Familie Bouwhuis |6|

Generatie 9

360. Lieuwe Menalda, geen gegevens over ouders. Vermoedelijk is hij de Lieuwe Jacobs die op 6 november 1670 in Menaldumadeel trouwde met Romkje Teekes uit Beetgum. Kinderen van Lieuwe:

360.1.  Jakob Lieuwes Menalda, zie 180.

360.2.  Rienck Lieuwes Menalda, geboren omstreeks 1675. Rienck was schoolmeester te Nijega en Elahuizen, en dorpsrechter. Hij trouwde op 27 maart 1701 met Griet Wigles, zij zijn dan beiden afkomstig van Nijega. Uit dat huwelijk de hervormd gedoopte kinderen:

  • 360.2.1.  Lieuwe Riencks Menalda, gedoopt op 18 december 1701. 
  • 360.2.2.  Romckje Riencks Menalda, gedoopt op 15 april 1703. 
  • 360.2.3.  Wighle Riencks Menalda, gedoopt op 25 april 1706.

Wie de ouders van Lieuwe Menalda zijn is niet duidelijk. De naam Menalda komt zo’n 400 jaar voor zijn geboorte al voor. In het Biographisch Woordenboek der Nederlanden (door van der Aa) staat:


362Syne Sibles, geen gegevens over ouders. Hij trouwde op 22 maart 1668 te Balk, waar zij allebei woonden, met Siouk Jacobs. Uit dit huwelijk de in Balk hervormd gedoopte kinderen:

362.1.  Jottie (Jetse), gedoopt op 6 maart 1670. Hij liet op 14 april 1700 te Wijckel een zoon dopen met de naam Syne.

362.2.  Aet, gedoopt op 17 april 1670. Zij zou dan een tweelingzusje van Jottie moeten zijn, mogelijk was zij te zwak om eerder mee te nemen om gedoopt te worden. Of ze werd een jaar later geboren en staat dan met verkeerd geboortejaar in het doopboek.

362.3.  Aet, gedoopt op 25 augustus 1672.

362.4.  Aet, gedoopt op 20 november 1673.

362.5.  Aet Synes, gedoopt op 24 maart 1675, zie 181.


363.  Siouk Jacobs, geen gegevens over ouders. Moeder van Aet Synes, zie 181.


468.  Rincke Rinckes, zoon van Rincke Bientses en Ympck Grealds. Rincke was boer, in 1640 eigenaar/gebruiker van stemnummer 25 te Goëngarijp. Hij trouwde (1) met Eets Haije Elingsdr te Goëngarijp.

  • Uit dit huwelijk 2 kinderen, Rincke Rinckes en Ympck Rinckdr. 

Hij trouwde (2) op 16 oktober 1642 met Fonger Hoytedr.

  • Uit dit huwelijk: Hoyte Rinckes (zie 234), Homme Rinckes, en mogelijk ook Goyts Rinckes.

469.  Fonger Hoytedr, geboren rond 1620, r.k. gedoopt, dochter van Hoyte Hommez en Dirckien Fongersdr. Moeder van Hoyte Rinckes (zie 234)


480.  Ariaen Praets, gedoopt te Overpelt op 18 februari 1607, zoon van Antonius Scepers en Margaretha Praets. Vader van Arrien Ariaenszie 240.


481.  Maria den Smedt, gedoopt te Overpelt op 2 juli 1616, dochter van Arnoldus Den Smeet en Elisabetha Loukens. Moeder van Arrien Ariaens, zie 240.


482 Tierck Hylkes, ouders niet gevonden. Uit zijn huwelijk met Fed IpkesFoockel Tiercks,  zie 241


483.  Fed Ipkes, geen gegevens over ouders. Uit haar 1e huwelijk met Tierck HylkesFoockel Tiercks, zie 241. Zij trouwde (2) op 30 september 1683 met Rienk Riencks.


488.  Tiete Hoytes Hoytema, zoon van Hoyte Tietes Hoytema (bron *³) en Doedt Sjouckes. Overleden na 1694. Uit een onbekende relatie zoon:Ruurd Tietes zie 244.


490.  Gosse Riemers, geboren omstreeks 1606, zoon van Riemer Gosses en Jid Murcks. Beroep: Boer, wonende te Oosthem. Vader van Atje Gosses (zie 245)


491.  Iets Jentjes, geboortedatum en ouders onbekend, moeder van Atje Gosses (zie 245).


492.  Jan Jans (Haxta), geboren te Huizum, overleden na 1676. Zoon van Jan Tjalles en Tjam Sjoerds Haxta. Jan trouwde op 12 december 1656 in Rauwerderhem met Elbrich Meinerts. Uit dit huwelijk: Meinert Jans Heslinga (zie 246)


493.  Elbrich Meinerts, dochter van Meynert Simmes Suffena en Rints van Rheen. Moeder van Meinert Jans Heslinga (zie 246)


494Rommert Folckerts Krasburg, geboortedatum en ouders onbekend. Hij trouwde (1) in 1643 te Sloten met Gepke Hiddes. Hij trouwde (2) op 14 november 1673 te Gaasterland met Antie Walrighs. Uit zijn huwelijk met Gepke Hiddes:

494.1.  Acke Rommerts Krasburg (zie 247)

494.2.  Folckert Rommerts Krasburg, hij trouwde in 1682 in Sneek met Trijntje Gerbens Haantium uit Loënga.

494.3.  Hidde Rommerts Krasburg, woonachtig te Balk, hij trouwde in 1696 te Gaasterland met Trijn Annis Rookliff uit Stavoren.


