in 1505 genoemd als edelman te Wonseradeel, “een godvruchtig, wijs, cloeck, sachtmoedig en welsprekend man.” Hij trouwde in 1479 met Syts Watzesdr van Walta

Van Sjoerd en Syts zijn tien kinderen bekend:

1.  Auck Aylva, begijn in Nijeklooster.

2. TethSyurds Aylva, jong overleden.

3. YpkeSyurds Aylva, jong overleden.

4. JohanSyurds Aylva, overleden op 25 december 1567, is begraven te Schraard. Johan was gehuwd met Ulck Gabbesdr van Scheltema, dochter van Gabbe van Scheltema en Tjets Keimpesdr Van Ydsma.

5. Rienck Syurds Aylva, overleden op 4 juni 1545, begraven te  Genum. Rienck trouwt (kerk) in 1534 met Hil (Hylk) Sijdsdr. van Roorda, dochter van  Syds Roorda en Eesck Donia. In 1543 woonden zij op Roordastate te Genum.

6. Ebel Syurds Aylva, Ebel was gehuwd met Taeke Hobbes van Hermana.

7. WatzeSyurds Aylva, overleden op 29 mei 1541. Watze was gehuwd met Sytske  Johannesdr. Roorda, dochter van Johan Roorda en Anna Hesseldr Hanckema. Zij woonden op Berrum te Tzum.

8. Luitz Syurds Aylva. (zie 7887)

9. Alef Syurds Aylva, was rechter te Wûns en getrouwd met Bauck van Offenhusen uit Achlum, dochter van Hans Douwes van Offenhusen en Saeck Popckema. Alef is overleden te Witmarsum op 13 maart 1540.

10. EelckSyurds Aylva. Eelck was gehuwd met Ulbe Ulbetszn. van Rispens, Schepen en armvoogd te Bolsward.


15.775.  Syts Watzes Waltais geboren te Skraard, is overleden na 1531, dochter van Watse Agges Walta en Auck. Moeder van Luits Syurds Aylva (zie 7887)


15.792.  Hessel Lolkes Rheenzoon van Lolcke Hessels Rheen en Jel Rispens. Hij trouwde met Bauck Taeckes Bootsma.

Uit dit huwelijk:

 • Lolcke Hessels Toe Rheen (zie 7896)

15.793.  Bauck Taeckes Bootsma, dochter van onbekende ouders, moeder van Lolcke Hessels Toe Rheen (zie 7896)


15.794.  Tjerck Popckes Roorda, overleden voor 1511. Zoon van Popcke Ruurts Roorda en Ath Siercks Donia. In 1502 was Tjerck Grietman van Idaarderadeel. Vader van Hack Tjercksdr. Roorda (zie 7897)


15.796.  Hotse Hoytes van Hoytema, zoon van Hoyte Goslicksz van Hoytema en Eelck Hiddema. Vader van Simon Hotzes van Hoytema (zie 7898)


15.797.  Wypck, afkomstig van Rauwerd, dochter van onbekende ouders, moeder van Simon Hotzes van Hoytema (zie 7898)


15.800.  Feyka Tziards Andringazoon van Tyard Jorrits Andringa en onbekende moeder. Feyka woonde in 1496 op Goerda State te Menaldum, hij is overleden voor 1511. Feyka trouwde met Katherina Juwama.

Uit dit huwelijk: 

 • Tiaerdt Feykes Goerda (zie 7900)

15.801.  Katherina Juwama is geboren te Kammingabuur onder Leeuwarden. Dochter van Juw Syouckazn en Doed Goerda. Moeder van Tiaerdt Feykes Goerda (zie 7900)

Generatie 15

31.232.  Hoyte van Hoytema, zoon van Goslick van Hoytema en Tjal Tjallema. Hij was getrouwd met Eesck van Hiddema, afkomstig van Nijland. Zij woonden op Hoytemastate te Oudega. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend. Een dochter wiens voornaam niet genoemd wordt was getrouwd met Haring van Popma, hij is overleden op 16 juli 1500, hij sneuvelde in de slag bij Franeker. En 3 zonen: HotzeGoslick, en Lulof van Hoytemazie 15.616.


31.233.  Eesck (Eelck) van Hiddema, geboren omstreeks 1420, dochter van Bocke Hiddinga en onbekende moeder. Moeder van Lulolf van Hoytema,  zie 15.616.


31.236.  Agge van Harinxma, overleden na 1462. Zoon van Douwe van Harinxma en onbekende vrouw. Agge woonde in Oldegarijp, Oudega, en wordt daar genoemd in 1462. Van Agge zijn 3 zonen bekend, SickeGerrit en Tjaert Aggema van Harinxma (zie 15.618)


31.238.  Rienck van Popmaoverleden na 1467, zoon van Poppe van Popma en onbekende moeder.

Uit zijn huwelijk met Gaets:

1. Popck Riencksdr van Popma, afkomstig van Terschelling, overleden na 1497. Zij trouwde  met Douwe van Gerbranda, zij woonden op Gerbrandastate te Almenum bij Harlingen, later op Sickemastate te Herbayum. In 1436 wordt  Douwe vermeld als mederechter van Franekeradeel. Douwe werd in 1453 vermoord bij Bolsward door Johan van Roorda. Popck hertrouwde met Haring van Harinxma, Grietman van Wymbritseradeel.

2. Foppe van Popma, hij trouwde met zijn oomzegster Wilsck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma. Wilsck was weduwe

3. Laes van Popma, hij was getrouwde metJel Ndr.

4. Wybe van Popma, hij trouwde met zijn oomzegster Bauck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma.

 • Zij kregen 8 kinderen.

5. Riem Riencksdr van Popma (zie 15.619)


31.239.  Gaets Ndr, ouders onbekend. Moeder van Riem Riencksdr van Popma (zie 15.619)


31.546.  Gaele Buthe Zen (Heslinga van Galama), (zen=zoon), is geboren vóór 1439, zoon van Botthe Heslinghe van Galama en Eelck Sickes van Albada. Hij had 5 kinderen waarvan de moeder niet genoemd wordt, de zonen Eko en Buto en 3 dochters. Gaele woonde met zijn gezin op de stins Hesselingahuys te Poppingawier tot deze in 1482 wordt veroverd, waarbij hun zwager Douue Jellez Syarda wordt gedood. Buto en Eke heroveren de Stins maar nog hetzelfde jaar wordt het huis met geweld ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Vader van Tjamck Gaeles Heslinga (zie 15.773)


31.548.  Epe Epezn Aylva, geboren omstreeks 1440, zoon van Epe Tiaerdzn Aylva en Teda Hermana. Hij woonde in Witmarsum, was grietman van Wonseradeel en raadsheer van potestaat Juw Juwinga. Overleden rond 1495. Hij trouwde met Ebel Juwsma.

Uit dit huwelijk:

1. Douwe Epes Aylva, overleden 1494/1495. In 1488 wordt hij vermeld als Grietman van Wonseradeel. In 1494 wordt hij als gevangene naar Sneek gebracht. Hij is kinderloos overleden.

2. Epe Epes Aylva, overleden vóór 1542, hij trouwde metBeatrix van Walta, dochter van Watse Agges Walta en Auck. In 1489, 1527 en 1535 was hij Grietman van Wonseradeel. In 1505 staat hij met zijn broer Sjoerd op de lijst van Friese edelen. In 1514 werd hij met Jancke van Oenema van Blija tot Hopman verkozen over de vijfhonderd krijgsknechten, door de Friesche Heerschappen, op eigene kosten ten dienste van den Hertog van Saksen uitgerust. Van Epe en Beatrix zijn 4 kinderen bekend.

3. Gerlandt Epesdr van Aylva, zij was kloosterlinge.

4. Ints Epesdr Aylva, zij trouwde met Alef Aggema van Walta (overl. voor 1505), zoon van Pieter van Walta en Bauck Douwesdr van Hiddinga. Zij woonden op Aggemastate te Witmarsum.

5. Rienck Epes Aylva, was getrouwd metJetz, is kinderloos overleden na 1514.

6. Syurd Epes Aylva (zie 15.774)

7. Tied Epesdr Aylva, zij trouwde voor 1495 met Douwe van Hiddema, edelman. In 1495 woonden zij op Hiddemastate te Pingjum. Zij hadden geen kinderen.

8. Tryn Epesdr van Aylva, zij was kloosterlinge


31.549.  Ebel Juwsma, geboren te Rinsumageest in 1433, overleden in 1498, dochter van Juw Juwsma, ook Bottema genoemd, en onbekende moeder. Moeder van Syurd Epes Aylva (zie 15.774)


31.550.  Watse Agges Walta, geboren omstreeks 1445 te Schraard, zoon van Aggha Sybrens Walta en Beatrix Bauck Van Hiddinga. Overleden na 1479. Watse was gehuwd met Auck

Van Watze en Auck zijn twee kinderen bekend:

1. Beatrix van Walta. Beatrix was gehuwd met Epe Epesz. van Aylva, broer van Syurd Epeszn. (zie 15.774)

2. Syts Watzes, (zie 15.775)


31.551.  Auckdochter van onbekende ouders, moeder van Syts Walta (zie 15.775)


31.584.  Lolcke Hessels Rheen, ouders onbekend, in 1413 woonde hij op de Rheenstate  te Rien/Lutkewierum. Lolcke was getrouwd met Jel Rispens.

Uit dit huwelijk: 

Hessel Lolkes Rheen (zie 15.792)


31.585.  Jel Rispens, ouders onbekend. Moeder van Hessel Lolkes Rheen (zie 15.792)


31.588.  Popcke Ruurts Roorda, zoon van Ruurt Goffes Roorda en Foeck Keympes Unia. Overleden na 1445. Hij trouwde met Ath Siercks Donia.

Uit dit huwelijk: 

Tjerck Popckes Roorda (zie 15.794)


31.589.  Ath Siercks Donia, dochter van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg en Auck Benedictus Donia. Moeder van Tjerck Popckes Roorda 


31.592.  Hoyte Goslicksz van Hoytema  =  31.232 Hoyte van Hoytema. Vader van Hotse Hoytes van Hoytema (zie 15.796)


31.593.  Eelck Hiddema  =  31.233 Eesck (Eelck) van Hiddema. Moeder van Hotse Hoytes van Hoytema (zie 15.796)


31.600.  Tyard Jorrits Andringa, geboren vóór 1425, ouders onbekend, boer, wonende te Akkrum, overleden tussen 1472 en 1476.  Grietman van Akkrum. Vader van Feyka Tziards Andringa (zie 15.800)


31.602.  Juw Syouckazn, ouders onbekend, hij trouwde met Doed Goerda.

Uit dit huwelijk: 

Katherina Juwama (zie 15.801)


31.603.  Doed Goerdaouders onbekend, moeder van Katherina Juwama (zie 15.801)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.