495.  Gepke Hiddes, geboortedatum en ouders onbekend. Moeder van Acke Rommerts Krasburg (zie 247)

Generatie 10

936.  Rincke Bientses, ouders onbekend. Hij trouwde met Ympck Grealds. Uit dit huwelijk: Rincke  Rinckes (zie 468)


937.  Ympck Grealds, ouders onbekend, moeder van Rincke  Rinckes (zie 468)


938.  Hoyte Hommez, geboren tussen 1580 en 1590, r.k., zoon van Homme Riemersz. en onbekende moeder. Hij trouwde met Dirckien Fongersdr

Uit dit huwelijk: Fonger Hoytedr (zie 469).

Hoyte en Dirckien hebben de boerderij overgenomen van haar vader Fonger Fongers, in de pre-kadastrale atlas van Wymbritseradeel is nummer 6 terug te vinden, het huidige adres is De Band 10 te Oudega.


939.  Dirckien Fongersdr., geboren rond 1590, dochter van Fonger Fongersz en Goyts Nannedr. Overleden na 1640. Moeder van Fonger Hoytedr (zie 469).


960.  Antonius Scepers, geboren omstreeks 1570, overleden te Overpelt op 10 november 1647. Uit zijn huwelijk met Margaretha PraetsAriaen Praets, gedoopt te Overpelt op 18 februari 1607, zie 480.


961.  Margaretha Praets, geboren omstreeks 1570, overleden te Overpelt op 16 september 1639. Moeder van Ariaen Praets, zie 480.


962.  Arnoldus Den Smeet, geen gegevens over ouders. Overleden voor 1641. Uit zijn huwelijk met Elisabetha LoukensMaria den Smedtzie 481.


963.  Elisabetha Loukens, geen gegevens over ouders. Overleden voor 1646. Moeder van Maria den Smedt, zie 481.


976Hoyte Tietes Hoytemazoon van Tiete van Hoytema (bron *²) en Ath Ndr. In 1624 was hij kerkvoogd in de Hommerts en staat dat jaar vermeld op de kerkklok aldaar. Hoyte was getrouwd met Doedt Sjouckes.

Uit dit huwelijk:

976.1.  Sjoucke van Hoytema, geboren omstreeks 1627, overleden 15 jan 1649, begraven te Heeg.

976.2.  Tiete Hoytes van Hoytemazie 488.

976.3.  Doedt van Hoytema.

976.4.  Fedt van Hoytema. 


977.  Doedt Sjouckes, geen gegevens over ouders. Moeder van Tiete Hoytes van Hoytema, zie 488.


980.  Riemer Gosses, ouders onbekend, vader van Gosse Riemers (zie 490)


981.  Jid Murcks, dochter van onbekende ouders, moeder van Gosse Riemers (zie 490)


984Jan Tjalleszoon van Tjalle Wybrens en Dieu Pieters, overleden in 1627. Jan trouwde met Tjam Sjoerds Haxta. Zij woonden te Roordahuizum.

Uit dit huwelijk:

984.1.  Jan Jans Haxta (zie 492)

984.2.  Dieuwke Jans Haxta, geboren te Reduzum in 1614, overleden na 11 april 1693. Zij boerde met haar (2e) man Isbrants Jarichs Meylema op Haxta-state.


985.  Tjam Sjoerds Haxta, geboren rond 1575, overleden 1627. Dochter van Sjoerd Gosses Haxta en Ypckjen Everts Heslinga. Moeder van Jan Jans Haxta (zie 492)


986.  Meynert Simmes Suffenazoon van Simme Johaens en Elbrich MeinertsMeynert was gehuwd met Rints van Rheen.

Uit dit huwelijk: Elbrich Meinerts (zie 493)


987.  Rints van Rheendochter van Wytze Hettes van Rheen en Jelck Riencxs Andringa. Moeder van Elbrich Meinerts (zie 493)

Generatie 11

1876.  Homme Riemersz, geboren omstreeks 1560, ouders onbekend. Vader van Hoyte Hommezzie 938


1878Fonger Fongersz, geboren rond 1560, zoon van Fonger Wabbez en N.N., zij wordt in officiële stukken niet met name genoemd, alleen als vrouw van en als weduwe van. Fonger woonde te Oudegaband op stemnummer 6, waar hij is overleden vóór 1623. Fonger trouwde op 4 april 1596 met Goyts Nannedr, weduwe van Wabbe N. van wie zij 2 kinderen had.

Kinderen van Fonger en Goyts:

1878.1.  Wabbe Fongersz, hij trouwt met Aet Hommedr, zus van Hoyte Hommez (zie 938)

1878.2.  Dirckien Fongersdr, zie 939


1879.  Goyts Nannedr, ouders onbekend, overleden in 1624 te Oudega. Moeder van Dirckien Fongersdr, zie 939. Goyts was eerder getrouwd met Wabbe, zijn ouders worden niet genoemd, maar gezien de naam van de oudste zoon lijkt het aannemelijk dat hij een zoon is van Hijlka, zoon van Buwa Wabbaz.  Kinderen uit dat huwelijk: Hylcke Wabbez en Hen Wabbedr.


1952.  Tiete van Hoytemaoverleden na 1595, zoon van Reyn van Hoytema en Fopck Broersdr van Hylckema. Hij was vermoedelijk als Tiberius Hoytema student te Leuven in 1570. Tiete was gehuwd met Ath Ndr. Uit dit huwelijk 6 kinderen waaronder: Hoyte Tietes Hoytemazie 976.


1953.  Ath Ndr, dochter van onbekende ouders. Moeder van Hoyte Tietes Hoytema, zie 976


1968.  Tjalle Wybrens, zoon van Wybren Hanses en Bauck Tyaerts, hij trouwt omstreeks 1580 met Dieu Pieters, in 1592 is hij boer te Wirdum. Uit dit huwelijk 8 kinderen waaronder Jan Tjalles (zie 984)


1969.  Dieu Pieters, ouders onbekend, moeder van Jan Tjalles, (zie 984)


1970Sjoerd Gosses Haxtageboren Ter Zool omstreeks 1555, zoon van Gosse Sjoerdts en Frouckjen. Hij woonde te Terzool, waar hij boer was en eigenaar van Haxta-state. Hij trouwde vóór 1592 met Ypckjen Everts Heslinga.

Uit dit huwelijk: Tjam Sjoerds Haxta (zie 985) en ook een zoon Evert, geb. 1595. Everts 1e vrouw is op 28-jarige leeftijd overleden, hij trouwde nogmaals. Evert is overleden op 16 februari 1633 in Leeuwarden, 38 jaar oud, hij werd terechtgesteld voor moord en onthoofd. Evert had 2 dochters.

........”In zijn jonge jaren raakte Evert betrokken bij een ruzie in een café in Roordahuizum. In het heetst van de ruzie stak hij zijn tegenstander dood met een mes. Daarna vluchtte hij en verbleef een tijd in Nes op Ameland. Hij leidde daar een teruggetrokken en verborgen leven. Toen hij weer op het vaste land woonde (in Blija en later in Oostermeer) werd hij toch nog gearresteerd. In 1630 werd hij voor het hof van Friesland voorgeleid en later veroordeeld tot de doodstraf. In die tijd werden de ter dood veroordeelden meestal opgehangen. Maar omdat Evert adellijke voorouders had en de laatste jaren een fatsoenlijk leven had geleid, werd toegestaan de doodstraf te voltrekken door onthoofding. De familie mocht het lijk daarna ook meenemen en begraven. Gebruikelijk was dat het lijk werd tentoongesteld ter afschrikking van het publiek”.


1971.  Ypckjen Everts Heslinga, dochter van Evert Jacobs en Tjamck Gaeles HeslingaMoeder van Tjam Sjoerds Haxta (zie 985)


1972.  Simme Johaenszoon van Johaen Johaensz Johaens en onbekende moeder. Simme is overleden na 19 juni 1621. Hij trouwde met Elbrich Meinerts. Uit dit huwelijk: Meynert Simmes Suffena (zie 986)


1973Elbrich Meinerts, dochter van Meinert Formersz Scarwier en vermoedelijk Hil Elbrich is overleden voor 10 maart 1625 te Idaard. Uit haar huwelijk met Simme JohansMeynert Simmes Suffena (zie 986)

Op 10 maart 1625 vindt de inventarisatie plaats van de nalatenschap van Elbrich. Tot de nalatenschap behoren een huis, hooiberg en watermolen c.a, vee, schulden, etc.

  • IDA J3, folio 179, 10 maart 1625: Beschrijving van goederen gedaan in den dorpe Idaerd, ten huyse van Simme Johaens, t'echte gehadt hebbende Elbrich Meinerts, ten versoecke van Hille ende Ipe Ipes zoonen en Trijn Ipesdr, voor haer selven, Jacob Jacobs voor hem selven, Baucke Feddes, als vader ende wettige administrator over sijne kijnderen in echte geprocreert bij Anne Jacobsdr, Meinert Simmes voor hem selven, Geert Simmesdr echte huysvrouwe van Hoeyte Pieters..alle als erfgenamen van hun moeder Elbrich Meinertsdr, haer salige moeder en in qualiteit requiranten ter eenre zijde en Simme Johaens ter andere sijde.

1974.  Wytze Hettes van Rheenwonende te Idaard, is overleden vóór 1602. Zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simons van HoytemaWytze was gehuwd met Jelck Riencxs Andringa. Uit dit huwelijk: Rints van Rheen (zie 987)


1975.  Jelck Riencxs Andringadochter van Rienick Tyaerdts Tyallema en Bauck Syurdts. Jelck is overleden in 1630. Moeder van Rints van Rheen (zie 987)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.